Příbalový Leták

Adedri-Kel

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48,

B-2320 Hoogstraten, Belgie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ADEDRI-kel injekční roztok

Retinoli propionas

Colecalciferolum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Adedri-kel je nažloutlý, lehce opalescentní roztok obsahující v 1 ml:


Léčivé látky:

Retinoli propionas (vitamin A) 100 000 I.U.

Colecalciferolum (vitamin D3) 50 000 I.U.


Pomocné látky

Tokoferol-acetát alfa (vitamin E) 5,00 mg

Butylhydroxytoluen (E321) 2,00 mg

Methylparaben (E218) 1,05 mg

Propylparaben (E216) 0,45 mg


4. INDIKACE


Prevence a léčba nedostatku vitamínu A a D.

Podpora vyvážené výživy: zlepšení růstových schopností a přírůstků u mláďat, zlepšení odchovů, během březosti a laktace, zvýšení plodnosti, při bakteriálních infekcích, při rekonvalescenci, během stresových situací a náhlých změn.


KONTRAINDIKACE


Intravenózní aplikace


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Při dodržení pokynů žádné. Výjimečně se může objevit anafylaktická reakce7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi, kočky


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dospělý skot, koně, prasata: 3 ml/100 kg ž.hm.

Telata, hříbata, odstavená selata, ovce, kozy, psi: 1 ml/20 kg ž.hm.

Kočky: 0,1 ml/1 kg ž.hm.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Jednorázové intramuskulární nebo subkutánní podání.

Léčba by měla být opakována v měsíčních intervalech (za účelem vyhnutí se kumulativním toxickým účinkům).


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso a mléko: Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2C – 8C)

Chraňte před světlem


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Prosinec 2010


15. DALŠÍ INFORMACE


Inkompatibility

Z důvodu specifického složení přípravku ADEDRI-kel nesmí být tento mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky v jedné injekční stříkačce.

Druh obalu:

Injekční lahvičky z hnědého skla s propichovací brombutylovou gumovou zátkou a hliníkovou pertlí o obsahu 100 ml a 250 ml. Vnější přebal je papírová skládačka.


Velikost balení: 1x100 ml, 12x100 ml a 1x250 ml, 12x250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika

Vele spol. s r.o.

Ústí č.30

588 42 Větrný Jeníkov

tel. 567 275 046