Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Zanacodar Combi 80 Mg/12,5 Mg Tablets

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp. zn. sukls45241/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

ZANACODAR COMBI 80 mg/12,5 mg tablets tablety

telmisartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívat

3.    Jak se přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets a k čemu se používá

Přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets je kombinace dvou léčivých látek, telmisartanu a hydrochlorothiazidu v jedné tabletě. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

-    Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru pro angiotenzin II.

Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév a tedy zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje tedy cévy, čímž se krevní tlak snižuje.

-    Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika. Způsobují zvýšení vylučování moči, což vede ke snížení krevního tlaku.

Pokud se vysoký krevní tlak neléčí, může poškodit krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo slepotě. Pacient obvykle nepociťuje žádné příznaky vysokého krevního tlaku, dokud k takovému poškození nedojde. Je proto důležité měřit krevní tlak pravidelně pro kontrolu, zda jsou jeho hodnoty v normálním rozmezí. Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) u dospělých pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití samotného telmisartanu.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívat

Neužívejte přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets:

-    jestliže jste alergický(á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže jste alergický(á) na hydrochlorothiazid nebo na na léky příbuzné sulfonamidům;

-    jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Je také lepší vyhnout se užívání přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets v časném těhotenství - viz bod Těhotenství);

-    jestliže máte závažné problémy s játry, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči ze žlučníku) nebo jiné závažné jaterní onemocnění;

-    jestliže máte závažné onemocnění ledvin;

-    jestliže Váš lékař zjistil, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nelepší;

-    jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku) nebo poruchu funkce ledvin a léčíte se některým z přípravků obsahujících aliskiren.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud trpíte nebo jste trpěl(a) jakýmkoli z níže uvedených stavů nebo onemocnění:

-    nízký krevní tlak (hypotenze), je pravděpodobnější tehdy, jestliže jste dehydrovaný(á) (nadměrná ztráta vody z těla) nebo máte nedostatek soli v těle způsobený močopudnými léky (diuretiky), dietou s nízkým obsahem soli, průjmem, zvracením nebo hemodialýzou;

-    onemocnění ledvin nebo transplantovaná ledvina;

-    stenóza renální arterie (zúžení tepny, která přivádí krev do jedné nebo obou ledvin);

-    onemocnění jater;

-    srdeční potíže;

-    cukrovka (diabetes);

-    dna;

-    zvýšené hladiny aldosteronu (zadržování vody a solí v těle spojené s kolísáním hladin různých minerálů v krvi);

-    systémový lupus erythematodes (nebo krátce „lupus“ či „SLE“), nemoc, při které imunitní systém organizmu útočí na vlastní tělo;

-    léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede ke zhoršení zraku a k bolesti oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets. Tento stav, pokud není léčen, může vést k trvalé ztrátě zraku.

Dříve než začnete Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívat, sdělte svému lékaři, že:

-    užíváte aliskiren k léčbě vysokého krevního tlaku;

-    užíváte digoxin.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se v tomto období užívá (viz bod Těhotenství).

Léčba hydrochlorothiazidem může vést k poruchám rovnováhy elektrolytů v těle. Mezi typické příznaky svědčící pro poruchu rovnováhy vody a elektrolytů patří suchost v ústech, slabost, letargie, spavost, neklid, bolest svalů nebo svalové křeče, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, svalová únava a abnormálně rychlý srdeční rytmus (rychlejší než 100 úderů za minutu). Jestliže se u Vás projeví některý z uvedených příznaků, informujte svého lékaře.

Musíte také oznámit svému lékaři, jestliže u sebe zjistíte zvýšenou citlivost kůže na účinky slunečního záření s projevy spálení (jako je zčervenání, svědění, otok, tvorba puchýřů), které se objevují rychleji, než je běžné.

Jestliže Vás čeká chirurgická operace nebo narkóza, musíte informovat lékaře o tom, že užíváte přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets.

Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Děti a dospívající

Použití přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Váš lékař bude možná potřebovat změnit dávkování některých přípravků nebo bude nutné přijmout jiná opatření. V určitých případech je třeba ukončit užívání některých léků. Při současném podávání s přípravkem Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:

-    léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese;

-    léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi (s hypokalemií), jako jsou jiné močopudné léky (diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison), hormon ACTH, amfotericin (lék proti plísním), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od ní odvozené přípravky;

-    draslík šetřící močopudné léky (diuretika), přípravky doplňující draslík, náhražky soli obsahující draslík, inhibitory ACE, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi;

-    léky ovlivňující srdce (například digoxin) nebo léky ovlivňující srdeční rytmus (například chinidin, disopyramid);

-    léky užívané u duševních poruch (například thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin);

-    jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, steroidy, léky proti bolesti, přípravky k léčbě rakoviny, dny nebo artritidy a přípravky dodávající vitamín D;

-    aliskiren k léčbě vysokého tlaku;

-    digoxin.

Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets může zvýraznit účinek jiných léků ke snížení krevního tlaku nebo léků které mohou potenciálně krevní tlak snižovat (například baklofen, amifostin). Pokles tlaku může být dále prohlouben alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať při vstávání. Pokud při užívání přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets nastane potřeba přizpůsobit dávku jiného léku, musíte se poradit s lékařem.

Účinek přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets může být omezen při současném užívání léků ze skupiny NSAID (jde o tzv. nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen).

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí užívat místo přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets jiný lék. Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets se nedoporučuje na počátku těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože v období po třetím měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení: Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets se nedoporučuje u kojících matek a lékař zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou při užívání přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets cítit závrať nebo únavu. Jestliže máte závratě nebo se cítíte unaven(a), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets obsahuje laktosu.

Přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets obsahuje mléčný cukr (laktosu). Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívat.

