Příbalový Leták

Tazocin 2 G/0,25 G

sp. zn. sukls232036/2015 a k sp. zn. sukls115823/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tazocin 2 g / 0,25 g Tazocin 4 g / 0,5 g prášek pro infuzní roztok piperacillinum/tazobactamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek T azocin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tazocin používat

3.    Jak se přípravek Tazocin používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Tazocin uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tazocin a k čemu se používá

Piperacilin patří do skupiny léků známé jako „širokospektrá penicilinová antibiotika“. Je účinný proti mnoha druhům bakterií. Tazobaktam zabraňuje některým odolným bakteriím přežít účinek piperacilinu. To znamená, že když jsou piperacilin a tazobaktam podávány společně, zabijí více druhů bakterií.

Přípravek Tazocin se používá u dospělých a dospívajících k léčbě bakteriálních infekcí, jako jsou infekce postihující dolní cesty dýchací (plíce), močovou soustavu (ledviny a močový měchýř), břišní dutinu, kůži nebo krev. Přípravek Tazocin může být použit i k léčbě bakteriálních infekcí u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (snížená obranyschopnost vůči infekcím).

Přípravek Tazocin se používá u dětí ve věku 2-12 let k léčbě infekcí břicha, jako apendicitida (zánět slepého střeva), peritonitida (zánět pobřišnice) a žlučové infekce (biliární infekce). Přípravek Tazocin může být použit i k léčbě bakteriálních infekcí u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (snížená obranyschopnost vůči infekcím).

Při některých závažných infekcích může Váš lékař uvažovat o použití přípravku Tazocin v kombinaci s jinými antibiotiky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tazocin používat Nepoužívejte přípravek Tazocin

-    jestliže jste alergický(á) na piperacilin nebo tazobaktam nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste alergický(á) na antibiotika známá jako peniciliny, cefalosporiny nebo jiné inhibitory beta-laktamázy, protože můžete být alergický(á) na přípravek Tazocin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tazocin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

-    jestliže trpíte alergií. Pokud trpíte více druhy alergií, informujte svého lékaře nebo někoho ze zdravotnického personálu před podáním tohoto přípravku.

-    jestliže jste před používáním trpěl(a) průjmem, nebo pokud dostanete průjem v průběhu léčby nebo po jejím ukončení. V takovém případě okamžitě informujte svého lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu. Nepoužívejte žádný lék proti průjmu bez konzultace s lékařem.

-    jestliže máte nízké hladiny draslíku v krvi. Váš ošetřující lékař může chtít zkontrolovat ledviny, než použijete tento lék a může v průběhu léčby provádět pravidelné krevní testy.

-    jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry nebo podstupujete hemodialýzu. Lékař Vám může chtít zkontrolovat ledviny dříve, než tento lék začnete používat, a může v průběhu léčby provádět pravidelné krevní testy.

-    jestliže používáte určité léky (nazývané antikoagulanty), které mají zamezit nadměrnému srážení krve (viz též Další léčivé přípravky a přípravek Tazocin v této příbalové informaci) nebo pokud se u Vás v průběhu léčby objeví neočekávané krvácení. V takovém případě okamžitě informujte svého lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu.

-    jestliže se u Vás objeví v průběhu léčby křeče. V takovém případě informujte svého lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu.

-    jestliže máte pocit, že se u Vás objevila nová nebo zhoršující se infekce. V takovém případě informujte svého lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu.

Děti

Piperacilin/tazobaktam se nedoporučuje používat u dětí do 2 let věku z důvodu nedostatečných údajů týkajících se bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a přípravek Tazocin

Prosím, informujte svého lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou ovlivňovat účinek piperacilinu a tazobaktamu.

Jsou to:

-    lék na dnu (probenecid). Tento lék může prodloužit dobu, za kterou se piperacilin a tazobaktam vyloučí z těla.

-    léky na ředění krve nebo na léčbu krevních sraženin (např. heparin, warfarin nebo kyselina acetylsalicylová).

