Příbalový Leták

Tadalafil Teva 20 Mg

sp.zn.sukls219216/2013,sukls219217/2013, sukls219218/2013, sukls219219/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tadalafil Teva 2,5 mg Tadalafil Teva 5 mg Tadalafil Teva 10 mg Tadalafil Teva 20 mg

potahované tablety tadalafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Tadalafil Teva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Teva užívat

3.    Jak se přípravek Tadalafil Teva užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Tadalafil Teva uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tadalafil Teva a k čemu se používá

Tadalafil Teva se používá k léčbě erektilní dysfunkce a/nebo k léčbě močových příznaků spojených s benigní hyperplazií prostaty. Tadalafil Teva obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5.

Erektilní dysfunkce

Přípravek Tadalafil Teva 2,5 mg, 5 mg, 10 mg a 20 mg je určen k léčbě dospělých mužů s erektilní dysfunkcí. Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U přípravku Tadalafil Teva se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutného k sexuální aktivitě. Přípravek Tadalafil Teva napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu. Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Teva pro Vás není určen.

Je nutno poznamenat, že přípravek Tadalafil Teva není účinný bez sexuálního dráždění.

Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce (viz bod 3).

Benigní hyperplazie prostaty

Přípravek Tadalafil Teva 5 mg je určen k léčbě močových příznaků spojených se stavem nazývaným jako benigní hyperplazie prostaty.

Jedná se o stav, kdy se prostata zvětšuje s věkem. Příznaky zahrnují potíže na počátku močení, pocit ne zcela vyprázdněného močového měchýře a častější potřeba močení i v noci. Přípravek Tadalafil Teva zlepšuje prokrvení a uvolňuje svaly prostaty a močového měchýře, což může snížit příznaky benigní hyperplazie prostaty. Bylo prokázáno, že přípravek Tadalafil Teva zlepšuje tyto močové příznaky již 1 až 2 týdny po zahájení léčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Teva užívat Neužívejte přípravek Tadalafil Teva jestliže:

•    jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    užíváte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků (nitráty) užívaných k léčbě anginy pectoris ("bolesti na hrudi"). Bylo prokázáno, že přípravek Tadalafil Teva zesiluje účinky těchto léků. Užíváte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil Teva“).

•    trpíte vážným srdečním onemocněním nebo j ste během uplynulých 90 dnů prodělal infarkt myokardu (srdeční příhodu).

•    jste během uplynulých 6 měsíců prodělal cévní mozkovou příhodu.

•    trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem.

•    máte nebo jste zažil ztrátu zraku z důvodu nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako "mrtvice oka".

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil Teva se poraďte se svým lékařem.

Pokud jste léčen s erektilní dysfunkcí

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.

Pokud jste léčen s benigní hyperplazii prostaty

Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař Vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadalafil Teva. Přípravek Tadalafil Teva rakovinu prostaty neléčí.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

•    srpkovitou anemii (porucha červených krvinek).

•    mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně).

•    leukémii (rakovina krve).

•    deformaci pohlavního údu.

•    závažné onemocnění jater.

závažné onemocnění ledvin.

Není známo, zda je přípravek Tadalafil Teva účinný u pacientů, kteří podstoupili:

•    operaci v oblasti pánve.

•    odstranění celé nebo jenom části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (radikální nervy nešetřící odstranění prostaty).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, PŘESTAŇTE užívat přípravek Tadalafil Teva a ihned vyhledejte svého lékaře.

Přípravek Tadalafil Teva není určen pro ženy.

Děti a dospívající

Přípravek Tadalafil Teva není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tadalafil Teva

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

NEUŽÍVEJTE přípravek Tadalafil Teva v případě, že užíváte nitráty (viz bod „Neužívejte přípravek Tadalafil Teva jestliže“).

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Teva, nebo mohou ovlivnit účinek přípravku Tadalafil Teva. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:

•    alfa-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě močových příznaků souvisejících s benigní hyperplazií prostaty).

•    jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku.

•    inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty).

•    přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění), a inhibitory proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV.

•    fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (k léčbě epilepsie).

•    rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itrakonazol.

•    jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Přípravek Tadalafil Teva s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grepový džus může ovlivnit, jak bude přípravek Tadalafil Teva účinkovat a měl by být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého lékaře.

Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající přípravek v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.

Přípravek Tadalafil Teva obsahuje laktózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tadalafil Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety přípravku Tadalafil Teva jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy) pouze u mužů. Tabletu spolkněte celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

Přípravek Tadalafil Teva 2,5 mg a 5 mg k léčbě erektilní dysfunkce

Doporučená dávka je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně. Váš lékař může upravit dávku na 2,5 mg na základě vaší odpovědi na přípravek Tadalafil Teva. Tato dávka Vám bude podávána ve formě 2,5mg tablet.

Neužívejte přípravek Tadalafil Teva více než jednou denně.

