Příbalový Leták

Alacare 8 Mg Léčivá Náplast

sp.zn. sukls185480/2016 a sukls185525/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Alacare 8 mg léčivá náplast

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá léčivá náplast o velikosti 4 cm2 obsahuje Acidum aminolevulinicum 8 mg (jako Acidi aminolevulinici hydrochloridum), 2 mg na cm2.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Léčivá náplast.

Léčivá náplast o velikosti 4 cm2 ve tvaru čtverce se zaoblenými rohy tvořená světle hnědou krycí vrstvou, samolepicí matricí a ochranným filmem, který se před použitím odstraní.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba ložisek aktinické keratózy (AK) mírné až střední intenzity na obličeji a pokožce hlavy (části bez vlasů).

4.2    Dávkování a způsob podání

Přípravek Alacare by měl být podáván pouze pod dohledem lékaře, zdravotní sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka se zkušeností s používáním fotodynamické terapie.

Dospělí (včetně starších osob)

Při léčbě AK fotodynamickou terapií (PDT) s jedním sezením se pacientovi najednou aplikuje až osm náplastí Alacare na osm různých ložisek. Pokud náplast Alacare k ložisku náležitě nepřilne, je možné ji upevnit adhezivní náplastí. Léčivá náplast musí ložisko zcela překrývat.

Náplasti Alacare po čtyřech hodinách odstraňte a ložiska ozařujte zdrojem červeného světla s úzkým spektrem s vlnovou délkou 630 ± 3 nm s celkovou světelnou dávkou 37 J/cm2 na povrchu ložiska.

Používejte pouze lampy s označením CE vybavené potřebnými filtry a/nebo odrazovými zrcadly, které minimalizují působení tepla, modrého světla a UV záření. Je důležité zajistit, aby byla aplikována správná světelná dávka. Světelnou dávku určují faktory, jako jsou velikost světelného pole, vzdálenost mezi lampou a povrchem kůže a doba ozařování. Tyto faktory se liší v závislosti na typu lampy, která se má používat v souladu s příručkou pro uživatele. Pacient i obsluhující pracovník se musí řídit bezpečnostními pokyny dodávanými společně se zdrojem světla. Během ozařování musí pacient i obsluhující pracovník používat ochranné brýle odpovídající světelnému spektru lampy.

Neléčenou pokožku v okolí ložiska není potřebné během ozařování chránit.

Reakce ložisek by se měla posoudit tři měsíce po ošetření.

Děti a dospívající

Neexistují žádné zkušenosti s léčbou pacientů mladších 18 let.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo materiál náplasti.

Předchozí neúspěšná fotodynamická léčba přípravky s obsahem kyseliny 5-aminolevulové.

Porfyrie.

Známé fotodermatózy s různým patologickým původem a frekvencí, např. metabolické poruchy, jako je aminoacidurie, idiopatické či imunologické poruchy, např. polymorfní reakce na světlo, genetické poruchy, např. xeroderma pigmentosum, a onemocnění vyvolaná nebo zhoršující se působením slunečního světla, např. lupus erythematodes nebo pemphigus erythematosus.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Alacare se nedoporučuje používat k léčbě těhotných žen, pokud to není nezbytně nutné (viz bod 4.6).

Nejsou zkušenosti s použitím přípravku Alacare k léčbě závažné aktinické keratózy (velmi tlustá, červená, šupinatá, ztvrdlá ložiska).

Nejsou zkušenosti s léčbou ložisek AK u pacientů s tmavě hnědou nebo černou pokožkou (typ kožní senzitivity V nebo VI dle Fitzpatricka).

Před léčbou musí být ukončen jakýkoli typ UV terapie. V rámci obecných opatření je třeba zabránit expozici oblastí ošetřovaných ložisek a okolní kůže slunečnímu světlu po dobu přibližně 48 hodin po ošetření. Současné užívání léčivých přípravků se známým fototoxickým nebo fotoalergickým potenciálem, jako jsou třezalka tečkovaná, griseofulvin, thiazidová diuretika, sulfonylurea, fenothiaziny, sulfonamidy, chinolony a tetracykliny, může zvyšovat fototoxickou reakci na fotodynamickou terapii. Je třeba zabránit současnému užívání s dalšími léčivými přípravky pro místní použití.