-    léky používané na uvolnění svalů při chirurgickém zákroku. Informujte svého lékaře, jestliže se máte podrobit celkové anestezii.

-    methotrexát (lék na léčbu rakoviny, zánětu kloubů nebo lupénky). Piperacilin a tazobaktam mohou prodloužit dobu, za kterou se methotrexát vyloučí z těla.

-    léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (např. tablety podporující močení nebo některé léky proti rakovině).

-    léky obsahující jiná antibiotika: tobramycin, gentamicin nebo vankomycin. Informujte svého lékaře, pokud máte problémy s ledvinami.

Účinek na laboratorní testy

Jestliže máte poskytnout vzorek krve nebo moči, sdělte lékaři nebo zaměstnanci laboratoře, že používáte přípravek Tazocin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo jiným členem zdravotnického personálu dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Váš lékař rozhodne, jestli je přípravek TAZOCIN pro Vás vhodný.

Piperacilin a tazobaktam mohou přecházet k dítěti v děloze nebo do mateřského mléka. Jestliže kojíte, Váš lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Tazocin vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předpokládá se, že používání přípravku Tazocin neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tazocin obsahuje sodík

Přípravek TAZOCIN 2 g / 0,25 g obsahuje 5,58 mmol (128 mg) sodíku.

Přípravek TAZOCIN 4 g / 0,5 g obsahuje 11,16 mmol (256 mg) sodíku.

Toto je třeba vzít v úvahu, pokud máte dietu s kontrolovaným obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Tazocin používá

Váš lékař nebo jiný člen zdravotnického personálu Vám podá tento lék v infuzi (po dobu 30 minut) do žíly.

Dávkování

Dávkování je závislé na onemocnění, věku a na tom, zda máte nebo nemáte potíže s ledvinami.

Dospělí a dospívající od 12 let věku

Obvyklá dávka přípravku je 4 g/0,5 g piperacilinu/tazobaktamu po 6-8 hodinách, podána nitrožilně (přímo do krevního oběhu).

Děti ve věku 2 až 12 let

Obvyklá dávka přípravku dětem s břišními infekcemi je 100 mg/12,5 mg/kg tělesné hmotnosti piperacilinu/tazobaktamu podávaná po 8 hodinách nitrožilně (přímo do krevního oběhu). Obvyklá dávka přípravku dětem s nízkým počtem bílých krvinek je 80 mg/10 mg/kg tělesné hmotnosti piperacilinu/tazobaktamu podávaná po 6 hodinách nitrožilně (přímo do krevního oběhu).

Lékař vypočítá dávku v závislosti na tělesné hmotnosti dítěte, denní dávka však nepřekročí 4 g/0,5 g přípravku Tazocin.

Přípravek Tazocin Vám bude podáván, dokud zcela nezmizí příznaky infekce (5 až 14 dní).

Pacienti, kteří mají potíže s ledvinami

Lékař Vám může snížit dávku přípravku Tazocin nebo určit, jak často ji budete dostávat. Může také požadovat krevní zkoušku, aby se ujistil, že se léčíte správnými dávkami, zejména pokud používáte tento lék po delší dobu.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Tazocin, než jste měl(a)

Jelikož budete dostávat přípravek Tazocin od lékaře nebo jiného člena zdravotnického personálu, je nepravděpodobné, že Vám bude podána nesprávná dávka. Pokud však zaznamenáte nežádoucí účinky jako křeče, nebo budete mít pocit, že Vám bylo podáno větší množství léku, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) dávku přípravku Tazocin

Jestliže máte pocit, že Vám nebyla podána dávka přípravku Tazocin, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo jinému členovi zdravotnického personálu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

4.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Obraťte se okamžitě na lékaře pokud zaznamenáte některý z těchto potenciálně závažných nežádoucích účinků přípravku Tazocin:

Závažné nežádoucí účinky (s četností výskytu v závorkách) přípravku Tazocin jsou:

-    závažné kožní vyrážky [Stevens-Johnsonův syndrom, bulózní dermatitida (není známo), toxická epidermální nekrolýza (vzácné)] projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na končetinách, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže a může být život ohrožující.

