Příbalový Leták

Aktiprol 200 Mg Tablety

sp.zn. sukls57557/2014, sukls57559/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

AKTIPROL 50 mg tablety AKTIPROL 200 mg tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

AKTIPROL 50 mg tablety: Jedna tableta obsahuje amisulpridum 50 mg.

AKTIPROL 200 mg tablety: Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

AKTIPROL 50 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 25 mg monohydrátu laktosy.

AKTIPROL 200 mg tablety: Jedna tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

AKTIPROL 50 mg tablety: bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 7 mm

AKTIPROL 200 mg tablety: bílé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru

11,5 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

AKTIPROL je indikován k léčbě akutní i chronické schizofrenie:

•    pozitivní symptomy (jako jsou bludy, halucinace, poruchy myšlení, hostilita a podezřívavost)

•    negativní symptomy (jako jsou oploštělá afektivita, emoční a sociální stažení)

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

U akutních psychotických epizod je doporučena perorální dávka v rozmezí 400-800 mg/den. V individuálních případech lze dávku zvýšit na 1 200 mg/den. Dávky nad 1 200 mg/den nebyly z hlediska bezpečnosti dostatečně hodnoceny, a proto nemají být podávány. Při zahájení léčby přípravkem AKTIPROL se nevyžaduje specifická titrace dávky. Dávky mají být upraveny dle individuální odpovědi.

U pacientů se smíšenými pozitivními a negativními symptomy mají být dávky upraveny tak, aby se dosáhlo kontroly pozitivních symptomů.

Udržovací léčba má být nastavena individuálně na nejnižší účinné dávce.

Pro pacienty s převážně negativními symptomy jsou doporučeny perorální dávky mezi 50 mg a 300 mg denně. Dávky mají být přizpůsobeny individuálně.

AKTIPROL může být podáván jednou denně při perorální dávce do 400 mg. Vyšší dávky než 400 mg denně mají být rozděleny do několika dávek.

Má být použita minimální účinná dávka.

Starší pacienti

Bezpečnost amisulpridu byla zkoumána u omezeného počtu starších pacientů. Amisulprid má být podáván se zvýšenou opatrností pro možné riziko hypotenze a sedace. Kvůli snížené funkci ledvin může být zapotřebí snížit dávku.

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost amisulpridu nebyla u pacientů mezi pubertou a 18 lety stanovena. Jsou k dispozici pouze omezené údaje o použití u dospívajících se schizofrenií. Proto se použití amisulpridu u pacientů mezi pubertou a 18 lety nedoporučuje. U dětí před pubertou je použití amisulpridu kontraindikováno, neboť jeho bezpečnost dosud nebyla stanovena (viz bod 4.3).

Renální insuficience

Amisulprid se vylučuje ledvinami. V případě renální insuficience má být dávka redukována na polovinu u pacientů s clearance kreatininu (CRCL) mezi 30-60 ml/min a na třetinu u pacientů s CRCL mezi 10-30 ml/min. Vzhledem k tomu, že u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (CRCL <10 ml/min) nejsou žádné zkušenosti, doporučuje se u nich dbát zvýšené opatrnosti (viz bod 4.4).

Jaterní insuficience

Vzhledem ke slabé metabolizaci amisulpridu v játrech nemusí být dávka redukována.

Způsob podání Perorální podání.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Současné prolaktin-dependentní nádorové onemocnění (např. hypofyzární prolaktinom či nádorové onemocnění prsu)

•    Feochromocytom

•    Děti před nástupem puberty (viz bod 4.2)

•    Vrozené prodloužení QT intervalu

•    Kojení (viz bod 4.6)

•    Kombinace s levodopou (viz bod 4.5)

•    Současná léčba s léky, které mohou prodlužovat QT interval

•    Souběžná léčba následujícími léky, které mohou indukovat torsade de pointes:

o antiarytmika třídy Ia, jako je například chinidin a disopyramid o antiarytmika třídy III j ako j e amiodaron a sotalol

o další léky jako bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (intravenózní podání), vinkamin (intravenózní podání), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin (viz bod 4.5)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Neuroleptický maligní syndrom

Stejně jako u ostatních neuroleptik se může objevit neuroleptický maligní syndrom, který je potenciálně fatální komplikací, charakterizovanou hypertermií, svalovou rigiditou, vegetativní nestabilitou, poruchou vědomí a zvýšenou hladinou kreatinfosfokinázy (CPK). V případě hypertermie, zvláště při vysokých denních dávkách, má být přerušeno podávání všech antipsychotik včetně přípravku AKTIPROL.

