Příbalový Leták

Tanatril 20 Mg

Informace pro variantu: Tableta (20 Ii,20mg), Tableta (28 I,20mg), Tableta (100 Ii,20mg), Tableta (15 Ii,20mg), Tableta (28 Ii,20mg), Tableta (60 Ii,20mg), Tableta (30 Ii,20mg), Tableta (56 Ii,20mg), Tableta (50 I,20mg), Tableta (20 I,20mg), Tableta (7 I,20mg), Tableta (15 I,20mg), Tableta (7 Ii,20mg), Tableta (56 I,20mg), Tableta (100 I,20mg), Tableta (14 Ii,20mg), Tableta (10 Ii,20mg), Tableta (60 I,20mg), Tableta (10 I,20mg), Tableta (30 I,20mg), Tableta (14 I,20mg), Tableta (50 Ii,20mg), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls212760/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tanatril 20 mg tablety

imidaprili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Tanatril a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tanatril užívat

3.    Jak se přípravek Tanatril užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Tanatril uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK TANATRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Tanatril 20 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Tanatril patří do skupiny přípravků zvaných ACE inhibitory (inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu).

Máte-li vysoký krevní tlak, rozšiřuje přípravek Tanatril Vaše cévy, takže krev jimi prochází snadněji. Krevní tlak závisí na průměru cév, a proto Tanatril sníží Váš tlak. Vaše srdce bude také snadněji vhánět krev do cév celého těla.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANATRIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tanatril

-    jestliže jste alergický(á) na imidapril-hydrochlorid, jiné ACE inhibitory nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste v minulosti měl(a) angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok rukou, chodidel nebo kotníků, obličeje, rtů, jazyka a hrdla a může mít za následek obtíže s polykáním nebo dýcháním) po užití léku podobného imidaprilu (ACE inhibitor)

-    jestliže jste Vy nebo Váš blízký příbuzný měl(a) v minulosti angioedém

-    jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami nebo potřebujete dialýzu

-    jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce

(Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství - viz bod Těhotenství)

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se Vás některý z výše uvedených bodů týká, neužívejte přípravek Tanatril.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tanatril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže jste dehydratovaný(á) v důsledku léčby diuretiky („odvodň ovací tablety“), dialýzy, diety s nízkým obsahem soli nebo jestliže jste měl(a) silné a dlouho trvající zvracení nebo průjem. V těchto případech je více pravděpodobné , že jakmile začnete užívat přípravek Tanatril, budete trpět velkým poklesem krevního tlaku (hypotenzí) a můžete pocítit mdlobu nebo závrať.

-    jestliže Vám bylo řečeno, že máte srdeční obtíže. Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká, poraďte se s lékařem.

-    jestliže trpíte poruchou funkce ledvin

-    při léčbě přípravkem Tanatril byla zřídka pozorována neutropenie (porucha složení krve). Údaje o podobných přípravcích (ACE inhibitorech) naznačují, že neutropenie může vzniknout u pacientů s určitým stupněm selhání ledvin, zvláště pokud je spojeno s jiným onemocněním (např. máte-li onemocnění zvané „kolagenové cévní onemocnění“ jako je revmatoidní artritida, užíváte-li léky k léčbě imunitního systému, například po transplantaci).

-    jestliže trpíte psoriázou (lupénkou)

-    užíváte-li doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík

-    jestliže jste alergický(á) na bodnutí hmyzem a podstupujete desenzibilizační léčbu

-    jestliže jste nedávno podstoupili transplantaci ledviny; s podáváním přípravku Tanatril pacientům po nedávné transplantaci ledvin nejsou zkušenosti

-    máte-li speciální léčbu zvanou „LDL aferéza“ ke snížení hladin cholesterolu v krvi

-    jestliže trpíte stavem zvaným „cerebrovaskulární onemocnění“ (zúžení krevních cév v mozku)

-    jestliže se podrobujete nějaké operaci nebo dostáváte anestetika, řekněte svému lékaři nebo zubnímu lékaři, že užíváte Tanatril

-    není-li Váš krevní tlak dostatečně snížen. Zdá se, že léky tohoto typu jsou u osob černé pleti méně účinné.

-    trpíte-li náhlým otokem rtů a obličeje, jazyka a hrdla, krku, pravděpodobně i rukou a chodidel, obtížemi s polykáním nebo s dýcháním, kopřivkou nebo chrapotem („angioedém“). Tyto příznaky se mohou objevit kdykoli během léčby. Osoby černé pleti mohou mít vyšší riziko vzniku těchto obtíží. Jestliže se u Vás tyto příznaky objeví, měl(a) byste ihned informovat svého lékaře.