-    závažné, potenciálně smrtelné alergické onemocnění (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky), které může postihnout kůži a zejména vnitřní orgány, např. ledviny či játra

-    kožní onemocnění (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza) spolu s horečkou projevující se velkým množstvím malých puchýřků naplněných tekutinou na velkých oblastech zarudlé a oteklé kůže

-    otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla (není známo)

-    dušnost, sípání, problémy s dýcháním (není známo)

-    závažná vyrážka nebo kopřivka (méně časté), svědění nebo vyrážka (časté)

-    zežloutnutí očí nebo kůže (není známo)

-    poškození krevních buněk [příznaky zahrnují: dušnost v situaci, kdy ji nečekáte, červeně nebo hnědě zbarvená moč (není známo), krvácení z nosu (vzácné), drobné tečkovité krvácení (není známo)]

-    silný nebo přetrvávající průjem doprovázený horečkou nebo slabostí (vzácné)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo jinému členovi zdravotnického personálu.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

-    průjem

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-    kvasinková infekce

-    pokles počtu krevních destiček, pokles počtu červených krvinek nebo krevního barviva / hemoglobinu, neobvyklé výsledky laboratorního vyšetření (pozitivní přímý Coombsův test), prodloužená doba vzniku krevní sraženiny (prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas)

-    snížení hladiny bílkoviny v krvi

-    bolest hlavy, nespavost

-    bolest břicha, zvracení, nevolnost, zácpa, žaludeční potíže

-    zvýšení hladin jaterních enzymů v krvi

-    kožní vyrážka, svědění

-    neobvyklé výsledky krevního vyšetření funkce ledvin

-    horečka, reakce v místě vpichu

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-    pokles počtu bílých krvinek (leukopenie), prodloužená doba vzniku krevní sraženiny (prodloužený protrombinový čas)

-    snížení hladiny draslíku v krvi, snížení hladiny krevního cukru

-    nízký krevní tlak, zánět žil (pociťovaný jako bolestivost nebo zarudnutí postižené oblasti), zarudnutí kůže

-    zvýšení množství produktů rozpadu krevních pigmentů (bilirubin)

-    kožní reakce se zarudnutím, tvorba kožních lézí, kopřivka

-    bolest svalů a kloubů

-    zimnice

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-    závažný pokles počtu bílých krvinek, krvácení z nosu

-    závažná infekce ve střevech, zánět sliznice v ústech

-    olupování svrchní vrstvy kůže po celém těle (toxická epidermální nekrolýza)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

-    závažný pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček (agranulocytóza), pokles počtu bílých krvinek (neutropenie), pokles počtu červených krvinek z důvodu jejich předčasného rozpadu či poškození, drobné tečkovité krvácení, prodloužená doba krvácení, zvýšení počtu krevních destiček, zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie)

-    alergická reakce nebo závažná alergická reakce

-    zánět jater, zežloutnutí kůže nebo očního bělma

-    závažné, orgánově neurčené alergické reakce s vyrážkami na kůži a ústní sliznici, tvorbou puchýřů a různými kožními výsevy (Stevens-Johnsonův syndrom), závažné alergické onemocnění zasahující kůži a další orgány jako např. ledviny či játra (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky), velké oblasti zarudlé a oteklé kůže s velkým množstvím malých puchýřků naplněných tekutinou a horečka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza), kožní reakce s tvorbou puchýřů (bulózní dermatitida)

-    nedostatečná funkce ledvin a problémy s ledvinami

Léčba piperacilinem je spojena se zvýšeným výskytem horečky a vyrážky u pacientů s cystickou fibrózou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Tazocin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřená injekční lahvička: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tazocin obsahuje

-    Léčivými látkami j sou piperacilin a tazobaktam.

