Příbalový Leták

Agolutin Depot

Informace pro variantu: Injekční Suspenze (1x2ml,25mg/Ml), Injekční Suspenze (5x2ml,25mg/Ml), zobrazit další variantu

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55072/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU AGOLUTIN DEPOT

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Progesteronum 25 mg v 1 ml mikrokrystalické vodní suspenze.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

Mikrokrystalická vodní suspenze po protřepání mléčné barvy.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Nedostatečná produkce progesteronu žlutým tělískem ovaria (chybí sekreční transformace endomet-ria). Hlavní indikací jsou hypofunkční poruchy menstruačního cyklu nebo dysfunkční děložní krvácení. Vyvolání krvácení a rychlého odloučení endometria při nedostatečné produkci progesteronu žlutým tělískem vaječníku (anovulací). Podává se při premenstruálním syndrom. Používá se také k udržení těhotenství v případě habituálního, resp. hrozícího abortu, při nedostatečné produkci progesteronu v těhotenství.

4.2    Dávkování a způsob podání

Agolutin Depot se podává intramuskulárně.

U sekundární amenorey je substituce samotného progesteronu účinná jen při dokázané dostatečné produkci ovariálních estrogenů, tzn. při pozitivním progesteronovém testu. Podává se také u oligo-menorey nebo při úplném anovulačním cyklu 17. den cyklu 50 - 100 mg Agolutinu Depot.

K zastavení dysfunkčního děložního krvácení se injikuje 100 mg Agolutinu Depot vždy současně s 10 mg Agofollinu Depot.

K prevenci recidivy dysfunkčního krvácení se podává nejméně v průběhu třech až šesti cyklů vždy 17. den cyklu nejprve 100 mg a později 50 mg Agolutinu Depot.

Při léčbě postmenopauzálních výpadových jevů, pokud žena nevhodně reaguje na androgenní složku Folivirinu, je možné kombinovat 5 - 10 mg Agofollinu Depot s 50 - 100 mg Agolutinu Depot. Agolutin Depot je zcela nevhodný k progesteronovému testu, protože je nebezpečí falešného negativního výsledku.

Při hrozícím potratu je léčba progesteronem odůvodněná jen tehdy, prokázala-li se jeho snížená produkce. Podává se 50 - 100 mg Agolutinu Depot 2 - 3 krát týdně (nebo i častěji) do 14. týdne těhotenství (nebo i déle), podle výsledku přímého či nepřímého sledování hladiny progesteronu v organizmu. Při podezření na zamlklý potrat je podávání gestagenů nevhodné.

Preventivní aplikace progesteronu je oprávněná pouze tehdy, dokáže-li se nedostatečná tvorba pro-gesteronu (v těhotenství, při luteální insuficienci, po léčbě anovulační sterility klomifenem a pod.). I v tomto případě je vhodné sledovat hladinu progesteronu.

4.3 Kontraindikace

-    Děložní krvácení před vyloučením organické příčiny

-    Dysfunkční děložní krvácení bez současné aplikace estrogenů

-    Tromboflebitida

-    Tromboembolická choroba

-    Plicní embolie i v anamnéze

-    Akutní a chronické onemocnění jater

-    Kojení

-    Alergie na léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatrnost je potřebná při podávání pacientkám s astmatem, epilepsií, onemocněním srdce nebo dysfunkcí ledvin pro možnost zvýšené retence tekutin.

Progesteron zhoršuje jaterní funkce a při akutním nebo chronickém poškození jater je kontraindikován.

Progesteron zvyšuje bazální plazmatickou hladinu inzulínu a při dlouhodobém podávání může snížit toleranci glukózy.

V případě velmi vysokých dávek se může projevit hypnotický efekt, který je závislý na dávce.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metabolismus progestagenů se může zvýšit, pokud jsou souběžně podávány látky, o nichž je známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky, konkrétně enzymů patřících do skupiny cytochromu P450, jako jsou např. antikonvulziva (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a přípravky proti infekcím (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ačkoliv je známo, že ritonavir a nelfinavir působí jako silné inhibitory, vykazují naopak silné indukující vlastnosti, pokud jsou používány souběžně se steroidními hormony. Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum Perforatum) mohou indukovat metabolismus progestagenů.

Potenciálně užitečná interakce může vzniknout při podání progesteronu, užívala-li žena s endomet-riózou syntetické progestageny např. noretisteron. Progesteron způsobuje falešnou negativitu nebo snížení hodnot stanovení jodu vázaného na bílkoviny a vychytávání radiojodu štítnou žlázou.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství není kontraindikací pro přirozené a tzv. čisté syntetické gestageny (bez vedlejších an-drogenních a estrogenních účinků) pokud nejde o zamlklý potrat. Podávání v těhotenství je odůvodněné jen v případě prokázané nedostatečné sekrece progesteronu, u habituálního potratu profylak-ticky, u abortus imminens terapeuticky. Hrozí však virilizace plodu a byl zaznamenán zvýšený počet ektopických gravidit.

