Příbalový Leták

Adolor 100 Mcg/H

Sp.zn.sukls151794/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Adolor 25 pg/h Adolor 50 pg/h Adolor 100 pg/h

transdermální náplast fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Adolor a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adolor používat

3.    Jak se přípravek Adolor používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Adolor uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Adolor a k čemu se používá

Fentanyl patří do skupiny látek, které silně tlumí bolest a nazývají se opiáty. Fentanyl přechází pomalu z náplasti kůží do těla.

Dospělí:

Přípravek Adolor se užívá k léčbě silné dlouhotrvající (chronické) bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými léky proti bolesti.

Děti:

Přípravek Adolor se užívá k dlouhodobé léčbě silné chronické bolesti u dětí od 2 let, která byla již léčena jiným silným lékem proti bolesti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adolor používat Nepoužívejte přípravek Adolor

-    jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    jestliže trpíte bolestí, která trvá jen krátce, například po chirurgickém zákroku,

-    jestliže máte závažné dýchací problémy (respirační deprese),

-    jestliže je Váš centrální nervový systém (mozek a mícha) závažně poškozen, např. jste utrpěli úraz mozku.

Upozornění a opatření:

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek Adolor je léčivý přípravek, který může ohrozit život dětí. To platí i pro použité transdermální náplasti.

Je třeba si uvědomit, že vzhled tohoto léčivého přípravku může být pro dítě lákavý, což může v některých případech vést ke smrtelným následkům.

Přípravek Adolor může mít život ohrožující nežádoucí účinky u osob, které neužívají předepsaná opioidní analgetika pravidelně._


Nalepení náplasti jiné osobě

Náplast musí být použita pouze na kůži osoby, které byla naordinována lékařem. Byly hlášeny případy, kdy se náplast náhodně přilepila na kůži člena rodiny, který byl v blízkém fyzickém kontaktu nebo sdílel jedno lože s osobou používající náplasti. Přilepení náplasti na jinou osobu (především děti) může vést k předávkování. V případě, že dojde k nalepení náplasti na kůži jiné osoby, okamžitě náplast sejměte a vyhledejte lékaře.

Váš lékař použije léčbu přípravkem Adolor jako součást komplexní léčby bolesti a bude pravidelně kontrolovat Vaši individuální odpověď na přípravek Adolor.

Před použitím přípravku Adolor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte některou z následujících poruch, protože riziko nežádoucích účinků může být vyšší a Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku fentanylu:

-    astma, útlum dýchání nebo jakékoliv onemocnění plic

-    nízký krevní tlak

-    malý objem krve (hypovolémie)

-    porucha funkce j ater

-    porucha funkce ledvin

-    utrpěný úraz hlavy, nádor mozku, příznaky zvýšeného nitrolebního tlaku (např. bolest hlavy,

poruchy zraku), změny stavu vědomí, bezvědomí nebo kóma

-    pomalá nepravidelná činnost srdeční (bradyarytmie)

-    onemocnění způsobující únavu a slabost svalů (myastenia gravis)

-    deprese. Používání některých přípravků k léčbě deprese, tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) nebo inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO), může zvýšit riziko vzniku tzv. serotoninového syndromu (viz bod 4, kde jsou popsány známky a příznaky serotoninového syndromu, a také bod “Další léčivé přípravky a přípravek Adolor”.)

Stejně jako některé jiné silné léky proti bolesti, může i přípravek Adolor způsobit neobvyklou ospalost a zpomalit a zeslabit dýchání. Pokud Vy, Váš partner nebo ošetřovatel zaznamenáte, že Vy nebo Vaše dítě dýcháte mnohem pomaleji a slaběji:

-    odstraňte náplast

-    zavolejte lékaře nebo okamžitě navštivte nejbližší pohotovost

-    pokud je to možné, neustále se pohybujte a mluvte.

Informujte svého lékaře, pokud se během léčby objeví horečka, protože zvýšení tělesné teploty může způsobit zvýšený průchod léčivé látky kůží. Ze stejného důvodu byste se měli vyvarovat vystavení náplasti na kůži působení přímého tepla, jako jsou vyhřívací podložky, elektrické deky, vyhřívané vodní postele, ohřívací nebo opalovací lampy, intenzivní slunění, ohřívací lahve, dlouhé koupele v horké vodě, saunování a horké vířivé koupele. Je možné pohybovat se venku na slunci, ale v tomto případě musíte během horkých letních dnů chránit náplast oděvem.

