Příbalový Leták

Afonilum Sr 250 Mg

Informace pro variantu: Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (100,250mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (50,250mg), Tvrdá Tobolka S Prodlouženým Uvolňováním (20,250mg), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls244513/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Afonilum SR 125 mg Afonilum SR 250 mg Afonilum SR 375 mg

TVRDÉ TOBOLKY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Theophyllinum anhydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Afonilum a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Afonilum užívat

3.    Jak se přípravek Afonilum užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Afonilum uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK AFONILUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Theofylin uvolňuje stah hladké svaloviny průdušek a cév a tím je rozšiřuje. Povzbuzuje dýchací centrum a zvyšuje tak kontraktilitu (stažlivost) dýchacích svalů. Theofylin zvyšuje srdeční frekvenci a stažlivost srdečního svalu, zvyšuje tvorbu kyseliny v žaludku. Slabě dráždí centrální nervový systém (CNS).

Přípravek se užívá k prevenci a léčbě stavů dušnosti vyvolaných zúžením dýchacích cest (bronchokonstrikce) při průduškovém astmatu a chronickém obstrukčním onemocnění dýchacích cest (např. vleklý zánět průdušek, rozedma plic).

Přípravky s prodlouženým uvolňováním léčivé látky jako jsou Afonilum SR 125 mg, Afonilum SR 250 mg a Afonilum SR 375 mg nejsou určeny pro akutní léčbu těžkých astmatických záchvatů nebo akutního bronchospasmu (příznak náhlé dechové tísně jako následek stahu průdušek).

Teofylin se nesmí podávat jako lék první volby v léčbě astmatu u dětí.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

AFONILUM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Afonilum:

Jestliže jste alergický(á) na theofylin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6., dále při čerstvém srdečním infarktu a při akutních tachyarytmiích (poruchách srdečního rytmu s rychlou srdeční frekvencí).

Přípravek nesmějí užívat děti mladší 6 měsíců.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Afonilum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití theofylinu je nutno zvlášť pečlivě zvážit u nemocných s nestabilní anginou pectoris (onemocněním věnčitých cév), se sklonem k tachykardickým arytmiím (poruchám srdečního rytmu), s vysokým krevním tlakem, hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (chronickým onemocněním srdečního svalu), hyperthyreózou (zvýšenou funkcí štítné žlázy), epileptickými záchvaty, s žaludečními vředy a vředy na dvanáctníku, porfyrií (poruchou odbourávání krevního barviva), s poruchou funkce jater a ledvin. Použití přípravku Afonilum je u pacientů vyššího věku, pacientů s multiorgánovým poškozením a u pacientů se závažným onemocněním, spojeno s vyšším rizikem toxicity. U těchto pacientů je potřeba sledovat hladiny léčiva.

Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek Afonilum SR 125 mg vhodný pro děti do 6 let věku, Afonilum SR 250 mg do 8 let věku a Afonilum SR 375 mg pro děti a dospívající do 16 let věku.

Přípravek může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práce za zvýšených bezpečnostních podmínek. Totéž platí i pro současné užívání přípravku spolu s alkoholem nebo s léky ke zklidnění.

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Je-li účinek přípravku v doporučených dávkách nedostatečný nebo objeví-li se nežádoucí účinky, je třeba monitorovat plazmatickou koncentraci teofylinu.

Akutní onemocnění s horečkami

Horečka snižuje vylučování teofylinu. Může být nezbytné snížit dávku, aby nedošlo k předávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Afonilum

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Byly popsány interakce přípravku Afonilum s léky obsahujícími xanthin, beta-sympatomimetika, kofein a podobné látky.

Zrychlené odbourávání theofylinu a snížení účinnosti může nastat u kuřáků a také při současném užívání léků ke zklidnění (zvláště pentobarbitalu). V těchto případech může být nutné dávku přípravku Afonilum zvýšit.

