Příbalový Leták

Abelcet

sp.zn.: sukls218769/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Abelcet 5 mg/ml

koncentrát pro infuzní disperzi (amphotericinum B, komplex lipidů)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Abelcet a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Abelcet používat

3.    Jak se přípravek Abelcet používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Abelcet uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK ABELCET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Abelcet se používá k léčbě závažných plísňových infekcí jako je infekce krve, způsobená mikroorganismy, jako jsou kandida, aspergillus, kryptokokus, fusarium, zygomycetes, blastomyces nebo kokcidiodes nebo k léčbě kryptokokové meningitidy (zánět mozkových blan). Plísně jsou časté a vyskytují se všude v přírodě, ale běžně infekce nevyvolávají. Nicméně, za určitých okolností, například když imunitní systém těla nefunguje pořádně, může několik málo typů plísní způsobit infekci u lidí.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ABELCET POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Abelcet:

-    jestliže jste alergický(á)na amfotericin B nebo na kteroukoliv další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Abelcet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat a může při léčbě Abelcetem provádět některé zvláštní testy, zvláště pokud jste měli předchozí problémy s ledvinami nebo játry.

-    Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám bude provádět krevní testy minimálně jednou do týdne, aby při léčbě Abelcetem zjistil, jak Vaše ledviny pracují.

Další léčivé přípravky a přípravek Abelcet:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné i bez lékařského předpisu. Abelcet se může vzájemně ovlivňovat s léky, které mohou ovlivňovat ledvinové funkce a s jinými léčivými přípravky jako je zidovudin (používaný k léčbě HIV infekce) nebo cyklosporin (léčivý přípravek, který potlačuje imunitní systém). U amfotericinu B bylo hlášeno vzájemné ovlivňování s následujícími léčivými přípravky: léčivé přípravky k léčbě rakoviny, kortikosteroidy a kortikotropin (ACTH) (léčivé přípravky k léčbě různých stavů jako jsou alergie a poruchy hormonální rovnováhy), digitalisové glykosidy (používané k léčbě srdečních onemocnění), flucytosin (používaný k léčbě houbových infekcí) a svalová relaxancia (používaná k uvolnění svalového napětí).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po léčbě Abelcetem se vyvarujte řízení dopravních vozidel a obsluze strojů, protože nežádoucí účinky Abelcetu mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Abelcet obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,156 mmol (nebo 3,6 mg) sodíku v 1 ml. To představuje 3,12 mmol (nebo 71,8 mg) sodíku na 20 ml v injekční lahvičce. Toto se musí vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezením sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ABELCET POUŽÍVÁ Způsob a cesta podání

Před použitím musí být přípravek Abelcet naředěn roztokem dextrosy (cukr).

Abelcet musí být aplikován jako infuze do cévy. Infuze bude kapat do cévy ve Vaší paži po dobu dvou hodin.

Dávkování a způsob podání

Abelcet je obvykle aplikován Vaším lékařem nebo sestrou.

Doporučená denní dávka je 5,0 mg přípravku Abelcet na kg Vaší tělesné hmotnosti podané jako jednotlivá infuze. Počátečně se podává testovací dávka 1mg, aby se zjistilo, zda nejste citlivý/(á) na některou ze složek. Počet dní, po které budete léčeni, závisí na mnoha faktorech, ale obvykle je minimálně 14 dní.

U dětí, starších lidí a lidí, kteří trpí poruchou funkce ledvin nebo jater, není třeba měnit dávku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Abelcet, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že Vám bylo aplikováno více přípravku Abelcet, než mělo, informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Abelcet

Měli byste informovat svého lékaře, který rozhodne, kdy by Vám měla být podána další dávka Abelcetu.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Abelcet

Je důležité, abyste dodržoval(a) pokyny lékaře a využíval/a všechen předepsaný léčivý přípravek, i když se cítíte lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Abelcet nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Můžete mít zimnici, horečku, pocit na zvracení, zvracení, vyrážku nebo křeče, ačkoliv se toto bude pravděpodobně vyskytovat pouze během prvních dvou dnů léčby. Vás lékař nebo zdravotní sestra mohou učinit některá jednoduchá opatření, aby se tyto nežádoucí účinky zmírnily.

