Příbalový Leták

Adolor 100 Mcg/H


Adolor 25 pg/h Adolor 50 pg/h Adolor 100 pg/h

transdermální náplast Fentanylum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Adolor 25 ug /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm2 obsahuje fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

Adolor 50 ug /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm2 obsahuje fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Adolor 100 ug /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm2 obsahuje fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólie

Krycívrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoust

Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 pm

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Transdermální náplast

1, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20 náplastí

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Transdermální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Sáčky chráněné proti otevření dětmi.

Jak sáček otevřít:

1)    Ustřihněte ve vyznačeném místě / ve směru šipky. Pozor: nepřestřihněte náplast.

2)    Odtrhněte sáček v obou zářezech podél zalepených švů.

3)    Otevřete sáček a vyjměte náplast.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVY PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Z důvodů ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité a nepoužité náplasti, i nepoužité náplasti po datu použitelnosti zlikvidovány podle platných předpisů nebo vráceny do lékárny.

Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a uchovávejte v zevním obalu, než je pečlivě zlikvidujete.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 611 18 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.:

Adolor 25 pg/h: 65/776/09-C Adolor 50 pg/h: 65/777/09-C Adolor 100 pg/h: 65/779/09-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


adolor 25 ^g/h adolor 50 ^g/h adolor 100 ^g/h

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU SÁČEK


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Adolor 25 ^g/h Adolor 50 ^g/h Adolor 100 ^g/h

transdermální náplast Fentanylum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Transdermální podání.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


transdermální náplast


6. JINÉ


STADA Arzneimittel AG