Přípravek Adolor může způsobit zácpu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jak zácpě předcházet.

Pokud trpíte neprůchodností střev (příznaky mohou zahrnovat zácpu, bolest žaludku, nafouknutí břicha a pocit nevolnosti nebo zvracení), poraďte se se svým lékařem, protože v případě diagnostikování nebo podezření ochabnutí svaloviny střeva, by měla být léčba ukončena.

Pokud užíváte přípravek Adolor dlouhodobě, může se rozvinout tolerance, fyzická nebo psychická závislost. Během léčby nádorové bolesti se to však pozoruje jen zřídka.

Jste-li starší pacient nebo máte špatnou fyzickou kondici (kachexie), lékař Vás bude sledovat pečlivěji, protože může být potřeba předepsat nižší dávku.

Náplast se nesmí stříhat na menší části, protože kvalita, účinnost a bezpečnost takto rozdělených náplastí nebyla prokázána.

Děti a dospívající

Obecně se nesmí přípravek Adolor používat u dětí mladších dvou let a u dětí a dospívajících, kteří ještě nebyli léčeni jinými opioidy (např. morfin). Přípravek Adolor nesmí být použit u kojenců a batolat do 2 let. Aby se zabránilo polknutí dítětem, musí se věnovat pozornost výběru vhodného místa pro aplikaci náplasti přípravek Adolor (viz bod 3. Jak se přípravek Adolor používá) a přilnutí náplasti je nutné pečlivě kontrolovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Adolor

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte barbituráty (podávají se při spánkových poruchách) nebo buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin (jiné silné léky proti bolesti). Užívání těchto léčivých přípravků spolu s přípravkem Adolor se nedoporučuje.

Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo selegilin na Parkinsonovu chorobu) nebo pokud jste je užívali předchozích 14 dnů. Pokud jsou tyto léky užívány současně, může být jejich toxicita zvýšena.

Taktéž je důležité, abyste informovali svého lékaře, jestliže užíváte léky na depresi, tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) (např. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin).

Jestliže současně užíváte přípravky, které mají vliv na funkci mozku, je pravděpodobnější, že se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, zejména potíže s dýcháním. To se vztahuje například na:

-    přípravky k léčbě úzkosti (trankvilizéry)

-    přípravky k léčbě psychických poruch (neuroleptika)

-    anestetika; jestliže předpokládáte, že máte mít anestézii, oznamte svému lékaři nebo zubaři, že užíváte přípravek Adolor

-    léky na spaní (hypnotika, sedativa)

-    přípravky k léčbě alergií nebo proti potížím při cestování (antihistaminika/antiemetika)

-    jiné silné léky proti bolesti (opioidy)

-    některé léky na bolesti v zádech nebo jiné bolestivé svalové problémy (svalová relaxancia)

-    alkohol.

Pokud nejste pod pečlivým lékařským dozorem, neměli byste současně s přípravkem Adolor užívat následující léky.

Tyto léky mohou zvýšit nebo snížit léčebný účinek a nežádoucí účinky přípravku Adolor. Jsou to například:

-    ritonavir (používá se při léčbě AIDS)

-    ketokonazol, itrakonazol (používá se k léčbě plísňových onemocnění)

-    diltiazem (používá se k léčbě srdečních onemocnění)

-    makrolidová antibiotika (používá se k léčbě infekcí)

-    rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy)

některé léky používané k léčbě epilepsie (jako karbamazepin, fenobarbital nebo fenytoin).

Přípravek Adolor s jídlem, pitím a alkoholem

Současné užívání přípravku Adolor a alkoholických nápojů zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků a může způsobit potíže s dýcháním, pokles krevního tlaku, hluboký útlum až koma.

Proto alkoholické nápoje při léčbě přípravkem Adolor nepožívejte.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nedoporučuje se používat přípravek Adolor během porodních bolestí ani při porodu (včetně porodu císařským řezem), protože fentanyl může u novorozence vyvolat útlum dýchání.