3. Jak se přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets je jedna tableta denně. Pokuste se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets můžete užívat s jídlem i bez jídla. Zapijte vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Pokud lékař neurčí jinak, je důležité užívat Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets každý den.

Pokud máte poruchu funkce jater, nemá denní dávka překročit 40 mg/12,5 mg (Tato síla léčivého přípravku není v současné době k dispozici od společnosti PharmaSwiss Česká republika s.r.o., ale můžebýt dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets, než jste měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, vyhledejte okamžitě svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets

Pokud zapomenete užít pravidelnou dávku léku, nemějte obavy. Užijte ji ihned, jakmile si to uvědomíte, a poté pokračujte jako dříve. Pokud byste si jeden den svou dávku léku nevzal(a), vezměte si další den normální dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

Musíte okamžitě navštívit lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

Sepse* (často nazývaná "otrava krve"), je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, rychlý otok kůže a sliznic (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 pacienta z 1 000), ale jsou extrémně závažné. Pacienti mají tento přípravek přestat užívat a okamžitě navštívit lékaře. Pokud se tyto nežádoucí účinky neléčí, mohou vést k úmrtí. Zvýšený výskyt sepse byl pozorován pouze u telmisartanu, nicméně nelze jej vyloučit i u přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets.

Možné nežádoucí účinky přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Závrať

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Pokles hladiny draslíku v krvi, úzkost, mdloba (synkopa), pocity brnění, mravenčení (parestézie), pocity závratě (vertigo), rychlá srdeční činnost (tachykardie), poruchy srdečního rytmu, nízký krevní tlak, prudký pokles krevního tlaku po postavení, krátký dech (dušnost), průjem, sucho v ústech, plynatost, bolest v zádech, svalové křeče (spasmy), bolest svalů, poruchy erekce (neschopnost dosáhnout a udržet erekci), bolest na hrudi, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Zánět plic (zánět průdušek), aktivace nebo zhoršení systémového lupus erythematodes (onemocnění, při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo, což způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečky); bolesti v krku, zánět vedlejších dutin nosních, pocity smutku (deprese), potíže s usínáním (nespavost), poruchy zraku, dechové potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit nadmutí břicha (dyspepsie), nevolnost, zánět žaludku (gastritis), abnormální jaterní funkce (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů), náhlý otok kůže a sliznic, který může vést k úmrtí (angioedém, také se smrtelnými následky), zčervenání kůže (erytém), alergické reakce jako je svědění nebo vyrážka, zvýšené pocení, kopřivka (urtikárie), bolesti kloubů (artralgie) bolest končetin, svalové křeče, onemocnění podobné chřipce, bolest, zvýšení hladin kyseliny močové, nízká hladina sodíku, zvýšení hladiny kreatininu, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek mohou být možným nežádoucím účinkem u přípravku Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets, i když nebyly v klinických studiích s přípravkem pozorovány.

Telmisartan

U pacientů užívajících samotný telmisartan byly hlášeny další, níže uvedené nežádoucí účinky:

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), infekce močových cest, nedostatek červených krvinek (anémie), vysoká hladina draslíku, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, slabost, kašel.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí), pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie), závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktická reakce, poléková vyrážka), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), žaludeční nevolnost, ekzém (porucha kůže), bolesti kloubů (artróza), zánět šlach, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), ospalost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým mechanismem.

** Během podávání telmisartanu byly hlášeny případy progresivního zjizvení plicní tkáně. Nicméně není známo, zda byl jeho příčinou telmisartan.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny další, dále uvedené nežádoucí účinky:

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Zánět slinných žláz, snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktické reakce), snížená chuť k jídlu nebo nechutenství, neklid, závratě, mlhavé nebo nažloutlé vidění, pokles ostrosti zraku a bolest oka (možné příznaky akutní krátkozrakosti (myopie) nebo akutního zeleného zákalu (glaukomu) s úzkým úhlem), zánět krevních cév (nekrotizující vaskulitida), zánět slinivky břišní, žaludeční nevolnost, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), lupus-like syndrom (onemocnění připomínající systémový lupus erythematodes, kdy imunitní systém útočí na vlastní tělo); kožní poruchy jako je zánět krevních cév v kůži, zvýšená citlivost k slunečnímu světlu nebo tvorba puchýřů a olupování nejvyšší vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza), slabost, zánět ledvin nebo zhoršení funkce ledvin, přítomnost glukózy v moči (glykosurie), horečka, porucha rovnováhy elektrolytů, vysoká hladina cholesterolu v krvi, pokles objemu krve, zvýšení hladiny glukózy nebo tuků v krvi.

Pokud jsou některé z nežádoucích účinků závažné nebo se u Vás vyskytne jakýchkoli nežádoucí účinek, které není uveden v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets obsahuje

-    Léčivými látkami jsou telmisartanum a hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

-    Pomocnými látkami j sou mannitol povidon 25, krospovidon, magnesium-stearát , meglumin, hydroxid sodný, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa , hypromelosa , sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a červený oxid železitý (30E 172)

Jak přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets vypadá a co obsahuje toto balení

Zanacodar Combi 80 mg/12.5 mg tablets jsou kulaté dvouvrstvé tablety bílé a růžové barvy. Přípravek Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets je dostupný v blistrech po 28 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česká republika

Výrobce

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo; 7 Pol. Ind. Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tabletten

Polsko:

Zanacodar Combi

Česká republika:

Zanacodar Combi 80 mg/12,5 mg tablets

Slovenská republika:

Zanacodar Combi 80 mg/12.5 tablety

Maďarsko:

Zanacodar Combi 80 mg/12.5 mg tabletta

Slovinsko:

Zanacodar Combi 80 mg/12.5 mg tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 8.10.2014 Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Česká republika na adrese www.sukl.cz

6/ 6