Příbalový Leták

Yanimo Respimat 2,5 Mikrogramů/2,5 Mikrogramů

Sp.zn.sukls180683/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Yanimo Respimat 2,5 mikrogramů/2,5 mikrogramů, roztok k inhalaci

tiotropium/olodaterolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte    se svého    lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.    Nedávejte jej    žádné    další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Yanimo Respimat a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yanimo Respimat používat

3.    Jak se přípravek Y animo Respimat používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Y animo Respimat uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Yanimo Respimat a k čemu se používá Co je přípravek Yanimo Respimat

Yanimo Respimat obsahuje dvě léčivé látky nazývané tiotropium a olodaterol. Ty patří do skupiny léků nazývaných bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Tiotropium patří do podskupiny anticholinergik; olodaterol patří do podskupiny beta2-agonistů s dlouhodobým účinkem.

K čemu se Yanimo Respimat používá

Přípravek Yanimo Respimat pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. CHOPN je onemocnění, které je provázeno chronickou bronchitidou (dlouhodobý zánět průdušek) a emfyzémem (rozedma plic).

Přípravek Yanimo Respimat pomáhá rozšířit dýchací cesty a tím usnadňuje proudění vzduchu dovnitř a ven z plic. Pravidelné používání přípravku Yanimo Respimat může také pomoci v případě přetrvávající dušnosti související s onemocněním a pomůže minimalizovat dopady tohoto onemocnění na každodenní život.

Vzhledem k tomu, že CHOPN je dlouhodobé onemocnění, musíte přípravek Yanimo Respimat používat každodenně, a ne jen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yanimo Respimat používat Nepoužívejte Yanimo Respimat

- jestliže jste alergický(á) na tiotropium nebo olodaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste alergický(á) na atropin nebo podobné látky jako například ipratropium nebo oxitropium.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Yanimo Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    pokud máte astma (nemáte používat Yanimo Respimat k léčbě astmatu).

-    pokud    máte onemocnění srdce.

-    pokud    máte vysoký krevní tlak.

-    pokud    máte epilepsii.

-    pokud    máte určité problémy se štítnou žlázou nazývané tyreotoxikóza.

-    pokud máte abnormální rozšíření některé tepny nazývané aneurysma.

-    pokud máte diabetes (cukrovku).

-    pokud máte těžkou poruchu funkce j ater.

-    pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin.

-    v případě plánovaného chirurgického výkonu.

-    pokud máte oční problém nazývaný zelený zákal s úzkým úhlem.

-    pokud máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči.

Během používání přípravku Yanimo Respimat:

-    Ukončete používání léku a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás bezprostředně po použití léku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost. Mohou to být příznaky stavu, který se nazývá bronchospasmus (viz bod 4).

-    Pokud se dýchání zhoršilo nebo pokud se objeví kožní vyrážka, otok nebo svědění přímo po použití inhalátoru, přestaňte s jeho používáním a oznamte to ihned svému lékaři (viz bod 4).

-    Pokud se u Vás objeví jakékoliv nežádoucí účinky ovlivňující srdce (zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku a/nebo zvýraznění příznaků, jako je bolest na hrudi), oznamte to ihned svému lékaři (viz bod 4).

-    Pokud se objeví svalové křeče, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus, konzultujte tento stav se svým lékařem, protože tyto příznaky mohou být spojeny s nízkou hladinou draslíku v krvi (viz bod 4).

Při používání přípravku Yanimo Respimat dejte pozor, aby Vám sprej nevnikl do očí. To by mohlo vést k bolesti očí nebo nepříjemnému pocitu v očích, rozmazanému vidění, vizuálnímu haló kolem zdroje světla nebo duhovému vidění ve spojení se zčervenáním očí (tj. zelený zákal s úzkým úhlem). Oční potíže mohou být doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Vypláchněte oči teplou vodou, ukončete používání přípravku Yanimo Respimat a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu.

