Příbalový Leták

Zerbaxa 1 G/0,5 G

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zerbaxa 1 g/0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.

Po rekonstituci v 10 ml rozpouštědla je celkový objem roztoku v injekční lahvičce 11,4 ml a obsahuje ceftolozanum 88 mg/ml a tazobaktamum 44 mg/ml.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje 10 mmol (230 mg) sodíku.

Po rekonstituci prášku v 10 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (9 mg/ml) obsahuje jedna injekční lahvička 11,5 mmol (265 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro koncentrát).

Bílý až nažloutlý prášek.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Zerbaxa je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých (viz bod 5.1):

-    komplikované intraabdominální    infekce    (viz bod 4.4);

-    akutní pyelonefritida;

-    komplikované infekce močových cest (viz    bod 4.4).

Je nutné věnovat pozornost oficiálním pokynům týkajícím se vhodného použití antibakteriálních látek.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučený intravenózní dávkovací režim u pacientů s clearance kreatininu >50 ml/min je uveden podle typu infekce v tabulce 1.

Tabulka 1: Intravenózní dávka přípravku Zerbaxa podle typu infekce u pacientů s clearance kreatininu > 50 ml/min

Typ infekce

Dávka

Frekvence

Doba

infuze

Délka

léčby

Komplikovaná

intraabdominální

infekce*

1 g ceftolozanu/0,5 g tazobaktamu

Každých 8 hodin

1 hodina

4-14 dnů

Komplikovaná infekce močových cest, akutní pyelonefritida

1 g ceftolozanu/0,5 g tazobaktamu

Každých 8 hodin

1 hodina

7 dnů

*Při podezření na anaerobní patogeny se má používat v kombinaci s metronidazolem.

Zvláštní populace

Starší pacienti (> 65 let věku)

U starších osob není nutná žádná úprava dávkování vzhledem k samotnému věku (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin (odhadnutá clearance kreatininu [CrCL] >50 ml/min) není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin a u pacientů v terminálním stadiu renálního onemocnění na hemodialýze se má dávka upravit podle doporučení uvedených v tabulce 2 (viz body 5.1 a 6.6).

Tabulka 2: Intravenózní dávka ceftolozanu/tazobaktamu u pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min

Odhadovaná CrCL (ml/min)*

Doporučený dávkovací režim přípravku Zerbaxa**

30 až 50

500 mg ceftolozanu/250 mg tazobaktamu intravenózně každých 8 hodin

15 až 29

250 mg ceftolozanu/125 mg tazobaktamu intravenózně každých 8 hodin

Terminální stadium renálního onemocnění, pacient na hemodialýze

Jedna úvodní dávka 500 mg ceftolozanu/250 mg tazobaktamu následovaná za 8 hodin udržovací dávkou 100 mg ceftolozanu /50 mg tazobaktamu, podávanou každých 8 hodin po zbytek léčebného období (ve dnech, kdy pacient podstupuje hemodialýzu, se má dávka podat co nejdříve po ukončení hemodialýzy).

*CrCL odhadovaná pomocí vzorce podle Cockcrofta a Gaulta.

**Všechny dávky přípravku Zerbaxa se podávají intravenózně po dobu 1 hodiny ajsou doporučené pro všechny indikace. Délk a léčby se má řídit doporučeními uvedenými v tabulce 1.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ceftolozanu/tazobaktamu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Přípravek Zerbaxa je určen k intravenózní infuzi.

Doba infuze přípravku Zerbaxa v dávce 1 g/0,5 g je 1 hodina.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním Viz bod 6.2 Inkompatibility.

Viz bod 6.6 Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním.

-    Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

-    Hypersenzitivita na jakékoliv cefalosporinové antibakteriální látky;

-    Závažná hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce, závažná kožní reakce) na jakýkoliv typ beta-laktamové bakteriální látky (např. peniciliny nebo karbapenemy).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce

Jsou možné závažné a příležitostně fatální hypersenzitivní (anafylaktické) reakce (viz body 4.3 a 4.8). Jestliže se v průběhu léčby ceftolozanem/tazobaktamem objeví závažná alergická reakce, má se podávání léčivého přípravku ukončit a mají se přijmout vhodná opatření.

Pacienti, kteří mají v anamnéze hypersenzitivitu na cefalosporiny, peniciliny nebo jiné beta-laktamové antibakteriální látky, mohou být také hypersenzitivní na ceftolozan/tazobaktam.

Kombinace ceftolozan/tazobaktam je kontraindikována u pacientů s hypersenzitivitou na ceftolozan, tazobaktam, nebo cefalosporiny(viz bod 4.3).

Kombinace ceftolozan/tazobaktam je také kontraindikována u pacientů se závažnou hypersenzitivitou (např. anafylaktická reakce, závažná kožní reakce) na jakýkoliv typ beta-laktamové antibakteriální látky (např. peniciliny nebo karbapenemy) (viz bod 4.3).