Hyperglykemie

U pacientů léčených některými atypickými antipsychotiky, včetně amisulpridu byla hlášena hyperglykemie. Proto se má u pacientů s potvrzenou diagnózou diabetu mellitu nebo s rizikovými faktory pro diabetes, u kterých byla zahájena léčba amisulpridem, pravidelně monitorovat glykemie.

Renální insuficience

Amisulprid je vylučován ledvinami. V případě renální insuficience má být dávka snížena nebo se má zvážit intermitentní léčba (viz bod 4.2).

Epilepsie

Amisulprid může snižovat křečový práh. Proto mají být pacienti s epilepsií v anamnéze během terapie přípravkem AKTIPROL pečlivě sledováni.

Starší pacienti

U starších pacientů má být amisulprid, stejně jako ostatní neuroleptika, používán se zvýšenou opatrností kvůli možnému riziku hypotenze a sedace. Snížení dávky může být rovněž nutné, kvůli renální insuficienci.

Parkinsonova nemoc

Stejně jako u jiných antidopaminergních látek je třeba dbát zvýšené opatrnosti i při předepisování přípravku AKTIPROL pacientům s Parkinsonovou nemocí, protože může dojít k jejímu zhoršení. Přípravek AKTIPROL má být použit pouze v případě, že je neuroleptická léčba nevyhnutelná.

Příznaky z vysazení

Po náhlém přerušení podávání vysokých terapeutických dávek antipsychotik byly popsány příznaky z vysazení, jako je nauzea, zvracení a nespavost. Při užívání amisulpridu může též dojít k recidivě psychotických symptomů a objevily se poruchy projevující se jako mimovolní pohyby (jako je akatizie, dystonie a dyskineze). Proto je žádoucí postupné vysazování amisulpridu.

Prodloužení QT intervalu

Opatrnosti je třeba, pokud je amisulprid předepisován pacientům se známým kardiovaskulárním onemocněním nebo s rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu. Současnému užívání neuroleptik je pak třeba se vyvarovat. Amisulprid způsobuje prodloužení QT intervalu v závislosti na dávce (viz bod 4.8). Tento účinek je známý tím, že potencuje riziko vážných komorových arytmií, jako je torsade de pointes. Před léčbou a dále dle klinického stavu pacienta, je doporučeno sledování všech faktorů, které mohou zvýšit riziko vzniku závažných poruch rytmu, jako například:

• bradykardie s frekvencí méně než 55 tepů/min

•    nerovnováha elektrolytů, zvláště hypokalemie

•    vrozené prodloužení QT intervalu

•    probíhající léčba přípravky, které mohou vyvolat významnou bradykardii (< 55 tepů/min), hypokalemii, zpomalené intrakardiální vedení nebo prodloužení QT intervalu (viz bod 4.5)

Cévní mozková příhoda

V    randomizovaných klinických studiích kontrolovaných placebem prováděných u starších pacientů s demencí a léčených určitými atypickými antipsychotiky byl pozorován trojnásobný nárůst rizika cévní mozkové příhody. Mechanismus zvýšení tohoto rizika není znám. Nelze vyloučit zvýšené riziko spojené s jinými antipsychotiky nebo s jinou populací pacientů. Amisulprid má být u pacientů s rizikem cévní mozkové příhody užíván s opatrností.

Starší pacienti s demencí

Starší pacienti s psychózou související s demencí léčení antipsychotiky mají vyšší riziko úmrtí. Analýzy 17 placebem kontrolovaných studií (modální délka 10 týdnů) s pacienty převážně léčenými atypickými antipsychotiky ukázala 1,6 až 1,7násobné riziko úmrtí u těchto pacientů v porovnání s pacienty léčenými placebem. Míra úmrtí v průběhu typické 10týdenní kontrolované studie byla přibližně 4,5 % u pacientů léčených atypickými antipsychotiky ve srovnání s mírou asi 2,6 % ve skupině s placebem. Ačkoliv příčiny úmrtí v klinických studiích s atypickými antipsychotiky byly různé, většina úmrtí se zdála být buď původu kardiovaskulárního (např. srdeční selhání, náhlá smrt) nebo infekčního (např. pneumonie). Observační studie naznačují, že stejně jako u atypických antipsychotik, i léčba běžnými antipsychotiky může zvýšit mortalitu.