Přípravek Yanimo Respimat je indikován k udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. Nesmí se používat k léčbě náhlých záchvatů dusnosti nebo sípotu.

Nepoužívejte Yanimo Respimat společně s určitými léky, které obsahují dlouhodobě působící B-adrenergní agonisty, jako je salmeterol nebo formoterol.

Pokud pravidelně používáte určité léky, které se nazývají krátkodobě působící B-adrenergní přípravky, jako je salbutamol, pokračujte v jejich používání pouze při léčbě akutních příznaků, jako je dušnost.

Sucho v ústech, které se ve spojitosti s anticholinergní léčbou vyskytuje, může dlouhodobě přispívat ke vzniku zubního kazu. Proto věnujte zvýšenou pozornost zubní hygieně.

Nepoužívejte Yanimo Respimat častěji než jednou denně.

Děti a dospívající

Yanimo Respimat nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím (do 18 let věku).

Další léčivé přípravky a Yanimo Respimat

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a).

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte:

-    jakékoli léky podobné povahy jako Yanimo Respimat (léky, které obsahují podobné léčivé látky, tj. anticholinergika nebo B-adrenergní látky). S vyšší pravděpodobností by se mohly u Vás projevit nežádoucí účinky.

-    léky nazývané betablokátory, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních potíží (jako je propranolol) nebo k léčbě očního onemocnění zvaného glaukom, tj. zelený zákal (jako je timolol). Tyto léky mohou vést ke ztrátě účinku přípravku Yanimo Respimat.

-    léky, které snižují množství draslíku v krvi. Mezi tyto léky patří:

o steroidy (například prednisolon), o diuretika (tablety na odvodnění), o léky k léčbě problémů s dechem, jako je theofylin.

Pokud užíváte tyto léky společně s přípravkem Yanimo Respimat mohou se objevit příznaky, jako jsou svalové křeče, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus.

- léky zvané tricyklická antidepresiva nebo inhibitory MAO (jako selegilin nebo moklobemid), které jsou užívány k léčbě neurologických nebo psychiatrických poruch, jako je Parkinsonova choroba nebo deprese; užívání těchto léků zvyšuje pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků ovlivňujících srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nemáte tento přípravek používat, pokud Vám nebyl Vaším lékařem doporučen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Pokud se u Vás objeví závrať nebo rozmazané vidění během používání přípravku Yanimo Respimat, vyhněte se řízení nebo používání jakýchkoliv nástrojů nebo strojů.

3. Jak se přípravek Yanimo Respimat používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Yanimo Respimat je určen výlučně k inhalačnímu podávání.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je:

účinek přípravku Yanimo Respimat přetrvává 24 hodin, což Vám umožní používat jej jen JEDNOU DENNĚ, pokud možno každý den ve stejný čas. Pokaždé proveďte DVA VSTŘIKY.

Protože CHOPN je dlouhodobé onemocnění, používejte Yanimo Respimat každý den a nikoli pouze v případě problémů s dýcháním. Doporučenou dávku nepřekračujte.

Použití u dětí a dospívajících

Neexistuje žádný důvod pro použití přípravku Yanimo Respimat v pediatrické populaci (do 18 let věku).

Ujistěte se, zda víte, jak správně svůj inhalátor Yanimo Respimat používat. Návod k použití inhalátoru Yanimo Respimat je uveden na druhé straně této příbalové informace.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Yanimo Respimat, než jste měl(a)

Může se zvýšit riziko vzniku nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa, problémy s vyprazdňováním moči, rozmazané vidění, bolest na hrudi, příliš vysoký nebo nízký krevní tlak, rychlejší nebo nepravidelný tep nebo pocit bušení srdce, závrať, nervozita, potíže se spánkem, úzkost, bolest hlavy, třes, svalové křeče, pocit na zvracení, únava, malátnost, nízká hladina draslíku v krvi (která může vyvolat příznaky, jako je svalová křeč, slabost svalů nebo abnormální srdeční rytmus), vysoká hladina cukru v krvi nebo přílišné okyselení krve (což může vyvolat příznaky, jako je pocit na zvracení, zvracení, slabost, svalové křeče a zrychlené dýchání).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Yanimo Respimat

