Příbalový Leták

Vaniqa 11,5%

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Vaniqa 11,5% krém

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram krému obsahuje 115 mg eflornithinu (jako monohydrátu eflornithin-hydrochloridu). Pomocné látky:

Jeden gram krému obsahuje 47.2 mg cetostearyl alkoholu, 14.2 mg stearyl alkoholu, 0.8 mg methyl parahydroxybenzoátu a 0.32 mg propyl parahydroxybenzoátu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Krém.

Bílý až téměř bílý krém.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba hirsutismu na obličeji žen .

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Krém Vaniqa se nanáší na postiženou část obličeje dvakrát denně nejméně s osmihodinovým odstupem. Účinnost krému byla prokázána pouze na postižených částech obličeje a pod bradou. Nepoužívejte krém nikde jinde. Maximální bezpečné dávky použité v klinických hodnoceních byly do 30 gramů za měsíc.

Zlepšení stavu lze zaznamenat během osmi týdnů od začátku léčby.

Při pokračující léčbě se stav může dále zlepšovat a příznivé účinky je třeba udržovat. Jestliže krém přestanete používat, může se stav během osmi týdnů vrátit na úroveň před léčbou. Nezlepší-li se stav do čtyř měsíců od zahájení léčby, léčba má být přerušena.

Někdy je nutné, aby pacientka používala krém Vaniqa spolu s jiným způsobem odstraňování vousů (např. holením či vytrháváním vousů). V tomto případě se krém smí použít až pět minut po holení či jiném odstranění vousů, jinak může pokožka pálit či štípat.

Speciální populace

Starší ženy: (> 65 let) dávkování není nutno měnit.

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost krému Vaniqa u dětí ve věku 0-18 let nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje podporující použíti přípravku u této věkové skupiny.

Jaterní/ledvinové poruchy: bezpečnost a účinnost krému Vaniqa u žen s jatemími a ledvinovými poruchami nebyla stanovena. Vzhledem k tomu, že bezpečnost krému Vaniqa nebyla u pacientů s těžkými ledvinovými poruchami studována, je ji nutno u těchto pacientů ordinovat s opatrností. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tenká vrstva krému se nanáší na čisté a suché postižené části obličeje. Krém je nutno důkladně vetřít do pokožky.Léčivý přípravek je třeba aplikovat tak, aby po něm po vetření do pokožky nezůstaly žádné viditelné známky. Po použití léčivého přípravku je nutno umýt si ruce. K dosažení máximálního účinku si ošetřenou část obličeje po dobu čtyř hodin nečistěte. Kosmetické přípravky, včetně opalovacích krémů, mohou být aplikovány přes ošetřená místa, ne však dříve než po pěti minutách.

4.3    Kontraindikace

Hypersensitivita na eflornithin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6.1).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nadměrný růst vousů může být způsoben vážným skrytým onemocněním (např. syndrom polycystických ovárií, nádor vylučující androgen) nebo některými léčivými látkami (např. cyklosporinem, glukokortikoidy, minoxidilem, fenobarbitalem, fenytoinem, estrogenní-androgenní substituční hormonální terapií). Tyto skutečnosti je třeba uvážit při celkové léčbě pacientek, kterým by mohl být krém Vaniqa předepsán.

Krém Vaniqa je určen pouze ke kožní aplikaci. Je třeba vyvarovat se styku s očima a sliznicemi (např. v nose či v ústech). Použije-li se krém na odřené či popraskané pokožce, může dojít k přechodnému pálení či štípání.

Při případném podráždění pokožky či nesnášenlivosti je nutné dočasně frekvenci použití snížit a aplikovat krém jen jednou denně. Jestliže podráždění přetrvává, je třeba léčbu zastavit a poradit se s lékařem.

