Příbalový Leták

Xados 20 Mg Tablety

Sp.zn.sukls198697/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xados 20 mg tablety

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje bilastinum 20 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Oválné, bikonvexní bílé tablety s půlicí rýhou (délka 10 mm, šířka 5 mm).

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky.

Xados 20 mg tablety je indikován u dospělých a dospívajících (od 12 let věku).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a dospívající (od 12 let věku)

Ke zmírnění symptomů alergické rinokonjunktivitidy (sezónní i celoroční) a kopřivky 20 mg bilastinu (1 tableta) jednou denně.

Tableta se má užívat jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle nebo ovocné šťávě (viz bod 4.5).

Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování (viz body 5.1 a 5.2). Zkušenosti s podáváním pacientům od 65 let věkujsou omezené.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

Nejsou žádné klinické zkušenosti s podáváním přípravku pacientům s poruchou funkce jater. Protože bilastin se nemetabolizuje a významnou eliminační cestou je jeho clearance ledvinami, neočekává se, že by porucha funkce jater vedla ke zvýšení systémové expozice nad bezpečný limit. U pacientů s poruchou funkce jater proto není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Není žádné relevantní použití bilastinu u dětí od narození do 2 let věku v indikaci alergické rinokonunktivitidy a kopřivky. U dětí do 12 let věku nebyla ještě bezpečnost a účinnost bilastinu stanovena.

Délka trvání léčby

U alergických rým má být léčba omezená obdobím, kdy jsou pacienti vystaveni alergenům. U sezónních alergických rým může být léčba přerušena po odeznění příznaků a opětovně zahájena při jejich znovuobjevení. U celoroční alergické rýmy může být pacientům navržena nepřetržitá léčba během doby, kdy jsou vystaveni alergenům. U kopřivky závisí délka léčby na typu, trvání a průběhu obtíží.

Způsob _ podání Perorální podání

Tablety se polykají a zapíjejí vodou. Denní dávku se doporučuje užívat najednou.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pediatrická populace

Účinnost a bezpečnost bilastinu u dětí do 12 let věku nebyla stanovena.

U pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce ledvin může současné podání bilastinu a inhibitorů P-glykoproteinu, jako jsou např. ketokonazol, erythromycin, cyklosporin, ritonavir nebo diltiazem, zvýšit plazmatické hladiny bilastinu a tím zvýšit riziko nežádoucích účinků bilastinu. Z tohoto důvodu se pacienti se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce ledvin mají vyhnout současnému užívání bilastinu a inhibitorů P-glykoproteinu.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s jídlem: Jídlo významně snižuje perorální biologickou dostupnost bilastinu o 30 %. Interakce s grapefruitovou šťávou: Současné užití 20 mg bilastinu a grapefruitové šťávy snižuje biologickou dostupnost bilastinu o 30 %. Tento účinek se může objevit také u jiných ovocných šťáv. Stupeň snížení biologické dostupnosti se může lišit podle výrobce a druhu ovoce. Mechanismus této interakce spočívá v inhibici absorpčního přenašeče OATP1A2, jehož substrátem je bilastin (viz bod 5.2). Léčivé přípravky, které jsou substráty nebo inhibitory OATP1A2, jako ritonavir nebo rifampicin, mohou také snížovat plazmatické koncentrace bilastinu.

Interakce s ketokonazolem nebo erythromycinem: Současné užití bilastinu a ketokonazolu nebo erythromycinu zvyšuje AUC bilastinu dvakrát a Cmax 2-3krát. Tyto změny lze vysvětlit interakcí se střevními efluxními transportéry, protože bilastin je substrátem P-gp a nemetabolizuje se (viz bod 5.2). Nezdá se, že by tyto změny ovlivňovaly bezpečnostní profil bilastinu a ketokonazolu nebo erythromycinu. Další léčivé přípravky, které jsou substráty nebo inhibitory P-gp, jako cyklosporin, mohou také zvyšovat plazmatické koncentrace bilastinu.

Interakce s diltiazemem: Současné užití 20 mg bilastinu a 60 mg diltiazemu zvýšilo Cmax bilastinu o 50 %. Tento účinek lze vysvětlit interakcí se střevními efluxními transportéry (viz bod 5.2) a nezdá se, že by ovlivňoval bezpečnostní profil bilastinu.

