Příbalový Leták

Aktiferrin

Informace pro variantu: Sirup (100ml,), zobrazit další variantu

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls23724/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU AKTIFERRIN, perorální kapky AKTIFERRIN, sirup AKTIFERRIN, měkké tobolky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Aktiferrin, perorální kapky

Ferrosi sulfas heptahydricus 1 416 mg a Serinum racemicum 1 068 mg ve 30 ml. 1 ml (=18 kapek) obsahuje 9,48 mg Fe2+.

Aktiferrin, sirup

Ferrosi sulfas heptahydricus 3 420 mg a Serinum racemicum 2 580 mg ve 100 ml sirupu. 1 ml sirupu obsahuje 6,84 mg Fe2+.

Aktiferrin, měkké tobolky

Ferrosi sulfas hydricus 104,267-109,116 mg (odpovídá 34,5 mg Fe2+) a Serinum racemicum 129,0 mg v jedné tobolce.

Pomocné látky viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Aktiferrin, perorální kapky, roztok

Čirý, žlutý až oranžovohnědý roztok s vůní černého rybízu.

Aktiferrin, sirup

Čirá, nazelenalá až žlutavě nahnědlá kapalina s vůní a chutí malinově smetanovou.

Aktiferrin, měkké tobolky

Tmavě hnědé tobolky obsahující světle žlutou olejovitou pastu.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Aktiferrin se užívá k profylaktickému podávání železa v graviditě, u menoragií a metroragií, u dárců krve, po subtotální nebo totální gastrektomii, u kojenců s nízkou porodní hmotností, u dvojčat a u dětí porozených císařským řezem.

Dále se užívají k léčbě manifestní nebo latentní sideropenie, např. po menoragiích a metroragiích, po krvácení z gastrointestinálního a urogenitálního traktu, při maldigesci po subtotální nebo totální gastrektomii, při malabsorpčním syndromu, v těhotenství a období kojení, dárcovství krve, při růstu v dětství a dospívání.

Dospělým a mladistvým pacientům a dětem od 6 let je možné podávat Aktiferrin, kapky, Aktiferrin, sirup i Aktiferrin, tobolky.

Dětem do 6 let se podávají přípravky Aktiferrin, kapky nebo Aktiferrin, sirup.

4.2    Dávkování a způsob podání

Aktiferrin, kapky

Obvyklá dávka pro děti i dospělé je 5 kapek (tj. 2,63 mg Fe2+)/kg tělesné hmotnosti a den, rozdělených do 2-3 jednotlivých dávek.

Kapky je nejvhodnější užívat nalačno, avšak při příznacích dráždění GIT je možno je užívat i při jídle, nejlépe v ovocné šťávě nebo ovocném čaji; zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v terapii nejméně 6 týdnů po normalizaci hladiny železa v krvi.

Aktiferrin, sirup

Obvyklá dávka pro děti je 5 ml, tj. 34,2 mg Fe2+)/12 kg tělesné hmotnosti a den, rozdělených do 2-3 jednotlivých dávek, nejvýše 5 ml 3x denně.

Obvyklá dávka pro dospělé je při manifestní sideropenii 5 ml 2-3x denně, tj. 68,4-102,6 mg Fe2+.

Při prelatentní a latentní sideropenii 5 ml 1x denně, tj. 34,2 mg Fe2+.

Sirup je nejvhodnější užívat nalačno, ale při příznacích dráždění GIT je možno jej užívat i při jídle; zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (vody, ovocné šťávy nebo ovocného čaje).

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v terapii nejméně 6 týdnů po normalizaci hladiny železa v krvi.

Aktiferrin, měkké tobolky

Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 12 let je při manifestní sideropenii 2-3x denně 1 tobolka (tj. 69-103,5 mg Fe2+) při prelatentní a latetní sideropenii 1x denně 1 tobolka tj. 34,5 mg Fe2+.

Dětem od 6 do 12 let se podává 1 tobolka denně tj. 34,5 mg Fe2+.

Aktiferrin, tobolky není vhodný pro děti do 6 let.

Pro doplnění zásob železa v organismu se doporučuje pokračovat v terapii nejméně 6 týdnů po normalizaci hladiny železa v krvi.

Tobolky je nejvhodnější užívat nalačno, ale při příznacích dráždění GIT je možno je užívat i při jídle. Tobolky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (vody, ovocné šťávy nebo ovocného čaje).