Tento léčivý přípravek obsahuje cetostearyl alkohol a stearyl alkohol, které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), stejně jako methyl parahydroxybenzoát a propyl parahydroxybenzoát, které rovněž mohou působit alergické reakce, ale pravděpodobně opožděné.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství: Z údajů získaných v klinických zkouškách na omezeném početu léčených těhotných žen (22) vyplývá, že neexistují žádné klinické důkazy o tom, že by léčba krémem Vaniqa měla nepříznivý vliv na matku či plod. Z 22 těhotenství, k nimž došlo během zkoušek, bylo pouze 19 žen, které používaly krém Vaniqa. Těchto 19 těhotenství mělo následující výsledky: 9 zdravých novorozenců,

5 umělých přerušení, 4 spontánní potraty a jednoho novorozence s vrozenou vadou (Downův syndrom u 35ti leté matky). Další epidemiologické údaje nejsou zatím k dispozici. Ve studiích na zvířatech se zjistila reprodukční toxicita (viz část 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Z tohoto důvodu ženy, které jsou těhotné nebo které těhotenství plánují, musejí používat alternativní způsob odstraňování vousů na obličeji.

Kojení: není známo, zda se eflornithin vylučuje do mateřského mléka u člověka. Kojící ženy by neměly krém Vaniqa v průběhu kojení používat.

Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Krém Vaniqa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Hlášené nežádoucí účinky se projevily většinou jen na kůži a byly většinou mírné a vyřešily se, aniž bylo nutno aplikaci krému Vaniqa ukončit a zahájit medikamentózní léčbu. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla akné, ale byla většinou mírná. Ve studiích kontrolovaných vehikulem (n= 596) byla akné zjištěna u 41% pacientek při vsupním vyšetření; u 7% pacientek léčených krémem Vaniqa a 8% léčených vehikulem se jejich stav zhoršil. U pacientek bez akné při vstupním vyšetření byla hlášena podobná procenta (14%) po léčbě krémem Vaniqa či vehikulem.

Níže je uvedena frekvence kožních nežádoucích účinků, hlášená v klinických zkouškách a zpracovaná podle konvence MedDRA. Podle konvence MedDRA je frekvence velmi častá (>1/10), častá(>1/100 to <1/10), méně častá (>1/1,000 to <1/100), vzácná(> 1/10,000 to <1/1,000), nebo velmi vzácná ((>1/10,000 to <1/1,000), nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). Je třeba poznamenat, že zatímco více než 1350 pacientek používalo krém Vaniqa v rámci těchto zkoušek po dobu 6 měsíců až jeden rok, jen něco málo přes 200 pacientek používalo vehikulum po dobu 6 měsíců. U většiny hlášených příhod byl výskyt u krému Vaniqa a u vehikula podobný. Kožní nežádoucí účinky, tj. pálení, štípání, mravenčení, vyrážka a erytém, byly hlášeny častěji u pacientek léčených krémem Vaniqa než vehikulem; je to označeno hvězdičkou (*).

Frekvence kožních nežádoucích účinků, hlášených v klinických hodnoceních krému Vaniqa (podle frekvenční konvence MedDRA).

Poruchy kůže a podkoží

Akné

Pseudofolikulitida barbae, alopecie, štípání kůže*, pálení kůže*, suchá kůže, svědění, erytém*, mravenčení kůže*, podráždění kůže, vyrážka*, folikulitida

Vrůstající vousy, otok obličeje, dermatitida, ústní otok, papulární exantém, krvácení do kůže, herpes simplex, ekzém, cheilitida, furunkulóza, kontaktní dermatitida, abnormální struktura vlasů, abnormální růst vlasů, hypopigmentace, zarudlá pokožka, necitlivost rtů, bolestivá kůže

Akne rosacea, seboroická dermatitida, nádory kůže, makulopapulární vyrážka, kožní cysty, vesikulobulózní vyrážka, kožní poruchy, hirsutismus, napětí kůže


Velmi časté (>1/10),

Časté

(>1/100 to <1/10)

Méně časté (>1/1,000 to <1/100)