Interakce s alkoholem: Psychomotorický výkon po současném příjmu alkoholu a 20 mg bilastinu byl podobný výkonu pozorovanému po příjmu alkoholu a placeba.

Interakce s lorazepamem: Současný příjem 20 mg bilastinu a 3 mg lorazepamu po dobu 8 dnů nezesílil tlumivý efekt lorazepamu na CNS.

Pediatrická populace

Hodnocení interakcí bylo prováděno pouze u dospělých. U pediatrické populace od 12 do 17 let věku je očekáván podobný rozsah interakcí s jinými léčivými přípravky i jiných forem interakce.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství: Údaje o podávání bilastinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření se doporučuje nepoužívat Xados 20 mg tablety během těhotenství.

Kojení: Není známo, zda se bilastin vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování bilastinu do mléka nebylo zkoumáno ani u zvířat. Rozhodnutí o ukončení/přerušení terapie přípravkem Xados 20 mg tablety musí být učiněno s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos terapie bilastinem pro matku.

Fertilita: Nejsou k dispozici žádná nebo jsou jen omezená klinická data. Studie u potkanů nenaznačují žádné negativní účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie provedená za účelem posouzení účinku bilastinu na schopnost řídit ukázala, že léčba dávkou 20 mg neovlivňuje výkon během řízení. I tak však mají být pacienti informováni, že nekteří pacienti mohou velmi vzácně pociťovat ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Incidence nežádoucích účinků u pacientů trpících alergickou rinokonjuktivitidou nebo chronickou idiopatickou kopřivkou léčených 20 mg bilastinu byla v klinických studiích srovnatelná s incidencí u pacientů, kteří dostávali placebo (12,7 % versus 12,8 %).

Klinické studie fáze II a III prováděné během klinického vývoje zahrnovaly 2525 pacientů léčených různými dávkami bilastinu, z nichž 1697 pacientů dostávalo bilastin 20 mg. 1362 pacientů užívalo v těchto studiích placebo. Pacienti léčení bilastinem v dávce 20 mg v indikaci alergické rinokonjunktivitidy nebo chronické idiopatické kopřivky hlásili jako nejčastější nežádoucí účinky bolest hlavy, spavost, závratě a únavu. Tyto nežádoucí účinky se objevovaly srovnatelně často u pacientů, kteří dostávali placebo.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky přinejmenším možná související s bilastinem a hlášené u více než 0,1 % pacientů užívajících 20 mg bilastinu během klinického vývoje (N=1697), jsou uvedeny v tabulce níže.

Frekvence jsou označeny následovně:

Velmi časté (> 1/10)

Časté (> 1/100 až < 1/10)

Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí reakce

Bilastin

20 mg N=1697

Všechny dávky bilastinu N=2525

Infekce a infestace

Méně časté

Orální herpes

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Zvýšená chuť k jídlu

10 (0,59 %)

11 (0,44 %)


Vzácné nežádoucí účinky, velmi vzácné nežádoucí účinkya nežádoucí účinky s neznámou frekvencí nebyly do tabulky zahrnuty._

Třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí reakce

Bilastin 20 mg N=1697

Všechny dávky bilastinu N=2525

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Úzkost

6 (0,35 %)

8 (0,32 %)

Nespavost

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

Poruchy nervového systému

Časté

Spavost

52 (3.06 %)

82 (3,25 %)

Bolest hlavy

68 (4,01 %)

90 (3,56 %)

Méně časté

Závrať

14 (0,83 %)

23 (0,91 %)

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Tinitus

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Vertigo

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

Srdeční poruchy

Méně časté

Blokáda pravého Tawarova raménka

4 (0,24 %)

5 (0,20 %)

Sinusová arytmie

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

Prodloužení QT intervalu elektrokardiogramu

9 (0,53 %)

10 (0,40 %)

Další EKG anomálie

7 (0,41 %)

11 (0,44 %)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Nepříjemné pocity v nose

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Sucho v nose

3 (0,18 %)

6 (0,24 %)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Bolest horní poloviny břicha

11 (0,65 %)

14 (0,55 %)

Bolest břicha

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

Nauzea

7 (0,41 %)