-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Tanatril“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět.

Užívání přípravku Tanatril 20 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině

těhotenství se přípravek Tanatril 20 mg nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné

poškození plodu - viz bod Těhotenství a kojení.

Děti a dospívající

Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Při užívání přípravku Tanatril

Jestliže se u Vás objeví některý z následujících příznaků, měl(a) byste okamžitě informovat svého lékaře:

Cítíte po první dávce závrať. Někteří lidé reagují na svou první dávku nebo na zvýšení dávky tak, že pociťují závrať, slabost, mdlobu nebo nevolnost.

Horečka, bolest v krku nebo vznik vředů v ústech (toto mohou být příznaky infekce vyvolané poklesem počtu bílých krvinek).

Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což může být příznakem jaterního onemocnění.

Při užívání přípravku Tanatril budete potřebovat pravidelné kontroly, které mohou zahrnovat i pravidelné krevní testy. Na začátku léčby a při změně dávkování budete pečlivě sledováni. Lékař Vám řekne, jak často budou kontroly potřeba.

Během léčby přípravkem Tanatril může vzniknout suchý a neproduktivní kašel, který po přerušení léčby mizí.

Další léčivé přípravky a přípravek Tanatril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky:

Užívané např. k léčbě:

Diuretika šetřící draslík (odvodňovací tablety) (spironolakton, triamteren nebo amilorid)

srdečního selhání, onemocnění jater, určitých druhů onemocnění ledvin

Tablety nebo tekutiny s draslíkem nebo náhražky soli obsahující draslík

nízkých hladin draslíku v krvi

Diuretika nešetřící draslík (odvodňovací tablety) (thiazid, furosemid)

vysokého krevního tlaku, edému (otok prstů na rukou, otok nohou, prstů na nohou a obličeje)

Lithium

manie nebo deprese

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs) (indometacin, diflunisal nebo diclofenac, celecoxib nebo valdecoxib a acetylsalicylová kyselina)

léčbě svalové bolesti, ztuhlosti a zánětu (artritida)

Injekce zlata

bolesti, ztuhlosti a zánětu (artritida)

Antihypertenziva (jako methyldopa, clonidin, moxonidin)

vysokého krevního tlaku

Nitroglycerin a ostatní nitráty

srdečního onemocnění, bolesti na hrudníku

Antidiabetika (insulin), perorální antidiabetika (metformin,pioglitazon)

diabetu

Trombolytika (clopidogrel); betablokátory (bisoprolol, metoprolol)

srdečního infarktu, vysokého krevního tlaku

Tricyklická antidepresiva (jako amitriptylin); neuroleptika (jako fenothiaziny nebo butyrofenony)

deprese a psychických onemocnění

Rifampicin

tuberkulózy (známé jako TBC) a ostatních mykobakteriálních infekcí

Antacida (ranitidin, pantoprazol)

pálení žáhy, překyselení žaludku a požití kyselin

Sympatomimetika (léky, které stimulují centrální nervový systém) jako je efedrin, salbutamol (které

nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií

mohou být také obsaženy v některých lécích proti kašli a nachlazení) a noradrenalin nebo adrenalin

Alopurinol

prevenci dny, léčbě ledvinových kamenů nebo vysoké hladiny kyseliny močové

Prokainamid

nepravidelného srdečního rytmu a ke zpomalení rychlého srdečního rytmu

Anestetika (léky tlumící nervové impulzy)

užívané při chirurgických zákrocích, a to i u zubního lékaře

Imunosupresiva (léky, které potlačují imunitní odpověď těla)

užívané např. při nedávné transplantaci orgánu

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Tanatril“ a „Upozornění a opatření“).

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, plánujete otěhotnět nebo byste mohla otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Tanatril 20 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Tanatril 20 mg není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Tanatril 20 mg nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Tanatril 20 mg není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tanatril u Vás může vyvolat pocit závratě nebo ospalosti. Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Tanatril působí.

Přípravek Tanatril obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANATRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod

•    Užívejte tablety asi 15 minut před jídlem

•    Polykejte tablety s dostatečným množstvím vody

•    Užívejte tablety vždy ve stejnou denní dobu

Dávkování (dospělí)

Obvyklá úvodní dávka je 5 mg denně. Po 3 týdnech bude opět potřeba změřit Váš krevní tlak, aby bylo možné zhodnotit léčbu. Váš lékař může zvýšit denní dávku na 10 mg nebo až na 20 mg.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Lékař může zahájit léčbu 2,5 mg jednou denně,

•    jestliže máte mírné potíže s ledvinami nebo s játry,

•    jestliže máte srdeční potíže, bolest na hrudníku, obtíže související s krevními cévami v mozku, nízkou hladinu soli nebo tekutin nebo

•    jestliže u Vás hrozí riziko náhlého poklesu krevního tlaku.