Zpomalené odbourávání theofylinu a nebo zvýšení plazmatické hladiny theofylinu a tím zvýšené nebezpečí předávkování a vzrůst rizika nežádoucích účinků může nastat při současném užívání následujících přípravků: antikoncepční prostředky k vnitřnímu užití, makrolidová antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin, troleandomycin, josamycin a spiramycin), chinolony (ciprofloxacin, enoxacin), imipenem, isoniazid, tiabendazol, blokátory kalciových kanálů (např. verapamil, diltiazem), propanolol, mexiletin, propafenon, tiklopidin, cimetidin, alopurinol, interferon alfa a vakcíny proti chřipce, disulfiram, fluvoxamin, methotrexat, takrin, zileuton. V těchto případech je třeba dávky theofylinu snížit.

Byly uveřejněny zprávy týkající se toxicity theofylinu, jestliže je podáván společně s ranitidinem. Účinek karbonátu lithia a beta-blokátorů může být současným podáváním theofylinu oslaben. Theofylin zvyšuje močopudný účinek diuretik.

Podání halothanu může vést u pacientů, kteří užívají theofylin, k poruchám srdečního rytmu. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Afonilum by neměl být během těhotenství, zvláště v průběhu prvních tří měsíců, podáván, pokud to není nezbytně nutné. V průběhu 2. a 3. trimestru těhotenství by měl být užíván pouze tehdy, pokud jeho přínos výrazně převýší možné riziko pro plod.

Theofylin je vylučován do mateřského mléka, jeho podávání kojícím matkám by měl lékař pečlivě zvážit. V ideálním případě by se kojení mělo uskutečnit těsně před užitím léku. Kojící matky, které vyžadují zvýšené terapeutické dávky, musí ukončit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práce za zvýšených bezpečnostních podmínek, a to i při předepsaných dávkách. To platí zejména při současném požívání alkoholu nebo látek/léků, které ovlivňují rozhodování a motorické schopnosti.

3.    JAK SE PŘÍPRAVEK AFONILUM UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obecná doporučení pro dávkování:

Dávkování přípravku by mělo být přizpůsobeno podle jeho účinnosti a snášenlivosti u daného pacienta. Dávkování přípravku by mělo být v ideálním případě určeno po stanovení plazmatické koncentrace theofylinu (léčebný rozsah: 8 - 20 pg/ml). Účinné plazmatické koncentrace: 5-12 pg/ml (nepřekračují 20 pg/ml). Monitorování sérových hladin theofylinu je vyžadováno zvláště při výskytu nežádoucích účinků nebo nepřiměřené odpovědi.

Při stanovení úvodní dávky je třeba vzít v úvahu jakoukoli předchozí léčbu přípravky obsahujícími theofylin nebo složky theofylinu s ohledem na snížení dávky. Dávka by měla být vypočtena na základě ideální tělesné hmotnosti, protože theofylin nepřechází do tukové tkáně.

Denní udržovací dávka theofylinu je u dospělých přibližně 11 - 13 mg/kg tělesné hmotnosti.

Kuřáci potřebují ve srovnání s dospělými nekuřáky vyšší dávky theofylinu v poměru k tělesné hmotnosti z důvodu rychlého vylučování. Naopak u pacientů vyššího věku a dětí do 6 měsíců je vylučování theofylinu zpomaleno.

U kuřáků, kteří přestali v průběhu léčby kouřit, by mělo být dávkování kontrolováno a upraveno lékařem vzhledem k možnosti zvýšených hladin theofylinu.

U pacientů se srdečním selháváním, poruchami funkce jater, zápalem plic, virovými infekcemi (zvláště chřipka), ve vyšším věku nebo při současné léčbě jinými léky je vylučování theofylinu často zpomaleno. Omezené vylučování theofylinu se může objevit u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (akumulace metabolitů). U těchto pacientů je vyžadováno nižší dávkování a měla by být věnována zvýšená opatrnost při zvyšování těchto dávek. Existují rovněž zprávy o omezeném vylučování theofylinu po očkování proti tuberkulóze a chřipce a v těchto případech může být nutné snížení dávky.

Pokud lékař nepředepíše jinak, jsou doporučeny následující dávky podle věku pacienta:

Děti mladší 6 měsíců:

Přípravek Afonilum se nesmí podávat dětem mladším 6 měsíců.

