Příbalový Leták

Vicks Symptomed Complete Citrón

Sp.zn.sukls111806/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vicks SymptoMed Complete citrón

Paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum10 mg.

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Vicks musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívat

3.    Jak se přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vicks SymptoMed Complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky.

Obsahuje tři léčivé látky:

•    Paracetamol je dobře známé analgetikum (lék proti bolesti). Účinkuje proti bolestem a potížím, včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).

•    Guajfenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.

•    Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a tak uvolňuje neprůchodnost nosu.

Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón byste měli užívat pouze při bolesti/nebo horečce, při ucpání nosu a průduškovém kašli.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže:

•    jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na paracetamol, guajfenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón (viz bod 6)

•    máte srdeční onemocnění

•    máte vysoký krevní tlak (hypertenzi)

•    máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin

•    máte zvýšenou činnost štítné žlázy

•    máte cukrovku

•    máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem

•    máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu v moči

•    užíváte tricyklická antidepresiva

•    užíváte beta-blokátory

•    užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů

•    užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris.

Nedávejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón dětem mladším 12 let.

Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce, nachlazení nebo přípravky proti rýmě.

Než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem v případě, že:

•    máte problémy s funkcí jater

•    u mužů - máte-li zvětšenou prostatu, jelikož může dojít k obtížnějšímu močení

•    máte-li problémy s krevním oběhem (včetně Raynaudova syndromu)

•    máte-li přetrvávající nebo chronický kašel, vyskytující se při kouření, astmatu, chronickém zánětu průdušek nebo rozedmě plic

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte je, že užíváte:

•    léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a chřipce. Jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón.

•    inhibitory MAO (monoaminooxidázy), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Pokud jste inhibitory MAO užívali v průběhu posledních 14 dnů, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón.

•    tricyklická antidepresiva na depresi, jako je amitryptylin nebo imipramin.

•    léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva), včetně beta-blokátorů, nebo léků k posílení srdeční činnosti nebo upravujících abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin).

•    fenothiaziny (jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku nauzey a zvracení).

• léky proti nucení na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon)

• léky na zředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a jiné kumarinové preparáty.

•    léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (jako kolestyramin).

•    sedativa (barbituráty).

•    probenecid nebo AZT (zidovudin).

•    isoniazid (používaný k prevenci nebo léčbě tuberkulózy).

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón s jídlem a pitím

Tento přípravek neužívejte spolu s alkoholickými nápoji.

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat závratě a zmatenost. Pokud má takový dopad na Vás, neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón

Tento přípravek obsahuje:

•    Aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může mít škodlivý účinek u lidí s fenylketonurií.

•    Sacharosu. Jestliže Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

•    Sodík (157 mg v jedné dávce). To je nutné vzít v úvahu při dietě s omezením sodíku.

3.    JAK SE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.

Dávkování

Tento lék je v prášku, který se rozpouští ve vodě a užívá se jako horký nápoj.

Vysypte prášek ze sáčku do hrnku normální velikosti a zalejte horkou, ale ne vařící vodou (zhruba 250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, kdy lze nápoj pít.

Dospělí a dospívající od 12 let:

1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 12 let.

Nepřekračujte stanovenou dávku.

Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.

Dlouhodobé užívání tohoto přípravku se nedoporučuje.

Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón, než jste měl(a)

Při náhodném užití, nebo podání dítěti, vyšší než doporučené dávky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, i v případě, že se Vy/Vaše dítě cítíte dobře, a to kvůli riziku závažného poškození jater, které se projevuje později.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli ze závažných nežádoucích účinků vyskytne, okamžitě přerušte užívání léku a vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí. Vzácně se mohou objevit těžké alergické reakce (anafylaxe), sípot nebo dýchací potíže (vzácné postihují méně než 1 z 1 000 pacientů, ale více než 1 z 10 000 pacientů; velmi vzácné postihují méně než 1 z 10 000 pacientů).

Po paracetamolu se může velmi vzácně objevit zánět slinivky břišní (pankreatitida) nebo určité poruchy krevních buněk (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů).

Další nežádoucí účinky:

Frekvence

Nežádoucí účinek

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů)

Ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení nebo zvracení

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů, ale více než 1 z 10 000 pacientů)


Mírně závažné alergické reakce (jako je kožní

vyrážka či kopřivka)

bolesti žaludku, průjem

bolest hlavy, závratě

bušení srdce (palpitace)

vysoký krevní tlak

potíže se spaním (nespavost)

nervozita, třes

podrážděnost

únava, zmatenost nebo úzkost


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón obsahuje

Jeden sáček tohoto přípravku obsahuje jednotlivou dávku, složenou z léčivých látek: 500 mg paracetamolu, 200 mg guajfenesinu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: sacharosa, kyselina citronová, kyselina vinná, natrium-cyklamát, natriumcitrát, aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, mentholové aroma v prášku, citronové aroma, citronové aroma v prášku, chinolinová žluť (E104). Viz konec bodu 2.

Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón vypadá a co obsahuje toto balení

Vicks SymptoMed Complete citrón je bělavý prášek, který je balen do laminovaných sáčků, vložených do krabičky. Přípravek je dostupný v krabičkách s 5 nebo 10 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Procter & Gamble GmbH,

Sulzbacher Strasse 40-50 D-65824

Schwalbach am Taunus Německo

Výrobce

Wrafton Laboratories Limited Braunton,

Devon,

EX33 2DL Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.5.2015.

5