Příbalový Leták

Acticam 1.0 Mg

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Acticam 1 mg žvýkací tablety pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Každá žvýkací tableta obsahuje:


Léčivá látka:

Meloxicamum 1 mg


Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Žvýkací tablety


Světle citrónově žlutá, kulatá, bikonvexní, nepotažená tableta s medovou příchutí. Tableta má na jedné straně vyraženou značku „M1“ po obou stranách dělící rýhy, druhá strana tablety je hladká.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné poloviny.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému.


4.3 Kontraindikace


Nepoužívat u březích nebo laktujících zvířat.

Nepoužívat u zvířat trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie, s narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.

Nepoužívat u psů mladších 6 týdnů nebo o hmotnosti nižší než 4 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Dojde-li k nežádoucím účinkům, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem. Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je zde potenciální riziko renální toxicity.

Tento přípravek je určen pro psy a nesmí být podáván kočkám, protože není vhodný pro tento druh zvířat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Příležitostně byly popsány typické nežádoucí reakce na NSAID, jako jsou ztráta chuti k příjmu potravy, zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, skleslost a poruchy ledvin. Ve velmi vzácných případech byly zaznamenány hemoragický průjem, hemateméza, gastrointestinální ulcerace a zvýšení hodnot jaterních enzymů. Tyto vedlejší účinky se objevují obvykle v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodné, vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech mohou být vážné nebo i fatální.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace nebyla stanovena (viz 4.3).


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Jiná NSAID, diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky vážící ve vysokém stupni bílkoviny, mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Tablety se nesmí aplikovat současně s jinými NSAID nebo s glukokortikosteroidy.


Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými léky. Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit podle farmakologických vlastností předchozího použitého přípravku.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Léčba se první den zahajuje jednorázovou dávkou 0,2 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti.


Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0,1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti jednou denně (ve 24-hodinových intervalech).


Každá tableta obsahuje 1 mg meloxikamu, což odpovídá denní udržovací dávce pro psa o 10 kg živé hmotnosti.


Každá tableta může být rozpůlená pro přesné podávání podle individuální živé hmotnosti psa. Tablety lze podávat s krmivem nebo bez krmiva.


Schéma dávkování na udržovací dávku:


Živá hmotnost (kg)

Počet žvýkacích tablet

mg/kg


1 mg

2,5 mg


4,0–7,0

½

-

0,13–0,1

7,1–10,0

1

-

0,14–0,1

10,1– 15,0

-

0,15–0,1

15,1–20,0

2

-

0,13–0,1

20,1–25,0

-

1

0,12–0,1

25,1–35,0

-

0,15–0,1

35,1–50,0

-

2

0,14–0,1


Klinickou odpověď lze obvykle pozorovat v průběhu 3 – 4 dní. Nedojde-li ke klinickému zlepšení, je třeba nejpozději za 10 dní léčbu přerušit.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva (oxikamy)

ATCvet kód: QM01AC06


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Meloxikam je nesteroidní protizánětlivé léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, analgetické, antiexsudativní a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. Mírně snižuje rovněž agregaci trombocytů indukovanou kolagenem.

Studie in vitro a in vivo prokázaly, že meloxikam inhibuje cyklooxygenázu-2 (COX-2) ve větší míře než cyklooxygenázu-1 (COX-1).


5.2 Farmakokinetické údaje


Absorpce

Meloxikam je po perorálním podání zcela absorbován a maximální koncentrace v plazmě jsou dosahovány přibližně za 4,5 hodiny. Je-li přípravek používán podle doporučeného dávkování, je ustáleného stavu koncentrace meloxikamu v plazmě dosaženo druhý den po zahájení léčby.


Distribuce

Na úrovni terapeutických dávek existuje lineární závislost mezi aplikovanou dávkou a koncentrací nalézanou v plazmě. Přibližně 97 % meloxikamu je vázáno na bílkoviny plazmy. Distribuční objem je 0,3 l/kg.


Metabolismus

Meloxikam se nalézá především v plazmě a představuje také hlavní produkt vylučovaný žlučí, zatím co moč obsahuje pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na několik polárních metabolitů. Bylo prokázáno, že všechny hlavní metabolity jsou farmakologicky inaktivní.


Eliminace

Meloxikam je vylučován s biologickým poločasem 24 hodin. Přibližně 75 % aplikované dávky je vylučováno trusem a zbytek močí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Natrium-citrát

Monohydrát laktosy

Mikrokrystalická celulosa

Medové aroma

Povidon K 30

Krospovidon

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Tablety 1 mg jsou dodávány v


Balení PVC/PVDC-hliníkový blistr:

Balení PVC/PVDC-hliníkový blistr je vyroben z průhledného PVC/PVDC a jednoduché hliníkové fólie. Každý blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou baleny v krabičkách po 10 tabletách (1x10), 20 tabletách (2x10), 100 tabletách (10x10) nebo 500 tabletách (50x10). Balení obsahuje příbalovou informaci.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgie


8. Registrační číslo(a)


96/065/12-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


Datum registrace: 19. 6. 2012

Datum posledního prodloužení: 13. 10. 2015


10. DATUM REVIZE TEXTU


Říjen 2015DALŠí INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1