Příbalový Leták

Agolutin Depot

Informace pro variantu: Injekční Suspenze (1x2ml,25mg/Ml), Injekční Suspenze (5x2ml,25mg/Ml), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

AGOLUTIN DEPOT

Injekční suspenze Progesteronum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Progesteronum 25 mg v 1 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na inj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční suspenze

1 ampulka po 2 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K intramuskulárnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte ve svislé poloze.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Biotika a.s., 976 13 Slovenská Eupča 566, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/463/69-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


EAN kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU - AMPULKA


1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

AGOLUTIN DEPOT INJ SUS

Progesteronum 25 mg v 1 ml

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ IM

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

2 ml

6.    JINÉ_

logo Biotika

3/3