Příbalový Leták

Zebinix 200 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Zebinix 200 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 200 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé podlouhlé tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 200’a na druhé straně mají půlicí rýhu. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Zebinix je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Zebinix musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1 200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Starší pacienti (od 65 let)

U starších pacientů není zapotřebí dávku upravovat za předpokladu, že funkce ledvin není narušena.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle clearance kreatininu (CLcr) následujícím způsobem:

-    CLcr > 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

-    CLcr 30 - 60 ml/min: počáteční dávka 200 mg jednou denně nebo 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

-    CLcr < 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování. Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena (viz body 4.4 a 5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Způsob podání

Perorální podání.

Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u eslikarbazepin-acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování, a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

Poruchy nervového systému

Eslikarbazepin-acetát byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Perorální antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Zebinix se doporučuje použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6).

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Má-li být podávání přípravku Zebinix ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání eslikarbazepin-acetátu s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během léčby přípravkem Zebinix (přechod na monoterapii).

Kožní reakce

Vyrážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Zebinix v placebem kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy hypersenzitivity, musí být užívání eslikarbazepin-acetátu přerušeno.

Alela HLA-B* 1502 - u osob čínského (Han) a thajského původu a u dalších asijských populací Bylo dokázáno, že přítomnost HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu při léčbě karbamazepinem významně souvisí s rizikem vzniku Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS). Chemická struktura eslikarbazepin-acetátu je podobná struktuře karbamazepinu, a je proto možné, že pacienti, kteří mají alelu HLA-B*1502, mohou být rovněž ohroženi SJS po léčbě eslikarbazepin-acetátem. Prevalence alely HLA-B*1502 je u osob čínského (Han) a thajského původu přibližně 10 %. Proto je vždy, když je to možné, před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského (Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Pokud budou testy u pacientů těchto etnik na přítomnost alely HLA-B*1502 pozitivní, bude možné zvážit použití eslikarbazepin-acetátu, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Kvůli prevalenci této alely u jiných asijských etnik (například nad 15 % u Filipínců a Malajců) lze uvažovat o testování geneticky ohrožených populací na přítomnost HLA-B*1502.

Prevalence alely HLA-B*1502 je zanedbatelná u populací, z nichž se odebíraly vzorky, např. evropského původu, u Afričanů, Hispánců a u Japonců a Korejců (< 1 %).

Alela HLA-A*3101 - populace evropského původu a Japonci

Existující údaje naznačují, že HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem nežádoucích kožních účinků léku vyvolaných karbamazepinem včetně Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN), lékové vyrážky s eozinofilií a systémovými symptomy (DRESS) nebo méně závažné akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulární vyrážky u lidí evropského původu a u Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se u jednotlivých etnik pohybuje v širokém rozmezí. Prevalence alely HLA-A*3101 je 2 až 5 % v evropských populacích a přibližně 10 % v japonské populaci.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvýšit riziko karbamazepinem vyvolaných kožních reakcí (většinou méně závažné) z 5,0 % u celkové populace na 26,0 % u subjektů evropského původu, zatímco jeho nepřítomnost může riziko snížit z 5,0 % na 3,8 %.

Na podporu doporučení screeningu na přítomnost HLA-A*3101 před zahájením léčby karbamazepinem nebo jemu chemicky podobnými sloučeninami neexistuje dostatek údajů.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že mají pozitivní výskyt alely HLA-A*3101, lze uvažovat o použití karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných sloučenin, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Hyponatrémie

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u 1,2 % pacientů léčených přípravkem Zebinix. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivými přípravky, jejichž podávání může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin, karbamazepin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání eslikarbazepin-acetátu přerušit.

PR interval

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je nutné zachovávat opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CLcr <30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, je nutné eslikarbazepin-acetát používat opatrně u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Použití u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací. In vitro je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz. In vivo vykazoval eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je metabolizace CYP3A4 (např. simvastatin). Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s eslikarbazepin-acetátem. In vivo může mít eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Zebinix nebo změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být vzato v úvahu, když je Zebinix podáván bezprostředně před jinými léčivými přípravky, jejichž užívání společně s ním vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19. Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány především CYP2C19 (např. fenytoin), tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalšími antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu, pokud se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie, abnormální koordinace a závratě. Nelze vyloučit riziko vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu, průměrně o 31 - 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice fenytoinu průměrně o 31 - 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci. Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1 200 mg jedenkrát denně, prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky.

V důsledku variability mezi jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu, ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Ženy v reprodukčním věku proto musejí během léčby přípravkem Zebinix používat odpovídající antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz body 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Rosuvastatin

Došlo k průměrnému poklesu systémové expozice o 36 - 39 % u zdravých subjektů při společném podávání s 1 200 mg eslikarbazepin-acetátu jednou denně. Mechanismus tohoto snížení není znám, ale mohl by být způsoben narušením aktivity transportéru pro rosuvastatin samotný nebo v kombinaci s indukcí jeho metabolismu. Protože vztah mezi expozicí a účinností léčiva je nejasný, doporučuje se sledovat odezvu na terapii (např. hladiny cholesterolu).

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů neprokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-glykoprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné. Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v reprodukčním věku je nutné poskytnout specializované poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují otěhotnění, je nutné podávání přípravku Zebinix znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Kojení

Není známo, zda se eslikarbazepin-acetát vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování eslikarbazepinu do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, mělo by být během léčby eslikarbazepin-acetátem kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí vlivy na fertilitu parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu corpora lutea a takto ukazují narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V    placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 842 dospělých pacientů s parciálními záchvaty (1 282 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 560 léčených placebem), byly u 50,7 % pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 27,7 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech léčby eslikarbazepin-acetátem.

Rizika, která byla rozpoznána u přípravku Zebinix, j sou převážně nežádoucí účinky charakteristické pro danou třídu léčiva a jsou závislé na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky vyvolané léčbou, hlášené v klinických studiích u dospělých epileptiků, a to jak ve skupinách na placebu, tak na eslikarbazepin-acetátu, zahrnovaly závratě, somnolenci, bolest hlavy a nauzeu. Většina nežádoucích účinků vyvolaných léčbou byla hlášena u < 3 % subjektů v jakékoliv léčebné skupině.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V    následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež byly zjištěny na základě kontroly úplné bezpečnostní databáze eslikarbazepin-acetátu, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti. Počáteční kontrola byla provedena zvážením všech nežádoucích účinků vznikajících při léčbě

v dvojitě zaslepených studiích epilepsie v celé skupině eslikarbazepin-acetát. Bylo rovněž uváženo následující: hodnoty incidence vyšší než placebo, tíže, závažnost a zhodnocení příčinné souvislosti jednotlivých případů, shoda s farmakologií eslikarbazepin-acetát a data z fází otevřené studie a bezpečnostní údaje po uvedení přípravku na trh.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byly použity následující konvence: velmi časté >1/10, časté >1/100 až <1/10, méně časté >1/1 000 až <1/100, vzácné >1/10 000 až <1/1 000 a není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit). V každé kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy metabolismu a

výživy

Hyponatrémie, snížená chuť k jídlu

Elektrolytová

nerovnováha,

dehydratace,

hypochloremie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Apatie, deprese,

nervozita,

agitovanost,

podrážděnost,

ADHD

(hyperkinetická porucha), stav zmatenosti, výkyvy nálady, pláč,

psychomotorick á retardace, psychotická porucha

Poruchy nervového systému

Závratě,

somnolence

Bolest hlavy,

porucha

pozornosti,

tremor, ataxie,

porucha

rovnováhy

Abnormální

koordinace,

porucha paměti,

amnézie,

hypersomnie,

sedace, afázie,

dysestezie,

dystonie,

letargie,

parosmie,

mozečkový

syndrom,

záchvat,

periferní

neuropatie,

nystagmus,

porucha řeči,

dysartrie, pocit

pálení,

parestezie,

migréna

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané

vidění

Poškození

zraku,

oscilopsie,

binokulární

okohybná

porucha, oční

hyperémie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Hypakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace,

bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze

(včetně

hypertenzní

krize),

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

zrudnutí,

chladná akra

končetin

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Epistaxe, bolest na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

průjem

Zácpa, dyspepsie, gastritida, bolest břicha, sucho v ústech, břišní diskomfort, břišní distenze, gingivitida, melena, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém, kožní porucha, pruritus

Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie,

porucha

kostního

metabolismu,,

svalová slabost,

bolest v

končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Infekce

močového traktu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava,

poruchy chůze, astenie

Malátnost, třesavka, periferní edém

Vyšetření

Snížený krevní tlak, snížená tělesná hmotnost, zvýšený krevní tlak, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina chloridu v krvi, zvýšený osteokalcin, snížený hematokrit, snížený hemoglobin, zvýšené transaminázy

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád, popáleniny

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy oka a poruchy nervového systému

U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem kontrolovaných studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), viz bod 4.5.

Interval PR

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie).

Nežádoucí účinky podle třídy léčiva

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt při léčbě eslikarbazepin-acetátem vyloučit.

U pacientů dlouhodobě léčených strukturálně příbuznými antiepileptiky karbamazepinem a oxkarbamazepinem byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, který ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Při náhodném předávkování eslikarbazepin-acetátem byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy, jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo.

Symptomatickou a podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04 Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie in vitro však svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální aktivitu.

Farmakodynamické účinky

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve čtyřech placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích fáze III u 1 703 randomizovaných dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen v dávkách 400 mg (pouze ve studiích -301 a -302), 800 mg a 1 200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg jedenkrát denně a 1 200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12 týdenní udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k > 50 % snížení frekvence záchvatů ve studiích fáze III (1581 analyzovaných subjektů), činil 19,3 % u subjektů užívajících placebo, 20,8 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 30,5 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 35,3 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 1 200 mg denně.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Zebinix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě epilepsie s výskytem parciálních záchvatů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu jako přídatné terapie parciálních záchvatů u starších pacientů byla hodnocena v jednom nekontrolovaném klinickém hodnocení s délkou trvání 26 týdnů, a to u 72 starších pacientů (ve věku > 65 let). Údaje ukazují, že výskyt nežádoucích příhod u této populace vyvolaných léčbou (65,3 %) je podobný celkové populaci zařazené do dvojitě zaslepených klinických hodnocení epilepsie (66,8 %). Nejčastějšími individuálními nežádoucími příhodami vyvolanými léčbou byly závratě (12,5 %), ospalost (9,7 %), únava (6,9 %) a infekce horních cest dýchacích (5,6 %). 26týdenní léčebné období dokončilo celkem 50 ze 72 subjektů hodnocení zahajujících klinické hodnocení, což odpovídá míře zadržení 69,4 % (viz bod 4.2, kde jsou informace o použití u starší populace).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty tmax eslikarbazepinu je dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat za vysokou, neboť množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci. Studie in vitro ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (Cmax) eslikarbazepinu v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za 4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě j sou R-likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že j sou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Eslikarbazepin je slabým induktorem CYP3A4 a má inhibiční vlastnosti s ohledem na CYP2C19 (jak je uvedeno v bodu 4.5).

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná indukce glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Eliminace

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 -1 200 mg úměrná dávce.

Starší pacienti (od 65 let)

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není ovlivněn (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během léčby přípravkem Zebinix se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je < 60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater. Středně závažná porucha funkce jater neměla na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2). Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát, nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Povidon K 29-32 Sodná sůl kroskarmelosy Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/PVC blistry vložené do papírových krabiček obsahujících 20 nebo 60 tablet.

HDPE lahvičky s polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem v papírové krabičce, obsahujících 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Ca , SA

A Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/514/021 -023

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21 dubna 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 22 leden 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Zebinix 400 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 400 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé kulaté bikonvexní tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 400’ a na druhé straně mají půlicí rýhu. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Zebinix je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Zebinix musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1 200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Starší pacienti (od 65 let)

U starších pacientů není zapotřebí dávku upravovat za předpokladu, že funkce ledvin není narušena.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle clearance kreatininu (CLcr) následujícím způsobem:

-    CLcr > 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

-    CLcr 30 - 60 ml/min: počáteční dávka 200 mg jednou denně nebo 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

-    CLcr < 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování. Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena (viz body 4.4 a 5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Způsob podání

Perorální podání.

Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u eslikarbazepin-acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování, a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

Poruchy nervového systému

Eslikarbazepin-acetát byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Perorální antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Zebinix se doporučuje použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6).

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Má-li být podávání přípravku Zebinix ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání eslikarbazepin-acetátu s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nej sou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během léčby přípravkem Zebinix (přechod na monoterapii).

Kožní reakce

Vyrážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Zebinix v placebem kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy hypersenzitivity, musí být užívání přípravku eslikarbazepin-acetátu přerušeno.

Alela HLA-B* 1502 - u osob čínského (Han) a thajského původu a u dalších asijských populací Bylo dokázáno, že přítomnost HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu při léčbě karbamazepinem významně souvisí s rizikem vzniku Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS). Chemická struktura eslikarbazepin-acetátu je podobná struktuře karbamazepinu, a je proto možné, že pacienti, kteří mají alelu HLA-B*1502, mohou být rovněž ohroženi SJS po léčbě eslikarbazepin-acetátem. Prevalence alely HLA-B*1502 je u osob čínského (Han) a thajského původu přibližně 10 %. Proto je vždy, když je to možné, před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského (Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Pokud budou testy u pacientů těchto etnik na přítomnost alely HLA-B*1502 pozitivní, bude možné zvážit použití eslikarbazepin-acetátu, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Kvůli prevalenci této alely u jiných asijských etnik (například nad 15 % u Filipínců a Malajců) lze uvažovat o testování geneticky ohrožených populací na přítomnost HLA-B*1502.