Ceftolozan/tazobaktam se má používat s opatrností u pacientů s jakýmkoli jiným typem hypersenzitivní reakce na peniciliny nebo jakýkoli jiný typ beta-laktamové antibakteriální látky v anamnéze.

Účinky na funkci ledvin

Při léčbě ceftolozanem/tazobaktamem bylo pozorováno u pacientů snížení funkce ledvin. Porucha funkce ledvin

Dávka ceftolozanu/tazobaktamu má být upravena na základě funkce ledvin (viz bod 4.2, tabulka 2).

V klinických studiích účinnost ceftolozanu/tazobaktamu byla nižší u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin ve srovnání s těmi, kteří měli normální nebo mírně zhoršenou funkci ledvin na počátku. Pacienti s poruchou funkce ledvin při zahájení léčby mají být monitorováni častěji pro případné změny ve funkci ledvin v průběhu léčby a dávka ceftolozanu/tazobaktamu má být upravena podle potřeby.

Omezení klinických údajů

Pacienti, kteří jsou imunosuprimovaní, a pacienti s těžkou neutropenií byli vyloučeni z klinických studií.

Ve studii u pacientů s komplikovanou intraabdominální infekcí byla nejčastější diagnóza perforovaná apendicitida nebo periapendikální absces, vyskytující se u 420/970 (43,3 %) pacientů; 137/420 (32,6 %) z těchto pacientů mělo na počátku difuzní peritonitidu . Přibližně 82 % pacientů ve studii APACHE II (akutní fyziologické a chronické zdravotní hodnocení II) mělo hodnotu <10 a u 2,3 % pacientů se na počátku vyskytovala bakteriemie. U klinicky hodnotitelných (CE) pacientů byla míra klinického vyléčení pro ceftolozan/tazobaktam 95,9 % u 293 pacientů ve věku méně než 65 let a 87,8 % u 82 pacientů ve věku 65 a více let.

Klinické údaje o účinnosti u pacientů s komplikovanou infekcí dolních močových cest jsou omezené. V randomizované aktivně kontrolované studii mělo z mikrobiologicky hodnotitelné populace (ME)

18,2 % (126/693) komplikované infekce dolních močových cest (cLUTI), včetně 60/126 pacientů, kteří byli léčeni ceftolozanem/tazobaktamem. Jeden z těchto 60 pacientů měl bakteriemii na počátku.

Kolitida vyvolaná Clostridium difficile

Při léčbě ceftolozanem/tazobaktamem byla hlášena kolitida a pseudomembranózní kolitida spojená s antibakteriální léčbou (viz bod 4.8). Závažnost těchto typů infekcí se může pohybovat od mírné po život ohrožující. Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů, kteří mají v průběhu nebo po ukončení podávání ceftolozanu/tazobaktamu průjem. Za takových okolností se má zvážit ukončení léčby ceftolozanem/tazobaktamem a přijetí podpůrných opatření spolu se zahájením specifické léčby proti Clostridium difficile.

Necitlivé mikroorganismy

Používání ceftolozanu/tazobaktamu může podporovat přerůstání necitlivých mikroorganismů. Objeví-li se v průběhu nebo po ukončení léčby superinfekce mají být přijata vhodná opatření.

Ceftolozan/tazobaktam není aktivní vůči bakteriím produkujícím beta-laktamázy, které nejsou inhibovány tazobaktamem. Viz bod 5.1.

Srokonverze přímého antiglobulinového testu (Coombsův test) a potenciální riziko hemolytické anémie

V průběhu léčby ceftolozanem/tazobaktamem může dojít k vývoji pozitivního přímého antiglobulinového testu (Coombsův test). Výskyt sérokonverze Coombsova testu u pacientů léčených ceftolozanem/tazobaktamem v klinických studiích byl 0,2 %. V klinických studiích nebyl žádný důkaz hemolýzy u pacientů, u kterých se vyvinul pozitivní Coombsův test během léčby.

Obsah sodíku

Jedna injekční lahvička ceftolozanu/tazobaktamu obsahuje 10,0 mmol (230 mg) sodíku. Obsaj jedné injekční lahvičky rekonstituovaný v 10 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (fyziologického roztoku) na injekci obsahuje 11,5 mmol (265 mg) sodíku. Nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Podle údajů získaných v in vitro a in vivo studiích se neočekávají žádné významné interakce léčivých přípravků mezi ceftolozanem/tazobaktamem a substráty, inhibitory a induktory enzymů cytochromu P450 (CYP).

V in vitro studiích bylo prokázáno, že ceftolozan, tazobaktam a metabolit tazobaktamu M1 při terapeutických plazmatických koncentracích neinhibují CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ani CYP3A4 a neindukují CYP1A2, CYP2B6 ani CYP3A4.