10 (0,40 %)

Žaludeční diskomfort

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

Průjem

4 (0,24 %)

6 (0,24 %)

Sucho v ústech

2 (0,12 %)

6 (0,24 %)

Dyspepsie

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

Gastritida

4 (0,24 %)

4 (0,16 %)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Svědění

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté

Únava

14 (0,83 %)

19 (0,75 %)

Žízeň

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

Zlepšení předem existujícího onemocnění

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Pyrexie

2 (0,12 %)

3 (0,12 %)

Třída orgánového systému Frekvence Nežádoucí reakce

Bilastin 20 mg N=1697

Všechny dávky bilastinu N=2525

Astenie

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení hladiny gama-glutamyltransferázy

7 (0,41 %)

8 (0,32 %)

Zvýšení hladiny alaninaminotransferázy

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

Zvýšení hladiny aspartátaminotransferázy

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

Zvýšení hladiny kreatininu v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Zvýšení hladin triglyceridů v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

Zvýšená tělesná hmotnost

8 (0,47 %)

12 (0,48 %)

Četnost není známo (z dostupných údajů nelze určit): po uvedení přípravku na trh byly pozorovány palpitace a tachykardie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nejčasteji hlášenými nežádoucími účinky byly dva časté (somnolence a bolest hlavy) a dva méně časté (závrať a únava). Jejich četnosti pro bilastin versus placebo byly 3,06 % vs. 2,86 % pro somnolenci; 4,01 % vs. 3,38 % pro bolest hlavy; 0,83 % vs. 0,59 % pro závrať a 0,83 % vs. 1,32 % pro únavu.

Téměř všechny nežádoucí účinky, včetně nežádoucích účinků uvedených v tabulce výše, byly pozorovány buď u pacientů léčených bilastinem v dávce 20 mg, nebo placebem s podobnou incidencí.

Informace shromážděné během sledování po uvedení přípravku na trh potvrdily bezpečnostní profil pozorovaný během klinického vývoje.

Pediatrická populace

Během klinického vývoje byla frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dospívajících (12 až 17 let věku) stejná jako u dospělých. Informace shromážděné během sledování po uvedení přípravku na trh u této skupiny pacientů (dospívající) potvrdily závěry klinické studie.

Hlášení _podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Informace týkající se akutního předávkování bilastinem vycházejí ze zkušeností z klinických studií prováděných během vývoje a ze sledování po uvedení přípravku na trh. Po podání bilastinu během klinických studií v dávkách 10 až 11krát přesahujících terapeutickou dávku (jednorázové podání 220 mg nebo 200 mg/den po 7 dnů) zdravým dobrovolníkům byla frekvence akutních nežádoucích účinků léčby dvakrát vyšší než u placeba. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závrať, bolest hlavy a nauzea. Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky ani významné prodloužení intervalu QTc.Informace získané během sledování po uvedení přípravku na trh jsou shodné s hlášeními z klinických studií.

Kritické hodnocení účinku opakovaného podávání bilastinu (100 mg x 4 dny) na repolarizaci komor pomocí „důkladné zkřížené studie pro zkoumání QT/QTc“, zahrnující 30 zdravých dobrovolníků, neukázalo významné prodloužení QTc.

V případě předávkování se doporučuje symptomatická a podpůrná léčba.

Proti bilastinu není známo specifické antidotum.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminika pro systémovou aplikaci, jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci ATC kód: RO6AX29

Bilastin je nesedativní antagonista histaminových receptorů s dlouhtrvajícím účinkem se selektivní antagonistickou afinitou vůči periferním H1 receptorům a bez afinity k muskarinovým receptorům.

Bilastin inhibuje histaminem navozené kožní reakce typu lokálního edému a zarudnutí po dobu 24 hodin po jednorázovém podání.

V    klinických studiích provedených u dospělých a dospívajících pacientů s alergickou rinokonjunktivitidou (sezónní i trvalou) byl bilastin v dávce 20 mg podávané jednou denně po dobu 14 až 28 dnů účinný ve zmírňování symptomů, jako jsou kýchání, vodnatá sekrece z nosu, svědění nosu, pocit ucpaného nosu, svědění očí, slzení a zarudnutí očí. Bilastin účinně potlačoval symptomy po dobu 24 hodin.