Vzácné (>1/10,000 to <1/1,000),

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky pozorované u dospívajících jsou podobné jako u dospělých žen.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Vzhledem k minimální kožní penetraci eflornithinu (viz část 5.2) je předávkování vysoce nepravděpodobné. Jestliže se však na kůži použije velmi vysoká dávka nebo dojde k náhodnému požití přípravku, je třeba věnovat pozornost účinkům, zjištěným při nitrožilním podávání eflornithinu v terapeutických dávkách (400 mg/kg/den nebo přibližně 24 g/den), používaných při léčbě infekce Trypanosoma brucei gambiense (Africká spavá nemoc): ztráta vlasů, otok obličeje, křeče, sluchové poruchy, gastrointestinální potíže, ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, slabost, závratě, anémie, trombocytopénie a leukopénie.

Jestliže se objeví příznaky předávkování, užívání léčivého přípravku musí být ukončeno.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: další dermatologické přípravky, ATC kód: D11AX16.

Eflornithin nevratně potlačuje dekarboxylázu ornithinu, enzym, který se podílí na tvorbě střední části vlasu vlasovým folikulem. U krému Vaniqa bylo potvrzeno, že zpomaluje růst vlasů.

Bezpečnost a účinnost krému Vaniqa byla zjišťována ve dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, vehikulem kontrolovaných klinických studiích u 596 žen s typem kůže I-VI (395 žen používalo krém Vaniqa, 201 vehikulum), léčených po dobu do 24 týdnů. Lékaři hodnotili změnu proti výchozímu stavu na 4-bodové stupnici 48 hodin poté, co si ženy oholily ošetřené části postižené pokožky na obličeji a pod bradou; přitom kontrolovali ukazatele jako délku a hustotu vousů a tmavý vzhled pokožky spojený s přítomností konečků vousů. Zlepšení stavu bylo zpozorováno již 8 týdnů od zahájení léčby.

Kombinované výsledky obou studií jsou uvedeny níže:

Výsledek*

Krém Vaniqa 11,5%

Vehikulum

Zcela / téměř odstraněno

6%

0%

Značné zlepšení

29%

9%

Zlepšení

35%

33%

Bez zlepšení / zhoršení

30%

58%

* Na konci léčby (týden 24). U pacientek, které přerušily léčbu během studie bylo poslední vyšetření provedeno až v týdnu 24.

Statisticky významné (p < 0,001) zlepšení při použití krému Vaniqa ve srovnání s vehikulem bylo zjištěno v každé z těchto studií u žen zařazených do skupin s odezvou označenou jako značné zlepšení a zcela/téměř odstraněno. Tyto stupně zlepšení měly za následek též odpovídající snížení tmavého zbarvení pokožky na obličeji, spojeného s přítomností konečků vousů. Analýzou podskupin se zjistily rozdíly v účinnosti léčby, neboť 27% barevných žen a 39% bílých žen projevilo značný či vyšší stupeň zlepšení. Analýza podskupin dále ukázala, že značný či vyšší stupeň zlepšení se projevil u 29% obézních žen (BMI > 30) a 43% žen s normální hmotností (BMI < 30). Přibližně 12% žen zařazených do klinických studií bylo po menopauze. Značného zlepšení (p < 0,001) ve srovnání s vehikulem bylo dosaženo u žen po menopauze.

Zhodnocením odpovědí na 6 otázek ve vizuální analogové stupnici při sebehodnocení pacientek se zjistil značně snížený psychologický dopad stavu. Použitím krému Vaniqa se značně snížily nepříjemné pocity, s nimiž pacientky pohlížely na růst vousů, i čas strávený odstraňováním, ošetřováním či zastíráním vousů na obličeji. Zlepšilo se i sebevědomí pacientek v různých společenských a pracovních situacích. Sebehodnocení pacientek odpovídalo pozorování účinnosti, prováděné lékařem. Rozdíly zjištěné pacientkami byly pozorovány 8 týdnů od zahájení léčby.