In vitro nebyly ceftolozan a tazobaktam při terapeutických plazmatických koncentracích substráty P-gp ani BCRP a tazobaktam nebyl substrátem OCT2. Údaje získané in vitro naznačují, že ceftolozan při terapeutických plazmatických koncentracích neinhibuje P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2, MRP, BSEP, OAT1, OAT3, MATE1 ani MATE2-K. Údaje získané in vitro naznačují, že tazobaktam ani metabolit tazobaktamu M1 při terapeutických plazmatických koncentracích neinhibují přenašeče P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, OCT2 ani BSEP.

Tazobaktam je substrátem OAT1 a OAT3. Tazobaktam in vitro inhiboval lidské přenašeče OAT1 a OAT3 s hodnotami IC50 118 ^g/ml, resp. 147 ^g/ml. Společné podávání ceftolozanu/tazobaktamu se substrátem OAT1 a OAT3, furosemidem, v klinické studii nezvýšilo významně plazmatické expozice furosemidu (poměry geometrických průměrů Cmax 0,83 a AUC 0,87). Léčivé látky, které inhibují OAT1 nebo OAT3 (např. probenecid), však mohou zvýšit plazmatické koncentrace tazobaktamu.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání ceftolozanu/tazobaktamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Tazobaktam prostupuje placentou. Není známo, zda ceftolozan prostupuje placentou.

Studie na zvířatech s tazobaktamem prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3) bez průkazu teratogenních účinků. Studie s ceftolozanem na myších a potkanech neprokázaly reprodukční toxicitu nebo teratogenitu. Podávání ceftolozanu potkanům v průběhu březosti a laktace bylo spojeno se sníženou reakcí na sluchový podnět 60. den po porodu u mláďat samčího pohlaví (viz bod 5.3).

Přípravek Zerbaxa se smí v průběhu těhotenství používat pouze tehdy, pokud očekávaný přínos převažuje nad možnými riziky pro těhotnou ženu a pro plod.

Kojení

Není známo, zda se ceftolozan a tazobaktam vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro novorozence/kojence nelze vyloučit. Musí být provedeno rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo přerušit/zdržet se léčby přípravkem Zerbaxa, na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro ženu.

Fertilita

Účinky ceftolozanu a tazobaktamu na fertilitu lidí nebyly zkoumány. Studie fertility u potkanů neprokázaly žádný účinek na fertilitu a páření po intraperitoneálním podání tazobaktamu ani po intravenózním podání ceftolozanu (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zerbaxa může mít malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po podání přípravku Zerbaxa se mohou objevit závratě (viz bod 4.8).

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Přípravek Zerbaxa byl hodnocen v komparátorem kontrolovaných klinických studiích fáze 3 týkajících se komplikovaných intraabdominálních infekcí a komplikovaných infekcí močových cest (včetně pyelonefritidy), kterých se zúčastnilo celkem 1015 pacientů léčených přípravkem Zerbaxa (1 g/0,5 g intravenózně každých 8 hodin; kde to bylo vhodné, dávka upravena podle renální funkce) až po dobu 14 dnů.

Nejčastějšími nežádoucími účinky (> 3 % v souboru studií klinické fáze 3), které se objevily u pacientů používajících přípravek Zerbaxa, byly nauzea, bolest hlavy, zácpa, průjem a pyrexie a měly převážně mírný nebo středně závažný charakter.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Následující nežádoucí účinky byly identifikovány v průběhu klinických studií s přípravkem Zerbaxa. Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle MedDRA tříd orgánových systémů a frekvence výskytu. Kategorie frekvencí výskytu vycházejí z následujících konvencí: časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až < 1/100) (viz tabulka 3).

s ceftolozanem/tazobaktamem (N=1

015)

Třída orgánového systému

Časté

(> 1/100 až <1/10)

Méně časté

(> 1/1 000 až <1/100)

Infekce a infestace

Kandidóza zahrnující orofaryngeální a vulvovaginální, kolitida vyvolaná Clostridium difficile, mykotické infekce močových cest

Poruchy krve a lymfatického systému

Trombocytóza

Anemie

Poruchy metabolismu a výživy

Hypokalemie

Hyperglykemie, hypomagnesemie, hypofosfatemie

Psychiatrické poruchy

Insomnie, úzkost

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať

Ischemická mozková příhoda

Srdeční poruchy

Fibrilace síní, tachykardie, angina pectoris

Cévní poruchy

Hypotenze

Flebitida, žilní trombóza

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Nauzea, průjem, zácpa, zvracení, bolest břicha

Gastritida, břišní distenze, dyspepsie, flatulence, paralytický ileus

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest

Porucha funkce ledvin, selhání ledvin

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pyrexie, reakce v místě infuze

Vyšetření

Zvýšení

alaninaminotransferázy,

zvýšení

aspartátaminotransferázy

Pozitivní Coombsův test, zvýšení sérové

gamaglutamyltranspeptidázy (GGT), zvýšení alkalické fosfatázy v séru

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Neexistují žádné zkušenosti s předávkováním přípravku Zerbaxa. Nejvyšší jednorázová dávka přípravku Zerbaxa použitá v klinických studiích byla 3 g/1,5 g ceftolozanu/tazobaktamu podaná zdravým dobrovolníkům.