Prevalence alely HLA-B*1502 je zanedbatelná u populací, z nichž se odebíraly vzorky, např. evropského původu, u Afričanů, Hispánců a u Japonců a Korejců (< 1 %).

Alela HLA-A*3101 - populace evropského původu a Japonci

Existující údaje naznačují, že HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem nežádoucích kožních účinků léku vyvolaných karbamazepinem včetně Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN), lékové vyrážky s eozinofilií a systémovými symptomy (DRESS) nebo méně závažné akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulární vyrážky u lidí evropského původu a u Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se u jednotlivých etnik pohybuje v širokém rozmezí. Prevalence alely HLA-A*3101 je 2 až 5 % v evropských populacích a přibližně 10 % v japonské populaci.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvýšit riziko karbamazepinem vyvolaných kožních reakcí (většinou méně závažné) z 5,0 % u celkové populace na 26,0 % u subjektů evropského původu, zatímco jeho nepřítomnost může riziko snížit z 5,0 % na 3,8 %.

Na podporu doporučení screeningu na přítomnost HLA-A*3101 před zahájením léčby karbamazepinem nebo jemu chemicky podobnými sloučeninami neexistuje dostatek údajů.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že mají pozitivní výskyt alely HLA-A*3101, lze uvažovat o použití karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných sloučenin, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Hyponatrémie

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u 1,2 % pacientů léčených přípravkem Zebinix. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivými přípravky, jejichž podávání může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin, karbamazepin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání eslikarbazepin-acetátu přerušit.

PR interval

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je nutné zachovávat opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CLcr < 30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, je nutné eslikarbazepin-acetát používat opatrně u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Použití u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje.

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací. In vitro je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz. In vivo vykazoval eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je metabolizace CYP3A4 (např. simvastatin). Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s eslikarbazepin-acetátem. In vivo může mít eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Zebinix nebo změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být vzato v úvahu, když je Zebinix podáván bezprostředně před jinými léčivými přípravky, jejichž užívání společně s ním vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19. Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány především CYP2C19 (např. fenytoin), tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalšími antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu, pokud se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie, abnormální koordinace a závratě. Nelze vyloučit riziko vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu, průměrně o 31 - 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice fenytoinu průměrně o 31 - 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci. Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1 200 mg jedenkrát denně, prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky.

V důsledku variability mezi jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu, ale způsobilo 18 % pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Ženy v reprodukčním věku proto musejí během léčby přípravkem Zebinix používat odpovídající antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz body 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Rosuvastatin

Došlo k průměrnému poklesu systémové expozice o 36 - 39 % u zdravých subjektů při společném podávání s 1 200 mg eslikarbazepin-acetátu jednou denně. Mechanismus tohoto snížení není znám, ale mohl by být způsoben narušením aktivity transportéru pro rosuvastatin samotný nebo v kombinaci s indukcí jeho metabolismu. Protože vztah mezi expozicí a účinností léčiva je nejasný, doporučuje se sledovat odezvu na terapii (např. hladiny cholesterolu).

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů neprokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-glykoprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné. Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v reprodukčním věku je nutné poskytnout specializované poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují otěhotnění, je nutné podávání přípravku Zebinix znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Kojení

Není známo, zda se eslikarbazepin-acetát vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování eslikarbazepinu do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, mělo by být během léčby eslikarbazepin-acetátem kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí vlivy na fertilitu parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu corpora lutea a takto ukazují narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 842 dospělých pacientů s parciálními záchvaty (1 282 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 560 léčených placebem), byly u 50,7 % pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 27,7 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech léčby eslikarbazepin-acetátem.

Rizika, která byla rozpoznána u přípravku Zebinix, j sou převážně nežádoucí účinky charakteristické pro danou třídu léčiva a jsou závislé na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky vyvolané léčbou, hlášené v klinických studiích u dospělých epileptiků, a to jak ve skupinách na placebu, tak na eslikarbazepin-acetátu, zahrnovaly závratě, somnolenci, bolest hlavy a nauzeu. Většina nežádoucích účinků vyvolaných léčbou byla hlášena u < 3 % subjektů v jakékoliv léčebné skupině.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež byly zjištěny na základě kontroly úplné bezpečnostní databáze eslikarbazepin-acetátu, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti. Počáteční kontrola byla provedena zvážením všech nežádoucích účinků vznikajících při léčbě v dvojitě zaslepených studiích epilepsie v celé skupině eslikarbazepin-acetát. Bylo rovněž uváženo následující: hodnoty incidence vyšší než placebo, tíže, závažnost a zhodnocení příčinné souvislosti jednotlivých případů, shoda s farmakologií eslikarbazepin-acetát a data z fází otevřené studie a bezpečnostní údaje po uvedení přípravku na trh.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byly použity následující konvence: velmi časté >1/10, časté >1/100 až <1/10, méně časté >1/1 000 až <1/100, vzácné >1/10 000 až <1/1 000 a není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit). V každé kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

Hyponatrémie, snížená chuť k jídlu

Elektrolytová

nerovnováha,

dehydratace,

obezita,

hypochloremie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Apatie, deprese,

nervozita,

agitovanost,

podrážděnost,

ADHD

(hyperkinetická porucha), stav zmatenosti, výkyvy nálady, pláč,

psychomotorick á retardace, psychotická porucha

Poruchy nervového systému

Závratě,

somnolence

Bolest hlavy,

porucha

pozornosti,

tremor, ataxie,

porucha

rovnováhy

Abnormální

koordinace,

porucha paměti,

amnézie,

hypersomnie,

sedace, afázie,

dysestezie,

dystonie,

letargie,

parosmie,

mozečkový

syndrom,

záchvat,

periferní

neuropatie,

nystagmus,

porucha řeči,

dysartrie, pocit

pálení,

parestezie,

migréna

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané

vidění

Poškození

zraku,oscilopsie,

binokulární

okohybná

porucha, oční

hyperémie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Hypakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace,

bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze

(včetně

hypertenzní

krize),

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

zrudnutí,

chladná akra

končetin

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Epistaxe, bolest na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

průjem

Zácpa, dyspepsie, gastritida, bolest břicha, s sucho v ústech, břišní diskomfort, břišní distenze, gingivitida, melena, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém, kožní porucha, pruritus

Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie,

porucha

kostního

metabolismu,sva

lová slabost,

bolest v

končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Infekce

močového traktu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava,

poruchy chůze, astenie

Malátnost, třesavka, periferní edém

Vyšetření

Snížený krevní tlak, snížená tělesná hmotnost, zvýšený krevní tlak, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina chloridu v krvi, zvýšený osteokalcin, snížený hematokrit, snížený hemoglobin, zvýšené transaminázy

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád, popáleniny

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy oka a poruchy nervového systému

U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem kontrolovaných studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), viz bod 4.5.

Interval PR

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie).

Nežádoucí účinky podle třídy léčiva

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt při léčbě eslikarbazepin-acetátem vyloučit.

U pacientů dlouhodobě léčených strukturálně příbuznými antiepileptiky karbamazepinem a oxkarbamazepinem byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, který ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Při náhodném předávkování eslikarbazepin-acetátem byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy, jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo. Symptomatickou a podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04 Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie in vitro však svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální aktivitu.

Farmakodynamické účinky

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve čtyřech placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích fáze III u 1 703 randomizovaných dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen v dávkách 400 mg (pouze ve studiích -301 a -302), 800 mg a 1 200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg jedenkrát denně a 1 200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12 týdenní udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k> 50 % snížení frekvence záchvatů ve studiích fáze III (1581 analyzovaných subjektů), činil 19,3 % u subjektů užívajících placebo, 20,8 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 30,5 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 35,3 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 1 200 mg denně.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Zebinix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě epilepsie s výskytem parciálních záchvatů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu jako přídatné terapie parciálních záchvatů u starších pacientů byla hodnocena v jednom nekontrolovaném klinickém hodnocení s délkou trvání 26 týdnů, a to u 72 starších pacientů (ve věku > 65 let). Údaje ukazují, že výskyt nežádoucích příhod u této populace vyvolaných léčbou (65,3 %) je podobný celkové populaci zařazené do dvojitě zaslepených klinických hodnocení epilepsie (66,8 %). Nejčastějšími individuálními nežádoucími příhodami vyvolanými léčbou byly závratě (12,5 %), ospalost (9,7 %), únava (6,9 %) a infekce horních cest dýchacích (5,6 %). 26týdenní léčebné období dokončilo celkem 50 ze 72 subjektů hodnocení zahajujících klinické hodnocení, což odpovídá míře zadržení 69,4 % (viz bod 4.2, kde jsou informace

0    použití u starší populace).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty tmax eslikarbazepinu je dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat za vysokou, neboť množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci. Studie in vitro ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (Cmax) eslikarbazepinu v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za 4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Eslikarbazepin je slabým induktorem CYP3A4 a má inhibiční vlastnosti s ohledem na CYP2C19 (jak je uvedeno v bodu 4.5).

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná indukce glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Eliminace

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 -

1    200 mg úměrná dávce.

Starší pacienti (od 65 let)

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není ovlivněn (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během léčby přípravkem Zebinix se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je < 60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater. Středně závažná porucha funkce jater neměla na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2). Farmakokinetika eslikarbazepinu-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát, nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Povidon K 29-32 Sodná sůl kroskarmelosy Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/Al nebo Al/PVC blistry vložené do papírových krabiček obsahujících 7, 14 nebo 28 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Ca , SA

A Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/514/001-006

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. dubna 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 22 leden 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Zebinix 600 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 600 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé podlouhlé tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 600’a na druhé straně mají půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Zebinix je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Zebinix musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1 200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Starší pacienti (od 65 let)

U starších pacientů není zapotřebí dávku upravovat za předpokladu, že funkce ledvin není narušena.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle clearance kreatininu (CLcr) následujícím způsobem:

-    CLcr > 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

-    CLcr 30 - 60 ml/min: počáteční dávka 200 mg jednou denně nebo 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

-    CLcr < 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování. Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena (viz body 4.4 a 5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Způsob podání

Perorální podání.

Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u eslikarbazepin-acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování, a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

Poruchy nervového systému

Eslikarbazepin-acetát byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Perorální antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Zebinix se doporučuje použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6).

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Má-li být podávání přípravku Zebinix ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání eslikarbazepin-acetátu s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během léčby přípravkem Zebinix (přechod na monoterapii).

Kožní reakce

Vyrážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Zebinix v placebem kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy hypersenzitivity, musí být užívání eslikarbazepin-acetátu přerušeno.

Alela HLA-B* 1502 - u osob čínského (Han) a thajského původu a u dalších asijských populací Bylo dokázáno, že přítomnost HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu při léčbě karbamazepinem významně souvisí s rizikem vzniku Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS). Chemická struktura eslikarbazepin-acetátu je podobná struktuře karbamazepinu, a je proto možné, že pacienti, kteří mají alelu HLA-B*1502, mohou být rovněž ohroženi SJS po léčbě eslikarbazepin-acetátem. Prevalence alely HLA-B*1502 je u osob čínského (Han) a thajského původu přibližně 10 %. Proto je vždy, když je to možné, před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského (Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Pokud budou testy u pacientů těchto etnik na přítomnost alely HLA-B*1502 pozitivní, bude možné zvážit použití eslikarbazepin-acetátu, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Kvůli prevalenci této alely u jiných asijských etnik (například nad 15 % u Filipínců a Malajců) lze uvažovat o testování geneticky ohrožených populací na přítomnost HLA-B*1502.

Prevalence alely HLA-B*1502 je zanedbatelná u populací, z nichž se odebíraly vzorky, např. evropského původu, u Afričanů, Hispánců a u Japonců a Korejců (< 1 %).

Alela HLA-A*3101 - populace evropského původu a Japonci

Existující údaje naznačují, že HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem nežádoucích kožních účinků léku vyvolaných karbamazepinem včetně Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN), lékové vyrážky s eozinofilií a systémovými symptomy (DRESS) nebo méně závažné akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulární vyrážky u lidí evropského původu a u Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se u jednotlivých etnik pohybuje v širokém rozmezí. Prevalence alely HLA-A*3101 je 2 až 5 % v evropských populacích a přibližně 10 % v japonské populaci.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvýšit riziko karbamazepinem vyvolaných kožních reakcí (většinou méně závažné) z 5,0 % u celkové populace na 26,0 % u subjektů evropského původu, zatímco jeho nepřítomnost může riziko snížit z 5,0 % na 3,8 %.

Na podporu doporučení screeningu na přítomnost HLA-A*3101 před zahájením léčby karbamazepinem nebo jemu chemicky podobnými sloučeninami neexistuje dostatek údajů.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že mají pozitivní výskyt alely HLA-A*3101, lze uvažovat o použití karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných sloučenin, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Hyponatrémie

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u 1,2 % pacientů léčených přípravkem Zebinix. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivými přípravky, jejichž podávání může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin, karbamazepin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání eslikarbazepin-acetátu přerušit.