Není jasné jaký rozsah zvýšené úmrtnosti zjištěné v observačních studiích, lze přičíst antipsychotickým látkám v porovnání s ostatními charakteristikami pacientů.

Amisulprid není schválen pro léčbu pacientů s poruchami chování související s demencí.

Žilní tromboembolismus

V    souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, mají být před i během léčby přípravkem AKTIPROL tyto rizikové faktory rozpoznány a následně mají být provedena preventivní opatření.

Leukopenie, neutropenie a agranulocytóza

Leukopenie, neutropenie a agranulocytóza byly hlášeny při užívání antipsychotik, včetně amisulpridu. Nevysvětlitelné infekce nebo horečka mohou znamenat krevní dyskrazii (viz bod 4.8) a vyžadují okamžité hematologické vyšetření.

Karcinom prsu

Amisulprid může zvýšit hladinu prolaktinu. Proto je třeba opatrnosti u pacientů, kteří mají v osobní nebo rodinné anamnéze uveden karcinom prsu. Tito pacienti mají být v průběhu terapie amisulpridem pečlivě sledováni.

Laktosa

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Levodopa: reciproční antagonismus účinků mezi levodopou a neuroleptiky.

Amisulprid může rušit účinek agonistů dopaminu (např. bromokriptin, ropinirol).

Léčivé přípravky, které mohou indukovat torsade de pointes nebo prodloužit QT interval (viz body 4.4 a 4.3):

•    antiarytmika třídy Ia, jako je chinidin a disopyramid.

•    antiarytmika třídy III j ako j e amiodaron a sotalol.

•    další léky jako bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (intravenózní podání), vinkamin (intravenózní podání), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin (viz bod 4.3).

Nedoporučené kombinace

Amisulprid může zesilovat působení alkoholu.

Léčivé přípravky, které zvyšují riziko vzniku torsade de pointes nebo mohou prodloužit QT interval:

•    Přípravky, které mohou způsobit bradykardii, včetně betablokátorů, bradykardie - včetně antagonistů vápníku jako jsou diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin a digoxin.

•    Léky, které indukují nerovnováhu elektrolytů: hypokalemická diuretika, stimulační laxativa, amfotericin B (intravenózní podání), glukokortikoidy a tetrakosaktidy. Hypokalemie má být upravena.

•    Antipsychotika jako je pimozid a haloperidol, imipraminová antidepresiva, lithium. Kombinace, které je třeba vzít v úvahu

Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H1 antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.

Antihypertenziva a ostatní látky snižující krevní tlak.

Doporučuje se opatrnost při předepisování amisulpridu s léčivými přípravky, které prodlužují QT interval např. s antiarytmiky třídy IA (např. chinidin, disopyramid) a s antiarytmiky třídy III (např. amiodaron, sotalol), s některými antihistaminiky, s některými dalšími antipsychotiky a s některými antimalariky (např. meflochin) (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Amisulprid neukázal reprodukční toxicitu u zvířat. Byla pozorována snížená fertilita spojená s farmakologickým účinkem přípravku (prostřednictvím prolaktinu). Teratogenní účinky přípravku amisulpridu nebyly zjištěny.

K dispozici jsou velmi omezená klinická data o podání amisulpridu během těhotenství. Proto nebyla bezpečnost amisulpridu během těhotenství u člověka dosud stanovena.

Užívání amisulpridu během těhotenství není doporučeno, pokud přínos nepřeváží možné riziko.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně amisulpridu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti (viz bod 4.8). Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto mají být novorozenci pečlivě monitorováni.

Kojení

Není známo, zda je amisulprid vylučován do mateřského mléka, proto je kojení kontraindikováno.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I v doporučených dávkách může amisulprid způsobit ospalost a narušit tak schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou tříděny dle frekvence výskytu následovně:

•    velmi časté (>1/10)

•    časté (>1/100 až <1/10)

•    méně časté (>1/1 000 až <1/100)

•    vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

•    velmi vzácné (<1/10 000)

•    není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Klinická data

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v kontrolovaných klinických studiích. V některých případech může však být obtížné odlišit nežádoucí účinky od symptomů základního onemocnění.

