Příbalový Leták

Aknemycin

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aknemycin 20 mg/g Kožní roztok Erythromycinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: erythromycinum 2,0 g ve 100 g roztoku


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 95%, lauromakrogol-fosfát, povidon, glycerol 85%. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok.

25 ml (50 ml)

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 D-21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/056/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


aknemycin


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Aknemycin 20 mg/g Kožní roztok Erythromycinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: erythromycinum 2,0 g ve 100 g roztoku


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ethanol 95%, lauromakrogol-fosfát, povidon, glycerol 85%. 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Kožní roztok 25 ml (50 ml)

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 D-21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 46/056/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