Přípravek Alacare nesmí přijít do přímého kontaktu s okem.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Žádné adekvátní údaje o použití kyseliny 5-aminolevulové u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech nejsou dostatečné pro posouzení účinků tohoto přípravku v souvislosti s těhotenstvím, vývojem embrya či plodu, průběhem porodu a postnatálním vývojem (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.

Kojení

Není známo, zda se kyselina 5-aminolevulová vylučuje do mateřského mléka. Vylučování kyseliny 5-aminolevulové do mléka u zvířat nebylo zkoumáno. Po aplikaci přípravku Alacare se má kojení přerušit na 48 hodin.

Fertilita

Žádné údaje o vlivu kyseliny 5-aminolevulové na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné.

4.8    Nežádoucí účinky

a) Téměř u všech pacientů (99 %) se vyskytují nežádoucí reakce lokalizované v místě ošetření (lokální reakce), které lze připsat toxickým účinkům fotodynamické terapie (fototoxicita). Během aplikace přípravku Alacare a před ozářením místa ošetření dochází u 33 % pacientů k lokální reakci, nejčastěji ke svědění, pálení a erytému. Nejčastěji uváděnými lokálními reakcemi během ozařování jsou erytém, pálení a bolest. Tyto příznaky jsou obvykle mírné až střední intenzity a u 1 % pacientů vyžadují předčasné ukončení ozařování. Zmírnění uvedených příznaků lze někdy dosáhnout ochlazováním místa ošetření. Nejčastějšími lokálními reakcemi po léčbě jsou svědění, erytém, vznik strupů a odlupování kůže, přičemž i tyto jsou většinou mírné až střední intenzity a přetrvávají 1 až 2 týdny, výjimečně déle.

Častou (< 10 %) nežádoucí reakcí, která nesouvisí s místem ošetření, je bolest hlavy. b) Incidence nežádoucích účinků u pacientů léčených přípravkem Alacare je uvedena níže v tabulce. Nežádoucí účinky jsou vykazovány v souladu s MedDRA podle tříd orgánového systému a frekvence. Frekvence nežádoucích účinů je definována takto: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA třída orgánového systému

Frekvence

Nežádoucí reakce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Erytém, exfoliace*, podráždění, bolest, svědení, strup

Časté

Krvácení*, deskvamace*, sekrece*, dyskomfort, eroze*, hyper-/hypopigmentace*, edém*, reakce*, otok*, puchýřky*

Méně časté

Popálenina*, změna barvy*, exkoriace*, zánět*, vřed*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Infekce a infestace

Časté

Pustuly v místě aplikace*

Méně časté

Pyodermie, infekce v místě aplikace*

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Citové rozrušení

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Epistaxe

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Změna barvy kůže

Vyšetření

Méně časté

Zvýšené hladiny alaninaminotransferázy

*Reakce v místě aplikace, které se vyskytly pouze v průběhu a/nebo po ošetření, jehož součástí bylo ozařování.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9    Předávkování

Žádný případ předávkování nebyl hlášen. Reakce v místě ošetření však mohou být intenzivnější, pokud se náplasti Alacare aplikují po dobu výrazně přesahující 4 hodiny anebo pokud je použita výrazně vyšší světelná dávka než doporučená dávka 37 J/cm2.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Senzitizéry používané při fotodynamické terapii/radioterapii, ATC kód: L01XD04

Mechanismus účinku:

Po místní aplikaci kyseliny aminolevulové se její metabolit protoporfyrin IX (PPIX) akumuluje intraceMámě v léčeném ložisku aktinické keratózy. Intracelulární PPIX je fotoaktivní fluoreskující sloučenina, po jejíž aktivaci světlem za přítomnosti kyslíku dochází k tvorbě reaktivních kyslíkových radikálů, které způsobují poškození buněčných kompartmentů v cílových buňkách vystavených působení světla, zejména mitochondrií.