V případě, že v průběhu podávání přípravku Adolor otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Přípravek Adolor se nemá v průběhu těhotenství nebo při kojení používat, pokud to není nezbytně nutné. Bezpečnost používání v průběhu těhotenství nebyla stanovena.

Fentanyl prochází do mateřského mléka a může u kojence vyvolat útlum či potlačit dýchání dítěte. Všechno mateřské mléko vytvořené v průběhu léčby nebo během 72 hodin po odstranění poslední náplasti je nutné znehodnotit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Adolor může způsobit ospalost. Pokud se u Vás ospalost objeví, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Adolor používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

O tom, která síla přípravku Adolor je pro Vás nejvhodnější, rozhodne Váš lékař. Toto rozhodnutí je založeno na zhodnocení intenzity bolesti a celkového stavu a typu dosavadní léčby bolesti.

Podle potřeby se bude upravovat síla a počet náplastí.

Plný účinek se projeví do 24 hodin od aplikace první náplasti a postupně se snižuje po jejím odstranění. Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem.

Vaše první náplast začne působit pomalu, někdy až za jeden den, takže Vám lékař může přidat navíc léky proti bolesti do doby, než je fentanylová transdermální náplast plně účinná. Dále bude přípravek Přípravek Adolor působit na bolest trvale a léky navíc budete moci vysadit. Někdy je však ještě možná budete opět potřebovat.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Adolor se se smí použít pouze u dětí a dospívajících od 2 let, které byly již léčeny jiným opioidem.

(např. morfin). Přípravek Adolor se nesmí používat u dětí a batolat do 2 let.

Jak přípravek Adolor aplikovat:

-    Vyberte rovnou oblast kůže horní části těla (trup) nebo na horní části paže, kde není ochlupení, kde se nevyskytují drobná poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy. Tato oblast těla nesmí být ozářená v souvislosti s radiační léčbou.

-    Pokud je kůže ochlupená, ostříhejte chlupy nůžkami. Neholte ji, protože holení dráždí kůži. Pokud je to potřebné, kůži omyjte vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, pleťové mléko, alkohol nebo jiné čisticí prostředky, které by mohly kůži podráždit. Před aplikací náplasti musí být kůže úplně suchá.

4

-    Náplast musí být nejprve zkontrolována. Náplasti rozříznuté, rozdělené nebo jakkoli poničené nesmějí být použity.

-    Náplasti se musí nalepit ihned po otevření balení. Po odstranění krycí vrstvy se náplast aplikuje

na kůži pevným přitlačením dlaní po dobu asi 30 sekund, aby se zajistilo, že náplast dobře přilnula ke kůži. Dbejte, abyste náležitě přilepili i okraje náplasti. Potom si umyjte ruce čistou vodou.

-    Fentanylová transdermální náplast se obyčejně používá 72 hodin (3 dny). Na vnější obal si můžete napsat datum a hodinu aplikace náplasti. To Vám umožní si zapamatovat, kdy je potřeba náplast vyměnit.

-    Místo aplikace náplasti nevystavujte vnějším zdrojům tepla (viz „Upozornění a opatření“).

-    Náplast je chráněna vodotěsnou ochrannou fólií, takže se s ní můžete sprchovat.

U dětí se náplast přednostně umísťuje na horní část zad, aby se zmenšila možnost dítěte náplast odstranit.

Jak vyměnit transdermální náplast

-    Sejměte náplast po čase, který Vám předepsal lékař. Ve většině případů po 72 hodinách (3 dny),

u některých pacientů po 48 hodinách (2 dny). Většinou se náplast neodlepí sama. Jestliže po sejmutí náplasti zůstanou její zbytky na kůži, lze je umýt mýdlem a dostatečným množstvím vody.

-    Použitou náplast přeložte na polovinu tak, aby lepivé okraje přiléhaly k sobě. Použité náplasti vložte zpět do vnějšího obalu a pečlivě znehodnoťte. Vždy, když je to možné, měli byste použitou náplast odevzdat v lékárně.

-    Novou náplast aplikujte výše uvedeným způsobem, ale na jiné místo na kůži. Na stejné místo na kůži je možné přilepit náplast nejdříve po 7 dnech.