Stav pacientek se vrátil na úroveň před zahájením léčby do osmi týdnů po ukončení léčby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kožní penetrace eflornithinu v ustáleném stavu u žen používajících krém Vaniqa na vousech na obličeji po holení se rovnala 0,8%.

Plazmatický poločas eflornithinu v ustáleném stavu byl přibližně 8 hodin. Ustáleného stavu se dosáhlo do čtyř dnů. Maximální a minimální plazmatické koncentrace v ustáleném stavu byly přibližně

10 ng/ml, respektive 5 ng/ml. Plocha pod křivkou plazmatických koncentrací a času za 12 hodin v ustáleném stavu byla rovná 92,5 ng.h/ml.

O eflornithinu není známo, že by se metabolizoval; vylučuje se zejména v moči.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu, včetně jedné studie fotokancerogenity u myší, nesvědčí o žádném zvláštním riziku pro člověka.

V dermální studii fertility u potkanů nebyly zpozorovány žádné nežádoucí účinky na plodnost při dávkách až 180krát vyšších než je dávka u lidí. V dermálních studiích teratogenity nebyly zjištěny žádné teratogenní účinky u potkanů ani králíků při dávkách až 180krát, respektive 36krát vyšších než je dávka u lidí. Při vyšších dávkách se objevila toxicita u samic i plodů bez známek teratogenity.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Cetylstearylalkohol;

Cetostearomakrogol;

Dimetikon;

Glycerol-stearát;

Makrogol-stearát Methylparaben (E218);

Tekutý parafin;

Fenoxyethanol;

Propylparaben (E216);

Čištěná voda;

Stearylalkohol;

Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Tuba z polyethylénu vysoké hustoty s polypropylénovým šroubovacím víčkem, s obsahem 15 g, 30 g nebo 60 g krému. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španělsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/01/173/001-003

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. březen 2001 Datum prodloužení registrace: 07. březen 2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY REGISTRACE

A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ /VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Německo

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže

B    PODMÍNKY REGISTRACE

• PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis

• PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

• DALŠÍ PODMÍNKY

Systém farmakovigilance

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance, tak jak je popsán ve verzi z 20. Října 2009 uvedené v modulu 1.8.1. schválené registrac, předtím, než bude přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude přípravek na trhu.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Krém Vaniqa 11,5% Eflomithinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jeden gram krému obsahuje 115 mg eflornithinu (jako monohydrátu eflornithin-hydrochloridu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje dále: cetylstearylalkohol; cetostearomakrogol; dimetikon; glycerol-stearát; makrogol-stearát; methylparaben (E218); tekutý parafin; fenoxyethanol; propylparaben (E216); čištěnou vodu; stearylalkohol; hydroxid sodný (k úpravě pH).


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Krém 15 g 30 g

60g


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE NUTNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španělsko


12. ČÍSLO/ČÍSLA ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.: Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Vaniqa


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU TUBY


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Vaniqa 11,5% krém Eflomithin


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Kožní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do: EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


15 g 30 g

60 g


6. JINÉ


Almirall, S.A.

Uchovejte mimo dosah a dohled dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


Vaniqa 11,5% krém

(eflornithinum)


PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELOU PŘÍBALOVOU INFORMACI DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE TENTO PŘÍPRAVEK POUŽÍVAT.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je krém Vaniqa a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vaniqa používat

3.    Jak se krém Vaniqa používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak krém Vaniqa uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE KRÉM Vaniqa A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Vaniqa obsahuje léčivou látku eflornithine. Eflotrnithin zpomaluje růst vousů jeho účinkem na specifický enzym (bílkovina v těle, která se účastní procesu tvorby vlasů).

Vaniqa se používá ke zpomalení excesivního růstu vousů (hirsutizmus) na obličeji žen starších 18 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VANIQA POUŽÍVAT.