PR interval

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je nutné zachovávat opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CLcr <30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

Vzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, je nutné přípravek eslikarbazepin-acetát používat opatrně u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Použití u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací. In vitro je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz. In vivo vykazoval eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je metabolizace CYP3A4 (např. simvastatin). Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s eslikarbazepin-acetátem. In vivo může mít eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Zebinix nebo změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být vzato v úvahu, když je Zebinix podáván bezprostředně před jinými léčivými přípravky, jejichž užívání společně s ním vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19. Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány především CYP2C19 (např. fenytoin), tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalšími antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu, pokud se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie, abnormální koordinace a závratěNelze vyloučit riziko vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu, průměrně o 31 - 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice fenytoinu průměrně o 31 - 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci. Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1 200 mg jedenkrát denně, prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky.

V důsledku variability mezi jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu, ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Ženy v reprodukčním věku proto musejí během léčby přípravkem Zebinix používat odpovídající antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz body 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Rosuvastatin

Došlo k průměrnému poklesu systémové expozice o 36 - 39 % u zdravých subjektů při společném podávání s 1 200 mg eslikarbazepin-acetátu jednou denně. Mechanismus tohoto snížení není znám, ale mohl by být způsoben narušením aktivity transportéru pro rosuvastatin samotný nebo v kombinaci s indukcí jeho metabolismu. Protože vztah mezi expozicí a účinností léčiva je nejasný, doporučuje se sledovat odezvu na terapii (např. hladiny cholesterolu).

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů neprokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-glykoprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné. Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v reprodukčním věku je nutné poskytnout specializované poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují otěhotnění, je nutné podávání přípravku Zebinix znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu

prvních tří měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Kojení

Není známo, zda se eslikarbazepin-acetát vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování eslikarbazepinu do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, mělo by být během léčby eslikarbazepin-acetátem kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí vlivy na fertilitu parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu corpora lutea a takto ukazují narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V    placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 842 dospělých pacientů s parciálními záchvaty (1 282 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 560 léčených placebem), byly u 50,7 % pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 27,7 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech léčby eslikarbazepin-acetátem.

Rizika, která byla rozpoznána u přípravku Zebinix, j sou převážně nežádoucí účinky charakteristické pro danou třídu léčiva a jsou závislé na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky vyvolané léčbou, hlášené v klinických studiích u dospělých epileptiků, a to jak ve skupinách na placebu, tak na eslikarbazepin-acetátu, zahrnovaly závratě, somnolenci, bolest hlavy a nauzeu. Většina nežádoucích účinků vyvolaných léčbou byla hlášena u < 3 % subjektů v jakékoliv léčebné skupině.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V    následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež byly zjištěny na základě kontroly úplné bezpečnostní databáze eslikarbazepin-acetátu, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti. Počáteční kontrola byla provedena zvážením všech nežádoucích účinků vznikajících při léčbě v dvojitě zaslepených studiích epilepsie v celé skupině eslikarbazepin-acetát. Bylo rovněž uváženo následující: hodnoty incidence vyšší než placebo, tíže, závažnost a zhodnocení příčinné souvislosti jednotlivých případů, shoda s farmakologií eslikarbazepin-acetát a data z fází otevřené studie a bezpečnostní údaje po uvedení přípravku na trh.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byly použity následující konvence: velmi časté >1/10, časté >1/100 až <1/10, méně časté >1/1 000 až <1/100, vzácné >1/10 000 až <1/1 000 a není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit). V každé kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy metabolismu a

výživy

Hyponatrémie, snížená chuť k jídlu

Elektrolytová

nerovnováha,

dehydratace,

hypochloremie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Apatie, deprese,

nervozita,

agitovanost,

podrážděnost,

ADHD

(hyperkinetická porucha), stav zmatenosti, výkyvy nálady, pláč,

psychomotorick á retardace, psychotická porucha

Poruchy nervového systému

Závratě,

somnolence

Bolest hlavy,

porucha

pozornosti,

tremor, ataxie,

porucha

rovnováhy

Abnormální

koordinace,

porucha paměti,

amnézie,

hypersomnie,

sedace, afázie,

dysestezie,

dystonie,

letargie,

parosmie,

mozečkový

syndrom,

záchvat,

periferní

neuropatie,

nystagmus,

porucha řeči,

dysartrie, pocit

pálení,

parestezie,

migréna

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané

vidění

Poškození

zraku,

oscilopsie,

binokulární

okohybná

porucha, oční

hyperémie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Hypakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace,

bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze

(včetně

hypertenzní

krize),

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

zrudnutí,

chladná akra

končetin

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Epistaxe, bolest na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

průjem

Zácpa, dyspepsie, gastritida, bolest břicha, sucho v ústech, břišní diskomfort, břišní distenze, gingivitida, melena, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém, kožní porucha, pruritus

Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie,

porucha

kostního

metabolismu,

svalová slabost,

bolest v

končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Infekce

močového traktu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava,

poruchy chůze, astenie

Malátnost, třesavka, periferní edém

Vyšetření

Snížený krevní tlak, snížená tělesná hmotnost, zvýšený krevní tlak, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina chloridu v krvi, zvýšený osteokalcin, snížený hematokrit, snížený hemoglobin, zvýšené transaminázy

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád, popáleniny

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy oka a poruchy nervového systému

U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem kontrolovaných studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), viz bod 4.5.

Interval PR

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie).

Nežádoucí účinky podle třídy léčiva

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt při léčbě eslikarbazepin-acetátem vyloučit.

U pacientů dlouhodobě léčených strukturálně příbuznými antiepileptiky karbamazepinem a oxkarbamazepinem byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, který ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Při náhodném předávkování eslikarbazepin-acetátem byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy, jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo.

Symptomatickou a podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04 Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie in vitro však svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální aktivitu.

Farmakodynamické účinky

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve čtyřech placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích fáze III u 1 703 randomizovaných dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen v dávkách 400 mg (pouze ve studiích -301 a -302), 800 mg a 1 200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg jedenkrát denně a 1 200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12 týdenní udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k > 50 % snížení frekvence záchvatů ve studiích fáze III (1581 analyzovaných subjektů), činil 19,3 % u subjektů užívajících placebo, 20,8 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 30,5 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 35,3 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 1 200 mg denně.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Zebinix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě epilepsie s výskytem parciálních záchvatů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu jako přídatné terapie parciálních záchvatů u starších pacientů byla hodnocena v jednom nekontrolovaném klinickém hodnocení s délkou trvání 26 týdnů, a to u 72 starších pacientů (ve věku > 65 let). Údaje ukazují, že výskyt nežádoucích příhod u této populace vyvolaných léčbou (65,3 %) je podobný celkové populaci zařazené do dvojitě zaslepených klinických hodnocení epilepsie (66,8 %). Nejčastějšími individuálními nežádoucími příhodami vyvolanými léčbou byly závratě (12,5 %), ospalost (9,7 %), únava (6,9 %) a infekce horních cest dýchacích (5,6 %). 26týdenní léčebné období dokončilo celkem 50 ze 72 subjektů hodnocení zahajujících klinické hodnocení, což odpovídá míře zadržení 69,4 % (viz bod 4.2, kde jsou informace o použití u starší populace).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty tmax eslikarbazepinu je dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat

za vysokou, neboť množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci. Studie in vitro ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (Cmax) eslikarbazepinu v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za 4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Eslikarbazepin je slabým induktorem CYP3A4 a má inhibiční vlastnosti s ohledem na CYP2C19 (jak je uvedeno v bodu 4.5).

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná indukce glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Eliminace

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 -1 200 mg úměrná dávce.

Starší pacienti (od 65 let)

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není ovlivněn (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během léčby přípravkem Zebinix se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je < 60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater. Středně závažná porucha funkce jater neměla na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2). Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát, nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Povidon K 29-32 Sodná sůl kroskarmelosy Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/Al nebo Al/PVC blistry vložené do papírových krabiček obsahujících 30 nebo 60 tablet.

HDPE lahvičky s polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem v papírové krabičce, obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Ca , SA

A Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/514/007-011

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21 dubna 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 22 leden 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Zebinix 800 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 800 mg eslicarbazepini acetas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílé podlouhlé tablety, které mají na jedné straně vyryto ‘ESL 800’ a na druhé straně mají půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Zebinix je indikován jako přídatná léčba u dospělých s parciálními záchvaty se sekundární generalizací či bez ní.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Zebinix musí být přidán k existující antikonvulzní léčbě. Doporučená počáteční dávka je 400 mg jedenkrát denně. Po uplynutí jednoho nebo dvou týdnů je nutné ji zvýšit na 800 mg jedenkrát denně. Na základě individuální odpovědi lze dávku zvýšit až na 1 200 mg jedenkrát denně (viz bod 5.1).

Starší pacienti (od 65 let)

U starších pacientů není zapotřebí dávku upravovat za předpokladu, že funkce ledvin není narušena.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a dávkování je nutné upravit podle clearance kreatininu (CLcr) následujícím způsobem:

-    CLcr > 60 ml/min: úprava dávkování není nutná.

-    CLcr 30 - 60 ml/min: počáteční dávka 200 mg jednou denně nebo 400 mg jednou za dva dny po dobu 2 týdnů a poté jednou denně dávka 400 mg. Na základě individuální odpovědi však může být dávka zvýšena.

-    CLcr < 30 ml/min: použití se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování. Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena (viz body 4.4 a 5.2) a podávání těmto pacientům se proto nedoporučuje.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena.

Způsob podání

Perorální podání.

Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty karboxamidu (např. karbamazepin, oxkarbazepin) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sebevražedné myšlenky

U pacientů léčených antiepileptickými léčivými látkami byly u několika indikací hlášeny suicidální myšlenky a chování. Metaanalýza randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických hodnocení antiepileptických léčivých přípravků rovněž doložila mírně zvýšené riziko suicidálních myšlenek a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a dostupné údaje nevylučují možnost zvýšeného rizika u eslikarbazepin-acetátu. Proto by pacienti měli být monitorováni, zda nevykazují příznaky suicidálních myšlenek a chování, a je nutné zvážit odpovídající terapii. Pacientům (a osobám, jež pacientům poskytují péči) je nutné doporučit, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se projeví suicidální myšlenky nebo chování.

Poruchy nervového systému

Eslikarbazepin-acetát byl spojen s některými nežádoucími účinky na centrální nervovou soustavu, jako jsou závratě a somnolence, jež by mohly zvýšit výskyt náhodných úrazů.

Perorální antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát může snižovat účinnost hormonálních kontraceptiv. Při používání přípravku Zebinix se doporučuje použití jiných, nehormonálních forem antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6).

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Má-li být podávání přípravku Zebinix ukončeno, doporučuje se postupné vysazení, aby se minimalizovala možnost zvýšené frekvence záchvatů.

Konkomitantní užívání eslikarbazepin-acetátu s oxkarbazepinem se nedoporučuje, neboť může způsobit nadměrnou expozici aktivním metabolitům.

Nejsou žádné zkušenosti s ukončením konkomitantního užívání antiepileptických léčivých přípravků během léčby přípravkem Zebinix (přechod na monoterapii).

Kožní reakce

Vyrážka se jako nežádoucí účinek projevila u 1,1 % celkové populace léčené přípravkem Zebinix v placebem kontrolovaných studiích přídavné léčby epileptických pacientů. Pokud se projeví příznaky nebo symptomy hypersenzitivity, musí být užívání eslikarbazepin-acetátu přerušeno.

Alela HLA-B* 1502 - u osob čínského (Han) a thajského původu a u dalších asijských populací Bylo dokázáno, že přítomnost HLA-B*1502 u osob čínského (Han) a thajského původu při léčbě karbamazepinem významně souvisí s rizikem vzniku Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS). Chemická struktura eslikarbazepin-acetátu je podobná struktuře karbamazepinu, a je proto možné, že pacienti, kteří mají alelu HLA-B*1502, mohou být rovněž ohroženi SJS po léčbě eslikarbazepin-acetátem. Prevalence alely HLA-B*1502 je u osob čínského (Han) a thajského původu přibližně 10 %. Proto je vždy, když je to možné, před zahájením léčby karbamazepinem nebo chemicky příbuznými sloučeninami nutné u subjektů čínského (Han) a thajského původu provést screening na přítomnost této alely. Pokud budou testy u pacientů těchto etnik na přítomnost alely HLA-B*1502 pozitivní, bude možné zvážit použití eslikarbazepin-acetátu, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Kvůli prevalenci této alely u jiných asijských etnik (například nad 15 % u Filipínců a Malajců) lze uvažovat o testování geneticky ohrožených populací na přítomnost HLA-B*1502.

Prevalence alely HLA-B*1502 je zanedbatelná u populací, z nichž se odebíraly vzorky, např. evropského původu, u Afričanů, Hispánců a u Japonců a Korejců (< 1 %).

Alela HLA-A*3101 - populace evropského původu a Japonci

Existující údaje naznačují, že HLA-A*3101 je spojena se zvýšeným rizikem nežádoucích kožních účinků léku vyvolaných karbamazepinem včetně Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN), lékové vyrážky s eozinofilií a systémovými symptomy (DRESS) nebo méně závažné akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) a makulopapulární vyrážky u lidí evropského původu a u Japonců.