4.3    Kontraindikace

Aktiferrin, kapky, Aktiferrin, sirup, Aktiferin, měkké tobolky nesmí být podány při přecitlivělosti na složky přípravku, při hemochromatóze a hemosideróze. Dále nesmí být podány u anémií, které nejsou způsobeny nedostatkem železa, např. u anémie sideroblastické, hemolytické, aplastické, perniciózní, u anémie při otravě olovem, při talasémii, při porfyria cutanea tarda a při opakovaných transfuzích krve.

4.4    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Při zjištění anémie musí být stanoven její typ. Teprve potom se v indikovaných případech zahajuje perorální léčba železem.

Přípravky obsahující soli železa mohou zbarvit stolici černě a mohou dávat falešně pozitivní reakci při benzidinové zkoušce na okultní krvácení.

Tekuté lékové formy mohou vytvořit tmavý povlak na zubech, a proto se doporučuje jejich podávání s malým množstvím tekutiny a následné zapití. Povlak lze odstranit hadříkem namočeným v roztoku jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný).

Aktiferrin, sirup obsahuje invertní cukr, 5 ml odpovídá 1,8 g glukózy.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pacientům se strikturou střeva, divertikulózou či zánětlivou střevní chorobou (možnost zhoršení onemocnění).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Resorpci železa snižují antacida obsahující magnezium, vápník, hliník, natrium hydrokarbonát, dále přípravky s obsahem vápníku, cimetidin, deferoxamin, oxaláty, fosfáty. Pokud je nevyhnutelné současné podávání, je třeba zachovat alespoň 4 hodiny odstup mezi podáním železa a dalšího léku.

Resorpci železa snižují také některé potraviny (např. celozmný chléb a obilniny obsahující fytáty, vejce). Z nápojů snižují absorpci železa mléko, káva, alkalické minerálky (Vincentka, Rudolfův pramen, Bílinská kyselka) a černý nebo zelený čaj (tanin vytváří se železem téměř nerozpustné komplexy).

Dimerkaprol zvyšuje toxicitu železa.

Železo snižuje absorpci cefdiniru, tetracyklinů, fluorochinolonů, etidronátu a penicilaminu, levodopy, methyldopy a kaptoprilu.

Léčba železem je efektivnější, pokud se přípravky s obsahem železa podávají 1/2 hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Vzhledem k možnému dráždění gastrointestinálního traktu se však přípravky železa mohou podávat i při jídle nebo po jídle, a to i za cenu určitého snížení resorpce a prodloužení doby terapie.

Perorální železo se nesmí podávat při současném parenterálním podávání železa.

4.6    Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné důkazy o reprodukční toxicitě nebo o teratogenním účinku síranu železnatého. Profylaktické i léčebné podávání síranu železnatého v těhotenství a období kojení je možné a v indikovaných případech nezbytné.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aktiferrin, kapky, Aktiferrin, sirup a Aktiferrin, měkké tobolky patří mezi přípravky bezpečné s nepravděpodobným ovlivněním pozornosti.

4.8    Nežádoucí účinky

Při perorální léčbě železem se může objevit pálení žáhy, nauzea, tlak v žaludku, zvracení, nechutenství, průjem, u starších pacientů spíše zácpa. Vzhledem k relativně nízkým denním dávkám elementárního železa při léčbě přípravky Aktiferrin a vzhledem k přítomnosti ekvimolárního množství serinu, D,L formy jsou tyto nežádoucí účinky málo časté.

Tekuté lékové formy mohou vytvořit tmavý povlak na zubech.

4.9    Předávkování

Kombinace síranu železnatého s aminokyselinou serin, D,L forma vede k výraznému (10 až 30 násobnému) snížení akutní toxicity v porovnání s čistým síranem železnatým a dalšími solemi železa.

Předávkování u lidí:

Intoxikace solemi železa je nejčastější v dětství, většinou se jedná o náhodnou otravu. Do klinických symptomů patří nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hemateméza a krvácení z konečníku. V další fázi dochází k hypotenzi, kómatu a jaterní nekróze. Při léčení otravy železem se v první fázi pacientům podává mléko, vaječný bílek nebo kombinace obou potravin s aktivním uhlím a k zastavení absorpce železa z gastrointestinálního traktu se drážděním hltanu vyvolá zvracení.