Jedna injekční lahvička obsahuje piperacillinum 2 g (ve formě piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,25 g (ve formě tazobactamum natricum).

Jedna injekční lahvička obsahuje piperacillinum 4 g (ve formě piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,5 g (ve formě tazobactamum natricum).

-    Pomocnými látkami j sou monohydrát kyseliny citronové a dihydrát dinatrium-edetátu (EDTA).

Jak přípravek Tazocin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tazocin 2 g / 0,25 g je bílý až téměř bílý lyofilizát dodávaný v injekční lahvičce.

Balení obsahuje 1, 5, 10, 12, 25 nebo 50 injekčních lahviček.

Přípravek Tazocin 4 g / 0,5 g je bílý až téměř bílý lyofilizát dodávaný v injekční lahvičce.

Balení obsahuje 1, 5, 10, 12, 25 nebo 50 injekčních lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika Výrobce:

Wyeth Lederle S.r.l.

Via Franco Gorgone - Zona Industriale

95100 Catania

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Tazonam 4,0 g/0,5 g - Trockenstechampullen

Belgie

Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable

Bulharsko

TAZOCIN 4 g/0,5 g powder for solution for injection/infusion (Piperacillin/Tazobactam)

Kypr

TAZOCIN® EF

Česká republika

Tazocin 2 g / 0,25 g Tazocin 4 g / 0,5 g

Dánsko

Tazocin

Estonsko

TAZOCIN 4,5G

Finsko

Tazocin

Francie

TAZOCILLINE 2 g/250 mg, poudre pour solution pour perfusion

TAZOCILLINE 4 g/500 mg, poudre pour solution pour perfusion

Německo

Tazobac EF

4g/0,5g

Řecko

TAZOCIN® EF

Maďarsko

Tazocin 4,5 g injekció

Irsko

Tazocin2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion

Tazocin4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion

Itálie

TAZOCIN

Lotyšsko

TAZOCIN 4,0g/0,5g pulveris injekciju vai infuziju škiduma pagatavošanai

Litva

TAZOCIN

Lucembursko

Tazocin 2g/250 mg poudre pour solution injectable Tazocin 4g/500 mg poudre pour solution injectable

Malta

Tazocin 2g/0.25 g

Powder for Solution for Injection or Infusion TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion

Nizozemsko

Tazocin® 2 g/ 250 mg Tazocin® 4 g/ 500 mg

Norsko

Tazocin

Polsko

Tazocin

Portugalsko

Tazobac

Rumunsko

Tazocin 2,25 g, liofilizat pentru solutie injectabilá/ perfuzabilá Tazocin 4,5 g, liofilizat pentru solutie injectabilá/ perfuzabilá

Slovenská

republika

Tazocin 2,25g Tazocin 4,5g

Slovinsko

TAZOCIN 4,5 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Španělsko

Tazocel 2/0,25 g Polvo para solución inyectable

Tazocel 4/0,5 g Polvo para solución inyectable

Švédsko

Tazocin

Velká Británie

TAZOCIN 2g/0.25g Powder for Solution for Injection or Infusion

TAZOCIN 4g/0.5g Powder for Solution for Injection or Infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.7.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití

Přípravek Tazocin se podává intravenózní infuzí (po dobu 30 minut).

Intravenózní podání

Rekonstituujte obsah jedné injekční lahvičky v objemu rozpouštědla podle níže uvedené tabulky, použijte jedno z kompatibilních rozpouštědel pro rekonstituci. Míchejte krouživým pohybem, dokud se látka nerozpustí. Při nepřetržitém míchání dojde k rozpuštění obvykle během 5 až 10 minut (podrobnosti ohledně zacházení viz níže).