Jestliže jste použil(a) více náplastí přípravku Adolor než jste měl(a)

Pokud jste si nalepili více náplastí, než bylo předepsáno, odstraňte náplasti a vyhledejte svého lékaře nebo nemocnici.

Nejčastějším příznakem předávkování je snížená schopnost dýchání. Projevuje se tak, že osoba dýchá neobvykle pomalu nebo slabě. Pokud se to stane - odstraňte náplast a ihned vyhledejte lékaře. V průběhu čekání na lékaře postiženou osobu udržujte při vědomí mluvením nebo občas s ním/ní zatřeste.

Jiné známky a projevy předávkování jsou ospalost, nízká tělesná teplota, pomalý srdeční rytmus, snížený svalový tonus, výrazný útlum, ztráta svalové koordinace, zúžení zornic a křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou náplast přípravku Adolor Za žádných okolností nezdvojnásobujte dávku.

Náplasti musíte měnit ve stejnou denní dobu vždy po 3 dnech (každých 72 hodin), pokud Vám Váš lékař nepředepsal jiné užívání. Pokud náplast zapomenete vyměnit, udělejte to okamžitě, jakmile si vzpomenete.

Pokud si vzpomenete příliš pozdě, kontaktujte svého lékaře. Je možné, že budete potřebovat ještě další léky na utišení bolesti.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Adolor

Chcete-li léčbu zastavit či přerušit, musíte důvody v každém případě konzultovat s ošetřujícím lékařem a poradit se, jak v léčbě bolesti postupovat dál.

Jestliže se přípravek Adolor používá po delší období, může se vyvinout fyzická závislost. Pokud přestanete používat náplasti, můžete se cítit špatně (abstinenční příznaky).

Riziko abstinenčních příznaků (nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a třes) je vyšší při náhlém ukončení léčby, nikdy byste neměli ukončit léčbu přípravkem Adolor bez dohody s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto těžkých, nežádoucích účinků, měli byste okamžitě přerušit léčbu a neprodleně vyhledat svého lékaře nebo nemocnici:

-    těžký útlum dýchání (těžká dušnost, chrčivé dýchání) nebo

-    úplný uzávěr trávicí trubice způsobující bolest (křečovitá bolest), zvracení nebo plynatost.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

-    ospalost

-    bolest hlavy

-    závrať

-    nevolnost nebo zvracení

-    zácpa

-    horečka

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

-    alergické reakce

-    pocit neobvyklého srdečního tepu (bušení srdce), rychlý srdeční rytmus

-    vysoký krevní tlak

-    pocit neobvyklé ospalosti nebo únavy

-    nechutenství

-    nervozita, špatná nálada nebo deprese, nespavost

-    zmatenost, halucinace (vidění, cítění nebo slyšení neskutečných věcí)

-    mravenčení, brnění, třes, točení hlavy

-    svalové křeče

-    pocit chladu, pocení

-    zčervenání očí

-    potíže při dýchání

-    otok a podráždění sliznice nosu

-    zívání

-    průjem

-    sucho v ústech

-    bolest žaludku, poruchy trávení, potíže při močení

-    svědění kůže, vyrážka nebo zčervenání kůže

-    celkový pocit nemoci a slabosti

-    otok rukou, kotníků nebo nohou

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

-    ztráta paměti

-    neklid, dezorientace, vzrušení nebo neobvyklá bezstarostnost

-    pocit sníženého vnímání, zvláště na kůži

-    křeče (včetně klonických a grand mal)

-    poruchy řeči

-    ztráta paměti

-    pokles krevního tlaku a srdečního rytmu

-    namodralé zabarvení kůže

-    úplné ucpání střev

-    ekzém a/nebo jiné kožní poruchy včetně dermatitidy v místě aplikace náplasti

-    dýchací potíže, včetně dušnosti

-    svalové záškuby

-    poruchy sexuální funkce

-    příznaky podobné chřipce

-    změny tělesné teploty

-    příznaky z vysazení (např. zvracení, nevolnost, průjem, úzkost nebo třes)

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů):

-    zúžené zornice

-    špatné nebo neostré vidění

-    nepravidelný srdeční rytmus

-    zástava dechu (respirační zástava nebo apnoe)