V případě předávkování se má léčba přípravkem Zerbaxa ukončit a má se zahájit obecná podpůrná léčba. Přípravek Zerbaxa lze odstranit hemodialýzou. Přibližně 66 % ceftolozanu, 56 % tazobaktamu a 51 % metabolitu tazobaktamu M1 bylo odstraněno dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální látky pro systémovou aplikaci, jiné cefalosporiny a penemy, ATC kód: J01DI54.

Mechanismus účinku

Ceftolozan patří mezi antimikrobiální látky ze skupiny cefalosporinů. Ceftolozan vykazuje baktericidní aktivitu díky vazbě na důležité proteiny vázající penicilin (penicillin-bindingproteins, PBP), což vede k inhibici syntézy bakteriální buněčné stěny a následně k buněčné smrti.

Tazobaktam je beta-laktam strukturálně podobný penicilinům. Je to inhibitor mnoha beta-laktamáz molekulární třídy A, včetně enzymů CTX-M, SHV a TEM. Viz níže.

Mechanismy rezistence

Mechanismy bakteriální rezistence na ceftolozan/tazobaktam zahrnují:

i.    Tvorbu beta-laktamáz, které mohou hydrolyzovat ceftolozan, ale nejsou inhibovány tazobaktanem (viz níže)

ii.    Modifikaci PBP

Tazobaktam neinhibuje všechny enzymy třídy A.

Kromě toho tazobaktam neinhibuje následující typy beta-laktamáz:

i.    enzymy typu AmpC (produkované Enterobacteriaceae)

ii.    Karbapenemázy (tj. Klebsiella pneumoniae karbapenemáza [KPC])

iii.    Metalo-beta-laktamázy založené na serinu (např. New Delhi metallo-beta-laktamáza [NDM])

iv.    Beta-laktamázy třídy D dle Amblerova členění (OXA- karbapenemázy)

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Pro ceftolozan se doba, kdy plazmatická koncentrace ceftolozanu překročí minimální inhibiční koncentraci pro infikující organismus, ukázala jako nejlepší prediktor účinnosti na zvířecích modelech infekce.

Pro tazobaktam byl FD index spojený s účinností stanoven jako procentní podíl dávkovacího intervalu, během kterého plazmatická koncentrace tazobaktamu překročí prahovou hodnotu (% T > prahová hodnota). Požadovaná prahová koncentrace je závislá na organismu a na množství a produkovaném typu beta-laktamázy.

Hraniční hodnoty testování citlivosti

Hraniční hodnoty minimální inhibiční koncentrace stanovené Evropským výborem pro testování antimikrobiální citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) jsou následující:

Minimální inhibiční

íoncentrace (mg/l)

Patogen

Citlivý

Rezistentní

Enterobacteriaceae

< 1

> 1

P. aeruginosa

<4

>4

Klinická účinnost proti specifickým patogenům

V klinických studiích byla in vitro prokázána účinnost přípravku Zerbaxa proti citlivým patogenům uvedeným pod každou indikací.

Komplikované intraabdominální infekce

Gramnegativní bakterie

Enterobacter cloacae Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Próteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa

Grampozitivní bakterie

Streptococcus anginosus Streptococcus constellatus Streptococcus salivarius

Komplikované infekce močových cest včetněpyelonefritidy

Gramnegativní bakterie

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis

Klinická účinnost proti následujícím patogenům nebyla stanovena, přestože in vitro studie naznačují, že bez získaných mechanismů rezistence budou tyto patogeny k přípravku Zerbaxa citlivé:

Citrobacter freundii Citrobacter koseri Enterobacter aerogenes Morganella morganii Proteus vulgaris Serratia liquefacians Serratia marcescens

Údaje získané in vitro naznačují, že následující druhy nejsou citlivé k ceftolozanu/tazobaktamu:

Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis Enterococcus faecium

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Zerbaxa u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v indikaci komplikované intraabdominální infekce a komplikované infekce močových cest (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty Cmax a AUC ceftolozanu/tazobaktamu se zvyšují přibližně úměrně dávce při jednorázových dávkách ceftolozanu v rozmezí 250 mg až 3 g a při jednorázových dávkách tazobaktamu v rozmezí 500 mg až 1,5 g. Po opakovaných intravenózních infuzích ceftolozanu/tazobaktamu v dávce 1 g/0,5 g trvajících 1 hodinu podávaných zdravým dospělým osobám s normální funkcí ledvin každých 8 hodin po dobu až 10 dnů nebyla pozorována žádná zjevná akumulace. Eliminační poločas (t/2) ceftolozanu je nezávislý na dávce.