Frekvence výskytu alely HLA-A*3101 se u jednotlivých etnik pohybuje v širokém rozmezí. Prevalence alely HLA-A*3101 je 2 až 5 % v evropských populacích a přibližně 10 % v japonské populaci.

Přítomnost alely HLA-A*3101 může zvýšit riziko karbamazepinem vyvolaných kožních reakcí (většinou méně závažné) z 5,0 % u celkové populace na 26,0 % u subjektů evropského původu, zatímco jeho nepřítomnost může riziko snížit z 5,0 % na 3,8 %.

Na podporu doporučení screeningu na přítomnost HLA-A*3101 před zahájením léčby karbamazepinem nebo jemu chemicky podobnými sloučeninami neexistuje dostatek údajů.

Pokud je o pacientech evropského nebo japonského původu známo, že mají pozitivní výskyt alely HLA-A*3101, lze uvažovat o použití karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných sloučenin, pokud se má za to, že přínos převažuje nad riziky.

Hyponatrémie

Hyponatrémie byla jako nežádoucí účinek zaznamenána u 1,2 % pacientů léčených přípravkem Zebinix. Hyponatrémie je ve většině případů asymptomatická, může však být doprovázena klinickými symptomy, jako je zhoršení záchvatů, zmatenost nebo snížené vědomí. Četnost hyponatrémie se zvyšovala se zvyšující se dávkou eslikarbazepin-acetátu. U pacientů s již existujícím renálním onemocněním způsobujícím hyponatrémii nebo u pacientů konkomitantně léčených léčivými přípravky, jejichž podávání může způsobit hyponatrémii (např. diuretika, desmopresin, karbamazepin), je nutné před léčbou a během léčby eslikarbazepin-acetátem vyšetřit hladinu sodíku v séru. Hladiny sodíku v séru je též nutné stanovit, pokud se projeví klinické příznaky hyponatrémie. Kromě toho je též nutné stanovit hladiny sodíku při běžném laboratorním vyšetření. Pokud se projeví klinicky relevantní hyponatrémie, je nutné užívání eslikarbazepin-acetátu přerušit.

PR interval

V klinických studiích s eslikarbazepin-acetátem bylo zjištěno prodloužení intervalu PR. U pacientů postižených onemocněním (např. nízká hladina tyroxinu, abnormality převodního systému srdečního) nebo u pacientů konkomitantně užívajících léčivé přípravky, u nichž je známo, že souvisejí s prodloužením PR, je nutné zachovávat opatrnost.

Porucha funkce ledvin

Při léčbě pacientů s poruchou funkce ledvin je nutné postupovat opatrně a je nutné upravit dávku podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). U pacientů s CLcr < 30 ml/min se podávání nedoporučuje, neboť nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Porucha funkce jaterVzhledem k tomu, že klinické údaje jsou omezené u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater a farmakokinetické a klinické údaje pro pacienty se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici, je nutné eslikarbazepin-acetát používat opatrně u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Použití u pacientů se závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakce byly provedeny pouze u dospělých.

Eslikarbazepin-acetát se rozsáhle přeměňuje na eslikarbazepin, jenž je odbouráván především glukuronidací. In vitro je eslikarbazepin slabým induktorem CYP3A4 a UDP-glukuronyltransferáz. In vivo vykazoval eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je metabolizace CYP3A4 (např. simvastatin). Proto může být zapotřebí zvýšení dávky léčivých přípravků, které jsou převážně metabolizovány CYP3A4, pokud jsou užívány současně s eslikarbazepin-acetátem . In vivo může mít eslikarbazepin indukční účinek na metabolismus léčivých přípravků, jejichž hlavním způsobem odbourávání je konjugace pomocí UDP-glukuronyltransferáz. Při zahájení nebo ukončení léčby přípravkem Zebinix nebo změně dávky může dosažení nové úrovně enzymové aktivity trvat 2 až 3 týdny. Toto opoždění musí být vzato v úvahu, když je Zebinix podáván bezprostředně před jinými léčivými přípravky, jejichž užívání společně s ním vyžaduje úpravu dávky, nebo společně s těmito léky. Eslikarbazepin má inhibiční účinek na CYP2C19. Současné podávání vysokých dávek eslikarbazepin-acetátu s léčivými přípravky, které jsou metabolizovány především CYP2C19 (např. fenytoin), tedy může způsobit interakce.

Interakce s dalšími antiepileptiky

Karbamazepin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 800 mg jedenkrát denně a karbamazepinu v dávce 400 mg dvakrát denně za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu průměrně o 32 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace. Nebyla zjištěna žádná změna v expozici karbamazepinu nebo jeho metabolitu epoxy-karbamazepinu. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu, pokud se užívá současně s karbamazepinem. Výsledky ze studií na pacientech prokázaly, že konkomitantní léčba zvyšovala riziko následujících nežádoucích účinků: diplopie, abnormální koordinace a závratě. Nelze vyloučit riziko vzrůstu dalších specifických nežádoucích účinků způsobených současným podáváním karbamazepinu a eslikarbazepin-acetátu.

Fenytoin

Ve studii na zdravých subjektech mělo konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a fenytoinu za následek snížení expozice aktivnímu metabolitu eslikarbazepinu, průměrně o 31 - 33 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí glukuronidace, a zvýšení expozice fenytoinu průměrně o 31 - 35 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno inhibicí CYP2C19. Na základě individuální odpovědi může být nutné zvýšení dávky eslikarbazepin-acetátu a snížení dávky fenytoinu.

Lamotrigin

Hlavní metabolickou dráhou eslikarbazepinu i lamotriginu je glukuronidace, a proto lze očekávat interakci. Studie u zdravých subjektů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát v množství 1 200 mg jedenkrát denně, prokázala nepatrnou průměrnou farmakokinetickou interakci (expozice lamotriginu poklesla o 15 %) mezi eslikarbazepin-acetátem a lamotriginem, a proto není nutná úprava dávky.

V důsledku variability mezi jednotlivci však může být účinek u některých osob klinicky relevantní.

Topiramát

Ve studii na zdravých subjektech bylo dokázáno, že konkomitantní podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně a topiramátu nezpůsobilo žádnou významnou změnu v expozici eslikarbazepinu, ale způsobilo 18% pokles expozice topiramátu, který byl s nejvyšší pravděpodobností způsoben sníženou biologickou dostupností topiramátu. Není nutná úprava dávkování.

Valproát a levetiracetam

Analýza populační farmakokinetiky studií fáze III u dospělých epileptických pacientů naznačila, že konkomitantní podávání s valproátem nebo levetiracetamem neovlivňuje expozici eslikarbazepinu, ale nebylo to ověřeno klasickými studiemi interakcí.

Další léčivé přípravky Perorální kontraceptiva

Při podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně subjektům ženského pohlaví užívajícím kombinovanou perorální antikoncepci bylo doloženo průměrné snížení systémové expozice levonorgestrelu o 37 % a ethinylestradiolu o 42 %, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Ženy v reprodukčním věku proto musejí během léčby přípravkem Zebinix používat odpovídající antikoncepci, a to až do konce menstruačního cyklu po ukončení léčby (viz body 4.4 a 4.6).

Simvastatin

Studie na zdravých subjektech prokázala snížení systémové expozice simvastatinu průměrně o 50 % při konkomitantním podávání s eslikarbazepin-acetátem v dávce 800 mg jedenkrát denně, jež bylo s nejvyšší pravděpodobností způsobeno indukcí CYP3A4. Může být zapotřebí zvýšení dávky simvastatinu, pokud je užíván současně s eslikarbazepin-acetátem.

Rosuvastatin

Došlo k průměrnému poklesu systémové expozice o 36 - 39 % u zdravých subjektů při společném podávání s 1 200 mg eslikarbazepin-acetátu jednou denně. Mechanismus tohoto snížení není znám, ale mohl by být způsoben narušením aktivity transportéru pro rosuvastatin samotný nebo v kombinaci s indukcí jeho metabolismu. Protože vztah mezi expozicí a účinností léčiva je nejasný, doporučuje se sledovat odezvu na terapii (např. hladiny cholesterolu).

Warfarin

Při současném podávání eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně s warfarinem bylo doloženo malé (23 %), avšak statisticky významné, snížení expozice S-warfarinu. Nebyl zjištěn žádný účinek na farmakokinetiku R-warfarinu ani na koagulaci. V důsledku variability interakce u jednotlivých osob je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování INR během prvních týdnů po zahájení nebo ukončení konkomitantní léčby warfarinem a eslikarbazepin-acetátem.

Digoxin

Studie zdravých subjektů neprokázala žádný účinek eslikarbazepin-acetátu v dávce 1 200 mg jedenkrát denně na farmakokinetiku digoxinu, což svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát nemá vliv na transportér P-glykoprotein.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)

Na základě strukturálního vztahu mezi eslikarbazepin-acetátem a tricyklickými antidepresivy je teoreticky možná interakce mezi eslikarbazepin-acetátem a IMAO.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Obecná rizika související s epilepsií a entiepileptiky

Bylo dokázáno, že u potomků žen postižených epilepsií je prevalence malformací dvakrát až třikrát vyšší než jejich 3% výskyt v celkové populaci. Nejčastěji jsou hlášeny: rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty nervové trubice. Léčba větším počtem antiepileptik může souviset s vyšším rizikem vrozených malformací než monoterapie, a proto je důležité, aby byla monoterapie používána vždy, když je to možné. Ženám, u nichž je pravděpodobnost otěhotnění, a ženám v reprodukčním věku je nutné poskytnout specializované poučení. Plánuje-li žena otěhotnění, je nutné znovu posoudit nutnost antiepileptické léčby. Nemělo by dojít k náhlému přerušení antiepileptické léčby, neboť by mohlo způsobit záchvaty typu „breakthrough“, jež by mohly mít závažné důsledky pro matku i dítě.

Ženy v reprodukčním věku/antikoncepce

Eslikarbazepin-acetát negativně ovlivňuje účinek perorálních kontraceptiv. Během léčby a po ukončení terapie až do konce stávajícího menstruačního cyklu je proto třeba používat jinou účinnou a bezpečnou antikoncepci.

Těhotenství

Údaje o podávání eslikarbazepin-acetátu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz Fertilita). Pokud ženy užívající eslikarbazepin-acetát otěhotní nebo plánují otěhotnění, je nutné podávání přípravku Zebinix znovu důsledně zhodnotit. Je nutné podávat minimální účinné dávky a tam, kde je to možné, je nutné dávat přednost monoterapii alespoň po dobu prvních tří měsíců těhotenství. Pacientkám je nutné poskytnout poradenství ohledně možného zvýšeného rizika malformací a musejí mít možnost podstoupit předporodní screening.

Monitoring a prevence

Antiepileptika mohou přispívat k deficitu kyseliny listové, což může být jednou z příčin vzniku abnormality plodu. Před otěhotněním a během těhotenství se doporučuje suplementace kyselinou listovou. Vzhledem k tomu, že účinnost této suplementace není doložena, lze nabídnout specifickou předporodní diagnostiku i u žen léčených suplementací kyselinou listovou.

Novorozenci

U novorozenců byla hlášena krvácivá onemocnění způsobená antiepileptiky. Jako preventivní opatření je nutné podávání vitamínu K1 během několika posledních týdnů těhotenství a po narození.

Kojení

Není známo, zda se eslikarbazepin-acetát vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly vylučování eslikarbazepinu do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že riziko pro kojené dítě nelze vyloučit, mělo by být během léčby eslikarbazepin-acetátem kojení přerušeno.

Fertilita

Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen na potkanech a myších na potenciální nežádoucí vlivy na fertilitu parentální generace a generace F1. Ve studii fertility na potkaních samcích a samicích bylo prokázáno narušení fertility samic eslikarbazepin-acetátem. Ve studii fertility na myších byly pozorovány vývojové vlivy u embryí; účinky však mohou být také důsledkem menšího počtu corpora lutea a takto ukazují narušení fertility. U myší byla zvýšená incidence závažných abnormalit i incidence závažných skeletálních abnormalit. U potkanů ani myší nebyly pozorovány žádné účinky na parametry fertility u generace F1.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U některých pacientů se mohou projevit závratě, somnolence nebo vizuální poruchy, a to zvláště po zahájení léčby. Pacienty je proto nutné informovat, že jejich fyzické a/nebo psychické schopnosti potřebné pro obsluhu a řízení strojů mohou být narušené a že se doporučuje, aby takové činnosti nevykonávali, dokud nebude zjištěno, že jejich schopnost je vykonávat není ovlivněna.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V    placebem kontrolovaných studiích, jichž se zúčastnilo 1 842 dospělých pacientů s parciálními záchvaty (1 282 pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 560 léčených placebem), byly u 50,7 % pacientů léčených eslikarbazepin-acetátem a 27,7 % pacientů léčených placebem zaznamenány nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky byly obvykle mírně až středně intenzivní a projevily se především v prvních týdnech léčby eslikarbazepin-acetátem.