Pokud jste opomenul(a) inhalovat svoji denní dávku, inhalujte doporučenou dávku v obvyklou dobu další den.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Yanimo Respimat

Předtím, než přestanete Yanimo Respimat používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud s používáním přípravku Yanimo Respimat přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení příznaků a projevů CHOPN.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po podání přípravku Yanimo Respimat se mohou vyskytnout okamžité alergické reakce, jako je kožní vyrážka, kopřivka (urtikarie), otok úst a obličeje nebo náhlé dechové potíže (angioneurotický edém) nebo jiné reakce přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě), které mohou nastat samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce). Pokud se objeví některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.

Níže popsané nežádoucí účinky se objevily u pacientů, kteří tento lék používali. Jsou rozděleny podle četnosti výskytu.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

-    sucho v ústech

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

-    závrať

-    nespavost (insomnie)

-    bolest hlavy

-    hypertenze (vysoký krevní tlak)

-    nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní)

-    vnímání srdeční činnosti (palpitace)

-    rychlej ší tep srdce (tachykardie)

-    kašel

-    zácpa

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

-    zánět nosohltanu (nazofaryngitida)

-    zánět hltanu (faryngitida)

-    zánět hrtanu (laryngitida)

-    zánět dásní (gingivitida)

-    chrapot (dysfonie)

-    krvácení z nosu (epistaxe)

-    plísňové infekce dutiny ústní a hrdla (orofaryngeální kandidóza)

-    rozmazané vidění

-    rychlý srdeční tep (supraventrikulární tachykardie)

-    nevolnost (pocit na zvracení)

-    artralgie (bolest kloubů)

-    bolest zad

-    obtížné močení (zadržování moči)

-    bolesti při močení (dysurie)

-    hypersenzitivita, včetně reakcí okamžité přecitlivělosti

-    závažné alergické reakce, které vedou k otoku obličeje a hrdla (angioedém)

-    svědění (pruritus)

-    kopřivka (urtikarie)

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

-    vidění světelného kruhu nebo barevných obrazů ve spojení se zarudnutím oka (zelený zákal)

-    zvýšení nitroočního tlaku

-    pocit tísně na hrudi spojený s kašlem, sípáním nebo dušností bezprostředně po inhalaci (bronchospasmus)

-    zánět jazyka (glositida)

-    zubní kazy

-    zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

-    zánět v ústech (stomatitida)

-    obtížné polykání (dysfagie)

-    pálení žáhy (refluxní choroba jícnu)

-    neprůchodnost střevní nebo ztráta střevní peristaltiky (střevní obstrukce včetně paralytického ileu)

-    kožní vyrážka

-    závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)

-    suchá kůže

-    infekce kůže nebo vředy na kůži

-    úbytek tělesné vody (dehydratace)

-    infekce močových cest

-    otok kloubů

Mohou se také objevit nežádoucí účinky, o kterých je známo, že se vyskytují při podávání určitých léků k léčbě dýchacích potíží, které jsou svým účinkem podobné přípravku Yanimo Respimat (beta-adrenergní látky). Může to být nepravidelný tep, bolest na hrudi, nízký krevní tlak, třes, nervozita, svalové křeče, únava, malátnost, nízká hladina draslíku v krvi (která může vyvolat příznaky, jako je svalová křeč, slabost svalů nebo abnormální srdeční rytmus), vysoká hladina cukru v krvi nebo přílišné okyselení krve (což může vyvolat příznaky, jako je pocit na zvracení, zvracení, slabost, svalové křeče a zrychlené dýchání).

Podobně jako u všech inhalačně podávaných léků mohou kromě toho někteří pacienti bezprostředně po inhalaci zaznamenat neočekávaný pocit tíhy na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost (bronchospasmus).