Děti mladší 6 let:

Pevné formy theofylinu se nesmí podávat dětem mladším 6 let. Pro děti mladší 6 let jsou k dispozici jiné, vhodnější lékové formy přípravku.

Pokud lékař nepředepíše jinak, jsou doporučeny následující dávky:

Věk

(roky)

Tělesná hmotnost (v kg)

Denní dávka

(mg/kg tělesné hmotnosti)

6 - 8

20 - 25

24

8 - 12

25 - 40

20

12 - 16

40 - 60

18

> 16 let věku

60 - 70

11 - 13

Při převedení pacienta z lékové formy s okamžitým uvolňováním na lékovou formu s prodlouženým uvolňováním theofylinu musí být úvodní denní dávka snížena.

Jednotlivé dávky mají být v průběhu 24 hodin rozděleny do pravidelných intervalů. Tobolky mají být polykány celé, po jídle, s dostatečným množstvím tekutiny. Pokud je to nutné, mohou být i otevřeny a celý obsah spolknut.

Trvání léčby závisí na typu, závažnosti a průběhu onemocnění a je stanoveno ošetřujícím lékařem.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout alergické reakce, bolesti hlavy, podrážděnost, přecitlivělost,třes, křeče, neklid, nespavost, nervozita, zrychlená tepová frekvence, nepravidelná tepová frekvence, palpitace (bušení srdce), arytmie, komorová arytmie, nežádoucí pokles krevního tlaku, šok, žaludeční obtíže, nevolnost, zvracení, průjem i krvácení do zažívacího traktu, bolesti břicha, zpětný tok obsahu žaludku do jícnu v nočních hodinách, způsobený uvolněním dolního svěrače jícnu (gastroezofageální reflux). Tento zpětný tok může zhoršovat astma případným vdechnutím obsahu žaludku.

Dále se může vyskytovat rhabdomyolýza (rozpad svalových vláken kosterních svalů), zesílená diuréza (močopudný účinek), akutní selhání funkce ledvin, změna koncentrace látek obsažených v krvi, zejména snížení hladiny draslíku, zvýšená hladina cukru v krvi, kreatininu a kyseliny močové v séru.

Zesílení nežádoucích účinků může nastat relativním předávkováním (při individuální přecitlivělosti) nebo absolutním předávkováním (plazmatická koncentrace theofylinu vyšší než 20 pg/ml). Při překročení této plazmatické koncentrace je zvýšené riziko toxických reakcí, např. křeče, náhlý pokles krevního tlaku, komorová porucha srdečního rytmu a závažné obtíže trávicího traktu (včetně krvácení z trávicího traktu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK AFONILUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za {Použitelné do:}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Afonilum obsahuje

Theophyllinum anhydricum 125 mg, 250 mg, resp. 375 mg v jedné tobolce Pomocné látky:

Afonilum SR 125 mg - ethylcelulosa, srážený oxid křemičitý, mastek, chinolinová žluť E 104, oxid titaničitý E 171, natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Afonilum SR 250 mg - ethylcelulosa, srážený oxid křemičitý, mastek, chinolinová žluť E 104, indigokarmín E 132, oxid titaničitý E 171, natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Afonilum SR 375 mg - ethylcelulosa, srážený oxid křemičitý, mastek, indigokarmín E 132, oxid titaničitý E 171, natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Jak přípravek Afonilum vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

Afonilum SR 125 mg - tvrdé želatinové tobolky, se spodní částí bílou, vrchní částí žlutou, uvnitř bílý granulát

Afonilum SR 250 mg - tvrdé želatinové tobolky, se spodní částí bílou, vrchní částí zelenou, uvnitř bílý granulát

Afonilum SR 375 mg - tvrdé želatinové tobolky, se spodní částí bílou, vrchní částí světle modrou, uvnitř bílý granulát

Afonilum SR 125 mg - 20, 50, 100 tobolek Afonilum SR 250 mg - 20, 50, 100 tobolek Afonilum SR 375 mg - 20, 50, 100 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.3.2016

6