Rizika, která byla rozpoznána u přípravku Zebinix, j sou převážně nežádoucí účinky charakteristické pro danou třídu léčiva a jsou závislé na dávce. Nejčastější nežádoucí účinky vyvolané léčbou, hlášené v klinických studiích u dospělých epileptiků, a to jak ve skupinách na placebu, tak na eslikarbazepin-acetátu, zahrnovaly závratě, somnolenci, bolest hlavy a nauzeu. Většina nežádoucích účinků vyvolaných léčbou byla hlášena u < 3 % subjektů v jakékoliv léčebné skupině.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

V    následující tabulce jsou všechny nežádoucí účinky, jež byly zjištěny na základě kontroly úplné bezpečnostní databáze eslikarbazepin-acetátu, uvedeny v členění podle třídy orgánových systémů a četnosti. Počáteční kontrola byla provedena zvážením všech nežádoucích účinků vznikajících při léčbě v dvojitě zaslepených studiích epilepsie v celé skupině eslikarbazepin-acetát. Bylo rovněž uváženo následující: hodnoty incidence vyšší než placebo, tíže, závažnost a zhodnocení příčinné souvislosti jednotlivých případů, shoda s farmakologií eslikarbazepin-acetát a data z fází otevřené studie a bezpečnostní údaje po uvedení přípravku na trh.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků byly použity následující konvence: velmi časté >1/10, časté >1/100 až <1/10, méně časté >1/1 000 až <1/100, vzácné >1/10 000 až <1/1 000 a není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit). V každé kategorii četnosti jsou nežádoucí účinky prezentovány v pořadí podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie,

leukopenie

Poruchy

imunitního systému

Hypersenzitivita

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy metabolismu a

výživy

Hyponatrémie, snížená chuť k jídlu

Elektrolytová

nerovnováha,

dehydratace,

hypochloremie

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Apatie, deprese,

nervozita,

agitovanost,

podrážděnost,

ADHD

(hyperkinetická porucha), stav zmatenosti, výkyvy nálady, pláč,

psychomotorick á retardace, psychotická porucha

Poruchy nervového systému

Závratě,

somnolence

Bolest hlavy,

porucha

pozornosti,

tremor, ataxie,

porucha

rovnováhy

Abnormální

koordinace,

porucha paměti,

amnézie,

hypersomnie,

sedace, afázie,

dysestezie,

dystonie,

letargie,

parosmie,

mozečkový

syndrom,

záchvat,

periferní

neuropatie,

nystagmus,

porucha řeči,

dysartrie, pocit

pálení,

parestezie,

migréna

Poruchy oka

Diplopie,

rozmazané

vidění

Poškození

zraku,

oscilopsie,

binokulární

okohybná

porucha, oční

hyperémie

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Hypakuzie,

tinitus

Srdeční poruchy

Palpitace,

bradykardie

Cévní poruchy

Hypertenze

(včetně

hypertenzní

krize),

hypotenze,

ortostatická

hypotenze,

zrudnutí,

chladná akra

končetin

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Epistaxe, bolest na hrudi

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea,

zvracení,

průjem

Zácpa, dyspepsie, gastritida, bolest břicha, sucho v ústech, břišní diskomfort, břišní distenze, gingivitida, melena, bolest zubů

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní porucha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Alopecie, suchá kůže,

hyperhidróza, erytém, kožní porucha, pruritus

Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie,

porucha

kostního

metabolismu,

svalová slabost,

bolest v

končetině

Poruchy ledvin a močových cest

Infekce

močového traktu

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava,

poruchy chůze, astenie

Malátnost, třesavka, periferní edém

Vyšetření

Snížený krevní tlak, snížená tělesná hmotnost, zvýšený krevní tlak, snížená hladina sodíku v krvi, snížená hladina chloridu v krvi, zvýšený osteokalcin, snížený hematokrit, snížený hemoglobin, zvýšené transaminázy

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Toxicita léku, pád, popáleniny

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy oka a poruchy nervového systému

U pacientů konkomitantně léčených karbamazepinem a eslikarbazepin-acetátem v placebem kontrolovaných studiích byly hlášeny následující nežádoucí účinky: diplopie (11,4 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,4 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), abnormální koordinace (6,7 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 2,7 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl) a závratě (30,0 % subjektů, jimž byl konkomitantně podáván karbamazepin, 11,5 % subjektů, jimž karbamazepin konkomitantně podáván nebyl), viz bod 4.5.

Interval PR

Podávání eslikarbazepin-acetátu je spojeno se zvýšením intervalu PR. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky související s prodloužením intervalu PR (např. AV blok, synkopa, bradykardie).

Nežádoucí účinky podle třídy léčiva

Během placebem kontrolovaných studií programu léčby epilepsie eslikarbazepin-acetátem se neprojevily vzácné nežádoucí účinky, jako je útlum kostní dřeně, anafylaktické reakce, těžké kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom), systémový lupus erythematodes nebo těžké srdeční arytmie. Byly však hlášeny u oxkarbazepinu. Proto nelze jejich výskyt při léčbě eslikarbazepin-acetátem vyloučit.

U pacientů dlouhodobě léčených strukturálně příbuznými antiepileptiky karbamazepinem a oxkarbamazepinem byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, který ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

Při náhodném předávkování eslikarbazepin-acetátem byly zaznamenány symptomy centrální nervové soustavy, jako je vertigo, nestabilní chůze a hemiparéza. Specifické antidotum není známo.

Symptomatickou a podpůrnou léčbu je nutné aplikovat dle potřeby. Metabolity eslikarbazepin-acetátu lze účinně odstranit hemodialýzou, pokud je to nutné (viz bod 5.2).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, deriváty karboxamidu, ATC kód: N03AF04 Mechanismus účinku

Přesné mechanismy působení eslikarbazepin-acetátu nejsou známy. Elektrofyziologické studie in vitro však svědčí o tom, že eslikarbazepin-acetát i jeho metabolity stabilizují inaktivovanou fázi napěťově řízených sodíkových kanálů, brání tak jejich návratu do aktivované fáze, a tím udržují opakovanou neuronální aktivitu.

Farmakodynamické účinky

Eslikarbazepin-acetát a jeho aktivní metabolity zabránily vzniku záchvatů v neklinických modelech, jež predikovaly antikonvulzivní účinnost u člověka. U člověka je farmakologická aktivita eslikarbazepin-acetátu vyvolána primárně prostřednictvím aktivního metabolitu eslikarbazepinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost eslikarbazepin-acetátu byly doloženy ve čtyřech placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích fáze III u 1 703 randomizovaných dospělých pacientů s farmakorezistentní parciální epilepsií, která nereagovala na léčbu jedním až třemi konkomitantními antiepileptickými léčivými přípravky. Oxkarbazepin a felbamát nebyly v těchto studiích povoleny jako konkomitantní léčivé přípravky. Eslikarbazepin-acetát byl hodnocen v dávkách 400 mg (pouze ve studiích -301 a -302), 800 mg a 1 200 mg jedenkrát denně. Eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg jedenkrát denně a 1 200 mg jedenkrát denně byly při snižování frekvence záchvatů během 12 týdenní udržovací léčby významně účinnější než placebo.

Podíl subjektů, u nichž došlo k > 50 % snížení frekvence záchvatů ve všech studiích fáze III (1581 analyzovaných subjektů), činil 19,3 % u subjektů užívajících placebo, 20,8 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 400 mg, 30,5 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 800 mg a 35,3 % u subjektů užívajících eslikarbazepin-acetát v dávce 1 200 mg denně.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Zebinix u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě epilepsie s výskytem parciálních záchvatů (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší pacienti

Bezpečnost a účinnost eslikarbazepin-acetátu jako přídatné terapie parciálních záchvatů u starších pacientů byla hodnocena v jednom nekontrolovaném klinickém hodnocení s délkou trvání 26 týdnů, a to u 72 starších pacientů (ve věku > 65 let). Údaje ukazují, že výskyt nežádoucích příhod u této populace vyvolaných léčbou (65,3 %) je podobný celkové populaci zařazené do dvojitě zaslepených klinických hodnocení epilepsie (66,8 %). Nejčastějšími individuálními nežádoucími příhodami vyvolanými léčbou byly závratě (12,5 %), ospalost (9,7 %), únava (6,9 %) a infekce horních cest dýchacích (5,6 %). 26týdenní léčebné období dokončilo celkem 50 ze 72 subjektů hodnocení zahajujících klinické hodnocení, což odpovídá míře zadržení 69,4 % (viz bod 4.2, kde jsou informace o použití u starší populace).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Eslikarbazepin-acetát se ve velké míře přeměňuje na eslikarbazepin. Hladiny eslikarbazepin-acetátu v plazmě po perorálním podání obvykle zůstávají nižší než mez kvantifikace. Hodnoty tmax eslikarbazepinu je dosaženo za 2 až 3 hodiny po podání dávky. Biologickou dostupnost lze považovat

za vysokou, neboť množství metabolitů vyloučených močí odpovídá více než 90 % dávky eslikarbazepin-acetátu.

Distribuce

Navázání eslikarbazepinu na plazmatické bílkoviny je relativně nízké (< 40 %) a není závislé na koncentraci. Studie in vitro ukázaly, že vazba na plazmatické bílkoviny nebyla významně ovlivněna přítomností warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu. Vazba warfarinu, diazepamu, digoxinu, fenytoinu a tolbutamidu nebyla významně ovlivněna přítomností eslikarbazepinu.

Biotransformace

Eslikarbazepin-acetát je rychle a ve velké míře biologicky transformován na svůj hlavní aktivní metabolit eslikarbazepin hydrolytickým metabolismem „first-pass“. Vrcholových koncentrací (Cmax) eslikarbazepinu v plazmě je dosaženo za 2 - 3 hodiny po podání dávky a rovnovážných koncentrací v plazmě je dosaženo za 4 až 5 dnů při podávání jedenkrát denně, což odpovídá efektivnímu poločasu v řádu 20 - 24 h. Ve studiích zdravých subjektů a dospělých pacientů s epilepsií byl zřejmý poločas eslikarbazepinu 10 - 20 h u zdravých subjektů a 13 - 20 h u dospělých pacientů s epilepsií. Méně významné metabolity v plazmě jsou R-likarbazepin a oxkarbazepin, u nichž bylo doloženo, že jsou aktivní, a konjugáty kyseliny glukuronové s eslikarbazepin-acetátem, eslikarbazepinem, R-likarbazepinem a oxkarbazepinem.

Eslikarbazepin-acetát neovlivňuje svůj vlastní metabolismus ani clearance.

Eslikarbazepin je slabým induktorem CYP3A4 a má inhibiční vlastnosti s ohledem na CYP2C19 (jak je uvedeno v bodu 4.5).

Ve studiích s eslikarbazepinem na čerstvých lidských hepatocytech byla zjištěna mírná indukce glukuronidace zprostředkované UGT1A1.

Eliminace

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí, a to v nezměněné formě a ve formě glukuronidového konjugátu. Celkem eslikarbazepin a jeho glukuronid odpovídají za více než 90 % celkových metabolitů vyloučených v moči, z nichž jsou zhruba dvě třetiny vyloučeny v nezměněné formě a jedna třetina jako glukuronidový konjugát.

Linearita/nelinearita

Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u zdravých subjektů i pacientů je lineární a v rozmezí 400 -1 200 mg úměrná dávce.

Starší pacienti (od 65 let)

Farmakokinetický profil eslikarbazepin-acetátu u starších pacientů s clearance kreatininu > 60 ml/min není ovlivněn (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin

Metabolity eslikarbazepin-acetátu jsou odstraňovány ze systémového oběhu primárně renální exkrecí. Studie pacientů s mírnou až závažnou poruchou funkce ledvin dokázala, že clearance je závislá na renální funkci. Během léčby přípravkem Zebinix se doporučuje úprava dávkování u pacientů, jejichž clearance kreatininu je < 60 ml/min (viz bod 4.2).

Hemodialýza odstraňuje metabolity eslikarbazepin-acetátu z plazmy.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika a metabolismus eslikarbazepin-acetátu po podání vícenásobných perorálních dávek byly hodnoceny u zdravých subjektů a pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater. Středně závažná porucha funkce jater neměla na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater se nedoporučuje úprava dávkování (viz bod 4.2). Farmakokinetika eslikarbazepin-acetátu u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nebyla hodnocena.

Pohlaví

Studie na zdravých subjektech a pacientech doložily, že pohlaví nemá na farmakokinetiku eslikarbazepin-acetátu vliv.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky zaznamenané ve studiích na zvířatech se projevily při expozičních limitech znatelně nižších než jsou klinické expoziční limity eslikarbazepinu (hlavního a farmakologicky aktivního metabolitu eslikarbazepin-acetátu). Bezpečné rozmezí na základě komparativní expozice tedy nebylo stanoveno.

Důkazy o nefrotoxicitě byly zjištěny ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u potkanů, ale nebyly zjištěny ve studiích na myších a psech, a odpovídají exacerbaci spontánní chronické progresivní nefropatie u tohoto druhu.

Ve studiích toxicity po opakovaných dávkách u myší a potkanů byla zjištěna centrilobulární hypertrofie jater a ve studii kancerogenity na myších byl zjištěn zvýšený výskyt nádorů jater; tato zjištění odpovídají indukci jaterních mikrozomálních enzymů, což je účinek, který u pacientů, jimž byl podáván eslikarbazepin-acetát, nebyl zaznamenán.

Studie genotoxicity eslikarbazepin-acetátu nenaznačují žádné zvláštní nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Povidon K 29-32 Sodná sůl kroskarmelosy Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Al/Al nebo Al/PVC blistry vložené do papírových krabiček obsahujících 20, 30, 60 nebo 90 tablet.

