Příbalový Leták

Agolutin

Informace pro variantu: Injekční Roztok (5x2ml,30mg/Ml), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls145102/2013

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AGOLUTIN

Injekční roztok Progesteronum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Progesteronum 30 mg v 1 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzylalkohol, benzyl-benzoát, olej na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

5 ampulek po 2 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intramuskulárnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


do 30.9.2013:

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Eupča 566, Slovenská republika od 1.10.2013:

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/462/69-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


EAN kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU - AMPULKA

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU_

AGOLUTIN INJ SOL

Progesteronum 30 mg v 1 ml

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ_

IM

3.    POUŽITELNOST_

EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


2 ml


6. JINÉ


3/3