Abelcet může napadnout Vaše ledviny, játra nebo krev. Váš lékař bude zjišťovat tyto a další nežádoucí účinky tím, že bude provádět příslušné testy, např. kontrolovat hladinu draslíku ve vašem těle.

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než u 1 z 10 pacientů)

Zimnice, horečka, zvýšená hladina kreatininu v krvi

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů)

Zvýšení alkalické fosfatázy a urey v krvi, zvýšený srdeční tep, nepravidelnost srdečního tepu, nízký nebo vysoký krevní tlak, málo krevních destiček, potíže s dýcháním, astma, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, třes, abnormální testy ledvinových funkcí, poškození funkce ledvin, snížené hladiny draslíku v krvi, abnormální testy jaterních funkcí, vyrážka, porucha rovnováhy elektrolytů včetně zvýšení krevní hladiny draslíku, snížení krevní hladiny hořčíku, bolesti břicha.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů)

Alergické reakce, reakce v místě injekce, křeče, neuropatie (onemocnění nervů), srdeční zástava, svědění, bolest svalů, šok, respirační (dechové) selhání.

Nežádoucí účinky s neznámou četností výskytu

bronchospasmus (zúžení průdušek), poruchy ledvin (jako hypostenurie a renální tubulární acidóza), exfoliativní dermatitida (zánět kůže s olupováním kůže) a encefalopatie (onemocnění mozku).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK ABELCET UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Abelcet nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C) injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod <nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Abelcet obsahuje

-    Léčivou látkou je amphotericinum B.

-    Pomocnými látkami jsou fosfolipidy dimyristoyl-L-alfa-fosfatidylcholin (DMPC) dimyrilstoyl-L-alfa-fosfatidylglycerol (DMPG), voda na injekci a chlorid sodný.

Jak přípravek Abelcet vypadá a co obsahuje toto balení

Abelcet je dodáván jako žlutá suspenze.

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje amfotericinum B 50 mg.Jedna Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje amfotericinum B 100 mg.Jeden ml koncentrátu obsahuje amphotericinum B 5 mg.

Přípravek Abelcet 5 mg/ml je dodáván v balení po 10 lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

AndersonBrecon (UK) Limited

Hereford

Herefordshire

Velká Británie

Tato příbalová informace byla schválena:

2.7.2014

Následující informace je určena pouze pro zdravotní personál:

Informace pro zdravotní profesionály

Abelcet 5 mg/ml

Koncentrát pro infuzní disperzi Amfotericin B, komplex lipidů

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Abelcet 5 mg/ml

Koncentrát pro přípravu infuzní suspenze

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Amphotericinum B, komplex lipidů

Jedna 10ml injekční lahvička obsahuje amphotericinum B 50 mg.

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje amphotericinum B 100 mg.

Jeden ml koncentrátu obsahuje amphotericinum B 5 mg.

Abelcet obsahuje 3,6 mg/ml sodíku (0,156 mmol), což odpovídá 71,8 mg sodíku (3,12 mmol)/20 ml injekční lahvičku

KLINICKÉ ÚDAJE Terapeutické indikace

Abelcet se používá k léčbě závažných invazivních kandidóz.

Dále je indikován jako lék druhé volby pro léčbu těžkých systémových plísňových nemocí u pacientů, kteří nereagovali na konvenční léčbu amfotericinem B nebo na jiný systémový protiplísňový lék, dále u těch, kteří mají renální komplikace nebo jiné kontraindikace pro konvenční použití amfotericinu B nebo u pacientů, u kterých amfotericin B vyvolal nefrotoxicitu. Abelcet je indikován jako lék druhé volby při léčbě invazivní aspergilózy, kryptokokové meningitidy a diseminované kryptokokózy u HIV pacientů, fusariózy, kokcidiomykózy, zygomykózy a blastomykózy.