-    potíže při dýchání (narušené dýchání, dechová deprese)

-    neúplné ucpání tenkého nebo tlustého střeva

-    rozšíření cév

-    škytavka

-    kožní reakce v místě aplikace náplasti

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

-    bolestivé nadýmání

-    bolest močového měchýře

-    menší objem moče než obyčejně (snížené vylučování moče)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-    závažné a rychlé alergické reakce způsobující pokles krevního tlaku a/nebo potíže při dýchání

-    abnormálně pomalé dýchání

Může se vyvinout i fyzická závislost a jestliže náhle přestanete užívat náplasti, můžete pocítit abstinenční příznaky, kterými mohou být nevolnost, zvracení, vodnatý průjem, úzkost a třes.

Děti a dospívající

Nežádoucích účinky u dětí a dospívajících léčených transdermálními fentanylovými náplastmi jsou podobné nežádoucím účinkům u dospělých.

U dětí a dospívajících nebylo zjištěno žádné zvláštní riziko, pokud je přípravek používán správně. Velmi častými nežádoucími účinky u dětí uváděnými v klinických studiích byly horečka, zvracení a nevolnost.

Používání přípravku Adolor spolu s některými přípravky k léčbě deprese, tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) nebo inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Riziko vzniku serotoninového syndromu může být zvýšeno, pokud je přípravek Adolor používán společně s některými antidepresivy (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Adolor“). Serotoninový syndrom se může projevit následujícími příznaky:

•    Zrychlení srdečního tepu

•    Vidění neexistujících věcí (halucinace)

•    Horečka, zimnice (třesavka) a pocení

•    Svalové záškuby, stahy, ztuhlost svalů

•    Pocity neklidu nebo zmatenosti

•    Pocit nevolnosti nebo nevolnost

•    Průjem

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Adolor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí, a to i použité náplasti. I v použité náplasti může zůstat velké množství léčivé látky.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Z důvodů ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité a nepoužité náplasti s prošlou dobou použitelnosti znehodnoceny nebo vráceny do lékárny k likvidaci.

Použité náplasti přeložte na polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a poté mají být bezpečně zlikvidovány. Náhodné vystavení použitých a nepoužitých náplastí zejména u dětí může vést k fatálnímu konci. Nepoužité náplasti mají být vráceny do (nemocnice) lékárny.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adolor obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum.

Přípravek Adolor 25 pg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 7,5 cm2 obsahuje fentanylum 4,125 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 25 mikrogramů za hodinu.

Přípravek Adolor 50 pg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 15 cm2 obsahuje fentanylum 8,25 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 50 mikrogramů za hodinu.

Přípravek Adolor 100 pg /h: jedna transdermální náplast s plochou aktivního povrchu 30 cm2 obsahuje fentanylum 16,5 mg a fentanyl uvolňuje rychlostí 100 mikrogramů za hodinu.

Pomocnými látkami jsou:

Adhezívní vrstva: adhezívní polyakrylátová fólie

Krycí vrstva: polypropylénová fólie, modrý inkoust

Vrstva uvolňující léčivou látku: silikonizovaná pegoterátová fólie 100 pm

Jak přípravek Adolor vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Adolor náplasti jsou průhledné bezbarvé transdermální náplasti s adhezívní vrstvou pro nalepení na pokožku.

Na náplastech je modrým tiskem označena síla přípravku.

Velikost balení: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 a 20 transdermálních náplastí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo

Výrobce:

STADA ARZNEIMITTEL AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, Německo STADA ARZNEIMITTEL GMBH, Muthgasse 36, VÍDEŇ, Rakousko Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie    Fentanyl Matrix EG

Bulharsko    FENTASTAD

Česká republika Adolor 25 (50, 100) pg /h transdermální náplast Finsko    Fentanyl STADA

Francie

Itálie

Lucembursko

Německo

Nizozemí

Portugalsko

Rakousko

Španělsko

Fentanyl EG Nilafen

Fentanyl Matrix EG

Fentanyl 12,(25,50,75,100) Mikrogramm/h Matrixpflaster

Fentanyl CF

Fentanilo Ciclum

Fentanyl STADA

FENTANILO MATRIX STADA

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.11.2015

9