Hlášení nežádoucí účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Yanimo Respimat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku inhalátoru za „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Nejpozději po třech měsících od prvního použití je nutno inhalátor Yanimo Respimat zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Yanimo Respimat obsahuje

Léčivými látkami jsou tiotropium a olodaterolum. Podaná dávka obsahuje tiotropium 2,5 mikrogramu (jako tiotropium bromidum monohydricum) a olodaterolum 2,5 mikrogramu (jako olodateroli hydrochloridum) v jednom vstřiku.

Podaná dávka je dávka, která po průchodu náustkem inhalátoru je pacientovi k dispozici.

Pomocnými látkami jsou:

Benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda a roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (k úpravě pH).

Jak přípravek Yanimo Respimat vypadá a co obsahuje toto balení

Yanimo Respimat obsahuje jeden zásobník s roztokem k inhalaci a jeden inhalátor Respimat. Zásobník musí být do inhalátoru vložen před prvním použitím.

Jednoduché balení: 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek).

Dvojité balení:    2 jednoduchá balení, každé obsahuje 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník

poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek).

Trojité balení:    3 jednoduchá balení, každé obsahuje 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník

poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek).

Osminásobné balení: 8 jednoduchých balení, každé obsahuje 1 inhalátor Respimat a 1 zásobník poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku Yanimo Respimat je:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger StraBe 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Německo

Výrobcem přípravku Yanimo Respimat je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger StraBe 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Lichtenštejnsko: Yanimo Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm - Losung zur

Inhalation

Belgie, Lucembursko:    Yanimo Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes inhalation,

solution a inhaler

Bulharsko:    Yanimo Respimat ^hhmo PecnuMaT

Kypr, Řecko:

Yanimo Respimat

Chorvatsko:

Yanimo Respimat inhalata

Česká republika:

Yanimo Respimat

Dánsko:

Yanimo Respimat

Estonsko:

Yanimo Respimat

Francie:

Yanimo Respimat solution a inhaler

Německo:

Yanimo Respimat zur Inhalation

Maďarsko:

Yanimo Respimat oldat

Island:

Yanimo Respimat

Irsko, Malta, Velká Británie: Yanimo Respimat

Itálie:

Yanimo Respimat per inalazione

Lotyšsko:

Yanimo Respimat inhalacijam

Litva:

Yanimo Respimat


2.5    mikrograma/ 2,5 mikrograma, otopina

2.5    mikrogramů/2,5 mikrogramů

2.5    microgrammes/2,5 microgrammes/dose,

2.5    Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub,Losung

2.5    mikrogramm/2,5 mikrogramm inhalációs

2.5    microgrammi/2,5 microgrammi,soluzione

2.5    mikrogrami/2,5 mikrogrami škidums

2.5    mikrogramo/2,5 mikrogramo/išpurškime


Yanimo Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram,

Nizozemsko:

Norsko:

Polsko:

Portugalsko:

Rumunsko:

Slovenská republika: Slovinsko:

Španělsko:

Švédsko:


inhalatieoplossing

Yanimo Respimat

Yanimo Respimat

Yanimo Respimat

Yanimo Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme solupe de inhalat

Yanimo Respimat

Yanimo Respimat 2,5 mikrogramov/2,5 mikrogramov/vdih raztopina za inhaliranje

Yanimo Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para inhalación Yanimo Respimat

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2016.

Úvod

Yanimo Respimat (tiotropii bromidům a olodaterolum). Seznamte se s tímto návodem k použití před tím, než začnete přípravek Yanimo Respimat používat.

Inhalátor budete používat pouze JEDNOU DENNĚ. Při každém použití proveďte DVA VSTŘIKY.

•    Pokud jste přípravek Yanimo Respimat nepoužíval(a) déle než 7 dní, proveďte jeden vstřik s inhalátorem otočeným náustkem směrem k zemi.

