Příbalový Leták

Ubretid 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


UBRETID 5 mg Tablety

Distigmini bromidům 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Jedna tableta obsahuje distigmini bromidům 5,0 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tablety

20 tablet 50 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek může nepříznivě ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ._


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz

Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


67/004/70-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.S.


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


ubretid 5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


UBRETID 5 mg Tablety

Distigmini bromidům


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda Austria GmbH, Linz, Rakousko 3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.


5. JINÉ


3