Příbalový Leták

Afternor 1,5 Mg

Sp.zn.sukls25463/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

AFTERNON 1,5 MG Tableta

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

AFTERNOR jsou kulaté bílé tablety o průměru přibližně 6 mm, na jedné straně vyraženo "C" a na druhé straně vyraženo „1“.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Nouzové kontraceptivum pro použití do 72 hodin po nechráněném sexuálním styku anebo po selhání použité metody kontracepce.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Tableta musí být užita co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, nejpozději však do 72 hodin po nechráněném styku (viz bod 5.1).

Jestliže pacientka v průběhu tří hodin po požití tablety zvrací, je třeba neprodleně užít další tabletu.

Přípravek AFTERNOR se může užít kdykoli v průběhu menstruačního cyklu, pokud není menstruace opožděná. Po užití nouzové kontracepce se doporučuje používat lokální bariérové metody (kondom, cervikální pesar, spermicidy, poševní pesar) až do počátku dalšího menstruačního cyklu. Užití levonorgestrelu není kontraindikací pokračování hormonální kontracepce.

Pediatrická populace:

U dětí se užití přípravku AFTERNOR nedoporučuje. AFTERNOR je určen pouze pro dívky po menarche O použití u žen po menarche mladších 16 let jsou jen omezené údaje k dispozici.

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nouzová kontracepce je metoda pro příležitostné použití. Nesmí nahradit některou metodu pravidelné kontracepce.

Nouzová kontracepce není metoda, která by ochránila před otěhotněním za všech okolností. Jestliže není jistota o době nechráněného styku anebo jestliže žena již předtím měla nechráněný styk před více než 72 hodinami v průběhu téhož menstruačního cyklu, mohlo již dojít k početí. Použití levonorgestrelu až po druhém styku proto může být jako zábrana otěhotnění neúčinné. Jestliže je menstruační krvácení opožděno o více než 5 dní nebo jestliže se v očekávaném termínu krvácení objeví krvácení abnormální, anebo jestliže z jakéhokoli jiného důvodu je podezření na graviditu, je nutné graviditu vyloučit.


Jestliže se po terapii přípravkem AFTERNOR prokáže gravidita, je nutno uvážit možnost mimoděložního těhotenství. Absolutní riziko mimoděložního těhotenství je pravděpodobně nízké, protože AFTERNOR brání

ovulaci a oplodnění. Mimoděložní těhotenství může pokračovat i přes to, že se objeví krvácení. Z toho důvodu se nedoporučuje podávat AFTERNOR ženám s rizikem mimoděložního těhotenství (v anamnéze zánět vejcovodů nebo mimoděložní těhotenství).

AFTERNOR se nedoporučuje podávat pacientkám s těžkou jaterní dysfunkcí.

Těžké malabsorpční syndromy, např. Crohnova choroba, mohou účinnost AFTERNOR omezit.

Po užití přípravku AFTERNOR bývá menstruační krvácení obvykle normální a objevuje se v očekávaném termínu. Někdy se může objevit dříve anebo o několik málo dnů později. Doporučuje se navštívit ošetřujícího lékaře, aby zahájil anebo upravil metodu pravidelné kontracepce. Jestliže se po užití levonorgestrelu při pravidelné hormonální kontracepci neobjeví menstruační krvácení v prvním následujícím období bez tablet, je třeba vyloučit graviditu.

Opakované podání v průběhu jednoho menstruačního cyklu se nedoporučuje, protože se může vyskytnout porucha cyklu.

AFTERNOR není natolik účinný jako běžné metody kontracepce a je vhodný pouze jako nouzové opatření. Ženám, které vyžadují opakované podávání nouzové kontracepce, je třeba doporučit, aby zvážily dlouhodobé metody kontracepce; použití nouzové kontracepce nenahrazuje nutnou ochranu proti pohlavně přenosným nemocem.