•    Pokud jste přípravek Yanimo Respimat nepoužíval(a) déle než 21 dnů, opakujte kroky 4 až 6

v bodě „Příprava inhalátoru k prvnímu použití“, dokud se neobjeví zřetelný obláček. Pak znovu třikrát zopakujte kroky 4 až 6.

•    Nedotýkejte se prorážecí části uvnitř průhledného vnějšího obalu.

Jak o přípravek Yanimo Respimat pečovat

Očištění náustku včetně jeho vnitřní kovové součásti provádějte pouze vlhkou látkou nebo papírovým kapesníkem, a to nejméně jedenkrát týdně.

Funkci inhalátoru přípravku Yanimo Respimat neovlivňují žádné menší změny barvy náustku.

V případě potřeby otřete vnější část inhalátoru přípravku Yanimo Respimat vlhkým hadříkem.

Kdy si obstarat nový inhalátor Yanimo Respimat

• Inhalátor Yanimo Respimat obsahuje 60 vstřiků (30 léčivých dávek), pokud jej používáte podle pokynů (dva vstřiky jednou denně).

•    Indikátor dávek přibližně ukazuje zbývající množství léku.

•    Když ukazatel vstoupí do červené oblasti stupnice, znamená to, že léčba vystačí přibližně ještě na 7 dní (14 vstřiků) a je třeba si obstarat lékařský předpis na nový inhalátor.

•    Jakmile indikátor počtu dávek dosáhne konce červené stupnice, inhalátor Yanimo Respimat se automaticky uzamkne - nelze již podat další dávku. V tomto okamžiku již průhledným vnějším obalem nelze otáčet.

•    Přípravek Yanimo Respimat je nutno zlikvidovat nejpozději po třech měsících používání od přípravy pro první použití, a to i v případě, že lék nebyl zcela spotřebován.

1.


Sejměte průhledný vnější obal

Kryt zůstává uzavřen.

Stiskněte bezpečnostní pojistku a současně druhou rukou stáhněte průhledný vnější obal směrem dolů.2.


Vložte zásobník

Zasunujte zásobník úzkým koncem do inhalátoru.

Zásobník je nutno zasunovat silně tlakem proti pevnému povrchu, až zacvakne na své místo.
3.


Vraťte průhledný vnější obal na své místo

Vraťte průhledný vnější obal na své místo, až zacvakne.4.


Otočte průhledný vnější obal

Kryt zůstává uzavřen.

Otáčejte průhledným vněj ším obalem ve směru šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky).5.


Otevřete kryt

Otevřete kryt tak, aby plně odskočil.


Kryt6. Stiskněte

•    Namiřte inhalátor směrem k zemi.

•    Stiskněte tlačítko uvolňující dávku.

•    Uzavřete kryt.

•    Opakujte kroky 4-6, dokud se neobjeví zřetelný obláček.

   Jakmile se objeví zřetelný obláček, opakujte kroky 4-6 ještě třikrát.

Váš inhalátor je nyní připraven k použití. Tyto kroky nebudou mít žádný vliv na počet dávek, které budete mít k dispozici. Po přípravě bude Váš inhalátor schopen dodat 60 vstřiků (30 léčivých dávek).Denní používání inhalátoru


OTÁČEJTE

•    Kryt zůstává uzavřen.

•    OTÁČEJTE průhledným vnějším obalem ve směru šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky).OTEVŘETE


• OTEVŘETE kryt tak, aby plně odskočil.STISKNETE

•    Pomalu a plně vydechněte

•    Sevřete rty těsně kolem konce náustku, aniž byste jimi překryl(a) vzduchový ventil. Nasměřujte inhalátor směrem

k zadní vnitřní části Vašeho krku.

•    Během pomalého a hlubokého nádechu ústy STISKNETE prstem tlačítko uvolňující dávku a pokračujte

v pomalém nádechu tak dlouho jak je to pro Vás možné.

•    Zadržte dech na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak je to pro Vás možné.

•    Opakujte kroky „Otáčejte“, „Otevřete“, „Stiskněte“ celkem pro 2 vstřiky.

