Příbalový Leták

Abella 3 Mg/0,03 Mg Potahované Tablety

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (13x21,3mg/0,03mg), Potahovaná Tableta (1x21,3mg/0,03mg), Potahovaná Tableta (2x21,3mg/0,03mg), Potahovaná Tableta (6x21,3mg/0,03mg), Potahovaná Tableta (3x21,3mg/0,03mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ABELLA 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum/ethinylestradiolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna potahovaná tableta obsahuje drospirenonum 3 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Tento přípravek obsahuje laktosu. Další podrobnosti najdete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta.

1x 21 potahovaných tablet 2 x 21 potahovaných tablet 3x21 potahovaných tablet 6 x21 potahovaných tablet 13x21 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ARDEZ Pharma, spol. s r.o. Kosoř, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


17/376/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


abella


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ABELLA 3 mg/0,03 mg potahované tablety drospirenonum/ethinylestradiolum


2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

logo

3.

POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO SARZE


c.s.


5. JINÉ


Dny v týdnu se Šipkami mezi jednotlivými tabletami:

po ^út^st^čt^pá^so^ne^po^út^st^Ct^pá^so^ne^po^út^st^čt^pá^so^ne