Přípravek Tadalafil Teva 10 mg a 20 mg k léčbě erektilní dysfunkce

Doporučená počáteční dávka je jedna 10mg tableta před sexuální aktivitou. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může Váš lékař zvýšit dávku na 20 mg. Tablety přípravku Tadalafil Teva jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy) .

Tabletu přípravku Tadalafil Teva můžete užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou.

Přípravek Tadalafil Teva může být účinný po dobu až 36 hodin po užití tablety.

Dávkování přípravku Tadalafil Teva jednou denně může být užitečné pro muže, kteří plánují mít sexuální aktivitu dvakrát nebo vícekrát týdně.

Pokud se přípravek Tadalafil Teva užívá jednou denně, umožňuje dosáhnout erekce, za současné sexuální stimulace, kdykoli v průběhu 24 hodin denně.

Je důležité si uvědomit, že přípravek Tadalafil Teva je neúčinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít přípravek Tadalafil Teva, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

Léčba benigní hyperplazie prostaty

Doporučená dávka je jedna 5mg tableta užívaná přibližně ve stejný čas jednou denně.

Máte-li benigní hyperplazii prostaty a současně trpíte erektilní dysfunkcí, zůstává dávka jedna 5mg tableta užívaná jednou denně.

Neužívejte přípravek Tadalafil Teva více než jednou denně.

Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil Teva, než jste měl

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u Vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Tadalafil Teva

Užijte svou dávku, jakmile si na ni vzpomenete, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tabletu. NEUŽÍVEJTE přípravek Tadalafil Teva více než jednou denně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.

Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, PŘESTAŇTE přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

•    alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)

•    bolest na hrudi - neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)

•    prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Teva (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte ihned lékaře.

•    náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).

Další hlášené nežádoucí účinky:

Časté (pozorované u 1 až 10 pacientů ze 100)

•    bolest hlavy

•    bolest v zádech

•    bolest svalů

•    bolest rukou a nohou

•    zarudnutí obličeje

•    překrvení nosní sliznice

•    trávicí potíže a reflux (zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu).

Méně časté (pozorované u 1 až 10 pacientů z 1000)

•    závrať

•    bolest břicha

•    rozmazané vidění

•    bolest očí

•    zvýšené pocení

•    namáhavé dýchání

•    krvácení z penisu

•    přítomnost krve v semenu a/nebo v moči

•    pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak

•    krvácení z nosu a zvonění v uších.

Vzácné (pozorované u 1 až 10 pacientů z 10000)

•    mdloby

•    epileptické záchvaty

•    přechodná ztráta paměti

•    otoky víček, zčervenání očí, náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a kopřivka (svědící červené skvrny na kůži).

Zřídka byly také u mužů užívajících přípravek Tadalafil Teva hlášeny infarkt myokardu (srdeční příhoda) a cévní mozková příhoda. U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo u obou očí.

Některé další vzácné nežádoucí účinky hlášené u mužů užívajících přípravek Tadalafil Teva, které nebyly pozorovány v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

•    migrénu

•    otoky obličeje

•    závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla

•    závažnou kožní vyrážku

•    některé poruchy ovlivňující prokrvení očí

•    nepravidelný srdeční rytmus

•    anginu pectoris

•    náhlé srdeční úmrtí.

Nežádoucí účinky závratě a průjem byl častěji hlášeny u mužů starších 75 let užívajících přípravek Tadalafil Teva .

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak přípravek Tadalafil Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Tadalafil Teva obsahuje

-    Léčivou látkou j e tadalafilum.

Jedna 2,5 mg tableta obsahuje tadalafilum 2,5 mg.

Jedna 5 mg tableta obsahuje tadalafilum 5 mg.

Jedna 10 mg tableta obsahuje tadalafilum 10 mg.

Jedna 20 mg tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, natrium-lauryl-sulfát, povidon (K12), krospovidon, natrium-stearyl-fumarát.

Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Tadalafil Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Tadalafil Teva 2,5 mg - okrové až žluté potahované tablety kulatého tvaru. Na jedné straně vyraženo „2,5“ a na druhé straně hladké. Průměr: 5,0 mm.

Tadalafil Teva 5 mg - okrové až žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně vyraženo„5“ a na druhé straně hladké. Délka: 8,1 mm, šířka: 4,1 mm.

Tadalafil Teva 10 mg - okrové až žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně půlicí rýha, na levé straně rýhy vyraženo „1“ a na pravé straně rýhy vyraženo „0“. Druhá strana tablety je hladká. Délka: 11,1 mm, šířka: 6,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tadalafil Teva 20 mg - okrové až žluté potahované tablety oválného tvaru. Na jedné straně půlicí rýha, na levé straně rýhy vyraženo „2“ a na pravé straně rýhy vyraženo „0“. Druhá strana tablety je hladká.. Délka: 14,0 mm, šířka: 8,0 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tadalafil Teva 2,5 mg je dostupný v balení po 14, 28, 30 nebo 56 potahovaných tabletách v blistrech nebo 28x1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.