Poruchy nervového systému

Velmi časté: Extrapyramidové symptomy (tremor, rigidita, hypokineze, hypersalivace, akatizie, dyskineze). Tyto symptomy jsou při optimálním dávkování obecně mírné intenzity a částečně reverzibilní při podání antiparkinsonik bez přerušení podávání amisulpridu. Incidence extrapyramidálních symptomů, která je závislá na dávce, zůstává při léčbě pacientů s predominantně negativními symptomy a dávkami 50-300 mg/den velmi nízká.

Časté: Může se objevit akutní dystonie (spastická tortikolis, okulogyrní krize, trismus), která je reversibilní při podání antiparkinsonik bez přerušení podávání amisulpridu. Somnolence.

Méně časté: Zpravidla při dlouhodobém podávání byl zjištěn výskyt tardivní dyskineze charakterizované rytmickými, mimovolními pohyby zejména jazyka a/nebo obličeje. Podání antiparkinsonik je neúčinné a může vyvolat zhoršení symptomů. Záchvaty.

Není známo: Maligní neuroleptický syndrom (viz bod 4.4).

Psychiatrické poruchy

Časté: Insomnie, úzkost, agitovanost, poruchy orgasmu Není známo: Zmatenost

Gastrointestinální poruchy

Časté: Zácpa, nauzea, zvracení, sucho v ústech

Endokrinní poruchy Časté: Hyperprolaktinemie

Poruchy metabolismu a výživy Méně časté: Hyperglykemie (viz bod 4.4)

Není známo: Hypertriglyceridemie a hypercholesterolemie

Srdeční a cévní poruchy

Časté: Hypotenze

Není známo: Žilní tromboembolie (viz též bod 4.4)

Vyšetření

Časté: Zvýšení tělesné hmotnost

Méně časté: Zvýšení jaterních enzymů, zejména aminotransferáz Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: Galaktorea, amenorea, gynekomastie, bolesti prsou a erektilní dysfunkce

Poruchy imunitního systému Méně časté: Alergické reakce

Postmarketingové údaje:

Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky (spontánní hlášení):

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: Leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4)

Vzácné: Agranulocytóza (viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Vzácné: Neuroleptický maligní syndrom, který je potenciálně fatální komplikací (viz bod 4.4)

Srdeční poruchy

Časté: Prodloužení QT intervalu

Méně časté: bradykardie

Vzácné: Komorové arytmie, jako torsade de pointes, komorová tachykardie, která může vést ke komorové fibrilaci nebo srdeční zástavě, náhlá smrt (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Vzácné: Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie někdy fatální, a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně Vzácné: Angioedém, kopřivka

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo: Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy

Zkušenosti s předávkováním amisulpridem jsou omezené. Bylo hlášeno pouze zvýraznění známých farmakologických účinků léku, jako jsou ospalost a sedace, kóma, hypotenze a extrapyramidové symptomy. Fatální následky byly hlášeny hlavně v kombinaci s dalšími psychotropními látkami.

Léčebná opatření

V    případě akutního předávkování je třeba vzít v úvahu možnost současného požití i jiných látek. Vzhledem k tomu, že amisulprid je velmi slabě dialyzovatelný, není hemodialýza k eliminaci léku účelná.

Neexistuje žádné specifické antidotum amisulpridu.

Proto je doporučeno zahájení vhodných podpůrných opatření: monitorování životních funkcí a nepřetržité monitorování srdeční činnosti (riziko prodloužení QT intervalu) až do úplné úpravy stavu pacienta.

V    případě závažné extrapyramidové symptomatologie mají být podány anticholinergní látky.

U pacientů, u kterých je podezření na předávkování, je třeba monitorovat EKG.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, antipsychotika, benzamidy ATC kód: N05AL05

Amisulprid se selektivně váže s vysokou afinitou na lidské dopaminergní receptorové subtypy D2/D3, zatímco nevykazuje afinitu k receptorovým subtypům D1, D4 a D5.

Na rozdíl od klasických a atypických neuroleptik, amisulprid nemá žádnou afinitu k serotoninovým, adrenergním, H1 histaminovým a cholinergním receptorům. Kromě toho se amisulprid neváže na sigma receptory.

Ve studiích prováděných na zvířatech, amisulprid ve vysokých dávkách blokuje post-synaptické D2 receptory lokalizované v limbickém systému, především ve striatu. Na rozdíl od klasických neuroleptik nenavozuje katalepsii a nedochází k vývoji hypersensitivity k D2 dopaminovým receptorům při opakovaném užívání. V nízkých dávkách blokuje přednostně presynaptické D2/Dreceptory, což vyvolá uvolnění dopaminu odpovídající za dezinhibiční efekt.