Dávkování a způsob podání

Abelcet je sterilní, suspenze bez pyrogenů, po naředění je určena pouze pro intravenózní infuzi. Abelcet musí být aplikován intravenózně, jako infuze 5mg/kg rychlostí 2,5 mg/kg/h.

Při prvním zahájení léčby lékem Abelcet se těsně před první infuzí doporučuje podat testovací dávku. První infuze musí být připravena podle návodu a počáteční dávka 1,0 mg infuze má být pacientu podávána po dobu více než 15 minut. Po aplikaci tohoto množství je třeba infuzi pozastavit a pečlivě kontrolovat pacienta po dobu 30 minut. S infuzí lze pokračovat, pokud se u pacienta neobjeví žádné známky hypersenzitivity. Jako u všech přípravků obsahující amfotericin B má být k dispozici při první aplikaci Abelcetu vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci, vzhledem k možnosti výskytu anafylaktoidní reakce.

U závažných systémových infekcí se obecně doporučuje léčba po dobu nejméně 14 dní. Bez výrazné toxicity byl Abelcet podáván po dobu 28 měsíců a kumulativní dávka byla

73,6 g.

Při intravenózní aplikaci Abelcetu má být použit filtr. Průměrná velikost pórů tohoto filtru nemá být menší než 15,0 mikronů.

Použití u pacientů s diabetes mellitus

Abelcet lze podávat pacientům s diabetem v dávkách srovnatelných s doporučenou dávkou určenou podle tělesné hmotnosti.

Použití v pediatrii

Systémové plísňové infekce byly léčeny s úspěchem u dětí od 1 měsíce do 16 let věku v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost dítěte. Nežádoucí účinky zjištěné u dětí jsou podobné těm, které se vyskytují u dospělých.

Použití u starších pacientů

Systémové plísňové infekce u starších pacientů (ve věku 65 let či starších) byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami pro dospělé v přepočtu na tělesnou hmotnost pacienta.

Použití u pacientů s neutropenií

Abelcet byl úspěšně použit k léčbě systémových mykóz u pacientů, kteří měli

těžkou neutropenii jako důsledek hematologické malignity nebo po použití cytotoxických

či imunosupresivních látek.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater

Systémové plísňové infekce u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater byly léčeny s úspěchem Abelcetem v dávkách srovnatelných s doporučenými dávkami v přepočtu na tělesnou hmotnost pacienta (viz bod Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku, pokud podle lékaře výhody použití Abelcetu nepřevýší riziko hypersenzitivity.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce spojené s infuzí

Reakce spojené s infuzí (jako je zimnice a horečka) hlášené po aplikaci Abelcetu byly obecně mírné nebo středně závažné a byly hlášeny zejména během prvních dvou dnů podání (viz Nežádoucí účinky).

Jako prevenci či léčbu nežádoucích účinků spojených s infuzí lze podat běžné dávky premedikaci (např. paracetamol).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že Abelcet je potenciálně nefrotoxické léčivo, měly by být dříve, než se zahájí léčba u pacientů s dříve zjištěnou ledvinovou chorobou nebo u pacientů, kteří již mají ledvinové selhání, monitorovány renální funkce a potom nejméně 1x týdně v průběhu léčby. Abelcet lze podávat pacientům během ledvinové dialýzy nebo hemofiltrace. Mají být rovněž pravidelně sledovány sérové hladiny kalia a magnesia.

Pacienti s poruchou funkce jater

Pacienti byli úspěšně léčeni přípravkem Abelcet se současně probíhajícím jaterním onemocněním se zhoršením funkcí následkem infekce, u pacientů s reakcí štěp versus hostitel, u jiných onemocnění jater nebo po podání hepatotoxických léků.

V případě, kdy se zvýšil sérový bilirubin, alkalická fosfatáza nebo sérové transaminázy, uplatnili se jiné faktory než Abelcet a tyto faktory zahrnovaly infekci, hyperalimentaci, zároveň podané hepatotoxické léky a nemoc štěp versus hostitel.

