Příbalový Leták

Alendronat Sandoz 70

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendronat Sandoz 70 70 mg, tablety acidum alendronicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (ve formě natrii alendronas trihydricus)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: obsahuje laktosu. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety 2 tablety 4 tablety 8 tablet 12 tablet 24 tablet 40 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. další zvláštní upozornění, pokud je potřebné


Tablety je třeba polykat celé!

Přípravek je třeba užít nalačno ihned, jakmile vstanete, zapijte jej čistou vodou, nejméně 30 minut před prvním jídlem, pitím nebo jiným léčivem!

Nelehejte si alespoň 30 minut po užití přípravku.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Reg. číslo: 87/334/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVU PÍSMU


Alendronat Sandoz 70


minimální údaje uvadene na blistrech a stripech

PVC/PE/PVDC/A1 blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alendronat Sandoz 70 70 mg, tablety acidum alendronicum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4

Označte den v týdnu, kdy si vezmete tabletu


PO ÚT ST ČT PÁ SO NE