Příbalový Leták

Actikerall 5 Mg/G + 100 Mg/G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU Krabička a skleněná lahvička, 25 ml_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Actikerall 5mg/g + 100mg/g Kožní roztok

Fluorouracilum + acidum salicylicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 g kožního roztoku obsahuje fluorouracilum 5 mg a acidum salicylicum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Dimethylsulfoxid, bezvodý ethanol, ethyl-acetát, pyroxylin, kopolymer methyl-a butylmethakrylátu. Pro další údaje si přečtěte příbalovou informaci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Kožní roztok 25 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Pozor, hořlavina: nevystavujte otevřenému ohni.


8. POUŽITELNOST


EXP


Přípravek Actikerall nepoužívejte déle než 3 měsíce po prvním otevření.


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte lahvičku pevně uzavřenou.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Almirall Hermal GmbH ScholtzstraBe 3 21465 Reinbek Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


46/250/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Actikerall (jen na krabičce)