Příbalový Leták

Ade-Vit


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ADE-vit injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ADE-vit injekční roztok


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení – 1 ml:

Léčivé látky :

Retinoli propionas - 100 000 IU

Ergocalciferolum - 100 000 IU

Tocoferoli alfa acetas - 30 mg

Pomocné látky :

Buthylhydroxytoluen (E 321) - 1 mg


Přípravek je čirý až mírně zakalený, žlutě až žlutooranžově zabarvený olejový roztok.


4. INDIKACE

Hypovitaminóza a avitaminóza A, D2 a E; poruchy růstu a látkového metabolismu mláďat domácích zvířat, zvýšená vnímavost k infekčním chorobám dýchacího a trávicího aparátu; hemeralopie, xeroftalmie, keratomalacie, epiteliální alterace, akné, hyperkeratotický ekzém; rachitis, osteomalacie, poruchy vyvolané sníženou hladinou vápníku v organismu, podpora hojení kostních zlomenin a správného vývoje zubů, osutina selat. Podpůrná léčba sterility bez známé etiologie, profylaxe embryonální mortality a poruch ve vývoji plodu v prenatálním období, oligospermie, nedostatečné libido sexualis u samců, myodystrofie jehňat a telat; doplnění vitamínových rezerv v období před porodem a u novorozených mláďat, zejména v exponovaných zoohygienických a dietetických podmínkách.


5. KONTRAINDIKACE

Hypervitaminóza A, alergie na účinné a pomocné látky.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, králíci.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot, kůň 5 – 10 ml přípravku pro toto; tele, prase, hříbě 3 – 7 ml přípravku pro toto; sele, jehně, kůzle 1 – 3 ml přípravku pro toto; pes 0,1 ml / 5 kg ž. hm.; králík 0,1 ml přípravku pro toto. U těžkých případů opakovat 2 – 3 x ve 2denních intervalech v polovičních dávkách.


Intramuskulární podání.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před upotřebením nutno obsah lékovky vytemperovat na 20oC.

Přípravek po prvním otevření ihned spotřebujte. Při aplikaci přípravku je třeba důsledně dodržovat zásady správného způsobu intramuskulární aplikace, zvláště pak zabránit podráždění důležitých cév a nervů.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8 °C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření ihned spotřebujte.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě zasažení pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vyplachujte zasažené oko velkým množstvím vody po dobu 15 min. a v případě podráždění vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek se vydává pouze na předpis.