Příbalový Leták

V-Penicilin 0,8 Mega Biotika

Informace pro variantu: Tableta (30 Ii,800ku), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA

tablety

phenoxymethylpenicillinum kalicum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 800 000 mj. (523 mg)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

laktosa


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety 30 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ_


8. POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v blistru a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA_

15/639/99-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉMVNITŘNÍM OBALU -BLISTR_

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU_

V-Penicilin 0,8 Mega Biotika (523mg) tablety

phenoxymethylpenicillinum kalicum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


BB Pharma a.s.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3/3