Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Acc Sirup

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls123276/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

ACC SIRUP

prášek pro přípravu sirupu acetylcysteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je ACC SIRUP a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC SIRUP užívat

3.    Jak se ACC SIRUP užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak ACC SIRUP uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je ACC SIRUP a k čemu se používá

Mukolytikum, expektorans.

Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání.

Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět průdušek, hrtanu, průdušnice a chřipka a dráždivý kašel při nachlazení.

Dětem je možno podávat přípravek v navrhovaných indikacích bez porady s lékařem od 2 let věku.

Na doporučení lékaře, který určí i dávkování a délku léčby se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu, průdušnice, průduškového astmatu, bronchiolitidy (zánět průdušinek), mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalňování hlenů), rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíření průdušek), předoperačních a pooperačních stavů spojených s větší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a při léčbě zánětu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánět vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánět středního ucha) s výpotkem.

Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC SIRUP užívat Neužívejte ACC SIRUP:

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ACC 200 NEO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže trpíte průduškovým astmatem (především pacienti se zvýšenou citlivostí průdušek na různá podráždění).

-    jestliže trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy.

V souvislosti s užitím acetylcysteinu byly velmi vzácně popsány závažné kožní reakce, např. Stevensův-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom. Je třeba, aby pacient neodkladně vyhledal lékaře a aby užívání acetylcysteinu ukončil, jakmile by se objevily kožní a slizniční změny.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší.

Upozornění pro diabetiky

10 ml roztoku připraveného k použití obsahuje 3,7 g sorbitolu, což odpovídá 0,31 sacharidové jednotky.

Děti

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP může podávat pouze na doporučení lékaře.

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC SIRUP může podávat pouze pod lékařským dohledem.

Další léčivé přípravky a ACC SIRUP

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném užívání přípravku ACC SIRUP a antitusik (léky tlumící kašel) může pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro současné užívání přípravku ACC SIRUP a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a antitusika mohou být užívána současně s přípravkem ACC SIRUP pouze na přímé doporučení lékaře.

Acetylcystein může snižovat účinnost některých perorálně podávaných antibiotik -aminoglykosidů, cefalosporinů, polosyntetických penicilinů a tetracyklinů (neplatí pro doxycyklin). Současnému podávání těchto antibiotik a acetylcysteinu je proto třeba se vyhnout; acetylcystein se smí podat nejdříve za 2 hodiny po užití některého z uvedených antibiotik.

Při současném užívání přípravku ACC SIRUP a přípravků s nitroglycerinem může dojít k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

O vhodnosti současného užívání (podávání dítěti) přípravku ACC SIRUP a jiných léků se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Protože dosud není k dispozici dostatek údajů o podávání acetylcysteinu v průběhu těhotenství nebo v období kojení, nemá se přípravek ACC SIRUP v tomto období užívat s výjimkou případů, kdy lékař rozhodl, že podání přípravku je naprosto nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek ACC SIRUP obsahuje methylparaben nebo propylparaben a sorbitol:

Methylparaben a propylparaben mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). Tento přípravek obsahuje 3,7 g sorbitolu (D-glucitolu) v 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku připraveného k užití. Při užívání podle dávkovacího návodu se při každé aplikaci podá až 3,7 g sorbitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek ACC SIRUP užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, užívá se ACC SIRUP podle následujících pokynů.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající od 14 let

2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 400 - 600 mg acetylcysteinu denně

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 do 14 let

1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 3-4krát denně, což odpovídá 300-400 mg acetylcysteinu denně

Děti od 2 do 6 let

1 odměrná lžička roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 200- 300 mg acetylcysteinu denně Děti mladší než 2 roky

P2 odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 2-3krát denně, což odpovídá 100-150 mg acetylcysteinu denně

Dětem mladším než 2 roky se přípravek ACC SIRUP může podávat pouze na doporučení lékaře. Novorozencům a dětem mladším než 1 rok se přípravek ACC SIRUP může podávat pouze pod lékařským dohledem.

Mukoviscidóza

U pacientů s mukoviscidózou (kongenitální metabolickou poruchou se zvýšenou vnímavostí vůči infekcím bronchiálního systému) a s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg může být indikováno zvýšit denní dávku až na 800 mg.

Děti starší než 6 let

2 odměrné lžičky (= 10 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 600 mg acetylcysteinu denně. Děti ve věku od 2 do 6 let

1 odměrná lžička (= 5 ml) roztoku 4krát denně, což odpovídá 400 mg acetylcysteinu denně. Kojenci od 10. dne života nebo batolata mladší než 2 roky

/ odměrné lžičky (= 2,5 ml) roztoku 3krát denně, což odpovídá 150 mg acetylcysteinu denně.