HDPE lahvičky s polypropylenovým dětským bezpečnostním uzávěrem v papírové krabičce, obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BIAL - Portela & Ca , SA

A Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00

fax: +351 22 986 61 99

e-mail: info@bial.com

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/514/012-020

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21 dubna 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 22 leden 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

BIAL - Portela & Ca , S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 200 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 tablet 60 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/021 20 tablet - PVC/Al blistr EU/1/09/514/022 60 tablet - PVC/Al blistr


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


zebinix 200 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/Al blistr


1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 200 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL


3 POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO SARZE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 200 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 200 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


60 tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/023


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


zebinix 200 mg (pouze vněj ší obal)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 400 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 400 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


7 tablet 14 tablet 28 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

Á Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/001

EU/1/09/514/002

EU/1/09/514/003

EU/1/09/514/004

EU/1/09/514/005

EU/1/09/514/006


7 tablet - Al/Al blistr 14 tablet - Al/Al blistr 28 tablet - Al/Al blistr 7 tablet - PVC/Al blistr 14 tablet - PVC/Al blistr 28 tablet - PVC/Al blistr

13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


zebinix 400 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Al/Al blistr PVC/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 400 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL


3. POUŽITELNOST


EXP


4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 600 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 600 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 tablet 60 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/007 30 tablet - Al/Al blistr EU/1/09/514/008 60 tablet - Al/Al blistr EU/1/09/514/009 30 tablet - PVC/Al blistr EU/1/09/514/010 60 tablet - PVC/Al blistr


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


zebinix 600 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Al/Al blistr PVC/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 600 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL


3. POUŽITELNOST


EXP


4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 600 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 600 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


90 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/011

13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ_

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zebinix 600 mg (pouze vněj ší obal)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 800 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 800 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 tablet 30 tablet 60 tablet 90 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

Á Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


20 tablet 30 tablet ■ 60 tablet ■ 90 tablet ■ 20 tablet ■ 30 tablet ■ 60 tablet ■ 90 tablet ■


Al/Al blistr Al/Al blistr Al/Al blistr Al/Al blistr PVC/Al blistr PVC/Al blistr PVC/Al blistr PVC/Al blistr


EU/1/09/514/012

EU/1/09/514/013

EU/1/09/514/014

EU/1/09/514/015

EU/1/09/514/016

EU/1/09/514/017

EU/1/09/514/018

EU/1/09/514/019

13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


zebinix 800 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Al/Al blistr PVC/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 800 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL


3. POUŽITELNOST


EXP


4 ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Zebinix 800 mg tablety Eslicarbazepini acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje eslicarbazepini acetas 800 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


90 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BIAL-Portela & Ca, S.A.

A Av. da Siderurgia Nacional 4745-457 S. Mamede do Coronado Portugalsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/514/020


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ_

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zebinix 800 mg (pouze vněj ší obal)


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Zebinix 200 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Zebinix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat

3.    Jak se Zebinix užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Zebinix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Zebinix a k čemu se používá

Zebinix obsahuje léčivou látku eslikarbazepin-acetát.

Zebinix patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají k léčbě epilepsie, onemocnění, při němž má člověk opakované záchvaty křečí.

Zebinix se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může, nebo nemusí následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Zebinix, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat Neužívejte Zebinix:

•    jestliže jste alergický(á) na eslikarbazepin-acetát, na další karboxamidové deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané k léčbě epilepsie) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

•    jestliže trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně).

Upozornění a opatření

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku objeví takové myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Před užitím Zebinixu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vyhledejte okamžitě svého lékaře:

•    jestliže máte vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, projeví se u Vás otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. Tyto příznaky mohou být známkou alergické reakce;

• jestliže trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře:

•    jestliže máte problémy s ledvinami. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání

přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

•    jestliže máte problémy s játry. Podávání přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se

závažnými problémy s játry.

•    jestliže užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu),

která se nazývá prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový účinek, poraďte se se svým lékařem.

•    jestliže trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt)

nebo máte poruchu srdečního rytmu.

•    jestliže trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany

mozku.

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při užívání přípravku Zebinix buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu, jako například k pádu.

U pacientů čínského (Han) nebo thajského původu riziko závažných kožních reakcí u karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných látek lze předpovědět na základě testování krevních vzorků uvedených pacientů. Ošetřující lékař by Vám měl být schopen poradit, zda je před užíváním přípravku Zebinix nezbytné provést krevní test.

Děti a dospívající

Zebinix není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Zebinix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit působení přípravku Zebinix, nebo pro případ, že by přípravek Zebinix mohl narušovat jejich účinek.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

•    fenytoin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť v takovém případě může být nutná úprava dávkování.

•    karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Zebinix: dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

•    hormonální antikoncepci (jako jsou například antikoncepční pilulky) neboť Zebinix může oslabit jejich účinnost.

•    simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

•    rosuvastatin, léčivo používané ke snížení hladiny cholesterolu.

•    lék na ředění krve - warfarin.

•    tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

•    Společně s přípravkem Zebinix neužívejte oxkarbazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť není známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Těhotenství a kojení“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání eslikarbazepin-acetátu těhotnými ženami nejsou k dispozici žádné údaje. Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná antiepileptická léčba nesmí být přerušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené dítě.

Během užívání přípravku Zebinix nekojte. Není známo, zda přípravek proniká do mateřského mléka.

Zebinix může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během užívání přípravku Zebinix a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího menstruačního cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. Jak se Zebinix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší reakce na přípravek Zebinix lze dávku zvýšit na 1 200 mg jedenkrát denně.

Starší pacienti (od 65 let)

Jestliže jste starší pacient(ka), Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže máte problémy s ledvinami, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Zebinix. Váš lékař Vám stanoví správnou dávku. Trpíte-li těžkým onemocněním ledvin, použití přípravku Zebinix se nedoporučuje.

Způsob a cesta podání

Přípravek Zebinix je určen k perorálnímu podání (užívání ústy).

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zebinix

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zebinix

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Zebinix užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu přípravkem Zebinix ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat Zebinix a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

•    vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o příznaky alergické reakce;

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10) jsou:

•    pocit závratě nebo ospalosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

•    pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

•    pocit nevolnosti nebo zvracení,

•    bolest hlavy,

•    průjem,

•    dvojité nebo rozmazané vidění,

•    potíže s koncentrací,

•    pocit nedostatku energie nebo únavy,

•    třes,

•    vyrážka,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu sodíku v krvi,

• snížená chuť k jídlu,

•    potíže se spánkem,

•    potíže s koordinací pohybů (ataxie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) jsou:

•    neobratnost,

•    přecitlivělost,

•    zácpa,

•    záchvaty,

•    nedostatečná funkce štítné žlázy, příznaky zahrnují sníženou hladinu hormonů štítné žlázy (měřenou v krvi), nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

•    problémy s játry,

•    vysoký krevní tlak nebo vážné zvýšení krevního tlaku,

•    nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí (včetně chloridu) v krvi nebo snížený počet červených krvinek,

•    dehydratace,

•    změna pohybu očí, rozmazané vidění nebo červené oči,

•    pády,

•    popáleniny,

•    špatná paměť nebo zapomnětlivost,

•    pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

•    neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému j azyku,

•    neklid,

•    nedostatek pozomosti/hyperaktivita,

•    podrážděnost,

•    změny nálad nebo halucinace,

•    potíže s řečí,

•    krvácení z nosu,

•    bolest na hrudi,

•    brnění a/nebo pocit znecitlivění jakékoli části těla,

•    migréna,

•    pocit pálení,

•    abnormální hmat,

•    poruchy čichu,

•    zvonění v uších,

•    potíže se sluchem,

•    otok nohou a paží,

•    pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho v ústech,

•    černá (tmavá) barvá stolice,

•    zanícené dásně nebo bolest zubů,

•    pocení nebo suchá kůže,

•    svědění,

•    změny kůže (např. zarudlá kůže),

•    padání vlasů,

•    infekce močového traktu,

•    pocit celkové slabosti, nemoci nebo zimnice,

•    úbytek tělesné hmotnosti,

•    bolest svalů, bolest končetin, svalová slabost,

•    poruchy metabolismu kostí,

•    zvýšený osteokalcin (kostní bílkovina),

•    zrudnutí, chladné končetiny,

•    zpomalený nebo nepravidelný tep,

•    pocit extrémní ospalosti,

•    útlum,

•    neurologická porucha pohybu, při níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

•    toxicita léčiva.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) jsou:

•    snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

•    těžká bolest zad a žaludku (způsobená zánětem slinivky břišní),

•    snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS): známky a příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, horečku, únavu, otok lymfatických uzlin, zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek) a abnormality funkcí jater, ledvin nebo plic; DRESS se může projevit za několik týdnů po zahájení léčby.

Užívání přípravku Zebinix je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá prodloužení intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a zpomalení srdeční frekvence).

U pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky s podobnou strukturou, jako je karbamazepin a oxkarbazepin, byly hlášeny případy kostních poruch zahrnujících osteopenii (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózu (řídnutí kosti) a zlomeniny. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Zebinix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce za písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Zebinix obsahuje

•    Léčivou látkou je eslicarbazepini acetas. Jedna tableta obsahuje 200 mg eslikarbazepin-acetátu.

•    Pomocnými látkami j sou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak Zebinix vypadá a co obsahuje toto balení

Zebinix 200 mg jsou bílé a podlouhlé tablety. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 200’a na druhé straně mají půlicí rýhu. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v blistrech v papírových krabičkách obsahujících 20 nebo 60 tablet a v lahvičkách z HDPE s dětským bezpečnostním uzávěrem v papírových krabičkách obsahujících 60 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Ca , S.A., Á Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Eisai Europe Ltd Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

(Belgique/Belgien)

Btarapna

BIAL-Portela & Ca., S.A. Ten.: + 351 22 986 61 00 (nopTyrannn)

Magyarország

Eisai Ltd

Tel.: + 44 (0)845 676 1400 (Nagy-Britannia)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: +420 242 485 839

Malta

BIAL-Portela & Ca., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Norge Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Eesti

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: +351 22 986 61 00 (Portugal)

Osterreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

EkXába

Arriani Pharmaceuticals S.A. Tr|U + 30 210 668 3000

Polska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Espaňa

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

Portugal

BIAL-Portela & Ca., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05 Hrvatska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugal)

Románia

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44(0) 208 600 1400 (United Kingdom)

Slovenija

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Ísland Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíftóó)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Italia Eisai S.r.l.

Suomi/Finland

Eisai AB

83

Tel: + 39 02 518 1401

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Knnpoq

Sverige

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Eisai AB

Tr^: + 351 22 986 61 00 (nopxoyaMa)

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

United Kingdom

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugále)

Lietuva

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Zebinix 400 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Zebinix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat

3.    Jak se Zebinix užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Zebinix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Zebinix a k čemu se používá

Zebinix obsahuje léčivou látku eslikarbazepin-acetát.

Zebinix patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají k léčbě epilepsie, onemocnění, při němž má člověk opakované záchvaty křečí.

Zebinix se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může, nebo nemusí následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Zebinix, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat Neužívejte Zebinix:

•    jestliže j ste alergický(á) na eslikarbazepin-acetát, na další karboxamidové deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané k léčbě epilepsie) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně).

Upozornění a opatření

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku objeví takové myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Před užitím Zebinixu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vyhledejte okamžitě svého lékaře:

•    jestliže máte vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, projeví se u Vás otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. Tyto příznaky mohou být známkou alergické reakce.

•    jestliže trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře:

•    jestliže máte problémy s ledvinami. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání

přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

•    jestliže máte problémy s játry. Podávání přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se

závažnými problémy s játry.

•    jestliže užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu),

která se nazývá prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový účinek, poraďte se se svým lékařem.

•    jestliže trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt)

nebo máte poruchu srdečního rytmu.

•    jestliže trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany

mozku.

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při užívání přípravku Zebinix buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu , jako například k pádu.

U pacientů čínského (Han) nebo thajského původu riziko závažných kožních reakcí u karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných látek lze předpovědět na základě testování krevních vzorků uvedených pacientů. Ošetřující lékař by Vám měl být schopen poradit, zda je před užíváním přípravku Zebinix nezbytné provést krevní test.

Děti a dospívající

Zebinix není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Zebinix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit působení přípravku Zebinix, nebo pro případ, že by přípravek Zebinix mohl narušovat jejich účinek.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

•    fenytoin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť v takovém případě může být nutná úprava dávkování.

•    karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Zebinix: dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

•    hormonální antikoncepci (jako jsou například antikoncepční pilulky) neboť Zebinix může oslabit jejich účinnost.

•    simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

•    rosuvastatin, léčivo používané ke snížení hladiny cholesterolu.

•    lék na ředění krve - warfarin.

•    tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

•    Společně s přípravkem Zebinix neužívejte oxkarbazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť není známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Těhotenství a kojení“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání eslikarbazepin-acetátu těhotnými ženami nejsou k dispozici žádné údaje. Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná antiepileptická léčba nesmí být přerušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené dítě.

Během užívání přípravku Zebinix nekojte. Není známo, zda přípravek proniká do mateřského mléka.

Zebinix může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během užívání přípravku Zebinix a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího menstruačního cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. Jak se Zebinix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší reakce na přípravek Zebinix lze dávku zvýšit na 1 200 mg jedenkrát denně.

