Příbalový Leták

Afonilum Sr 250 Mg

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (100,250mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (50,250mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (20,250mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJSÍM OBALU NEBO NA VNITRNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

Krabička - Afonilum SR 250 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Afonilum SR 250 mg

Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

Theophyllinum anhydricum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Theophyllinum anhydricum 250 mg v jedné tvrdé tobolce


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


20, 50 a 100 tobolek 5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Reg. č.: 14/468/95-B/C 13 ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15    NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


afonilum 250 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr - Afonilum SR 250 mg

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Afonilum SR 250 mg

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BGP Products^ Czech Republic s.r.o._

3.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: