Příbalový Leták

Viatromb Forte Spray Gel

sp.zn.: sukls204189/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele VIATROMB Forte Spray Gel

( Heparinum natricum)

gel

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

•    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek VIATROMB a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIATROMB používat

3.    Jak se přípravek VIATROMB používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek VIATROMB uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek VIATROMB a k čemu se používá

VIATROMB Forte Spray Gel je přípravek ve formě gelu ve spreji, který je určen k zevnímu použití.

Léčivou látkou přípravku je heparin. Heparin brání tvorbě krevních sraženin, má mírné účinky protizánětlivé, působí proti otokům, usnadňuje vstřebávání zánětlivé tekutiny a příznivě působí na průtok krve kůží.

Přípravek se používá k léčbě povrchových hematomů (krevních podlitin) různého původu, např. vzniklých po úrazu a k léčbě otoků a pohmožděnin svalů, kloubů nebo šlach. Po poradě s lékařem se dále používá k léčbě povrchových zánětů žil, křečových žil, bércových vředů nebo otoků při zhoršeném žilním návratu na dolních končetinách.

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti. U dětí do 6 let se používá po konzultaci s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VIATROMB používat Neužívejte přípravek VIATROMB Forte Spray Gel:

•    jestliže jste alergický(á) na heparin nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

•    při zvýšené krvácivosti

Přípravek se nesmí nanášet na otevřené rány, na hnisavé kožní projevy, na mokvající ekzémy a na sliznice.

Upozornění a opatření

Přípravek by se neměl používat dlouhodobě, protože může vzniknout přecitlivělost projevující se svěděním nebo zčervenáním kůže. V takovém případě se poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a VIATROMB Forte Spray Gel

Předchozí nebo střídavé nanášení přípravku na jedno místo s přípravky obsahujícími kyselinu salicylovou může vést k místnímu tečkovitému krvácení do kůže.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv přípravek.

VIATROMB Forte Spray Gel můžete na doporučení lékaře užívat i v době těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

VIATROMB Forte Spray Gel nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek VIATROMB používá

Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti. U dětí do 6 let se používá po konzultaci s lékařem.

Přípravek se nanáší na kůži v postiženém místě a jeho okolí 1-3krát denně 4 střiky a vmasíruje se. Denně může být použito maximálně 12 střiků. Při zánětech žil se přípravek nesmí vmasírovat, pouze jemně nanést. Léčba krevních podlitin a otoků obvykle trvá 10 dní, léčba zánětů žil trvá 1-2 týdny. Pokud dojte ke zhoršení vašich příznaků nebo nedojde k ústupu obtíží do 10 dnů, kontaktujete ihned svého lékaře.

VIATROMB Forte Spray Gel se na postižené místo stříká přiloženou pumpičkou, po aplikaci se vytvoří tenká vrstva gelu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VIATROMB Forte Spray Gel, než jste měl(a)

Případy předávkování nejsou známy a vzhledem k místnímu podávání jsou nepravděpodobné.

Ale pokud jste použil/použila více než byla doporučená dávka přípravku VIATROMB Forte Spray Gel, měl(a) byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě požijete přípravek VIATROMB Forte Spray Gel

Pokud vy nebo dítě náhodně požijete VIATROMB Forte Spray Gel, kontaktujte nejbližší lékařskou pohotovost nebo to neprodleně oznamte svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek VIATROMB Forte Spray Gel

Pokud zapomenete použít dávku VIATROMB Forte Spray Gel, naneste ji co nejdříve a pak pokračujte tak, jak bylo předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat VIATROMB Forte Spray Gel

Léčbu tímto přípravkem můžete kdykoliv ukončit nebo přerušit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické kožní reakce na lokálně aplikovaný heparin jsou velmi vzácné (<1/10 000). V ojedinělých případech se může objevit přecitlivělost projevující se svěděním nebo zčervenáním kůže. Tyto nežádoucí účinky po vysazení přípravku obvykle rychle vymizí.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, je třeba léčbu přerušit a kontaktovat neprodleně svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek VIATROMB uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Po prvním otevření lze používat 6 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

6.


Co VIATROMB Forte Spray Gel obsahuje

-    Léčivou látkou je heparinum natricum. 1 g obsahuje 2400 I.U. heparinum natricum (což odpovídá 458 I.U. v jednom střiku, který odpovídá 0,19 g)

-    Dalšími složkami jsou sójový lecithin, ethanol 96% (V/V), dihydrogenfosforečnan draselný, hydroxid sodný, čištěná voda.

Jak VIATROMB Forte Spray Gel vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička z hnědého skla, plastikový mechanický rozprašovač, plastikový ochranný kryt, krabička. Velikost balení: 11,5 g nebo 20 g nebo 25 g gelu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Vídeň, Rakousko Výrobce:

Pharbil Waltrop GmbH, Waltrop, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

6.8.2014

4/4