Tento atypický farmakologický profil může vysvětlovat antipsychotický účinek amisulpridu při vyšších dávkách v důsledku blokády postsynaptických dopaminových receptorů a jeho účinek na negativní symptomy při nižších dávkách blokádou presynaptických dopaminových receptorů. Snížený výskyt vedlejších extrapyramidových symptomů může být v důsledku aktivity přednostně v limbické oblasti.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U člověka jsou dva absorpční vrcholy amisulpridu: první je dosažen rychle - 1 hodinu po dávce, a druhý mezi 3. a 4. hodinou po podání. Odpovídající plazmatické koncentrace jsou 39 ± 3 ng/ml a 54 ± 4 ng/ml po dávce 50 mg.

Distribuce

Distribuční objem je 5,8 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká (16%). Nejsou známé žádné lékové interakce.

Absolutní biologická dostupnost je 48%.

Biotransformace

Amisulprid je slabě metabolizován: detekovány byly dva inaktivní metabolity představující přibližně 4 % dávky. U amisulpridu nedochází ke kumulaci a jeho farmakokinetika je po opakovaném podání nezměněna.

Eliminace

Poločas eliminace amisulpridu je přibližně 12 hodin po perorálním podání. Amisulprid je vylučován nezměněn močí. Po intravenózním podání je 50 % látky vyloučeno močí, z toho 90 % je vyloučeno během 24 hodin. Renální clearance je 20 l/hod nebo 330 ml/min.

Strava bohatá na sacharidy (obsahující 68 % tekutin) významně snižuje hodnoty AUC, Tmax a Cmax amisulpridu, ale nebyly pozorovány žádné změny po hodně tučném jídle. Význam těchto nálezů však v běžné klinické praxi není znám.

Jaterní insuficience

Vzhledem k nízké metabolizaci přípravku v játrech není nutné redukovat dávku u pacientů s jaterní insuficiencí.

Renální insuficience

Poločas eliminace zůstává u pacientů s renální insuficiencí nezměněn, ale systémová clearance je snížena faktorem 2,5 až 3. AUC amisulpridu u lehké poruchy funkce ledvin byla zvýšena na dvojnásobek a téměř na desetinásobek u středně těžké poruchy funkce ledvin (viz bod 4.2). Zkušenosti jsou však omezené a nejsou k dispozici údaje při dávkách vyšších než 50 mg.

Amisulprid je dialyzovatelný velmi slabě.

Starší pacienti

Z omezeného počtu farmakokinetických údajů u starších nemocných (> 65 let) bylo zjištěno, že po podání jednotlivé perorální dávky 50 mg došlo k 10-30% zvýšení Cmax, T1/2 a AUC. Nejsou známy žádné údaje po podání opakovaných dávek.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po celkovém zhodnocení ukončených studií bezpečnosti se ukazuje, že amisulprid nemá obecná, orgánově specifická, teratogenní, mutagenní či kancerogenní rizika. Změny pozorované při dávkách pod maximální tolerovanou dávkou u potkanů a psů měly stejný farmakologický účinek a neprokazovaly významnější toxický účinek za těchto podmínek. V porovnání s maximální doporučenou dávkou u člověka jsou maximální tolerované dávky u potkanů 2x vyšší (200 mg/kg/den) a 7x vyšší u psa (120 mg/kg/den) vztaženo na AUC. Žádné kancerogenní riziko, relevantní pro člověka, nebylo zjištěno u myší (do 120 mg/kg/den) a u potkanů (do 240 mg/kg/den), což odpovídá u potkana 1,5-4,5x vyšší AUC, než je předpokládána u člověka.

Reprodukční studie provedené u potkanů, králíků a myší neprokázaly žádný teratogenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Hypromelosa 2910/5

Granulovaná mikrokrystalická celulosa

Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

PVC/PE/PVDC-Al blistr nebo PVC/PVDC-Al blistr, krabička.

Velikost balení: 30, 60 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLA

AKTIPROL 50 mg tablety: 68/311/15-C AKTIPROL 200 mg tablety: 68/312/15-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1.7.2015 Datum posledního prodloužení registrace:

10.    DATUM REVIZE TEXTU

1.7.2015

10/10