Nepoužívejte krém Vaniqa:

•    jestliže j ste alergická (přecitlivělá) na eflornithin nebo na kteroukoliv další složku krému uvedenou v bodě 6.

Zvláštní opatrnosti při použití krému Vaniqa je zapotřebí:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete krém Vaniqa používat, informujte svého lékaře o jakýchkoliv jiných zdravotních problémech, které máte, zéjmena jestliže souvisejí s onemocněním ledvin nebo jater.

•    Jestliže si nejte jitá, zda máte či nemáte tento léčivý přípravek používat , poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nadměrný růst vousů může být způsoben skrytými onemocněními. Informujte svého lékaře, pokud trpíte onemocněním zvaným polycystický ovariální syndrom (PCOS), nebo nádory produkujícími specifické hormony, nebo jestliže používáte léčivé přípravky, které navozují zvýšený růst vousů

například cyklosporin ( po transplantacích), glukokortikoidy (například k léčbě reumatizmu nebo alergických chorob), minoxidil (k léčbě vysokého krevního tlaku), fenobarbital (k léčbě křečí), fenytoin ( k léčbě křečí-záchvatů), nebo hormonální léčba s účinky podobnými mužským pohlavním hormonům).

Použití u dětí

Vaniqa se nedoporučuje používat u osob mladších 18 let.

Vzájemné použití s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

Informujte svého lékaře, pokud potřebujete v době používání krému užívat jiné kožní léčivé přípravky. Těhotenství a kojení

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo pokud kojíte..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Lze předpokládat, že krém Vaniqa nemá žádné nebo minimální účinky na obsluhu strojů a řízení vozidel.

Důležité informace o některých složkách krému Vaniqa?

Tento přípravek obsahuje cetostearylalkohol a stearylalkohol, které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Obsahuje také methylparahydroxybenzoát (E218) a propylparahydroxybenzoát (E216) které rovněž mohou působit alergické reakce, ale pravděpodobně opožděné.

3. JAK SE KRÉM Vaniqa POUŽÍVÁ

Krém Vaniqa použijte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Používejte krém dvakrát denně, nejméně v rozpětí 8 hodin.

•    Pokud pocítíte dráždění (například řezání a pálení), snižte použití krému na jedenkrát denně, dokud kožní dráždění neustane. Pokud k ústupu nedojde, informujte svého lékaře.

• Pokud jste se právě oholila nebo použila jiný způsob k odstranění vousů, počkejte nejméně 5 minut, než krém Vaniqa použijete.

•    Očistěte a vysušte části kůže obličeje, na které budete krém nanášet

•    Naneste tenkou vrstvu krému a pořádně ji vetřete do pokožky tak, aby na ošetřených částech obličeje žádné zbytky krému nebyly viditelné.

• Pokud je to možné, neumývejte tyto části obličeje 4 hodiny po aplikaci krému.

•    Po aplikaci krému si umyjte ruce.

•    Při použití na obličeji dbejte na to, aby krém Vaniqa nepřišel do styku s očima, nosem nebo ústy. Pokud k tomu náhodně dojde, řádně oči, ústa nebo nos vypláchněte vodou.

•    Vaniqa není depilační krém, takže může být zapotřebí, abyste i nadále pokračovala v dosud používané metódě odstraňování vousů holením nebo vytrháváním.

Může trvat až 8 týdnů, než se dostaví viditelné výsledky. Po duto dobu je důležité v používání krému pokračovat. Pokud nedojde k viditelnému zlepšení po 4 měsících, informujte svého lékaře. Pokud přerušíte užívání krému, do 8 týdnů vám mohou vousy znovu narůst.

Jestliže jste použila více krému Vaniqa než jste měla

Pokud nanesete příliš mnoho krému na kůži, je málo pravděpodobné, že vám to nějak uškodí.