•    Přiklopte víčko, dokud nebudete potřebovat Váš inhalátor znovu použít.Odpovědi na časté otázky

Je obtížné vložit zásobník dostatečně hluboko.

Nepootočil(a) jste náhodou před vložením zásobníku průhledným vnějším obalem? Otevřete kryt, stiskněte tlačítko uvolňující dávku a pak vložte zásobník.

Nevložil(a) jste zásobník širším koncem napřed? Vložte zásobník úzkým koncem napřed.

Nelze stisknout tlačítko uvolňující dávku.

Pootočil(a) jste průhledný vnější obal? Pokud ne, plynule pootočte průhledný vnější obal, až se ozve cvaknutí (půl otáčky).

Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Yanimo Respimat na nulu? Inhalátor Yanimo Respimat se po 60 vstřicích (30 léčivých dávkách) uzamkne. Připravte si k použití nový inhalátor Yanimo Respimat.

Nelze pootočit průhledný vnější obal.

Nepootočil(a) jste ho již? Pokud jste již průhledný vnější obal pootočil(a), pokračujte kroky „OTEVŘETE“ a „STISKNĚTE“, které j sou popsány v bodě „Denní používání inhalátoru“

Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Yanimo Respimat na nulu? Inhalátor Yanimo Respimat se po 60 vstřicích (30 léčivých dávkách) uzamkne. Připravte si k použití nový inhalátor Yanimo Respimat.

Ukazatel dávky na inhalátoru Yanimo Respimat příliš brzo dosáhne nuly.

Používal(a) jste přípravek Yanimo Respimat podle pokynů (dva vstřiky jednou denně)?

Přípravek Yanimo Respimat vydrží 30 dnů při používání dvou vstřiků jednou denně.

Nepootočil(a) jste před vložením zásobníku průhledným vnějším obalem? Ukazatel dávek započítává každé pootočení průhledného vnějšího obalu bez ohledu na to, zda je do inhalátoru vložen zásobník či nikoli.

Nestříkal(a) jste často do vzduchu, abyste zkontroloval(a), zda inhalátor Yanimo Respimat funguje? Jakmile inhalátor Yanimo Respimat připravíte k použití, není zapotřebí provádět zkušební vstřiky, pokud inhalátor používáte denně.

Nevložil(a) jste zásobník do použitého inhalátoru Yanimo Respimat? Nový zásobník vložte vždy do NOVÉHO inhalátoru Yanimo Respimat.

Inhalátor Yanimo Respimat stříká automaticky.

Byl při otáčení průhledného vnějšího obalu otevřený kryt? Zavřete kryt, a pak pootočte průhledný vnější obal.

Netiskl(a) jste při otáčení průhledného vnějšího obalu tlačítko pro uvolnění dávky? Zavřete kryt, aby bylo tlačítko pro uvolnění dávky zakryto, a pak pootočte průhledný vnější obal.

Otočil(a) jste průhledný vnější obal až do cvaknutí? Plynule pootočte průhledný vnější obal, až se ozve cvaknutí (půl otáčky).

Inhalátor Yanimo Respimat nestříká.

Vložil(a) jste zásobník? Pokud ne, vložte zásobník.

Neopakoval(a) jste kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“, „STISKNĚTE“ méně než třikrát po vložení zásobníku? Po vložení zásobníku třikrát opakujte kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“, „STISKNĚTE“ uvedené v krocích 4 až 6 v bodě „Příprava inhalátoru k prvnímu použití“

Směřuje ukazatel dávky na inhalátoru Yanimo Respimat na nulu? Pokud ukazatel dávky ukazuje na nulu, spotřeboval(a) jste všechen léčivý přípravek a inhalátor je uzamčen.

Jakmile je Váš inhalátor Yanimo Respimat sestaven, neodjímejte průhledný vnější obal nebo zásobník. Nový zásobník vložte vždy do NOVÉHO inhalátoru Yanimo Respimat.

14