Příbalový Leták

Alerid

sp.zn. sukls114523/2016

Souhrn údajů o přípravku

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU A L E R I D

10 mg

Potahované tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.    LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

- Alerid je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rinitidy. - Alerid je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické urtikarie.

Přípravek je indikován u dospělých a dětských pacientů od 6 let.

4.2    Dávkování a způsob podání Dávkování

Pediatrická populace

Děti ve věku 6-12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Starší pacienti: Na základě dostupných údajů se usuzuje, že u starších pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku snižovat.

Středně závažná až závažná porucha funkce ledvin:

Údaje o poměru účinnost/bezpečnost léčiva nejsou pro pacienty s poruchou funkce ledvin k dispozici. Protože hlavní cestou vylučování cetirizin-dihydrochloridu jsou ledviny (viz bod 5.2), musí být v případě, kdy nelze použít alternativní léčbu, upraveny intervaly dávek individuálně podle renální funkce.

Podle následující tabulky nastavte dávkování dle uvedených informací. Aby bylo možné tuto tabulku použít, je třeba u pacienta stanovit clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze určit ze stanoveného sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

CLcr =    [140 - věk (v letech)! x hmotnost) (ks) (x 0,85pro ženy)

72 x kreatinin v séru (mg/dl)

Úprava dávkování pro dospělé pacienty s poruchou funkce ledvin

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin

Clearance

kreatininu

(ml/min)

Dávkování a frekvence

Normální

>80

10 mg jednou denně

Mírný

50-79

10 mg jednou denně

Středně závažný

30-49

5 mg jednou denně

Závažný

<30

5 mg jednou za 2 dny

Dialyzovaní pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin

<10

kontraindikováno

U dětských pacientů s poruchou funkce ledvin se dávka musí individuálně přizpůsobit podle renální clearance každého pacienta, jeho věku a tělesné hmotnosti.

Porucha funkce jater:

U pacientů trpících pouze poruchou funkce jater není nutné dávkování upravovat.

Porucha funkce jater i ledvin: Doporučuje se úprava dávkování (viz výše Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin).

Způsob podání

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1., na hydroxyzin nebo na jakýkoli derivát piperazinu.

Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při terapeutických dávkách nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce s alkoholem (pro hladinu alkoholu v krvi ve výši 0,5 g/l). Přesto se při současném požívání alkoholu doporučuje opatrnost.

Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí.

Pediatrická populace

Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších než 6 let, protože tato léková forma neumožňuje vhodně upravit dávku.

Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet “wash-out period“ (fáze vyloučení) 3 dny před jejich provedením.

Alerid obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné interakce s tímto antihistaminikem nejsou očekávány z důvodů farmakokinetických a farmakodynamických vlastností cetirizin-dihydrochloridu a jeho tolerančního profilu. Během provedených

interakčních studií typu „lék-lék“, zvláště s pseudoefedrinem nebo s theofylinem v dávce 400 mg/den, nebyly prokázány ani farmakodynamické ani významné farmakokinetické interakce.

Rozsah absorpce není při užívání s jídlem snížen, i když příjmem potravy dochází ke snížení rychlosti absorpce.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství

K dispozici jsou omezené klinické údaje o užívání cetirizin-dihydrochloridu během těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo poporodní vývoj. Opatrnosti je třeba při podávání těhotným ženám.

Kojení

Cetirizin-dihydrochlorid se vylučuje do mateřského mléka v koncentracích dosahujících 0,25 až 0,90 těch koncentrací, které byly naměřeny v plazmě v závislosti na čase odebrání vzorku po podání. Proto je třeba opatrnosti při předepisování cetirizin-dihydrochloridu kojícím ženám.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Objektivní měření schopnosti řídit, spánkové latence a výkonnosti na montážní lince neprokázala u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky.

Pacienti, kteří se chystají řídit, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, by neměli překračovat doporučenou dávku a měli by vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék. U citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti.

4.8    Nežádoucí účinky

Klinické studie prokázaly, že cetirizin-dihydrochlorid má při doporučeném dávkování mírné nežádoucí účinky na CNS včetně somnolence, únavy, závratí a bolestí hlavy. V některých případech byla hlášena paradoxní stimulace CNS.

Přestože je cetirizin-dihydrochlorid selektivní antagonista periferních Hi receptorů a relativně nevykazuje anticholinergní působení, byly hlášeny ojedinělé případy obtíží s močením, poruchy akomodace oka a pocit sucha v ústech.

Dále byly hlášeny případy abnormální jaterní funkce se zvýšenou hladinou jaterních enzymů doprovázenou zvýšenou hladinou bilirubinu. Tyto příznaky většinou odezněly po ukončení léčby cetirizin-dihydrochloridem.

Klinické studie

Dvojitě zaslepené kontrolované klinické studie porovnávající cetirizin-dihydrochlorid s placebem nebo s jinými antihistaminiky v doporučené dávce (10 mg denně u cetirizin-dihydrochloridu), z nichž jsou k dispozici kvantifikované údaje o bezpečnosti, zahrnovaly více než 3 200 subjektů, jimž byl podáván cetirizin-dihydrochlorid.