Při klinickém zkoušení u 12 pacientů s aktinickou keratózou s malými až středně velkými ložisky AK na pokožce hlavy a/nebo obličeji byla specifická fluorescence PPIX vyvolaná přípravkem Alacare vyšší v ložiscích AK než v normální kůži a zvyšovala se s délkou působení přípravku Alacare. Nicméně prodloužení intervalu aplikace nad 4 hodiny nevedlo k vyšší fluorescenci PPIX bezprostředně po odstranění náplasti. Fluorescence dosáhla maxima 6 hodin po odstranění náplasti a nevrátila se na výchozí hodnotu po dobu až 48 hodin po odstranění náplasti.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost přípravku Alacare byla hodnocena ve dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích. Do studie č. 1, která byla pro pozorovatele zaslepená, bylo zařazeno 107 pacientů a doba následného sledování byla 6, 9 a 12 měsíců. Všichni pacienti měli minimálně 3 malá až středně velká ložiska aktinické keratózy na pokožce hlavy a/nebo obličeji. Přípravek Alacare byl na ložiska AK aplikován po dobu 4 hodin bez předchozí přípravy ložiska, načež byla ložiska ozářena červeným světlem při X 630 ± 3 nm (37 J/cm2).

Ve studii č. 2, do které bylo zařazeno 349 pacientů, byla PDT při použití přípravku Alacare ve stejném režimu, jaký je popsán výše, srovnávána s kryochirurgií a placebovou PDT. Léčba přípravkem Alacare a léčba placebem byly pro pozorovatele zaslepené, kryochirurgie byla nezaslepená.

Tabulka 2. Výsledky hlavních klinických studií

Studie

1

2

Léčba

Placebo

Alacare

Placebo

Alacare

Kryochirurgie

N

33

66

48

144

139

Reagující pacient týdnu 12*

v

6%

62%

15%

64%

53%

Pacient bez rekurence 6 měsíců

0%

75%

86%

87%

84%

9 měsíců

60%

86%

78%

75%

12 měsíců

52%

86%

73%

71%

*Definovaný jako pacient s úplným vymizením všech ložisek

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické údaje z klinické studie u pacientů s malými až středně velkými ložisky aktinické keratózy na pokožce hlavy a/nebo obličeji, kterým bylo po dobu 4 hodin aplikováno 8 náplastí Alacare, vykazovaly výchozí korigovanou koncentraci Cmax 19,707 pg/l a hodnotu AUC0-24 na úrovni 137,627 pg*h/l systémové exogenní kyseliny 5-aminolevulové. Hodnoty Tmax byly dosaženy po 4 hodinách. Vylučování 5-ALA močí během prvních 12 hodin po aplikaci bylo nízké. Maximální míra vylučování byla 2,06% celkové dávky, střední hodnota byla 1,39%.

PPIX nebyl zjištěn v žádném ze vzorků plasmy.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické studie všeobecné toxicity a studie genotoxicity za přítomnosti fotoaktivace nebo při její absenci neodhalily potenciální riziko pro člověka. S kyselinou 5-aminolevulovou nebyly provedeny konvenční studie kancerogenity. Studie udávané v literatuře neodhalují kancerogenní potenciál. Studie týkající se vývoje embrya a plodu neodhaluje škodlivý účinek. Jiné studie týkající se reprodukční funkce nebyly provedeny.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Náplasti:    Adhezivní akrylátový kopolymer 387-2353

Krycí vrstva: Polyesterová laminátová folie

Ochranná folie: Silikonizovaná pegoterátová folie, která se před použitím odstraní.

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3    roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání Po otevření uchovávejte náplast v sáčku.

6.5    Druh obalu a obsah balení

4    léčivé náplasti uzavřené v ochranném sáčku složeném ze čtyř vrstev: papír (vnější vrstva), LDPE polyetylen, hliník, ethylenový kopolymer (vnitřní vrstva).

Balení obsahuje 4 nebo 8 léčivých náplastí (v 1 nebo 2 ochranných sáčcích) v kartonové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Použitá náplast se po odstranění má složit na polovinu adhezivní stranou dovnitř, tak aby adhezivum nezůstalo odkryté, a poté bezpečně zlikvidovat.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

photonamic GmbH & Co. KG Theaterstrasse 6 D-22880 Wedel Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/181/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.05.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU 29.09.2016