Jestliže vy nebo někdo jiný náhodně spolkne krém Vaniqa, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla použít krém Vaniqa

Naneste krém co nejdříve, ale s další aplikací počkejte nejméně 8 hodin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i krém Vaniqa nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle omezeny na kůži a jsou mírné intenzity. V takovýchto případech obvykle spontánně ustoupí, aniž by bylo zapotřebí krém vysadit.

Frekvence možných nežádoucích účinku uvedena níže je definována následující konvencí MeDRA::

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné (>1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté (>1/10) o akné

Časté (>1/100 až <1/10) o suchá kůže o vypadávání vlasů o zánět kolem kořene vousu o svědění o vyrážka o zarudnutí

o podráždění pokožky a ranky způsobené holením o podráždění pokožky

o píchání, mravenčení nebo pálivý pocit na kůži

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

o drsná vyrážka (papulární vyrážka) o opary

o zarudnutí a podráždění v místě aplikace krému

o ekzém

o zanícení, suchost, popraskání a necitlivost rtů o zarůstání vousů o vyblednutí kožních ploch o krvácení v místech aplikace o kožní furunkulóza o kožní zarudnutí

o kožní záněty o bolestivost kůže o otoky úst nebo obličeje o neobvyklý tvar či růst vousů

Vzácné (>1/10000 až < 1/1000)

o abnormální tvorba kůže /kožní novotvary) o nadměrný růst vousů

o návaly horka, zarudnutí obličeje, možné i hnisavé pupínky o jiné kožní poruchy

o rudé, šupinaté, kožní záněty (seboroická dermatitida) o rudé furunkly nebo puchýře o kožní cysty o napětí kůže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK KRÉM Vaniqa UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Nepoužívejte krém po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na spodní části tuby s krémem Vaniqa.

Po použití vždy zkontrolujte, zda je víčko tuby dobře utažené.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6.    Obsah balení a další informace Co krém Vaniqa obsahuje

Léčivou látkou krému Vaniqa je eflornithinum.

Jeden gram krému obsahuje 115 mg eflornithinu (jako monohydrátu eflornithin-hydrochloridu).

Pomocnými látkami jsou cetylstearylalkohol; cetostearomakrogol; dimetikon; glycerol-stearát; makrogol-stearát; methylparaben (E218); tekutý parafin; fenoxyethanol; propylparaben (E216); čištěná voda a stearylalkohol. Někdy se přidávají malá množství hydroxidu sodného (E 524) pro udržení hladiny normální kyselosti (pH).

Jak krém Vaniqa vypadá a co obsahuje toto balení

Vaniqa je krém, který má bílou až téměř bílou barvu. Dodává se v tubách po 15 g, 30 g a 60 g, ale na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Španělsko

Tel.: +34 93 291 30 00

Výrobce

Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 3 D-21465 Reinbek Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/Belgie/Belgien

Almirall N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 771 86 37


Ireland / United Kingdom

Almirall Limited Tel.: +44 (0) 800 0087399


Bt^rapnn / Česká republika / Hrvatska / Eesti Nederland / EkXába / Espaňa / Kónpoq / Latvija / Lietuva Almirall BV / Magyarország / Malta / Rom ania / Slovenij a / Tel.: +31 (0) 307991155 Slovenská republika

Almirall, S.A.

Ten/Tel/Tlf/TnAySími: +34 93 291 30 00

Osterreich

Almirall GmbH Tel.: +43 01/595 39 60


Deutschland

Luxembourg/Luxemburg

Almirall Hermal GmbH Tel./ Tél: +49 (0)40 72704-0

Daanmark/Ísland/Norge/Suomi

Finland/Sverige

Almirall ApS


Tel./Puh :+45 70 25 75 75


Polska

Almirall Sp. Z o.o. Tel.: +48 22 330 02 57


France

Almirall SAS

Tél. :+33(0)1 46 46 19 20


Portugal

Almirall-Produtos Farmaceuticos, Lda. Tel.:+351 21 415 57 50

Italia

Almirall SpA Tel.: +39 02 346181

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

20