Systémové mykotické infekce

Abelcet nemá být používán pro léčbu běžných nebo povrchních, klinicky inaparentních plísňových infekcí, které jsou diagnostikovatelné pouze pozitivními kožními nebo serologickými testy.

Důležité informace o některých složkách přípravku Abelcet

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,156 mmol (nebo 3,6 mg) sodíku v 1 ml. To představuje 3,12 mmol (nebo 71,8 mg) sodíku na 20 ml v injekční lahvičce. Toto se musí vzít v úvahu u pacientů s dietou s omezením sodíku.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nefrotoxické léčivé přípravky

Abelcet je potenciálně nefrotoxický léčivý přípravek a u pacientů, kteří současně užívají nefrotoxické léky je třeba pečlivě monitorovat renální funkce.

Zidovudin

Při současném podávání Abelcetu a zidovudinu byla u psů pozorována myelotoxicita a nefrotoxicita. Pokud je zapotřebí současná léčba zidovudinem, musí se pečlivě kontrolovat renální a hematologické funkce.

Cyklosporin

Údaje o interakcích přípravků, které obsahují amfotericin B naznačují, že pacienti, kteří dostávají amfotericin B současně s vysokými dávkami cyklosporinu mají zvýšený sérový kreatinin, způsobený současným podáváním těchto dvou látek. Nicméně, Abelcet se zdál být méně nefrotoxický než konvenční amfotericin B (viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Jiné léčivé přípravky

Interakce Abelcetu a jiných léčivých přípravků nebyly do dnešního dne studovány. U konvenčního amfotericinu B byly hlášeny interakce s následujícími léčivými přípravky a zvýšené opatrnosti je zapotřebí při současném podávání s Abelcetem: antineoplastické přípravky, kortikosteroidy a kortikotropin (ACTH), digitalisové glykosidy, flucytosin a kosterní svalová relaxancia.

Transfuze leukocytů

U pacientů, kterým byl podáván konvenční intravenózní amfotericin B a transfuze leukocytů byla hlášena akutní pulmonální toxicita.

Fertilita, těhotenství a kojení

Konvenční amfotericin B byl s úspěchem použit k léčbě systémových mykotických infekcí u těhotných žen bez žádných zřejmých účinků na plod, ale byl hlášen jen malý počet případů. Studie reprodukční toxicity Abelcetu na potkanech a králících nenaznačují embryotoxicitu, fetotoxicitu nebo teratogenitu. Nicméně, bezpečnost pro podání Abelcetu gravidním ženám nebyla u Abelcetu stanovena. Podání Abelcetu v graviditě je možné pouze v případě, že přínos pro matku a fetus převyšuje riziko podání.

Není známo, zda Abelcet přechází do mateřského mléka. Je třeba učinit rozhodnutí, zda pokračovat/nepokračovat v kojení nebo pokračovat/nepokračovat v používání Abelcetu a musí se vzít v úvahu výhoda kojení pro dítě a výhody užívání Abelcetu pro ženu.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Účinek Abelcetu na schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje nebyla zkoumána. Některé nežádoucí účinky Abelcetu uvedené níže mohou mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, zdravotní stav pacientů, kteří potřebují Abelcet, obecně znemožňuje řízení a obsluhu strojů.

Nežádoucí účinky

Nejčastější klinické nežádoucí účinky v randomizovaných kontrolovaných a otevřených klinických studiích byla zimnice (16%), zvýšený kreatinin (13%), horečka (10%), hypokalemie (9%), nauzea (7%) a zvracení (6%).

Četnost je založena na analýze spojených klinických studií 709 pacientů léčených přípravkem Abelcet.

U studií nouzového použití se vyskytlo 556 případů a v randomizovaných kontrolovaných studiích 153 případů invazivních kandidóz (38% > 65 roků). U studií nouzového použití měli pacienti buď intoleranci na léčbu konvenčním amfotericinem B, renální poškození jako důsledek předchozí léčby konvenčním amfotericinem B, již existující renální onemocnění nebo léčba selhala.