Tadalafil Teva 5 mg je dostupný v balení po 14, 28, 30 nebo 84 potahovaných tabletách v blistrech nebo 28x1 nebo 98x1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.

Tadalafil Teva 10 mg je dostupný po 4 nebo 28 potahovaných tabletách v blistrech nebo 4x1 nebo 24x1potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.

Tadalafil Teva 20 mg je dostupný po 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 28 nebo 56 potahovaných tabletách v blistrech nebo 4x1, 12x1 nebo 24x1 potahovaná tableta v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel registračního rozhodnutí:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,Radlická 3185/1C, Praha, 150 00 Česká republika

Výrobce:.

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)

Debrecen, Pallagi út 13,

H-4042, Maďarsko TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG, Velká Británie

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem 2031 GA, Nizozemsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. , Krakow 31-546, Polsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o Ul. Sienkiewicza 25, Kutno 99-300, Polsko

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza 50016, Španělsko

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-StraBe 3, Blaubeuren 89143, Německo

Merckle GmbH Graf-Arco-Str. 3, Ulm 89079, Německo

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb 10000, Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Tadalafil ratiopharm 2.5 mg Filmtabletten Tadalafil ratiopharm 5 mg Filmtabletten Tadalafil ratiopharm 10 mg Filmtabletten Tadalafil ratiopharm 20 mg Filmtabletten

Belgie

Tadalafil Teva 2,5 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 5 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 10 mg filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 20 mg filmomhulde tabletten

Česká republika

Tadalafil Teva 2,5 mg Tadalafil Teva 5 mg Tadalafil Teva 10 mg Tadalafil Teva 20 mg

Německo

Tadalafil-ratiopharm 2,5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 10mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 20mg Filmtabletten

Dánsko

Tadalafil Teva

Španělsko

Tadalafilo Teva 2.5 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Tadalafilo Teva 5 mg comprimidos recubiertos

con película EFG

Tadalafilo Teva 10 mg comprimidos recubiertos

con película EFG

Tadalafilo Teva 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Finsko

Tadalafil ratiopharm 2.5 mg tabletti, kalvopáállysteinen

Tadalafil ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopáállysteinen

Tadalafil ratiopharm 10 mg tabletti,

kalvopáállysteinen

Tadalafil ratiopharm 20 mg tabletti,

kalvopáállysteinen

Francie

Tadalafil Teva 2.5 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 5 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 10 mg comprimé pelliculé Tadalafil Teva 20 mg comprimé pelliculé

Chorvatsko

Tadalafil Pliva 2,5 mg filmom obložene tablete Tadalafil Pliva 5 mg filmom obložene tablete Tadalafil Pliva 10 mg filmom obložene tablete Tadalafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete

Irsko

Tadalafil Teva 10 mg Film-coated Tablets Tadalafil Teva 20 mg Film-coated Tablets

Island

Tadalafil ratiopharm 2.5 mg filmuhúóaóar toflur Tadalafil ratiopharm 5 mg filmuhúóaóar toflur Tadalafil ratiopharm 10 mg filmuhúóaóar toflur Tadalafil ratiopharm 20 mg filmuhúóaóar toflur

Itálie

Tadalafil Teva

Lucembursko

Tadalafil-ratiopharm 2,5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 5mg Filmtabletten Tadalafil-ratiopharm 10mg Filmtabletten

Tadalafil-ratiopharm 20mg Filmtabletten

Nizozemsko

Tadalafil Teva 2.5 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 5 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 10 mg, filmomhulde tabletten Tadalafil Teva 20 mg, filmomhulde tabletten

Norsko

Tadalafil Teva 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 5 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 10 mg filmdrasjerte tabletter Tadalafil Teva 20 mg filmdrasjerte tabletter

Polsko

Tadalafil Teva

Portugalsko

Tadalafil Teva 2,5 mg comprimidos revestidos por película

Tadalafil Teva 5 mg comprimidos revestidos por película

Tadalafil Teva 10 mg comprimidos revestidos por película

Tadalafil Teva 20 mg comprimidos revestidos por película

Rumunsko

TADALAFIL TEVA 2,5 mg comprimate filmate

TADALAFIL TEVA 5 mg comprimate filmate TADALAFIL TEVA 10 mg comprimate filmate TADALAFIL TEVA 20 mg comprimate filmate

Švédsko

Tadalafil Teva 2,5 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 5 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 10 mg filmdragerade tabletter Tadalafil Teva 20 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie

Tadalafil 2.5 mg Film-coated Tablets

Tadalafil 5 mg Film-coated Tablets Tadalafil 10 mg Film-coated Tablets Tadalafil 20 mg Film-coated Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.7.2015.


12