Distribuce

Vazba ceftolozanu atazobaktamu na lidské plazmatické bílkoviny je nízká (přibližně 16 % až 21 %, resp. 30 %). Průměrný distribuční objem v ustáleném stavu (variační koeficient CV%) ceftolozanu/tazobaktamu u zdravých dospělých mužů (n = 51) po jedné intravenózní dávce 1 g/0,5 g byl 13,5 l (21 %) pro ceftolozan a 18,2 l (25 %) pro tazobaktam, což přibližně odpovídá objemu extracelulární tekutiny.

Biotransformace

Ceftolozan se eliminuje močí ve formě nezměněné mateřské látky, a zdá se tedy, že se ve zjevné míře nemetabolizuje. Beta-laktamový kruh tazobaktamu se hydrolyzuje za vzniku farmakologicky inaktivního metabolitu tazobaktamu M1.

Eliminace

Ceftolozan, tazobaktam a metabolit tazobaktamu M1 se eliminují ledvinami. Po jednorázovém intravenózním podání ceftolozanu/tazobaktamu v dávce 1 g/0,5 g zdravým dospělým mužům se více než 95 % ceftolozanu vyloučilo močí ve formě nezměněné původní látky. Více než 80 % tazobaktamu se vyloučilo ve formě mateřské látky, přičemž zbytek se vyloučil ve formě metabolitu tazobaktamu M1. Po jednorázové dávce ceftolozanu/tazobaktamu byla renální clearance ceftolozanu (3,41-6,69 l/h) podobná plazmatické clearance (4,10-6,73 l/h) a míře glomerulární filtrace nevázané frakce, což naznačuje, že ceftolozan se eliminuje ledvinami prostřednictvím glomerulární filtrace.

U zdravých dospělých osob s normální funkcí ledvin je průměrný terminální poločas eliminace ceftolozanu přibližně 3 hodiny a tazobaktamu 1 hodina.

Linearita/nelinearita

Hodnoty Cmax a AUC ceftolozanu/tazobaktamu se zvyšují úměrně dávce. Plazmatické hladiny ceftolozanu/tazobaktamu se zjevně nezvyšují po opakovaných intravenózních infuzích v dávce až 2,0 g/1,0 g podávaných zdravým dospělým osobám s normální funkcí ledvin každých 8 hodin po dobu až 10 dnů. Eliminační poločas (t./2) ceftolozanu je nezávislý na dávce.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Ceftolozan/tazobaktam a metabolit tazobaktamu M1 se vylučují ledvinami.

Podle dávky normalizovaný geometrický průměr AUC ceftolozanu se zvýšil až 1,26násobně u subjektů s lehkou poruchou funkce ledvin, 2,5násobně u subjektů se středně těžkou poruchou funkce ledvin a 5násobně u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin ve srovnání se zdravými subjekty s normální funkcí ledvin. Podle odpovídající dávky normalizovaný geometrický průměr AUC tazobaktamu se zvýšil přibližně 1,3násobně, 2násobně, resp. 4násobně. K dosažení systémových expozic podobných systémovým expozicím u osob s normální funkcí ledvin je nutná úprava dávkování (viz bod 4.2).

U subjektů v terminálním stadiu renálního onemocnění na hemodialýze se přibližně dvě třetiny podané dávky ceftolozanu/tazobaktamu odstraní hemodialýzou. Doporučená dávka u subjektů v terminálním stadiu renálního onemocnění na hemodialýze je jedna úvodní dávka 500 mg/250 mg ceftolozanu/tazobaktamu následovaná udržovací dávkou 100 mg/50 mg ceftolozanu/tazobaktamu podávanou každých 8 hodin po zbytek léčebného období. Ve dnech, kdy pacient podstupuje hemodialýzu, se má dávka podat okamžitě po ukončení dialýzy (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Protože ceftolozan/tazobaktam neprocházejí nejsou metabolizovány v játrech, neočekává se, že porucha funkce jater bude mít vliv na jejich systémovou clearance. U subjektů s poruchou funkce jater není doporučena žádná úprava dávkování ceftolozanu/tazobaktamu (viz bod 4.2).

Starší osoby

V    populační farmakokinetické analýze ceftolozanu/tazobaktamu nebyl v expozici pozorován žádný klinicky významný trend vzhledem k věku. Není doporučena žádná úprava dávkování ceftolozanu/tazobaktamu vzhledem k samotnému věku.

Pediatričtí pacienti

Bezpečnost a účinnost u pediatrických pacientů nebyla stanovena.

Pohlaví

V    populační farmakokinetické analýze ceftolozanu/tazobaktamu nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly v AUC ceftolozanu (116 mužů ve srovnání se 70 ženami) ani tazobaktamu

(80 mužů ve srovnání s 50 ženami). Není doporučena žádná úprava dávkování vzhledem k pohlaví.