Obsah injekční lahvičky

Objem rozpouštědla,* které se má přidat do injekční lahvičky

2 g/0,25 g (2 g piperacilinu a 0,25 g tazobaktamu)

10 ml

4 g/0,5 g (4 g piperacilinu a 0,5 g tazobaktamu)

20 ml

*Kompatibilní rozpouštědla pro rekonstituci:

-    0,9% (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekci

-    sterilní voda na inj ekci (1)

-    glukóza 5%

(1) Maximální doporučený objem sterilní vody na injekci na jednu dávku je 50 ml.

Rekonstituované roztoky je třeba odebrat z injekční lahvičky pomocí stříkačky. Po rekonstituci provedené podle pokynů bude obsah injekční lahvičky odebraný stříkačkou obsahovat deklarované množství piperacilinu a tazobaktamu.

Rekonstituované roztoky lze dále ředit na požadovaný objem (např. 50 ml až 150 ml) jedním z následujících kompatibilních ředidel:

-    0,9% (9 mg/ml) roztok chloridu sodného na injekci

-    5% glukóza

-    6% dextran v 0,9% (9 mg/ml) roztoku chloridu sodného

-    Ringer laktát

-    Hartmannův roztok

-    Ringer acetát

-    Ringer acetát/malát

Inkompatibility

Pokud se přípravek Tazocin používá současně s jiným antibiotikem (např. aminoglykosidy), musí se obě látky podávat odděleně. Mísení beta-laktamových antibiotik s aminoglykosidy in vitro může mít za následek značnou inaktivaci aminoglykosidu. Bylo však zjištěno, že amikacin a gentamicin jsou in vitro v určitých rozpouštědlech při určitých koncentracích kompatibilní s přípravkem Tazocin (viz Společné podávání přípravku Tazocin s aminoglykosidy níže).

Přípravek Tazocin nemá být mísen s dalšími látkami ve stříkačce nebo infuzní láhvi, protože jejich kompatibilita nebyla potvrzena.

Vzhledem k chemické nestabilitě se nesmí přípravek Tazocin používat s roztoky obsahujícími pouze hydrogenuhličitan sodný.

Přípravek Tazocin je kompatibilní s roztokem Ringer laktát a při současném podávání přes Y rozdvojku.

Přípravek Tazocin se nesmí přidávat ke krevním derivátům nebo albuminovým hydrolyzátům.

Společné podávání přípravku Tazocin s aminoglykosidy

Vzhledem k inaktivaci aminoglykosidu beta-laktamovými antibiotiky in vitro se doporučuje podávat přípravek Tazocin a aminoglykosid odděleně. Pokud je indikována souběžná léčba s aminoglykosidy, je třeba přípravek Tazocin a aminoglykosid rekonstituovat a ředit odděleně.

V případech, kdy se doporučuje současné podávání, je přípravek Tazocin kompatibilní pro současné podávání infuzí přes Y rozdvojku pouze s následujícími aminoglykosidy za následujících podmínek:

Aminoglykosid

Dávka

přípravku

Tazocin

Objem ředidla přípravku Tazocin (ml)

Rozmezí

koncentrace

aminoglykosidu*

(mg/ml)

Přijatelná

ředidla

Amikacin

2 g / 0,25 g 4 g / 0,5 g

50, 100, 150

1,75-7,5

0,9% chlorid sodný nebo 5% glukóza

Gentamicin

2 g / 0,25 g 4 g / 0,5 g

50, 100, 150

0,7-3,32

0,9% chlorid sodný nebo 5% glukóza

Dávka aminoglykosidu závisí na tě

esné hmotnosti pacienta, stavu infekce (závažná nebo život

ohrožující) a funkci ledvin (clearance kreatininu).

*

Kompatibilita přípravku Tazocin s jinými aminoglykosidy nebyla potvrzena. Jako kompatibilní s dávkou přípravku Tazocin byly pro společné podání přes Y rozdvojku shledány pouze koncentrace a ředidla pro amikacin a gentamicin ve výše uvedené tabulce. Současné podávání přes Y rozdvojku, které by se jakkoli lišilo od údajů v tabulce, může vést k inaktivaci aminoglykosidů přípravkem Tazocin.