Následující nežádoucí účinky byly pro Abelcet hlášeny během klinických studií a/nebo postmarketingového použití.

Nežádoucí účinky jsou uvedené níže dle orgánových tříd terminologie MeDRA a četnosti.

Četnost je definována jako:

Velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10) a méně časté (>1/1000 až <1/100), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Vyšetření

Velmi časté: zvýšený kreatinin v krvi

Časté: zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšení urey v krvi

Srdeční poruchy

Časté: tachykardie, srdeční arytmie Méně časté: srdeční zástava

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: trombocytopenie

Poruchy nervového systému

Časté: bolest hlavy, třes Méně časté: křeče, neuropatie Není známo: encefalopatie

Respirační, hrudní a niediastinální poruchy

Časté: dyspnoe, astma Méně časté: respirační selhání Není známo: bronchospasmus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: myalgie

Gastrointestinální poruchy

Časté: nauzea, zvracení, bolest břicha

Poruchy ledvin a močových cest

Časté: renální poškození včetně selhání ledvin Není známo: hypostenurie, renální tubulární acidóza

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: rash

Méně časté: svědění

Není známo: exfoliativní dermatitida

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: hyperbilirubinemie, hypokalemie, porucha rovnováhy elektrolytů včetně zvýšení krevní hladiny draslíku, snížení krevní hladiny hořčíku

Cévní poruchy

Časté: hypertenze, hypotenze Méně časté: šok

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté: zimnice, horečka Méně časté: reakce v místě injekce

Poruchy imunitního systému

Méně časté: anafylaktická reakce

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: abnormální testy jaterních funkcí

Hypersenzitivní reakce spojené s infúzí byly spojeny s bolestí břicha, nauzeou, zvracením, myalgií, svěděním, makulopapulózní vyrážkou, horečkou, hypotenzí, šokem, bronchospasmem, respiračním selháním (viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Zaznamenána byla renální tubulární acidóza včetně hypostenurie a poruchy rovnováhy elektrolytů jako zvýšená hladina draslíku a snížená hladina hořčíku.

Nežádoucí účinky, které byly zaznamenány po aplikaci konvenčního amfotericinu B se mohou vyskytnout i po Abelcetu. Je tedy třeba, aby lékař sledoval výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku spojeného s podáním konvenčního amfotericinu B.

U pacientů, u kterých byla pozorována významná renální toxicita po podání konvenčního amfotericinu B, se často podobný účinek při nahrazení přípravku Abelcetem nevyskytuje. Pokles renálních funkcí, projevující se jako zvýšený sérový kreatinin a hypokalemie, nevyžaduj e typicky přerušení léčby.

U Abelcetu a jiných přípravků obsahující amfotericin B byly hlášeny abnormální testy jaterních funkcí. Ačkoliv se mohou podílet i jiné faktory jako je infekce, hyperalimentace, současně užívaná hepatotoxická léčiva a reakce štěp versus hostitel, nelze vyloučit kauzální vztah Abelcetu. Proto je třeba pacienty s abnormálními testy jaterních funkcí pečlivě sledovat a zvážit přerušení léčby, pokud se jaterní funkce zhorší. Nežádoucí účinky pozorované u dětí jsou podobné jako u dospělých.

U starších pacientů byl profil nežádoucích účinků podobný jako u dospělých osob mladších 65 let. Důležitou výjimkou bylo zvýšení sérového kreatininu a dyspnoe, která byla hlášena u starších pacientů s větší četností jak pro Abelcet tak pro konvenční amfotericin B.

Předávkování

V    klinických studiích byly bez zřejmé toxicity v závislosti na dávce podávány dávky až 10 mg/kg/den.

Případy předávkování hlášených u Abelcetu byly stejné jako ty, které byly hlášené v klinických studiích při léčbě se standardními dávkami (viz bod 4.8). Navíc se u jednoho dětského pacienta, kterému byly podávány dávky 25 mg/kg objevily křeče a bradykardie.

