Příbalový Leták

Sinupret Forte

Informace pro variantu: Obalená Tableta (50,), Obalená Tableta (20,), Obalená Tableta (100,), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> {papírová krabička}_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Sinupret forte Obalené tablety

Fytofarmakum - otorinolaryngologikum, sekretolytikum.


2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Složení: Jedna obalená tableta obsahuje: Gentianae radix 12 mg; Primulae flos 36 mg; Rumicis herba 36 mg; Sambuci nigrae flos 36 mg; Verbenae herba 36 mg.


3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: tekutá glukóza (zbytek po vysušení), monohydrát laktózy, sorbitol, sacharóza.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20, 50, 100 obalených tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Německo

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Registrační číslo: 94/843/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.S.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Pokud není předepsáno jinak, užívají dospělí a mladiství starší 12 let 3x denně 1 potahovanou tabletu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

SINUPRET FORTE

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sinupret forte

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bionorica

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE LOT