Příbalový Leták

5% Glucose In Water For Injection Fresenius

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička/skleněné lahve, PE lahve, Freeflex vaky_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

5% Glucose in Water for Injection Fresenius

infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


100 ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky: glucosum monohydricum 5,5g (ekv. glucosum 5,0 g) pH 3,5 - 6,5

teor. osmolarita: 278 mOsmol/l

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: voda na injekci, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní izotonický roztok.

Sterilní roztok prostý bakteriálních endotoxinů.

Obsah balení:

Skleněné láhve: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml,

16 x 250 ml, 12 x 500 ml

PE lahve:

1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 20 x 100 ml, 40 x 100 ml,1x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml.

Freeflex vaky:

-    s přebalem:1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml, 40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml, 8 x 1000 ml, 10 x1000 ml

-    bez přebalu: 1 x 250 ml,1x 500 ml, 1 x 1000 ml, 20 x 250 ml, 40 x 250 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Používat pouze čirý, nevysrážený roztok. Obal nesmí být porušen.


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. č.: 76/366/96-A/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato