Příbalový Leták

Afternor 1,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AFTERNOR 1,5 mg tableta

levonorgestrelum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 tableta


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GENERICON s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


17/042/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je možný bez lékařského předpisu s omezením


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Indikace:

Nouzová antikoncepce do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání antikoncepční metody.

Obvyklá dávka:

Užijte tabletu co nejdříve po nechráněném pohlavním styku (nejlépe do 12 hodin, avšak nejpozději do 72 hodin).


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Afternor 1,5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PVDC/Alu Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Afternor 1,5 mg tableta


levonorgestrelum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GENERICON s.r.o.


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


3