Jakmile je to možné, je třeba provést výplach žaludku 1-4% vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného, popř. 5% vodným roztokem směsi hydrogenfosforečnanu a dihydrogenfosforečnanu amonného a poté instilovat nasogastrální sondou roztok deferoxaminu (5-10 g v 50-100 ml vody). Následně se stanoví plazmatická hladina železa a případně se aplikuje ještě nitrožilní infuzí deferoxamin k vyvázání již vstřebaného železa. Pokud není k dispozici deferoxamin, je možno použít jako antidotum penicilamin nebo edetan vápenato-dvojsodný. Deferoxamin se nesmí podávat pacientům s ledvinovým selháním. Dialýzu je možno použít k odstranění komplexu železo-deferoxamin, především u pacientů s oligurií či anurií.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antianemikum. ATC kód : B03A E10

Železo je pro organismus esenciální stopový prvek. Jako koenzym cytochromoxidázy, katalázy a peroxidázy a dále jako součást hemoglobinu, myoglobinu a cytochromu se účastní řady metabolických procesů.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Dvojmocné železo se v tenkém střevě aktivně resorbuje po navázání na ferritin buněk mukózy. Při zvýšené nabídce železa probíhá i pasivní transport. Dalším krokem je vazba na plazmatický transferin a transport do cílových orgánů. Resorpce je závislá na řadě faktorů, jako je např. hladina železa v organismu, forma přijatého železa, vlastnosti prostředí v gastrointestinálním traktu, charakter intestinální mukózy. U zdravých osob je resorbováno 5-10 % orálně přijatého železa, při nedostatku železa v organismu stoupá resorpce iniciálně na 50-60 % a v průběhu léčby opět klesá na 10-15 %. Současné podání síranu železnatého s některými aminokyselinami, zejména serinem, D,L formou, vede k výraznému zvýšení resorpce železa díky tvorbě chelátového komplexu. V experimentech na zvířeti se resorpce železa zvýšila z 27,6 až 34,1 % při podání čistého síranu železnatého na 67 % při podání síranu železnatého s ekvimolárním množstvím serinu, D,L formy. Zásobní formou železa v RES je ferritin. Pouze při excesivním přívodu vzniká hemosiderin. Železo uvolněné v organismu (převážně z rozpadlých erytrocytů) je téměř úplně reutilizováno. Vylučování močí je minimální. Část železa uložená jako ferritin v buňkách mukózy se ztrácí při jejich odlučování. Průměrné denní ztráty železa jsou 0,5-1,5 mg (při menstruaci 1,5-2,5 mg).

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V experimentu na zvířeti (myši) byla stanovena hodnota LD50 pro síran železnatý s ekvimolárním množstvím serinu, D,L formy 6 400 mg/kg tělesné hmotnosti.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Aktiferrin, perorální kapky

Kyselina askorbová, draselná sůl acesulfamu, natrium-benzoát, kyselina chlorovodíková 25%, makrogol 400, karamelové barvivo, aroma černého rybízu, čištěná voda.

Aktiferrin, sirup

Askorbová kyselina, invertosový sirup, aroma, ethanol 96%, čištěná voda.

Aktiferrin, měkké tobolky

Žlutý vosk, hydrogenovaný sójový olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, sójový lecithin, čištěný řepkový olej, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, želatina, černý a červený oxid železitý.

6.2    Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3    Doba použitelnosti

Aktiferrin, kapky 2 roky

Aktiferrin, sirup 2 roky

Aktiferrin, měkké tobolky 4 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Aktiferrin, kapky

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Spotřebujte do 12 měsíců po prvním otevření.

Aktiferrin, sirup

Při teplotě do 25 °C, po prvním otevření spotřebovat do 4 týdnů.

Aktiferrin, měkké tobolky

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Aktiferrin, kapky

Hnědá skleněná lékovka s kapací vložkou v barvě slonoviny a dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 30 ml.

Aktiferrin, sirup

Skleněná lékovka, tmavá, se šroubovacím uzávěrem, plastový odměrný kalíšek s ryskami od 1 do 7 ml, krabička.

Velikost balení: 100 ml.

Aktiferrin, měkké tobolky Blistr, krabička.

Velikost balení: 20 a 50 tobolek.

6.6    Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Aktiferrin, kapky a Aktiferrin, sirup jsou opatřeny bezpečnostním uzávěrem, který je nutno při otvírání současně stlačovat proti dnu lékovky. Po podání uzávěr znovu dobře utáhnout.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Aktiferrin, kapky 12/282/92-C Aktiferrin, sirup 12/301/89-S/C Aktiferrin, měkké tobolky 12/100/89-S/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Aktiferrin, kapky 15.04.1992 / 16.12.2009 Aktiferrin, sirup

06.12.1989    / 3.2. 2010 Aktiferrin, měkké tobolky

6.12.1989    / 3.2. 2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU

24.2.2011

5/5