Z tohoto souboru byly pro dávku 10 mg cetirizin-dihydrochloridu u studií kontrolovaných placebem hlášeny následující nežádoucí účinky s mírou výskytu 1,0% a vyšší:

Nežádoucí účinek (WHO-ART)

Cetirizin-dihydrochlo rid 10 mg (n = 3260)

Placebo (n = 3061)

Tělo jako celek - celkové poruchy

Únava

1,63%

0,95%

Poruchy centrálního a periferního nervového systému

Závratě

1,10%

0,98%

Bolest hlavy

7,42%

8,07%

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

0,98%

1,08%

Sucho v ústech

2,09%

0,82%

Nauzea

1,07%

1,14%

Psychiatrické poruchy

Somnolence

9,63 %

5,00 %

Poruchy respiračního systému

Faryngitida

1,29%

1,34%

Přestože byla somnolence statisticky četnější než ve skupině placeba, jednalo se ve většině případů o mírnou až středně závažnou somnolenci. Objektivní testy prokázané jinými studiemi ukázaly, že každodenní činnosti obvykle nejsou při doporučené denní dávce u zdravých mladých dobrovolníků ovlivněny.

Nežádoucí účinky s mírou výskytu od 1% u dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let zahrnutých do klinických studií kontrolovaných placebem jsou:

Nežádoucí účinky (WHO-ART)

Cetirizin-dihydrochlorid (n = 1656)

Placebo (n = 1294)

Gastrointestinální poruchy Průjem

1,0%

0,6%

Psychiatrické poruchy Somnolence

1,8%

1,4%

Respirační poruchy Rinitida

1,4%

1,1%

Tělo jako celek - celkové poruchy Únava

1,0%

0,3%

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh

Kromě nežádoucích účinků hlášených během klinických studií a uvedených výše byly v rámci postmarketingových zkušeností (po uvedení přípravku na trh) hlášeny následující nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky jsou rozděleny do tříd orgánových systémů podle MedDRA a podle frekvence výskytu určené na základě zkušenosti po uvedení přípravku na trh.

Frekvence jsou definovány následovně: Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1 000 až <1/100); vzácné (>1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému: velmi vzácné: trombocytopenie.

Poruchy imunitního systému: vzácné: hypersenzitivita velmi vzácné: anafylaktický šok.

Psychiatrické poruchy: méně časté: agitace

vzácné: agresivita, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost velmi vzácné: tiky.

Poruchy nervového systému: méně časté: parestezie vzácné: konvulze

velmi vzácné: dysgeuzie, synkopa, třes, dystonie, dyskineze není známo: amnézie, zhoršení paměti.

Poruchy oka:

velmi vzácné: porucha akomodace, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční bulvy.

Srdeční poruchy: vzácné: tachykardie.

Gastrointestinální poruchy: méně časté: průjem.

Poruchy jater a žlučových cest:

vzácné: abnormální funkce jater (zvýšené hodnoty transaminázy, alkalické fosfatázy, y-GT a bilirubinu).

Poruchy kůže a podkožní tkáně: méně časté: svědění, vyrážka vzácné: kopřivka

velmi vzácné: angioneurotický edém, lokalizované kožní erupce.

Poruchy ledvin a močových cest: velmi vzácné: obtíže s močením, enuréza.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: méně časté: astenie, malátnost vzácné: edém.

Vyšetření:

vzácné: zvýšení hmotnosti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Příznaky

Příznaky pozorované po předávkování cetirizin-dihydrochloridem jsou spojeny především s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergní účinek.

Nežádoucí účinky hlášené po požití minimálně pěti doporučovaných denních dávek jsou zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace, somnolence, otupění, tachykardie, třes a zadržování moči.

Doporučená opatření

Není známo žádné specifické antidotum cetirizin-dihydrochloridu.

Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba.

V případě, že uplynula krátká doba od požití přípravku, je vhodné zvážit výplach žaludku. Cetirizin-dihydrochlorid není účinně odstraňován dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Piperazinové deriváty, ATC kód R06AE07

Cetirizin-dihydrochlorid, lidský metabolit hydroxyzinu, je silný a selektivní antagonista periferních Hi receptorů. Studie vázání na receptory in vitro neprokázaly žádnou jinou měřitelnou afinitu než pro Hi receptory.

Kromě jeho anti-Hi účinků bylo u cetirizin-dihydrochloridu také prokázáno antialergické působení: při dávce 10 mg jednou nebo dvakrát denně inhibuje pozdní fázi průniku eozinofilů do kůže a spojivky atopických pacientů vystavených působení alergenů.

Studie u zdravých dobrovolníků ukazují, že cetirizin-dihydrochlorid v dávkách 5 a 10 mg silně inhibuje „wheal and flare“ reakci (papula a makula s okolním zarudnutím) vyvolanou velmi vysokými koncentracemi histaminu v kůži, ale korelace s účinností nebyla prokázána.

