Příbalový Leták

Acyclostad Galmed

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acyclostad Galmed

50 mg/g krém

aciclovirum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky:

dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

krém 5 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 46/337/98-C


13. ČÍSLO SARZE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu


15. NÁVOD K POUŽITÍ


K léčbě oparů na rtech a obličeji.

Jemně naneste 5x denně na celou postiženou plochu s půlcentimetrovým přesahem do okolní zdravé pokožky. Používejte podle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


acyclostad galmed


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TUBA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ Acyclostad Galmed

50 mg/g krém

aciclovirum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg. 5 g

6. JINÉ_

STADA Arzneimittel AG, D-61118 Bad Vilbel, Německo

K léčbě oparů na rtech a obličeji. Nanášejte na postižená místa.

3