Příbalový Leták

Addaven

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička (ampulky)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Addaven

koncentrát pro infuzní roztok

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml obsahuje:

Chromii trichloridum hexahydricum

5,33

mikrogramů

Cupri chloridum dihydricum

0,10

mg

Ferri chloridum hexahydricum

0,54

mg

Mangani chloridum tetrahydricum

19,8

mikrogramů

Kalii iodidum

16,6

mikrogramů

Natrii fluoridum

0,21

mg

Natrii molybdenas dihydricus

4,85

mikrogramů

Natrii selenas anhydricus

17,3

mikrogramů

Zinci chloridum

1,05

mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), xylitol, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


koncentrát pro infuzní roztok 20x10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Addaven nesmí být podán neředěný.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 47/371/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Ampulka (10 ml)

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Addaven

koncentrát pro infuzní roztok Intravenózní podání.

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Addaven nesmí být podán neředěný.

3.    POUŽITELNOST EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6.    JINÉ

Fresenius Kabi

3