Omezené a neprůkazné údaje naznačují, že může být snížena účinnost přípravku AFTERNOR s rostoucí tělesnou hmotností a indexem tělesné hmotnosti (bMi) (viz bod 5.1). Všechny ženy mají užít nouzovou antikoncepci co nejdříve po nechráněném pohlavním styku, bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Ženy se vzácnou vrozenou intolerancí galaktózy, hereditární deficiencí laktázy nebo při malabsorpci glukózy-galaktózy, nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání induktorů jaterních enzymů urychluje metabolismus levonorgestrelu.

Léčiva suspektní ze snížení účinnost přípravků obsahujících levonorgestrel jsou barbituráty (včetně primidonu), fenytoin, karbamazepin, herbalia obsahující Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou), rifampicin, ritonavir, rifabutin, griseofulvin.

Přípravky obsahující levonorgestrel mohou zvyšovat riziko toxických účinků cyklosporinu, protože mohou inhibovat metabolismus cyklosporinu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

AFTERNOR se nesmí těhotným ženám podávat. Nevyvolá u nich přerušení těhotenství.

V případě trvajícího těhotenství omezené epidemiologické údaje naznačují, že k nežádoucím účinkům na plod nedochází, ale nejsou žádné klinické údaje o možných následcích, pokud je dávka vyšší než 1,5 mg levonorgestrelu (viz bod 5.3).

Kojení

Levonorgestrel se vylučuje do mateřského mléka. Možná expozice kojence levonorgestrelu se dá snížit, jestliže kojící žena užije tabletu bezprostředně po kojení a vystříhá se kojení po podání přípravku AFTERNOR.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny studie o účinku na řízení motorových vozidel a na obsluhu strojů.

4.8.    Nežádoucí účinky

Nejčastěji zaznamenaný nežádoucí účinek byla nauzea.

třídy orgánových systémů MedDRA 14.1

četnost nežádoucích účinků

velmi časté (> 10%) časté (> 1/100 to <1/10))

poruchy nervového systému

bolest hlavy závratě

gastrointestinální

poruchy

nauzea průjem bolest v podbřišku zvracení

poruchy reprodukčního systému a poruchy prsu

krvácení mimo období menstruace*

více než 7denní zpoždění menses **

nepravidelná menstruace zvýšená citlivost ňader

celkové poruchy a reakce v místě aplikace

vyčerpanost

* Pravidelnost krvácení může být dočasně narušena, ale většina žen má další menstruační krvácení v rozmezí 57 dní od očekávaného termínu.

** Pokud je následující menstruační krvácení opožděno o více než 5 dní, je třeba vyloučit graviditu.

Ze sledování po uvedení na trh byly hlášeny ještě následující nežádoucí účinky:

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné (<1/10000): bolest břicha.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné (<1/10000): vyrážka, kopřivka, svědění.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné (<1/10000): pánevní bolest, dysmenorea.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi vzácné (<1/10000): otok obličeje.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Vážné nežádoucí účinky nebyly popsány ani po akutním požití velkých dávek perorálních kontraceptiv. Předávkování může vyvolat nauzeu a může se objevit krvácení ze spádu. Specifická antidota neexistují a léčení je symptomatické.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: sexuální hormony a modulátory genitálního systému, nouzová kontracepce.

ATC kód: G03AD01.

K dispozici jsou omezené a neprůkazné údaje o vlivu vysoké tělesné hmotnosti/ vysokého BMI na účinnost antikoncepce. Ve třech WHO studiích nebyl pozorován žádný trend, svědčící pro sníženou účinnost s rostoucí tělesnou hmotností/ BMI (viz tabulka 1), zatímco ve dvou dalších studiích (Creinin et al., 2006 a Glasier et al., 2010) byla pozorována snížená antikoncepční účinnost se zvyšující se tělesnou hmotností nebo BMI (tabulka 2). Obě meta-analýzy vyloučily použití později než 72 hodin po nechráněném pohlavním styku (tj. off-label použití levonorgestrelu) a ženy, které měly více nechráněných pohlavních styků.