V    případě předávkování je třeba monitorovat celkový klinický stav (zvláště funkce oběhové, respirační, ledvinové a jaterní, stejně tak jako krevní obraz, sérové elektrolyty) a zavést podpůrnou terapii. Žádné specifické antidotum pro amfotericin B není známo.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Abelcet obsahuje antimykotikum amphotericin B vázané na dva fosfolipidy. Amphotericin B je makrocyklické, polyenové, širokospektré protiplísňové antibiotikum, produkované Streptomyces nodosus. Lipofilní prostředí amphotericinu B dovoluje molekulám léku, aby byly navázány do struktury komplexu s fosfolipidy.

Farmakodynamické vlastnosti

Mechanismus účinku

Amfotericin B, aktivní protiplísňová složka přípravku Abelcet, může být fungistatická nebo fungicidní, což závisí na její koncentraci a na citlivosti plísně. Lék pravděpodobně účinkuje vazbou na ergosterol buněčné membrány plísně a tím způsobuje následné poškození membrány. Výsledkem je, že buněčný obsah uniká z buňky plísně a nakonec buňka odumírá.

Vazba léčiva na steroly membrán lidských buněk může vést k toxicitě, i když amfotericin B má větší afinitu k ergosterolu fungálních membrán než cholesterolu lidských buněk.

Mikrobiologická účinnost

Amfotericin B je účinný proti mnohým plísňovým patogenům in vitro, zahrnující sp.Candida, Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp., Mucor sp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis a Histoplasma capsulatum. Většina kmenů je inhibována amfotericinem B v koncentraci od 0,03-1,0 mikrogramů/ml. Amfotericin B má malou nebo žádnou účinnost proti bakteriím nebo virům. Účinnost Abelcetu proti plísňovým patogenům in vitro je srovnatelná s amfotericinem B. Nicméně, účinnost Abelcetu in vitro nemusí předpovídat účinnost u infikovaného hostitele.

Opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C), injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Abelcet je sterilní, suspenze prakticky prostá bakteriální endotoxinů, určená po naředění k intravenózní infuzi.

Všechny lahvičky jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Veškerý nevyužitý obsah po ukončení léčby zlikvidujte.

Příprava suspenze k infuzi

Během manipulace s Abelcetem musí být striktně dodržovány aseptické podmínky, neboť Abelcet neobsahuje žádné bakteriostatické nebo konzervační látky.

Suspenze se z chladničky přenese do pokojové teploty.

Jemně se protřepe, až zmizí žlutý sediment ze dna lahvičky. Příslušná dávka Abelcetu z požadovaného množství lahviček se natáhne do jedné nebo více sterilních jednorázových stříkaček o objemu 20 ml s použitím jehly č. 17 až 19.

Vymění se jehla od každé stříkačky naplněné Abelcetem a nahradí jehlou s filtrem o velikosti pórů 5 mikronů dodávané s každou lahvičkou. Filtrační jehla se zavede do i.v. vaku s obsahem 5,0% dextrosy pro inj. a obsah se vyprázdní do vaku pomocí buď normálního tlaku ruky, nebo s použitím infuzní pumpy.

Konečná koncentrace infuzemá být 1 mg/ml. Pro dětské pacienty a pacienty s kardiovaskulárním onemocněním má být léčivo zředěno 5,0% dextrosou pro inj. na konečnou koncentraci 2 mg/ml. Je-li evidentní přítomnost jakékoliv změny roztoku (sraženiny) po naředění 5% dextrosou pro inj., disperzi nelze užít.

Infuze se nejlépe aplikuje pomocí infuzní pumpy.

Neředit roztoky chloridu sodného nebo míchat s jinými léky či elektrolyty.

Kompatibilita Abelcetu s těmito látkami nebyla stanovena. Intravenózní infuzní souprava před infuzí Abelcetu by měla být propláchnuta roztokem 5% dextrosy pro inj. nebo má být použita separátní infuzní souprava.

Rozpuštěnou disperzi připravenou k použití lze před použitím uchovávat 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C. Před použitím důkladně protřepejte. Neuchovávejte pro pozdější použití.

12/12