Ve dvou klinických studiích provedených u pacientů s chronickou idiopatickou kopřivkou byl bilastin v dávce 20 mg podávané jednou denně po dobu 28 dnů účinný ve zmírňování intenzity svědění a počtu a velikosti kožních pupenů i negativních subjektivních pocitů pacientů v důsledku kopřivky. U pacientů se zlepšily podmínky spánku a kvalita života.

V    klinických studiích provedených s bilastinem nebylo dokonce ani při dávkách 200 mg denně (10násobek klinické dávky) po dobu 7 dnů u 9 pacientů pozorováno klinicky významné prodloužení QTc nebo jiný účinek na kardiovaskulární systém, dokonce ani při současném podání s inhibitory P-glykoproteinu, jako je ketokonazol (24 pacientů) a erythromycin (24 pacientů). Navíc byla provedena důkladná studie QT zahrnující 30 dobrovolníků.

V    kontrolovaných klinických studiích s doporučenou dávkou 20 mg jednou denně byl bezpečnostní profil bilastinu pro CNS srovnatelný s placebem a incidence spavosti nebyla statisticky odlišná od placeba. Bilastin v dávkách do 40 mg denně neovlivňoval psychomotorický výkon v klinických studiích a neovlivňoval výkon při řízení vozidel při standardním testu řízení.

U starších pacientů (> 65 let věku) zahrnutých do studií fáze II a III nebyly pozorovány rozdíly v účinnosti nebo bezpečnosti oproti mladším pacientům.

Pediatrická populace

Dospívající (12 až 17 let věku) byli zahrnuti do klinického vývoje. Během klinických studií užívalo bilastin 128 dospívajících (81 ve dvojitě zaslepených studiích na alergickou rinokonjunktivitidu). Dalších 116 dospívajících pacientů bylo randomizováno mezi aktivní komparátory nebo placebo. Nebyly pozorovány žádné rozdíly v účinnosti a bezpečnosti mezi dospělými a dospívajícími.

Evropská agentura pro léčivé přípravky odložila povinnost předložit výsledky studií s přípravkem Xados 20 mg tablety v jedné podskupině pediatrické populace v léčbě alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky (viz bod 4.2 informace o použití u pediatrické populace).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se bilastin rychle absorbuje, přičemž čas pro dosažení maximální plazmatické koncentrace je přibližně 1,3 hodiny. Kumulace nebyla pozorována. Průměrná hodnota biologické dostupnosti bilastinu po perorálním podání je 61 %.

Distribuce

Studie in vitro a in vivo ukázaly, že bilastin je substrátem pro P-glykoprotein (viz bod 4.5, Interakce s ketokonazolem, erythromycinem a diltiazemem) a OATP (viz bod 4.5 Interakce s grapefruitovou šťávou). Nezdá se, že by byl bilastin substrátem přenašečů BCRP nebo renálních přenašečů OCT2, OAT1 a OAT3. Na základě in vitro studií se očekává, že bilastin neinhibuje následující přenašeče v systémové cirkulaci: P-gp, MRP2, BCRP, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2 a NTCP. Byla pozorována pouze mírná inhibice P-glykoproteinu, OATP2B1 a OCT1, přičemž stanovená hodnota IC50 > 300 pM byla mnohem vyšší než vypočtená klinická plazmatická Cmax, a proto nejsou tyto interakce považovány za klinicky relevantní. Na základě těchto výsledků však nemůže být vyloučena inhibice transportérů přítomných ve střevní sliznici bilastinem, např. P-glykoproteinu.

V terapeutických dávkách je bilastin vázán na plazmatické proteiny z 84-90 %.

Biotransformace

Bilastin ve studiích in vitro neindukuje ani neinhibuje aktivitu izoenzymů CYP450.

Eliminace

Ve studii hmotnostní rovnováhy (mass balance) u zdravých dobrovolníků po podání jedné dávky 20 mg 14C-bilastinu bylo téměř 95 % podané dávky vyloučeno v moči (28,3 %) a stolici (66,5 %) jako nezměněný bilastin, což potvrzuje, že bilastin se u lidí významně nemetabolizuje. Průměrný eliminační poločas vypočtený u zdravých dobrovolníků byl 14,5 h.