Tabulka 1: Meta-analýza třech WHO studií (Von Hertzen et al., 1998 a 2002; Dada et al., 2010)

BMI (kg/m2)

Podváha 0 - 18,5

Normální tělesná hmotnost 18,5 - 25

Nadváha 25 - 30

Obesita > 30

Celkový počet

600

3952

1051

256

Počet

těhotenství

11

39

6

3

Procento

těhotenství

1,83%

0,99%

0,57%

1,17%

Interval

spolehlivosti

0,92 - 3,26

0,70 - 1,35

0,21 - 1,24

0,24 - 3,39

Tabulka 2: Meta-analýza studií Creinin et al., 2006 a Glasier et al., 2010

BMI (kg/m2)

Podváha 0 - 18,5

Normální tělesná hmotnost 18,5 - 25

Nadváha 25 - 30

Obesita > 30

Celkový počet

64

933

339

212

Počet

těhotenství

1

9

8

11

Procento

těhotenství

1,56%

0,96%

2,36%

5,19%

Interval

spolehlivosti

0,04 - 8,40

0,44 - 1,82

1,02 - 4,60

2,62 - 9,09

Mechanismus účinku

Přesný mechanismus účinku přípravku AFTERNOR jako nouzové kontracepce není znám. Předpokládá se, že levonorgestrel při doporučeném dávkování zabraňuje především ovulaci a oplodnění, jestliže styk nastal v předovulační fázi, kdy pravděpodobnost fertilizace je nejvyšší. Levonorgestrel může také vyvolat změny endometria, které znesnadní implantaci. AFTERNOR není účinný, jestliže proces implantace již začal.

Klinická účinnost a bezpečnost

Výsledky randomizované, dvojitě zaslepené klinické studie, která proběhla v roce 2001 (Lancet 2002; 360: 18031810), ukazují, že jednotlivá dávka 1500 mikrogramů levonorgestrelu (podaná do 72 hodin od nechráněného sexu) zabrání 84% očekávaných těhotenství (ve srovnání se 79%, kdy bylo podáno ve dvou dávkách s odstupem 12 hodin 750 mikrogramů).

Neočekává se, že by levonorgestrel v doporučeném dávkování vyvolal významné změny koagulačních faktorů a lipidového a sacharidového metabolismu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Perorálně podaný levonorgestrel se rychle a téměř kompletně absorbuje.

Distribuce

Po požití jedné dávky přípravku AFTERNOR byla maximální hladina levonorgestrelu v séru 18,5 ng/ml zjištěna za

2    hodiny. Po dosažení maximální hladiny v séru se koncentrace levonorgestrelu snižuje s průměrným eliminačním poločasem kolem 26 hodin.

Biotransformace

Levonorgestrel se nevylučuje v nezměněné podobě, ale pouze jako metabolity.

Eliminace

Metabolity levonorgestrelu se vylučují zhruba stejnou měrou močí a stolicí. Biotransformace probíhá známými pochody metabolismu steroidů, levonorgestrel je hydroxylován v játrech a metabolity se vylučují ve formě glukuronidových konjugátů.

Nejsou známé žádné farmakologicky aktivní metabolity.

Levonorgestrel je vázán na sérový albumin a na globulin vážící pohlavní hormony (SHBG). Pouze asi 1,5% celkové hladiny v séru je přítomna ve formě volného steroidu, ale 65% je vázáno specificky na SHBG.

Bylo zjištěno, že absolutní biologická dostupnost levonorgestrelu je téměř 100% podané dávky.

Přibližně 0,1% dávky podané matce se může mlékem přenést do kojence.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na zvířatech ukázaly po vysokých dávkách virilizaci samičích plodů.

Předklinické údaje z konvenčních studií chronické toxicity, mutagenity a karcinogenity neprokázaly riziko pro člověka, kromě informací uvedených v jiné části SPC.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, poloxamer 188, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3    roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

PVC/PVDC/Al blistr

Jedna krabička obsahuje blistr s 1 tabletou

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GENERICON s.r.o., Praha, Česká republika.

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/042/14-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.2.2014

10.    DATUM REVIZE TEXTU

29.3.2015

5