Etnická příslušnost

V    populační farmakokinetické analýze ceftolozanu/tazobaktamu nebyly u osob bělošského etnika

(n = 156) pozorovány žádné klinicky významné rozdíly v AUC ceftolozanu/tazobaktamu ve srovnání s osobami všech ostatních etnických příslušností dohromady (n = 30). Není doporučena žádná úprava dávkování vzhledem k rase.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání nebo genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie kancerogenity s ceftolozanem/tazobaktamem nebyly provedeny.

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, avšak vyskytly se ve studiích na zvířatech při systémové expozici podobné expozici při klinickém podávání, a které mohou být důležité pro klinické použití: podávání ceftolozanu potkanům v průběhu březosti a laktace bylo spojeno se sníženou reakcí na sluchový podnět 60. den po porodu u mláďat samčího pohlaví při dávkách 300 a 1 000 mg/kg/den podávaných matkám. Dávka 300 mg/kg/den podávaná potkanům byla spojena s hodnotou plazmatické expozice (AUC) ceftolozanu, která přibližně odpovídala hodnotě plazmatické AUC ceftolozanu při terapeutické dávce pro člověka.

Po intraperitoneálním podání tazobaktamu potkanům došlo k poruchám perinatálního a postnatálního vývoje (snížení hmotnosti mláďat, zvýšení počtu mrtvě narozených mláďat, zvýšení úhynů mláďat) souběžně s maternální toxicitou.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný Arginin

Bezvodá kyselina citronová

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3    Doba použitelnosti

30 měsíců.

Po rekonstituci byla chemická a fyzikální stabilita před použitím prokázána po dobu 4 dnů při teplotě 2 °C - 8 °C. Léčivý přípravek je fotosenzitivní a má být chráněn před světlem, pokud není uložen v původním obalu.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při teplotě 2 °C -8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička o objemu 20 ml (čiré sklo třídy I) s brombutylovou pryžovou zátkou a odtrhávacím uzávěrem.

Balení po 10 injekčních lahvičkách.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Každá injekční lahvička je pouze k jednorázovému použití.

Při přípravě infuzního roztoku je nutné dodržet aseptický postup.

Příprava dávek

Rekonstituujte prášek pro koncentrát pro infuzní roztok v 10 ml vody na injekci nebo 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (9 mg/ml) na jednu injekční lahvičku; po rekonstituci injekční lahvičku jemně protřepejte, aby se prášek rozpustil. Konečný objem je přibližně 11,4 ml. Výsledná koncentrace je přibližně 132 mg/ml (ceftolozan 88 mg/ml a tazobaktam 44 mg/ml ).

UPOZORNĚNÍ: REKONSTITUOVANÝ ROZTOK NENÍ URČEN K PŘÍMÉMU PODÁNÍ.

Příprava dávky 1 g ceftolozanu/0,5 g tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte celý objem (přibližně 11,4 ml) rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Následující návody k přípravě se týkají úpravy dávky pro pacienty s poruchou funkce ledvin:

Příprava dávky 500 mg ceftolozanu/250 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 5,7 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Příprava dávky 250 mg ceftolozanu/125 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 2,9 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Příprava dávky 100 mg ceftolozanu/50 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 1,2 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Infuzní roztok přípravku Zerbaxa je čirý a bezbarvý až nažloutlý.

Různé barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1032/001

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září 2015

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE>

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

Cubist Pharmaceuticals Italia s.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso 03012 - Anagni (FR)

Itálie

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Route de Marsat

Riom

63963, Clermont Ferrand Cedex 9 Francie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl.

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

Držitel rozhodnutí o registraci předloží první pravidelně aktualizovanou zprávu o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek do 6 měsíců od jeho registrace.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zerbaxa 1 g/0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok ceftolozanum/tazobactamum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


chlorid sodný, arginin, bezvodá kyselina citronová


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 10 injekčních lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Intravenózní podání po rekonstituci a naředění.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/15/1032/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ


Zerbaxa 1 g/0,5 g prášek pro koncentrát ceftolozanum/tazobactamum


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání po rekonstituci a naředění


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Zerbaxa 1 g/0,5 g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

ceftolozanum/tazobactamum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Zerbaxa a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zerbaxa dostávat

3.    Jak se přípravek Zerbaxa používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Zerbaxa uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zerbaxa a k čemu se používá

Přípravek Zerbaxa je lék používaný k léčbě řady bakteriálních infekcí. Obsahuje dvě léčivé látky:

-    ceftolozan, antibiotikum patřící do skupiny „cefalosporinů“, které dokáže zabít určité bakterie, které mohou způsobovat infekce;

-    tazobaktam, který blokuje působení určitých enzymů zvaných beta-laktamázy. Tyto enzymy dělají bakterie rezistentní (necitlivé) k ceftolozanu tím, že poškodí antibiotikum dříve, než začne působit. Zablokováním jejich působení tazobaktam učiní ceftolozan účinnějším v usmrcení bakterií.