Starší pacienti (od 65 let)

Jestliže jste starší pacient(ka), Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže máte problémy s ledvinami, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Zebinix. Váš lékař Vám stanoví správnou dávku. Trpíte-li těžkým onemocněním ledvin, použití přípravku Zebinix se nedoporučuje.

Způsob a cesta podání

Přípravek Zebinix je určen k perorálnímu podání (užívání ústy).

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zebinix

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zebinix

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Zebinix užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu přípravkem Zebinix ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat Zebinix a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

•    vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o příznaky alergické reakce;

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10) jsou:

•    pocit závratě nebo ospalosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

•    pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

•    pocit nevolnosti nebo zvracení,

•    bolest hlavy,

•    průjem,

• dvojité nebo rozmazané vidění,

•    potíže s koncentrací,

•    pocit nedostatku energie nebo únavy,

•    třes,

•    vyrážka,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu sodíku v krvi,

•    snížená chuť k jídlu,

•    potíže se spánkem,

•    potíže s koordinací pohybů (ataxie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob ) jsou:

•    neobratnost,

•    přecitlivělost,

•    zácpa,

•    záchvaty,

•    nedostatečná funkce štítné žlázy, příznaky zahrnují sníženou hladinu hormonů štítné žlázy (měřenou v krvi), nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

•    problémy s játry,

•    vysoký krevní tlak nebo vážné zvýšení krevního tlaku,

•    nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí (včetně chloridu) v krvi nebo snížený počet červených krvinek,

•    dehydratace,

•    změna pohybu očí, rozmazané vidění nebo, červené oči,

•    pády,

•    popáleniny,

•    špatná paměť nebo zapomnětlivost,

•    pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

•    neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému j azyku,

•    neklid,

•    nedostatek pozomosti/hyperaktivita,

•    podrážděnost,

•    změny nálad nebo halucinace,

•    potíže s řečí,

•    krvácení z nosu,

•    bolest na hrudi,

•    brnění a/nebo pocit znecitlivění jakékoli části těla,

•    migréna,

•    pocit pálení,

•    abnormální hmat,

•    poruchy čichu,

•    zvonění v uších,

•    potíže se sluchem,

•    otok nohou a paží,

•    pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho v ústech,

•    černá (tmavá) barvá stolice,

•    zanícené dásně nebo bolest zubů,

•    pocení nebo suchá kůže,

•    svědění,

•    změny kůže (např. zarudlá kůže),

•    padání vlasů,

•    infekce močového traktu,

•    pocit celkové slabosti, nemoci nebo zimnice,

•    úbytek tělesné hmotnosti,

•    bolest svalů, bolest končetin, svalová slabost,

•    poruchy metabolismu kostí,

•    zvýšený osteokalcin (kostní bílkovina),

•    zrudnutí, chladné končetiny,

•    zpomalený nebo nepravidelný tep,

•    pocit extrémní ospalosti,

•    útlum,

•    neurologická porucha pohybu, při níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

•    toxicita léčiva.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) jsou:

•    snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

•    těžká bolest zad a žaludku, (způsobená zánětem slinivky břišní),

•    snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS): známky a příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, horečku, únavu, otok lymfatických uzlin, zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek) a abnormality funkcí jater, ledvin nebo plic; DRESS se může projevit za několik týdnů po zahájení léčby.

Užívání přípravku Zebinix je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá prodloužení intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a zpomalení srdeční frekvence).

U pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky s podobnou strukturou, jako je karbamazepin a oxkarbazepin, byly hlášeny případy kostních poruch zahrnujících osteopenii (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózu (řídnutí kosti) a zlomeniny. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Zebinix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Zebinix obsahuje

•    Léčivou látkou je eslicarbazepini acetas. Jedna tableta obsahuje 400 mg eslikarbazepin-acetátu.

•    Pomocnými látkami j sou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak Zebinix vypadá a co obsahuje toto balení

Zebinix 400 mg jsou bílé, kulaté a bikonvexní tablety. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 400’ a na druhé straně mají půlicí rýhu.

Tablety jsou baleny v blistrech v papírových krabičkách obsahujících 7, 14 nebo 28 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Ca , S.A., Á Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Belgie/Belgique/Belgien    Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Etarapna

BIAL-Portela & Ca., S.A.

Ten.: + 351 22 986 61 00 (nopTyramn)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: +420 242 485 839

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00 (Portugal)

EkXába

Arriani Pharmaceuticals S.A. Tr|U + 30 210 668 3000

Espaňa

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05 Hrvatska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugal)

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44(0) 208 600 1400 (United Kingdom)

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíkjóó)

Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04 (Belgique/Belgien)

Magyarország

Eisai Ltd

Tel.: + 44 (0)845 676 1400 (Nagy-Britannia)

Malta

BIAL-Portela & Ca., S.A.

Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Osterreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

BIAL-Portela & C, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Portugal

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

Románia

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Slovenija

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 518 1401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Knnpoq

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tr^: + 351 22 986 61 00 (nopxoyaMa)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugále)

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Lietuva

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Zebinix 600 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Zebinix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat

3.    Jak se Zebinix užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Zebinix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Zebinix a k čemu se používá

Zebinix obsahuje léčivou látku eslikarbazepin-acetát.

Zebinix patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají k léčbě epilepsie, onemocnění, při němž má člověk opakované záchvaty křečí.

Zebinix se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může, nebo nemusí následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Zebinix, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat Neužívejte Zebinix:

•    jestliže jste alergický(á) na eslikarbazepin-acetát, na další karboxamidové deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané k léčbě epilepsie) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně).

Upozornění a opatření

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku objeví takové myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Před užitím Zebinixu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vyhledejte okamžitě svého lékaře:

•    jestliže máte vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, projeví se u Vás otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. Tyto příznaky mohou být známkou alergické reakce.

•    jestliže trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře:

•    jestliže máte problémy s ledvinami. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání

přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

•    jestliže máte problémy s játry. Podávání přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se

závažnými problémy s játry.

•    jestliže užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu),

která se nazývá prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový účinek, poraďte se se svým lékařem.

•    jestliže trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt)

nebo máte poruchu srdečního rytmu.

•    jestliže trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany

mozku.

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při užívání přípravku Zebinix buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu, jako například k pádu.

U pacientů čínského (Han) nebo thajského původu riziko závažných kožních reakcí u karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných látek lze předpovědět na základě testování krevních vzorků uvedených pacientů. Ošetřující lékař by Vám měl být schopen poradit, zda je před užíváním přípravku Zebinix nezbytné provést krevní test.

Děti a dospívající

Zebinix není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Zebinix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit působení přípravku Zebinix, nebo pro případ, že by přípravek Zebinix mohl narušovat jejich účinek.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

•    fenytoin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť v takovém případě může být nutná úprava dávkování.

•    karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Zebinix: dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

•    hormonální antikoncepci (jako jsou například antikoncepční pilulky) neboť Zebinix může oslabit jejich účinnost.

•    simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

•    rosuvastatin, léčivo používané ke snížení hladiny cholesterolu.

•    lék na ředění krve - warfarin.

•    tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

•    Společně s přípravkem Zebinix neužívejte oxkarbazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť není známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Těhotenství a kojení“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání eslikarbazepin-acetátu těhotnými ženami nejsou k dispozici žádné údaje. Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná antiepileptická léčba nesmí být přerušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené dítě.

Během užívání přípravku Zebinix nekojte. Není známo, zda přípravek proniká do mateřského mléka.

Zebinix může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během užívání přípravku Zebinix a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího menstruačního cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. Jak se Zebinix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší reakce na přípravek Zebinix lze dávku zvýšit na 1 200 mg jedenkrát denně.

Starší pacienti (od 65 let)

Jestliže jste starší pacient(ka), Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže máte problémy s ledvinami, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Zebinix. Váš lékař Vám stanoví správnou dávku. Trpíte-li těžkým onemocněním ledvin, použití přípravku Zebinix se nedoporučuje.

Způsob a cesta podání

Přípravek Zebinix je určen k perorálnímu podání (užívání ústy).

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zebinix

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zebinix

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Zebinix užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu přípravkem Zebinix ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat Zebinix a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

•    vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o příznaky alergické reakce;

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10) jsou:

•    pocit závratě nebo ospalosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

•    pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

•    pocit nevolnosti nebo zvracení,

•    bolest hlavy,

•    průjem,

• dvojité nebo rozmazané vidění,

•    potíže s koncentrací,

•    pocit nedostatku energie nebo únavy,

•    třes,

•    vyrážka,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu sodíku v krvi,

•    snížená chuť k jídlu,

•    potíže se spánkem,

•    potíže s koordinací pohybů (ataxie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) jsou:

•    neobratnost,

•    přecitlivělost,

•    zácpa,

•    záchvaty,

•    nedostatečná funkce štítné žlázy, příznaky zahrnují sníženou hladinu hormonů štítné žlázy (měřenou v krvi), nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

•    problémy s játry,

•    vysoký krevní tlak nebo vážné zvýšení krevního tlaku,

•    nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí (včetně chloridu) v krvi nebo snížený počet červených krvinek,

•    dehydratace,

•    změna pohybu očí, rozmazané vidění nebo, červené oči,

•    pády,

•    popáleniny,

•    špatná paměť nebo zapomnětlivost,

•    pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

•    neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému j azyku,

•    neklid,

•    nedostatek pozomosti/hyperaktivita

•    podrážděnost,

•    změny nálad nebo halucinace,

•    potíže s řečí,

•    krvácení z nosu,

•    bolest na hrudi,

•    brnění a/nebo pocit znecitlivění jakékoli části těla,

•    migréna,

•    pocit pálení,

•    abnormální hmat,

•    poruchy čichu,

•    zvonění v uších,

•    potíže se sluchem,

•    otok nohou a paží,

•    pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho v ústech,

•    černá (tmavá) barvá stolice,

•    zanícené dásněnebo bolest zubů,

•    pocení nebo suchá kůže,

•    svědění,

•    změny kůže (např. zarudlá kůže),

•    padání vlasů,

•    infekce močového traktu,

•    pocit celkové slabosti, nemoci nebo zimnice,

•    úbytek tělesné hmotnosti,

•    bolest svalů, bolest končetin, svalová slabost,

•    poruchy metabolismu kostí,

•    zvýšený osteokalcin (kostní bílkovina),

•    zrudnutí, chladné končetiny,

•    zpomalený nebo nepravidelný tep,

•    pocit extrémní ospalosti,

•    útlum,

•    neurologická porucha pohybu, při níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

•    toxicita léčiva.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) jsou:

•    snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

•    těžká bolest zad a žaludku (způsobená zánětem slinivky břišní),

•    snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS): známky a příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, horečku, únavu, otok lymfatických uzlin, zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek) a abnormality funkcí jater, ledvin nebo plic; DRESS se může projevit za několik týdnů po zahájení léčby.

Užívání přípravku Zebinix je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá prodloužení intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a zpomalení srdeční frekvence).

U pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky s podobnou strukturou, jako je karbamazepin a oxkarbazepin, byly hlášeny případy kostních poruch zahrnujících osteopenii (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózu (řídnutí kosti) a zlomeniny. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Zebinix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce za písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Zebinix obsahuje

•    Léčivou látkou je eslicarbazepini acetas. Jedna tableta obsahuje 600 mg eslikarbazepin-acetátu.

•    Pomocnými látkami j sou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak Zebinix vypadá a co obsahuje toto balení

Zebinix 600 mg jsou bílé a podlouhlé tablety. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 600’a na druhé straně mají půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech v papírových krabičkách obsahujících 30 nebo 60 tablet a v lahvičkách z HDPE s dětským bezpečnostním uzávěrem v papírových krabičkách obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Ca , S.A., Á Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Eisai Europe Ltd Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

(Belgique/Belgien)

Btarapna

BIAL-Portela & Ca., S.A. Ten.: + 351 22 986 61 00 (nopTyrannn)

Magyarország

Eisai Ltd

Tel.: + 44 (0)845 676 1400 (Nagy-Britannia)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: +420 242 485 839

Malta

BIAL-Portela & Ca., S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Norge Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Eesti

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: +351 22 986 61 00 (Portugal)

Osterreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

EkXába

Arriani Pharmaceuticals S.A. Tr|U + 30 210 668 3000

Polska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Espaňa

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

Portugal

BIAL-Portela & Ca., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05 Hrvatska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugal)

Románia

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44(0) 208 600 1400 (United Kingdom)

Slovenija

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Ísland Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíftóó)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Italia Eisai S.r.l.

Suomi/Finland

Eisai AB

99

Tel: + 39 02 518 1401

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600 (Ruotsi)

Knnpoq

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tr^: + 351 22 986 61 00 (nopxoyaMa)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugále)

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400

Lietuva

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Zebinix 800 mg tablety

Eslicarbazepini acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Zebinix a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat

3.    Jak se Zebinix užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Zebinix uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Zebinix a k čemu se používá

Zebinix obsahuje léčivou látku eslikarbazepin-acetát.

Zebinix patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika, jež se používají k léčbě epilepsie, onemocnění, při němž má člověk opakované záchvaty křečí.

Zebinix se používá u dospělých pacientů, kteří již užívají jiné antiepileptické léčivé přípravky a mají i nadále záchvaty postihující jednu část mozku (parciální záchvaty). Po těchto záchvatech může, nebo nemusí následovat záchvat postihující celý mozek (sekundární generalizace).

