Příbalový Leták

Acarizax 12 Sq-Hdm

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACARIZAX 12 SQ-HDM perorální lyofilizát

Standardizovaný alergenový extrakt z roztočů domácího prachu, Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae.


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden perorální lyofilizát obsahuje Acari allergeni extractum 12 SQ-HDM, standardizovaný alergenový extrakt z roztočů domácího prachu (Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: želatina (rybího původu), mannitol, hydroxid sodný.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 (1x10) perorálních lyofilizátů 30 (3x10) perorálních lyofilizátů 90 (9x10) perorálních lyofilizátů


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Podání pod jazyk (perorální lyofilizát se rozpouští pod jazykem).

Určeno pro dospělé.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TŤ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALK-Abelló A/S, B0ge Allé 6-8, DK-2970 H0rsholm, Dánsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 59/558/15 -C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU acanzax

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ACARIZAX 12 SQ-HDM


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ALK-Abelló A/S


3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