Příbalový Leták

Warfarin Orion 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Warfarin Orion 5 mg tablety

warfarinum natricum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje warfarinum natricum 5 mg 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Orion Corporation, Espoo, Finsko T2 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.číslo: 16/011/89-B/C

T3 číslo šarže

č.š._

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

warfarin orion 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Plastová lékovka


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Warfarin Orion 5 mg tablety

warfarinum natricum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE c.s.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 100 tablet

6. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation, Espoo, Finsko