Příbalový Leták

Aktiferrin

Informace pro variantu: Sirup (100ml,), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


Skládačka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aktiferrin

sirup

(ferrosi sulfas heptahydricus, serinum racemicum)


Antianemikum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 ml sirupu obsahuje 3 420 mg ferrosi sulfas heptahydricus (odpovídá 34,2 mg Fe2+v 5 ml) a

2 580 mg serinum racemicum. 5 ml = 1 kávová lžička.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: invertosový sirup, ethanol 96% aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


100 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Spotřebujte do 4 týdnů po otevření.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ratiopharm GmbH, Blaubeuren, Německo.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


12/301/89-S/C

Kód SÚKL:


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


aktiferrin


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU


Etiketa


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Aktiferrin

sirup

(ferrosi sulfas heptahydricus, serinum racemicum)


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


100 ml


6. JINÉ