Léčení je třeba zahájit postupně.

Tento přípravek obsahuje 3,7 g sorbitolu v 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku připraveného k užití. Při užívání podle dávkovacího návodu se při každé aplikaci podá až 3,7 g sorbitolu.

Jak a kdy máte užívat přípravek ACC SIRUP?

Prášek pro přípravu sirupu se může užívat pouze po rozpuštění, roztok se užívá po jídle. Příprava roztoku

•    Otevřete dětský bezpečnostní uzávěr tak, že na něj zatlačíte a zároveň jej pootočíte doleva.

•    Naplňte lahvičku studenou vodou z vodovodu až ke značce (ryska ve skle).

•    Lahvičku uzavřete a důkladně protřepejte.

•    Znovu naplňte skleničku vodou až ke značce (k rysce ve skle) a protřepejte.

Tento postup opakujte, dokud hladina roztoku nedosáhla ke značce (k rysce ve skle).

Balení obsahuje odměrnou lžičku na 5 ml s ryskami na 2,5 ml a 1,25 ml.

Poznámka

Přívod tekutin podporuje mukolytický účinek acetylcysteinu.

Jak dlouho máte přípravek ACC SIRUP užívat?

ACC SIRUP lze užívat bez doporučení lékaře ne více než 4-5 dnů.

Jestliže se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

U mukoviscidózy a u dalších onemocnění, u nichž je ACC SIRUP užíván pouze na doporučení lékaře, stanoví dávkování a délku léčby lékař individuálně podle typu, závažnosti a průběhu onemocnění.

U chronických onemocnění může užívání přípravku trvat i několik měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ACC SIRUP, než jste měl(a)

V případech náhodného nebo záměrného předávkování se mohou objevit příznaky lokálního dráždění, jako např. průjem, zvracení, bolesti žaludku, pálení žáhy a nevolnost. Až dosud nebyly popsány vážné nežádoucí účinky anebo příznaky otravy ani v případech extrémního předávkování. V takovém případě se, prosím, ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ACC SIRUP

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence: Velmi časté:    mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

v    1    .    7

Časté:_mohou    postihnout    až    1    z    10 pacientů

Méně časté:_mohou    postihnout    až    1    ze    100 pacientů

Vzácné:_mohou    postihnout    až    1    z    1000 pacientů

Velmi vzácné:_mohou    postihnout    až    1    z    10000 pacientů

Není známo:_z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

•    Reakce přecitlivělosti

•    Bolesti hlavy

•    Hučení v uších

•    Zrychlený tep

•    Pokles krevního tlaku

•    Zánět ústní sliznice

•    Bolesti břicha, průjem, zvracení, pálení žáhy a nevolnost

•    Kopřivka, vyrážka, otok, svědění

•    Horečka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

Dušnost, křeče průdušek (bronchospazmus) - převážně u pacientů s hyperreaktivním dýchacím systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):

•    Anafylaktická (závažná alergická) reakce až šok

•    Krvácení

Při podávání acetylcysteinu byla v různých studiích prokázána snížené shlukování krevních destiček; klinický význam tohoto účinku však není jasný.

Protože tento přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, může se v průběhu jeho užívání objevit urtikarie (kopřivka). Také jsou možné pozdní reakce, jako např. kontaktní dermatitida. Bezprostřední reakce s urtikarií a bronchospasmem (křečí průdušek) jsou vzácné.

Jaká protiopatření je třeba udělat, objeví-li se nežádoucí účinky?

Objeví-li se první příznaky reakce přecitlivělosti, nesmí se již přípravek ACC SIRUP dále užívat. Informujte svého lékaře, aby podle stupně a závažnosti příznaků mohl podle potřeby rozhodnout o dalších opatřeních.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http//: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci -ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ACC SIRUP uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti připraveného roztoku:

Roztok připravený k použití zůstává účinný a s nezměněnou chutí po 12 dní.

Roztok uchovávejte v chladničce (při teplotě 2-8 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co ACC SIRUP obsahuje

Léčivou látkou je acetylcysteinum, 10 ml (= 2 odměrné lžičky) roztoku připraveného k použití obsahuje 200 mg acetylcysteinum.

Pomocnými látkami jsou methylparaben, citronan sodný, propylparaben, sorbitol, pomerančové aroma.

Jak ACC SIRUP vypadá a co obsahuje toto balení

Velikost balení: 30 g prášku pro přípravu 75 ml resp.

60 g prášku pro přípravu 150 ml sirupu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel registračního rozhodnutí:

Hexal AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována :    4.2.2015

Stránka 6 z 6