Příbalový Leták

Aktiprol 200 Mg Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AKTIPROL 50 mg tablety AKTIPROL 200 mg tablety amisulpridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tableta obsahuje amisulpridum 50 mg. Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Více naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety 30 tablet 60 tablet 90 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Registrační číslo: 68/311/15-C Registrační číslo: 68/312/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


aktiprol 50 mg aktiprol 200 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PE/PVDC-Al nebo PVC/PVDC-Al blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AKTIPROL 50 mg tablety AKTIPROL 200 mg tablety amisulpridum

2 NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE LTD


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3/3