Linearita

Ve studovaném dávkovém rozmezí (5-220 mg) bilastin vykazoval lineární farmakokinetiku, s nízkou interindividuální variabilitou.

Porucha funkce ledvin

Ve studii u pacientů s poruchou funkce ledvin se zvýšila průměrná (směrodatná odchylka SD) AUC0.ot ze 737,4 (± 260,8) ng.h/ml u pacientů bez poruchy funkce (GFR: > 80 ml/min/1,73 m2) na: 967,4 (± 140,2) ng.h/ml u pacientů s mírnou poruchou funkce (GFR: 50-80 ml/min/1,73 m2), 1384,2 (± 263,23) ng.h/ml u pacientů se středně závažnou poruchou funkce (GFR: 30-<50 ml/min/1,73 m2) a 1708,5 (± 699,0) ng.h/ml u pacientů se závažnou pooruchou funkce (GFR: < 30 ml/min/1,73 m2). Průměrný (SD) poločas bilastinu byl 9,3 h (± 2,8) u pacientů bez poruchy funkce, 15,1 h (± 7,7) u pacientů s mírnou poruchou funkce, 10,5 h (± 2,3) u pacientů se středně závažnou poruchou funkce a 18,4 h (± 11,4) u pacientů se závažnou poruchou funkce. Vylučování bilastinu do moči skončilo v zásadě u všech subjektů do 48 až 72 hodin. Neočekává se, že by tyto farmakokinetické změny měly klinicky významný vliv na bezpečnost bilastinu, protože plazmatické hladiny bilastinu u pacientů s poruchou funkce ledvin jsou stále v bezpečném rozmezí.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. Bilastin se u lidí nemetabolizuje. Protože výsledky studií při poruše funkce ledvin ukazují, že eliminace ledvinami je jednou z hlavních cest eliminace, očekává se, že vylučování do žluči se v elimimaci bilastinu uplatňuje pouze okrajově. Neočekává se, že by změny v jatemích funkcích měly klinicky významný vliv na farmakokinetiku bilastinu.

Starší pacienti

U pacientů od 65 let věku je k dispozici pouze omezené množství údajů. Ve farmakokinetice bilastinu u starších pacientů od 65 let věku nebyly ve srovnání s dospělými pacienty od 18 do 35 let věku pozorovány statisticky významné rozdíly.

Pediatrická populace

Pro dospívající (12 až 17 let věku) nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje, protože u tohoto přípravku byla považována za vhodnou extrapolace z dat získaných u dospělých .

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje pro bilastin získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích reprodukční toxicity byly pozorovány účinky bilastinu na plod (preimplantační a postimplantační ztráty u potkanů a nekompletní osifikace kostí lebky, sterna a končetin u králíků) pouze při dávkách toxických pro matku. Hladiny expozice při NOAEL dostatečně překračují (> 30krát) expozici při doporučené terapeutické dávce u lidí.

Ve studii fertility u potkanů neměl bilastin podaný perorálně v dávce až 1000 mg/kg/den žádný účinek na samičí nebo samčí reprodukční orgány . Indikátory páření, fertility a březosti nebyly ovlivněny.

Distribuční studie u potkanů se stanovením koncentrace léčiva pomocí autoradiografie ukázala, že se bilastin nekumuluje v CNS.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) (z bramborového škrobu)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Léčivý přípravek je zabalen v blistru, který sestává ze dvou částí:

1.    laminátu sestávajícího z orientovaného polyamidu (vnější strana laminátu), hliníku a PVC (vnitřní strana laminátu)

2.    hliníkové fólie

Hliníková fólie je po natvarování a doplnění tablet teplem spojená s tepelně spojitelným lakem (PVC-PVAC kopolymer a butylmethakrylátová pryskyřice) k laminátu.

Jeden blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou zabaleny v krabičce.

Velikost balení: 10, 20, 30, 40 nebo 50 tablet.

6.6


7.


8.


9.


10.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International Operations Luxembourg, S.A.

1, Avenue de la Gare

1611 Luxembourg, Lucembursko


REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/001/11-C

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 12. 1. 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 7.10.2015


DATUM REVIZE TEXTU

2.12.2015


9