Příbalový Leták

Alacare 8 Mg Léčivá Náplast

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Alacare® 8 mg léčivá náplast Acidum aminolevulinicum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


4 [8] léčivé náplasti, každá náplast o velikosti 4 cm2 obsahuje Acidum aminolevulinicum 8 mg , 2mg na cm2. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Adhezivní akrylátový kopolymer 387-2353, Polyesterová laminátová folie a Silikonizovaná pegoterátová folie (odstraní se před použitím).

3 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Léčivá náplast

4    [8] léčivé náplasti

5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Po otevření uchovávejte náplast v sáčku.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


photonamic GmbH & Co. KG Theaterstrasse 6


D-22880 Wedel Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.

č.: 46/181/14-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Alacare

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Sáček

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Alacare® 8 mg léčivá náplast Acidum aminolevulinicum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

Doba použitelnosti po prvním otevření je 3 měsíce.

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

4 léčivé náplasti, každá náplast o velikosti 4 cm2 obsahuje Acidum aminolevulinicum 8 mg, 2mg na cm2

6.

JINÉ