Lékař Vám dal Zebinix, aby došlo k omezení počtu záchvatů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zebinix užívat Neužívejte Zebinix:

•    jestliže jste alergický(á) na eslikarbazepin-acetát, na další karboxamidové deriváty (např. karbamazepin nebo oxkarbazepin, léky používané k léčbě epilepsie) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže trpíte určitým typem poruchy srdečního rytmu (atrioventrikulární (AV) blok druhého nebo třetího stupně).

Upozornění a opatření

Nevelký počet osob léčených antiepileptiky se zabýval myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli během užívání tohoto přípravku objeví takové myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Před užitím Zebinixu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Vyhledejte okamžitě svého lékaře:

•    jestliže máte vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, projeví se u Vás otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. Tyto příznaky mohou být známkou alergické reakce.

•    jestliže trpíte zmateností, došlo ke zhoršení záchvatů nebo snížení vědomí, což může být známkou nízké hladiny soli v krvi.

Prosím, informujte svého lékaře:

•    jestliže máte problémy s ledvinami. Váš lékař možná bude muset upravit dávkování. Podávání

přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se závažným ledvinovým onemocněním.

•    jestliže máte problémy s játry. Podávání přípravku Zebinix se nedoporučuje u pacientů se

závažnými problémy s játry.

•    jestliže užíváte jakýkoli lék, jenž by mohl způsobit abnormalitu EKG (elektrokardiogramu),

která se nazývá prodloužený interval PR. Pokud si nejste jistý(á), zda by léky, které užíváte, mohly mít takový účinek, poraďte se se svým lékařem.

•    jestliže trpíte srdečním onemocněním, jako je srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt)

nebo máte poruchu srdečního rytmu.

•    jestliže trpíte záchvaty začínajícími rozsáhlým elektrickým výbojem postihujícím obě strany

mozku.

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě a/nebo ospalost, a to především na začátku léčby. Při užívání přípravku Zebinix buďte zvláště opatrný(á), aby nedošlo k náhodnému úrazu , jako například k pádu.

U pacientů čínského (Han) nebo thajského původu riziko závažných kožních reakcí u karbamazepinu nebo jemu chemicky podobných látek lze předpovědět na základě testování krevních vzorků uvedených pacientů. Ošetřující lékař by Vám měl být schopen poradit, zda je před užíváním přípravku Zebinix nezbytné provést krevní test.

Děti a dospívající

Zebinix není určen pro děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a Zebinix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to nutné proto, že některý z nich by mohl rušit působení přípravku Zebinix, nebo pro případ, že by přípravek Zebinix mohl narušovat jejich účinek.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

•    fenytoin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť v takovém případě může být nutná úprava dávkování.

•    karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku a mohou se častěji projevit tyto nežádoucí účinky přípravku Zebinix: dvojité vidění, abnormální koordinace a závratě.

•    hormonální antikoncepci (jako jsou například antikoncepční pilulky) neboť Zebinix může oslabit jejich účinnost.

•    simvastatin (lék používaný ke snížení hladiny cholesterolu), neboť bude možná nutno upravit vaši dávku.

•    rosuvastatin, léčivo používané ke snížení hladiny cholesterolu.

•    lék na ředění krve - warfarin.

•    tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin.

•    Společně s přípravkem Zebinix neužívejte oxkarbazepin (lék používaný k léčbě epilepsie), neboť není známo, zda je současné užívání těchto dvou léčiv bezpečné.

Doporučení pro antikoncepci naleznete v části „Těhotenství a kojení“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

O užívání eslikarbazepin-acetátu těhotnými ženami nejsou k dispozici žádné údaje. Výzkum doložil zvýšené riziko vrozených vad u dětí žen užívajících antiepileptika. Nicméně účinná antiepileptická léčba nesmí být přerušena, neboť zhoršení onemocnění je škodlivé pro matku i nenarozené dítě.

Během užívání přípravku Zebinix nekojte. Není známo, zda přípravek proniká do mateřského mléka.

Zebinix může snižovat účinnost hormonální antikoncepce, jako je antikoncepční pilulka. Proto se doporučuje, abyste během užívání přípravku Zebinix a v případě ukončení jeho užívání až do skončení stávajícího menstruačního cyklu používala jiné formy bezpečné a účinné antikoncepce.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Zebinix může způsobit, že budete pociťovat závratě nebo ospalost, a může mít vliv na Váš zrak, a to především na začátku léčby. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3. Jak se Zebinix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Pro dospělé existují dva režimy dávkování:

Dávka při zahájení léčby

400 mg jedenkrát denně po dobu jednoho nebo dvou týdnů před zvýšením na udržovací dávku. Váš lékař rozhodne, zda budete tuto dávku užívat jeden týden, nebo dva.

Udržovací dávka

Obvyklá udržovací dávka je 800 mg jednou denně.

Na základě Vaší reakce na přípravek Zebinix lze dávku zvýšit na 1 200 mg jedenkrát denně.

Starší pacienti (od 65 let)

Jestliže jste starší pacient(ka), Váš lékař stanoví dávku, která je pro Vás vhodná.

Pacienti s onemocněním ledvin

Jestliže máte problémy s ledvinami, obvykle Vám bude dávána nižší dávka přípravku Zebinix. Váš lékař Vám stanoví správnou dávku. Trpíte-li těžkým onemocněním ledvin, použití přípravku Zebinix se nedoporučuje.

Způsob a cesta podání

Přípravek Zebinix je určen k perorálnímu podání (užívání ústy).

Spolkněte tabletu a zapijte ji sklenicí vody.

Tablety Zebinix lze užívat při jídle nebo samostatně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Zebinix, než jste měl(a), okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte oddělení pohotovosti v nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Je to proto, aby lékař věděl, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zebinix

Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, vezměte si ji hned, jak si na to vzpomenete, a dále pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zebinix

Nepřestávejte náhle užívat tablety. Pokud tak učiníte, existuje riziko, že budete postižen(a) větším počtem záchvatů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měl(a) Zebinix užívat. Jestliže se lékař rozhodne Vaši léčbu přípravkem Zebinix ukončit, bude Vám dávku snižovat postupně. Je důležité, aby byla Vaše léčba dokončena podle pokynů Vašeho lékaře, jinak by se mohly Vaše příznaky zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky mohou být velmi vážné. Pokud jimi budete postižen(a), přestaňte užívat Zebinix a okamžitě to sdělte lékaři nebo ihned navštivte nemocnici, neboť je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

•    vyrážka, problémy s polykáním nebo dýchací obtíže, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka; může se jednat o příznaky alergické reakce;

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10) jsou:

•    pocit závratě nebo ospalosti.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) jsou:

•    pocit nestability nebo pocit motání nebo vznášení se,

•    pocit nevolnosti nebo zvracení,

•    bolest hlavy,

•    průjem,

•    dvojité nebo rozmazané vidění,

•    potíže s koncentrací,

•    pocit nedostatku energie nebo únavy,

•    třes,

•    vyrážka,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu sodíku v krvi,

•    snížená chuť k jídlu,

•    potíže se spánkem,

•    potíže s koordinací pohybů (ataxie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) jsou:

•    neobratnost,

•    přecitlivělost,

•    zácpa,

•    záchvaty,

•    nedostatečná funkce štítné žlázy, příznaky zahrnují zahrnují sníženou hladinu hormonů štítné žlázy (měřenou v krvi), nesnášenlivost chladu, zvětšený jazyk, tenké a křehké/lámavé nehty nebo vlasy a nízkou tělesnou teplotu,

•    problémy s játry,

•    vysoký krevní tlak nebo vážné zvýšení krevního tlaku,

•    nízký krevní tlak nebo pokles krevního tlaku při vztyčení,

•    krevní testy ukazují, že máte nízkou hladinu solí (včetně chloridu) v krvi nebo snížený počet červených krvinek,

•    dehydratace,

•    změna pohybu očí, rozmazané vidění nebo, červené oči,

•    pády,

•    popáleniny,

•    špatná paměť nebo zapomnětlivost,

•    pláč, pocit deprese, nervozity nebo zmatku, nedostatek zájmu nebo emocí,

•    neschopnost hovořit, psát nebo rozumět mluvenému nebo psanému j azyku,

•    neklid,

•    nedostatek pozomosti/hyperaktivita,

•    podrážděnost,

•    změny nálad nebo halucinace,

•    potíže s řečí,

•    krvácení z nosu,

•    bolest na hrudi,

•    brnění a/nebo pocit znecitlivění jakékoli části těla,

•    migréna,

•    pocit pálení,

•    abnormální hmat,

•    poruchy čichu,

•    zvonění v uších,

•    potíže se sluchem,

•    otok nohou a paží,

•    pálení žáhy, podráždění žaludku, bolest břicha, nadmutí břicha, nepříjemné pocity v břiše nebo sucho v ústech,

•    černá (tmavá) barvá stolice,

•    zanícené dásněnebo bolest zubů,

•    pocení nebo suchá kůže,

•    svědění,

•    změny kůže (např. zarudlá kůže),

•    padání vlasů,

•    infekce močového traktu,

•    pocit celkové slabosti, nemoci nebo zimnice,

•    úbytek tělesné hmotnosti,

•    bolest svalů, bolest končetin, svalová slabost,

•    poruchy metabolismu kostí,

•    zvýšený osteokalcin (kostní bílkovina),

•    zrudnutí, chladné končetiny,

•    zpomalený nebo nepravidelný tep,

•    pocit extrémní ospalosti,

•    útlum,

•    neurologická porucha pohybu, při níž se Vaše svaly stahují a způsobují tak zkroucení a opakované pohyby nebo abnormální držení těla; příznaky zahrnují třes, bolest a křeče,

•    toxicita léčiva.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) jsou:

•    snížení počtu krevních destiček, čímž se zvyšuje riziko krvácení nebo vzniku podlitin,

•    těžká bolest zad a žaludku (způsobená zánětem slinivky břišní),

•    snížený počet bílých krvinek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost infekce.

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

•    Léková kožní reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS): známky a příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, horečku, únavu, otok lymfatických uzlin, zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek) a abnormality funkcí jater, ledvin nebo plic; DRESS se může projevit za několik týdnů po zahájení léčby.

Užívání přípravku Zebinix je spojeno s abnormalitou EKG (elektrokardiogramu), která se nazývá prodloužení intervalu PR. Mohou se projevit nežádoucí účinky související s touto abnormalitou EKG (např. mdloby a zpomalení srdeční frekvence).

U pacientů dlouhodobě léčených antiepileptiky s podobnou strukturou, jako je karbamazepin a oxkarbazepin, byly hlášeny případy kostních poruch zahrnujících osteopenii (prořídnutí kostní tkáně) a osteoporózu (řídnutí kosti) a zlomeniny. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Zebinix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce za písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Zebinix obsahuje

•    Léčivou látkou je eslicarbazepini acetas. Jedna tableta obsahuje 800 mg eslikarbazepin-acetátu.

•    Pomocnými látkami j sou povidon K29/32, sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak Zebinix vypadá a co obsahuje toto balení

Zebinix 800 mg jsou bílé a podlouhlé tablety. Tablety mají na jedné straně vyryto ‘ESL 800’a na druhé straně mají půlicí rýhu. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v blistrech v papírových krabičkách obsahujících 20, 30, 60 nebo 90 tablet a v lahvičkách z HDPE s dětským bezpečnostním uzávěrem v papírových krabičkách obsahujících 90 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIAL - Portela & Ca , S.A., Á Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalsko

telefon: +351 22 986 61 00 fax: +351 22 986 61 99 e-mail: info@bial.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien    Luxembourg/Luxemburg

Eisai Europe Ltd    Eisai Europe Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04    Tél/Tel: + 32 (0) 2 502 58 04

(Belgique/Belgien)

Btarapna

BIAL-Portela & Ca., S.A.

Ten.: + 351 22 986 61 00 (nopTyrama)

Česká republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: +420 242 485 839

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tel: +351 22 986 61 00 (Portugal)

EkXáSa

Arriani Pharmaceuticals S.A. Tr|U + 30 210 668 3000

Espaňa

Laboratorios BIAL, S.A. Tel: + 34 94 443 80 00

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05 Hrvatska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugal)

Ireland

Eisai Ltd.

Tel: + 44(0) 208 600 1400 (United Kingdom)

Ísland Eisai AB

Sími: + 46 (0) 8 501 01 600 (Svíftóó)

Italia Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 518 1401

Magyarország

Eisai Ltd

Tel.: + 44 (0)845 676 1400 (Nagy-Britannia)

Malta

BIAL-Portela & Ca., S.A.

Tel: + 351 22 986 61 00 (Il-Portugall)

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Norge Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 (Sverige)

Osterreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00 (Portugália)

Portugal

BIAL-Portela & Ca., S.A. Tel.: + 351 22 986 61 00

Románia

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalia)

Slovenija

BIAL-Portela & Ca, S.A.

Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalska)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka Tel: + 420 242 485 839 (Česká republika)

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Kúrcpog

BIAL-Portela & Ca, S.A. T^k: + 351 22 986 61 00 (nopxoyaMa)


Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


Latvija

BIAL-Portela & C, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugale)


United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0) 208 600 1400


Lietuva

BIAL-Portela & Ca, S.A. Tel: + 351 22 986 61 00 (Portugalija)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

108