Příbalový Leták

Afiten 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AFITEN 5 mg AFITEN 10 mg tablety amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 5 mg amlodipinum (ve formě amlodipini besilas). Jedna tableta obsahuje 10 mg amlodipinum (ve formě amlodipini besilas).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety 10 tablet 14 tablet 20 tablet 28 tablet 30 tablet 50 tablet 98 tablet 100 tablet 200 tablet 300 tablet 500 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 83/720/07-C Registrační číslo: 83/721/07-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


afiten 5 mg afiten 10 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


AFITEN 5 mg AFITEN 10 mg tablety amlodipinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE LTD


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3