Přípravek Zerbaxa se používá u dospělých k léčbě komplikovaných infekcí břicha a ledvin a infekcí

močových cest.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zerbaxa dostávat

Nepoužívejte přípravek Zerbaxa:

-    jestliže jste alergický(á) na ceftolozan, tazobaktam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste alergický(á) na léky známé jako „cefalosporiny“.

-    jestliže jste měl(a) závažnou alergickou reakci (např. závažné olupování kůže; otok obličeje, rukou, nohou, rtů, jazyka nebo hrdla nebo potíže s polykáním nebo dýcháním) na některá další antibiotika (např. peniciliny nebo karbapenemy).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Zerbaxa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže víte, že jste

nebo jste v minulosti byl(a) alergický(á) na cefalosporiny, peniciliny nebo jiná antibiotika.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže se v průběhu používání přípravku Zerbaxa objeví

průjem.

Během nebo po ukončení léčby přípravkem Zerbaxa se u Vás mohou objevit infekce způsobené bakteriemi, které nejsou citlivé na přípravek Zerbaxa, nebo plísněmi. Kontaktujte svého lékaře, pokud se domníváte, že máte další infekci.

Léčba přípravkem Zerbaxa někdy způsobuje produkci protilátek, které reagují s červenými krvinkami. Jestliže Vám bylo řečeno, že máte abnormální výsledek krevního testu (tzv. Coombsův test), informujte svého lékaře, že používáte nebo jste v nedávné době používal(a) přípravek Zerbaxa.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nesmí být podán dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože nejsou k dispozici dostatečné informace o jeho použití v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Zerbaxa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky se mohou s ceftolozanem a tazobaktamem vzájemně ovlivňovat. Mezi takové léky patří:

- probenecid (lék na dnu). Může prodloužit dobu, za kterou se tazobaktam vyloučí z těla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař Vám poradí, zda byste měla dostávat přípravek Zerbaxa během těhotenství.

Pokud kojíte, Váš lékař Vám poradí na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro Vás, zda máte přestat kojit nebo ukončit anebo přerušit podávání přípravku Zerbaxa.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zerbaxa může způsobovat závrať, která může mít vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Zerbaxa obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje 10,0 mmol (230 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce. Obsah jedné injekční lahvičky rozpuštěné v 10 ml 0,9% roztoku chloridu sodného (fyziologického roztoku) na injekci obsahuje 11,5 mmol (265 mg) sodíku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Zerbaxa používá

Váš lékař nebo jiný zdravotnický pracovník Vám podá tento přípravek do jedné z žil infuzí (kapačkou) trvající 1 hodinu. Podaná dávka přípravku závisí na tom, zda máte, nebo nemáte problémy s ledvinami.

Dospělí

Doporučená dávka je jedna injekční lahvička přípravku Zerbaxa (obsahující 1 g ceftolozanu a 0,5 g tazobaktamu), podávaná každých 8 hodin do jedné z Vašich žil (přímo do krevního řečiště).

Léčba přípravkem Zerbaxa normálně trvá 4 až 14 dnů v závislosti na závažnosti a místě infekce a na tom, jak Vaše tělo odpovídá na léčbu.

Pacienti s problémy s ledvinami

Váš lékař může snížit dávku přípravku Zerbaxa nebo rozhodnout, jak často Vám bude přípravek Zerbaxa podáván. Váš lékař může také provést krevní testy, aby se ujistil, že dostáváte odpovídající dávku, zejména pokud tento přípravek musíte používat dlouhodobě.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Zerbaxa, než jste měl(a)

Jelikož tento přípravek podává lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, je velice nepravděpodobné, že dostanete příliš mnoho přípravku Zerbaxa. Nicméně, pokud máte nějaké obavy, okamžitě to sdělte Vašemu lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek Zerbaxa

Jestliže si myslíte, že jste nedostal(a) dávku přípravku Zerbaxa, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo jinému zdravotnickému pracovníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neprodleně informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, protože můžete

potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:

-    Náhlý otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka; závažná vyrážka; a problémy s polykáním

nebo dýcháním. Toto mohou být příznaky závažné alergické reakce (anafylaxe) a mohou být život ohrožující.