Koiení

Přípravek AGOLUTIN není indikován během kojení.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nemá žádny nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky byly rozděleny podle frekvence výskytu za použití následující konvence: velmi

časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné

(> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů (dle MedDRA)

Velmi časté nežádoucí účinky > 1/10

Časté nežádoucí účinky

>1/100, < 1/10

Méně časté nežádoucí účinky

>1/1 000.

Vzácné nežádoucí

účinky >1/10 000,

Velmi vzácné <1/10 000

Gastrointestinální

poruchy

nauzea, vomitus, změny tělesné hmotnosti

Poruchy nervového systému

nervozita, křeče, poruchy spánku, sklon

k depresím, bo-

Poruchy kůže a podkožní tkáně

melasma, chlo-asma, kandidóza, urtikarie

Poruchy reprodukčního systému a prsu

změny libida, napětí prsů, pruritus vulvae

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

hyperpyrexie, lokální dráždění, edém

Akutní život ohrožující nežádoucí účinky po podání terapeutických dávek nejsou známy.

4.9 Předávkování

Nejsou známy údaje o akutní toxicitě, při podání dávek kolem 100 mg se dosahují jen 1/10 koncentrace obvyklé v graviditě. U extrémně vysokých dávek se vyskytne spavost, křeče dělohy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: hormony - progesterony ATC kód: G03DA04

Agolutin Depot je monokomponentní přípravek s obsahem progesteronu, jenž je přirozeným hormonem s důležitými fyziologickými funkcemi. Je určen především k substituci nedostatku progesteronu produkovaného žlutým tělískem ovaria.

Klinické studie farmakodynamiky

V klinice se jako přirozený progesteron používá při substituci nedostatku progesteronu.

Většina důkazů pro indikaci použití progesteronu má empirický charakter z mnohaletého používání hormonálního přípravku ve více lékových formách. Jsou k dispozici výsledky otevřených klinických studií a pro indikaci premenstruální tenze jsou známé signifikantně lepší výsledky po pro-gesteronu oproti placebu, získané v randomizované kontrolované studii za dvojitě slepých podmínek.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Intramuskulární injekce 25 mg progesteronu vytváří plazmatickou hladinu 20 až 40 nmol.l-1, jež odpovídá plazmatické hladině v luteální fázi. Dávky vyšší než 50 mg vytvářejí hladiny blízké hladinám v těhotenství. Plazmatický poločas je velmi krátký, jen několik minut.

Distribuční objem je kolem 17 až 19 l, progesteron je vychytáván tukem, z něhož se postupně uvolňuje. Po intramuskulámím podání vodní suspenze (Agolutin Depot) je účinek prodloužený. Cirkulující progesteron je vázán na plasmatický albumin resp. na kortikosteroidy vážící globulin mezi 95 až 96 %. Koncentrace v CSF dosahuje 10 % plazmatické hladiny. Metabolizuje se především v játrech asi 65 %, také v ledvinách, mozku, děloze a kůži. Biotransformuje na pregnandiol, který se vylučuje močí jako glukuronát. Kolem 10 % je vylučováno stolicí a významná je také ente-rohepatální cirkulace. Léčivá látka prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou k dispozici údaje o akutní toxicitě, protože po perorálním resp. intramuskulárním podání není možno vzhledem k objemovým obtížím toxické hladiny dosáhnout. Dlouhodobé podávání v klinických podmínkách dostatečně substituuje testy chronické toxicity v experimentu.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci.

6.2    Inkompatibility

Oxidující látky, alkálie a světlo způsobují rozklad progesteronu. Progesteron způsobuje falešnou negativitu nebo snížení hodnot stanovení jodu vázaného na bílkoviny a vychytávání radiojodu štítnou žlázou.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce. Chránit před mrazem. Ampulky uchovávejte ve svislé poloze.

6.5    Druh obalu a velikost balení

a)    2 ml neodlamovaní ampulky, plastový přířez, pilník, krabička

b)    2 ml odlamovací ampulky, plastový přířez, krabička.

Velikost balení:

1 ampulka po 2 ml 5 ampulek po 2 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku (a pro zacházení s ním)

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Biotika a.s.

976 13 Slovenská Eupča 566 Slovenská republika biotika@biotika.sk

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/463/69-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1969/ 16.2. 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

16.2. 2011

5/5