Příbalový Leták

Ade-Vit


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ADE – vit injekční roztok


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml:

Léčivé látky:

Retinoli propionas - 100 000 IU

Ergocalciferolum - 100 000 IU

Tocoferoli alfa acetas - 30 mg


Pomocné látky:

Buthylhydroxytoluen (E 321) - 1 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý až mírně zakalený, žlutě až žlutooranžově zabarvený olejový roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, králíci.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Hypovitaminóza a avitaminóza A, D2 a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu; hemeralopie, xeroftalmie, keratomalacie, epiteliální alterace, akné, hyperkeratotický ekzém; rachitis, osteomalacie, poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku v organismu, podpora hojení kostních zlomenin a správného vývoje zubů, osutina selat. Podpůrná léčba sterility bez známé etiologie, profylaxe embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu v prenatálním období, oligospermie, nedostatečné libido sexualis u samců, myodystrofie jehňat a telat; doplnění vitamínových rezerv v období před porodem a u novorozených mláďat, zejména v exponovaných zoohygienických a dietetických podmínkách.


4.3 Kontraindikace

Hypervitaminóza A, alergie na účinné a pomocné látky.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před upotřebením nutno obsah lékovky vytemperovat na 20 °C.

Při aplikaci přípravku je třeba důsledně dodržovat zásady správného způsobu intramuskulární aplikace, zvláště pak zabránit podráždění důležitých cév a nervů.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě zasažení pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte zasažené oko velkým množstvím vody po dobu 15 min. a v případě podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Použití přípravku nemá negativní vliv na celkový zdravotní stav zvířat během březosti a laktace.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při aplikaci může dojít k ovlivnění plazmatických hladin vitamínů při současném podání antiepileptik.


4.9 Podávané množství a způsob podání

Skot, kůň 5 – 10 ml přípravku pro toto; tele, prase, hříbě 3 – 7 ml přípravku pro toto; sele, jehně, kůzle 1 – 3 ml přípravku pro toto; pes 0,1 ml / 5 kg ž. hm.; králík 0,1 ml přípravku pro toto. U těžkých případů opakovat 2 – 3 x ve 2denních intervalech v polovičních dávkách.


Intramuskulární podání.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vzhledem ke způsobu aplikace a indikace nedochází k předávkování přípravku.


4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace vitamínů,

ATCvet kód: QA11JA


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Retinoli propionas

Retinol tvoří spolu s odpovídajícími apoproteiny fotosenzitivní barviva v očích, je nezbytný pro růst epiteliálních buněk a pro funkční slizniční bariéru bránící vstupu infekce do organismu. Je účinným lapačem singletového kyslíku, ale též hydroxylového a peroxylových radikálů. Retinol se váže na retinol binding protein a také na HDL a LDL lipoproteiny. Chrání kůži před fotosenzibilizujícím poškozením.

Ergokalciferol

Strukturně je blízký steroidům. Vzniká fotochemickou štěpnou reakcí. Malé omezené množství vitamínu D2 vzniká také vhodnou fermentací zeleného krmiva, z provitamínu ergosterolu. Účastní se při regulaci hladiny vápníku v plasmě. Je ho možno označit jako růstový faktor.

Tokoferolacetat alfa

V organismu zvířete funguje jako zhášeč volných kyslíkových radikálů a antioxidans. Vitamín E funguje jako silné redukční činidlo udržující rovnováhu mezi redukovanými –SH a oxidovanými S-S skupinami glutathionu. Tuto rovnováhu se snaží zvrátit spíše ve prospěch –SH redukovaných skupin. Zasahuje takto do oxidoredukčních dějů v organismu a jeho nedostatek by narušoval činnost řady enzymů. Má relativně široké terapeutické použití, byl prokázán protinádorový a antisklerotický účinek.


5.2 Farmakokinetické údaje

Vitamin A, Ergokalciferol, Tokoferolacetat alfa

Vstřebávání ze vzniklého depa po i.m. aplikaci se děje formou olejových vezikul permeací přes cévní stěnu. Téměř 90 % tělesných zásob je uloženo v játrech. Přeměna provitamínu D na vitamín D2 probíhá zejména v kůži vlivem ultrafialového záření a to zejména tzv. antirachitickou vlnovou délkou spektra. Podmínky pro vstřebávání vitamínu E jsou velmi podobné podmínkám u vitamínu či provitamínu A.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek

Buthylhydroxytoluen (E 321)

Propylenglykoldioktano-didekanoát


6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.


6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Po prvním otevření ihned spotřebujte.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Přípravek je rozplněn v 50 ml, 100 ml a 500 ml skleněných injekčních lahvičkách nebo v 500 ml plastových injekčních lahvičkách uzavřených chlorbutylovou propichovací zátkou a hliníkovým uzávěrem. Injekční lahvičky jsou uloženy v kartonové krabičce.


Velikosti balení:

1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 500 ml


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


8. Registrační číslo(a)

96/084/01-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


29.11.2001/20.1.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU

Srpen 20114