-    Průjem, který se stane závažným nebo nemizí, nebo stolice která obsahuje krev nebo hlen během nebo po ukončení léčby přípravkem Zerbaxa. V těchto situacích neužívejte léky, které zastavují nebo zpomalují pohyby střev.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Bolest hlavy, bolest břicha, zácpa, průjem, nauzea (pocit na zvracení), zvracení, zvýšená hladina jaterních enzymů (dle krevních testů), vyrážka, horečka (vysoká teplota), snížený krevní tlak, snížený obsah draslíku (dle krevních testů), zvýšený počet určitých krevních buněk známých jako krevní destičky, závrať, úzkost, potíže se spánkem, reakce v místě infuze

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Zánět tlustého střeva způsobený bakterií C. difficile, zánět žaludku, břišní distenze (nadmutí), porucha trávení, plynatost žaludku nebo střev, obstrukce (zhoršení průchodnosti) střev, kvasinková infekce v ústech (moučnivka), kvasinková infekce ženského pohlavního ústrojí, plísňová infekce močových cest, zvýšení hladiny cukru (glukózy) (dle krevních testů), snížení hladiny hořčíku (dle krevních testů), snížení hladiny fosfátů (dle krevních testů), cévní mozková příhoda (mrtvice zprůsobená sníženým průtokem krve v mozku), podráždění nebo zánět žíly v místě aplikace injekce, žilní trombóza (krevní sraženina v žíle), nízký počet červených krvinek, fibrilace síní (zrychlený nebo nepravidelný srdeční rytmus), zrychlený tep, angina pectoris (bolest na hrudi nebo pocit tísně, tlaku nebo svírání na hrudi), svědivá vyrážka nebo otok kůže, kopřivka, pozitivní Coombsův test (dle krevních testů), problémy s ledvinami, onemocnění ledvin, dušnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zerbaxa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené injekční lahvičky: Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Zerbaxa obsahuje

-    Léčivými látkami jsou ceftolozanum a tazobaktamum.

-    Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.

-    Dalšími pomocnými látkami jsou chlorid sodný, arginin a bezvodá kyselina citronová.

Jak přípravek Zerbaxa vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zerbaxa je bílý až nažloutlý prášek pro koncentrát pro infuzní roztok (prášek pro koncentrát) dodávaný v injekční lahvičce.

Přípravek Zerbaxa je dostupný v baleních obsahujících injekční lahvičku z čirého skla třídy I o objemu 20 ml, s brombutylovou pryžovou zátkou a odtrhávacím uzávěrem.

Velikost balení je 10 injekčních lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Velká Británie

Výrobce

Cubist Pharmaceuticals Italia s.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso 03012 - Anagni (FR)

Itálie

Laboratoires Merck Sharp & Dohme Chibret

Route de Marsat

Riom

63963, Clermont Ferrand Cedex 9 Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/Belgie/Belgien    Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL    UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)    Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com    msd_lietuva@merck.com

Btarapna

MepK fflapn u floyM Etarapun EOOfl Ten.:+359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000 dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OU Tel.:+372 6144 200 msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@ msd.no

EXXáSa

MSD A.OB.E.E.

TpA,: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

Osterreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Espaňa

Merck Sharp & Dohme de Espana, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.:+48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia info@merck.com

Románia

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911 medicalinformation.it@merck.com

Kúrcpog

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tpk: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.


Suomi/Finland

MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com


Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

<........................................................................................................................>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava roztoku

Každá injekční lahvička je pouze k jednorázovému použití.

Při přípravě infuzního roztoku je nutné dodržet aseptický postup.

Příprava dávek

Rekonstituujte prášek pro koncentrát pro infuzní roztok v 10 ml vody na injekci nebo 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (9 mg/ml) na injekční lahvičku; po rekonstituci injekční lahvičku jemně protřepejte, aby se prášek rozpustil. Konečný objem je přibližně 11,4 ml. Výsledná koncentrace je přibližně 132 mg/ml (ceftolozan 88 mg/ml a tazobaktam 44 mg/ml ).

UPOZORNĚNÍ: REKONSTITUOVANÝ ROZTOK NENÍ URČEN K PŘÍMÉMU PODÁNÍ.

Příprava dávky 1 g ceftolozanu/0,5 g tazobaktamu: Do stříkačky natáhněte celý objem (přibližně 11,4 ml) rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Následující návody k přípravě se týkají úpravy dávky pro pacienty s poruchou ledvin:

Příprava dávky 500 mg ceftolozanu/250 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 5,7 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Příprava dávky 250 mg ceftolozanu/125 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 2,9 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Příprava dávky 100 mg ceftolozanu/50 mg tazobaktamu: Do injekční stříkačky natáhněte 1,2 ml z objemu rekonstituovaného obsahu injekční lahvičky a přidejte ho do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% roztoku chloridu sodného na injekci (fyziologického roztoku) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Infuzní roztok přípravku Zerbaxa je čirý a bezbarvý až nažloutlý.

Různé barvy v tomto rozmezí nemají vliv na účinnost přípravku.

Po rekonstituci byla chemická a fyzikální stabilita před použitím prokázána po dobu 4 dnů při teplotě 2 °C - 8 °C. Léčivý přípravek je fotosenzitivní a má být chráněn před světlem, pokud není uložen v původním obalu.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při teplotě 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

28