Během studie u dětí ve věku 5 až 12 let, trvající 35 dnů, nebyla zjištěna žádná tolerance k antihistaminovému účinku cetirizin-dihydrochloridu (inhibice „wheal and flare“). Po ukončení léčby s opakovaným podáváním cetirizin-dihydrochloridu obnovila kůže svoji normální reaktivitu na histamin do 3 dnů.

Během šestitýdenní studie kontrolované placebem, které se zúčastnilo 186 pacientů trpících alergickou rinitidou a současně mírným až středně těžkým astmatem, vedla dávka cetirizin-dihydrochloridu 10 mg jednou denně ke zlepšení symptomů rinitidy a neovlivnila plicní funkce. Tato studie podporuje bezpečnost podávání cetirizin-dihydrochloridu alergickým pacientům s mírným až středně těžkým astmatem.

Ve studii kontrolované placebem nezpůsobil cetirizin-dihydrochlorid podávaný ve vysokých denních dávkách 60 mg po dobu sedmi dnů žádné statisticky významné prodloužení intervalu QT.

Při doporučeném dávkování prokázal cetirizin-dihydrochlorid zlepšení kvality života pacientů s celoroční nebo sezónní alergickou rinitidou.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální plazmatická koncentrace v rovnovážném stavu je přibližně 300 ng/ml a dosáhne se jí za 1,0±0,5 hod. U cetirizin-dihydrochloridu nebyla po denních dávkách 10 mg po dobu 10 dnů pozorována žádná akumulace. Rozložení farmakokinetických parametrů, jako je např. maximální plazmatická koncentrace (Cmax) nebo plocha pod křivkou (AUC), byla u lidských dobrovolníků unimodální.

Příjmem potravy se nesnižuje míra absorpce cetirizin-dihydrochloridu, ale dochází ke snížení její rychlosti. Biologická dostupnost cetirizin-dihydrochloridu je srovnatelná pro roztoky, tobolky i tablety. Distribuce

Zdánlivý distribuční objem je 0,50 l/kg. Cetirizin-dihydrochlorid je vázán z 93±0,3% na plazmatické bílkoviny. Cetirizin-dihydrochlorid neovlivňuje vazbu warfarinu na plazmatické bílkoviny. Biotransformace

Cetirizin-dihydrochlorid není při prvním průchodu játry extenzivně metabolizován.

Eliminace

Přibližně dvě třetiny dávky jsou vyloučeny močí v nezměněné formě. Terminální poločas je přibližně 10 hodin.

Linearita

Cetirizin-dihydrochlorid má v rozsahu 5 až 60 mg lineární kinetiku.

Zvláštní skupiny populace

Starší pacienti: Po podání jedné perorální dávky 10 mg došlo u 16 starších subjektů v porovnání s normálními subjekty ke zvýšení poločasu přibližně o 50% a ke snížení clearance o 40%. Tento pokles clearance cetirizin-dihydrochloridu zřejmě souvisel u těchto starších dobrovolníků s poruchou funkce ledvin.

Děti, kojenci a batolata: U dětí ve věku 6-12 let byl poločas cetirizin-dihydrochloridu zhruba 6 hodin a u dětí ve věku 2-6 let 5 hodin. U kojenců a batolat ve věku 6-24 měsíců je snížen na 3,1 hodiny.

Porucha funkce ledvin Farmakokinetika léku byla u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu vyšší než 40 ml/min) podobná jako u zdravých dobrovolníků. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin došlo v porovnání se zdravými dobrovolníky k trojnásobnému zvýšení poločasu a k 70% snížení clearance.

U hemodialyzovaných pacientů (clearance kreatininu nižší než 7 ml/min), kterým byla perorálně jednorázově podána dávka 10 mg, došlo v porovnání s normálními dobrovolníky k trojnásobnému prodloužení poločasu a 70% snížení clearance. Cetirizin-dihydrochlorid lze špatně odstranit hemodialýzou.

U pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce ledvin je nutné upravit dávkování (viz bod 4.2). Porucha funkce jater: U pacientů s chronickými onemocněními jater (hepatocelulární, cholestatická a biliární cirhóza), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg cetirizin-dihydrochloridu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými subjekty k 50% prodloužení poločasu a ke 40% snížení clearance.

Úprava dávkování je nezbytná pouze u pacientů s poškozením jater, kteří současně trpí i poruchou funkce ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Údaje z neklinických studií založené na konvenčních farmakologických studiích bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, granulovaná mikrokrystalická celulosa ( AVICEL PH 102).

Potahová soustava Opadry 31F58914 bílá

složení: hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, čištěná voda.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 o C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Al/PVC blistr, krabička.

Velikost balení: 4, 10, 20 (2x10), 50 (5x10) a 100 (10x10) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cipla UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge,Surrey KT13 8TS, Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/151/99-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10.3.1999

Datum posledního prodloužení registrace: 11.1.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU 14.6.2016