Pacienti starší 65 let

Váš lékař zahájí léčbu dávkou 2,5 mg jednou denně a podle potřeby ji zvýší až na 10 mg. Použití u dětí a dospívajících

Užívání přípravku Tanatril tablety není vhodné pro děti.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tanatril, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) větší než předepsanou dávku, kontaktujte okamžitě lékaře. Vezměte balení a zbývající tablety k lékaři s sebou. Nejběžnějšími příznaky předávkování je pokles krevního tlaku, šok a stupor (stav téměř úplné ztráty vědomí), pomalejší srdeční rytmus, poruchy hladin draslíku nebo jiných elektrolytů a selhání ledvin. To může vyústit v pocit celkové nepohody, bušení srdce nebo otok prstů na rukou i nohou a otok nohou (edém).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tanatril

Vynechte zapomenutou dávku a pak si vezměte svou další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tanatril

Pokud Vám lékař neřekl jinak, nepřestávejte přípravek Tanatril užívat. Jestliže přestanete svůj lék užívat, Váš krevní tlak se může zvýšit. Zvýší-li se Váš krevní tlak příliš, může to ovlivnit funkci Vašeho srdce a ledvin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Tanatril, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Je velmi důležité, abyste okamžitě kontaktoval(a) svého lékaře a přestal(a) užívat přípravek Tanatril, jestliže se u Vás objeví některé z následujících příznaků:

   bolest hlavy; závratě; pocit nejistoty, případně spolu se zhoršeným viděním. To je zvláště důležité na začátku léčby nebo při zvýšení dávky

   dýchací obtíže

   vyrážka nebo svědění

   závažná alergická reakce, která Vám způsobí otok obličeje nebo hrdla (angioedém)

   puchýře na kůži, v ústech, očích a genitáliích (toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom)

   zežloutnutí kůže nebo bělma očí vyvolané problémy s játry nebo krví (žloutenka)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás objeví některé z následujících nežádoucích účinků:

Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 10):

-    únava/ospalost

-    kašel

-    pocit na zvracení (nauzea).

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu ze 100):

-    pocit bušení srdce (palpitace)

-    zúžení krevních cév v mozku (cerebrovaskulární onemocnění)

-    mdloba

-    brnění nebo necitlivost rukou nebo chodidel

-    otok a dráždění v nose

-    zvracení

-    bolest v horní části břicha

-    trávicí potíže (žaludeční nevolnost)

-    bronchitida (zánět průdušek)

-    virová infekce

-    infekce horních cest dýchacích

-    bolest na hrudníku

-    bolest končetin

-    otok prstů rukou a nohou, otok nohou (edém).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 osobu z 1000):

-    redukce (snížení počtu) bílých krvinek, což zvýší náchylnost k infekci

-    redukce (snížení počtu) červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost a dušnost.

Vliv na výsledky krevních testů

Tanatril může také způsobit změny složení Vaší krve. Váš lékař bude provádět pravidelné kontroly krevních testů a vysvětlí Vám jejich výsledky.

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny s tímto druhem léku:

-    zastřené vidění

-    porucha rovnováhy; zmatenost; zvonění v uších

-    malátnost; deprese; poruchy spánku; impotence

-    porucha chuti

-    změny srdečního rytmu (rychlejší, nepravidelný); srdeční infarkt; příznaky jako při mrtvici bez trvalého poškození

-    zvýšené riziko krvácení nebo modřin

-    kopřivka; zarudnutí kůže

-    padání vlasů

-    dušnost; sípání

-    záněty - například nosních dutin (sinusitida), jazyka (glossitida), jater (hepatitida), slinivky břišní (pankreatitida) nebo žaludeční sliznice (gastritida)

-    průjem; zácpa; sucho v ústech

-    střevní neprůchodnost; otok střev způsobující křeče

-    ledvinové obtíže

-    horečka

-    bolest svalů; bolest kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK TANATRIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Tanatril obsahuje

-    Léčivou látkou je imidaprili hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje imidaprili hydrochloridum 20 mg (jako imidaprilum 18,4 mg).

-    Pomocnými látkami j sou hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy a glycerol-distearát.

Jak přípravek Tanatril vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Tanatril 20 mg jsou téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou na trhu v balení v blistrech. Velikost balení je 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

BGP Products Czech Republic s.r.o.

Evropská 2591/33d Praha 6, Česká republika

Výrobce:

Recipharm Fontaine

rue des prés Potets

21121 Fontaine-les-Dijon, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.4.2016.

7/7