Příbalový Leták

Sildenafil Mylan 100 Mg

sp.zn.sukls27215/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Sildenafil Mylan 50 mg Sildenafil Mylan 100 mg

potahované tablety

sildenafili citras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Sildenafil Mylan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sildenafil Mylan užívat

3.    Jak se přípravek Sildenafil Mylan užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak se přípravek Sildenafil Mylan uchovává 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Sildenafil Mylan a k čemu se používá

Sildenafil Mylan patří do skupiny léků nazývaných fosfodiesterázy typu 5 (PDE 5) inhibitory. Působí tak, že napomáhá relaxaci krevních cév v penisu, což umožňuje přítok krve do penisu v okamžiku sexuálního vzrušení. Sildenafil Mylan Vám pomůže navodit erekci, pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Neužívejte Sildenafil Mylan, pokud netrpíte erektilní dysfunkcí.

Neužívejte Sildenafil Mylan, pokud j ste žena.

Sildenafil Mylan se používá k léčbě dospělých mužů s erektilní dysfunkcí, která je někdy označovaná jako impotence. To je stav, kdy muž nemůže dosáhnou nebo udržet erekci penisu na úrovni nezbytné pro pohlavní styk.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sildenafil Mylan užívat

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan:

•    jestliže jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

•    pokud užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může vest k nebezpečnému snížení krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může také vest k nebezpečnému snížení krevního tlaku.

•    pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.

•    pokud jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo

•    pokud máte nízký krevní tlak.

•    pokud máte určitou vzácnou vrozenou poruchu oka (jako např. retinitis pigmentosa).

   pokud jste přišel o zrak v důsledku nearteriální přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Sildenafil Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

•    trpíte srpkovitou anemií (poruchou červených krvinek), leukemií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně).

•    trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou.

•    máte potíže se srdcem. Váš lékař by měl v tomto případě pečlivě zhodnotit, zda Vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku.

•    v současné době trpíte vředovou chorobu žaludku nebo potížemi s krvácivostí (např. hemofilii).

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan, pokud nemáte erektilní dysfunkci.

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan, pokud jste žena.

Děti a dospívající:

Přípravek Sildenafil Mylan by se neměl podávat osobám mladším 18 let.

Zvláštní upozornění pro pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Sdělte svému lékaři, pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater. Váš lékař může rozhodnout o snížení

dávky.

Další léčivé přípravky a přípravek Sildenafil Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Přípravek Sildenafil Mylan může ovlivňovat účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku srdečního původu. V případě náhlých zdravotních problémů byste měl ošetřujícímu lékaři oznámit, že jste užil přípravek Sildenafil Mylan a kdy. Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan společně s jinými léky, pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas.

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan, pokud užíváte léky nazývané nitráty nebo nicorandil (nitrátům podobný lék), protože souběžné užití může vest k nebezpečnému snížení krevního tlaku. Vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaných k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan, pokud užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“), protože souběžné užití může vést k nebezpečnému snížení krevního tlaku.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě HIV, může Vám lékař doporučit, abyste zahájil léčbu nejnižší dávkou 25 mg sildenafilu.

Některé léky, jako je ketokonazol, itrakonazol, erytromycin a cimetidin mohou zvýšit účinek sildenafilu, zatímco léky, jako je rifampicin, mohou jeho účinek snížit

Někteří pacienti, užívající alfa-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšené prostaty, mohou zaznamenat závratě nebo motání hlavy, které může být způsobené nízkým krevním tlakem při rychlém sedání nebo vstávání. Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při souběžném užití přípravku Sildenafil Mylan s alfa-blokátory. Příznaky posturální hypotenze se mohou nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu. Aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků, měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa- blokátoru dříve, než začnete užívat přípravek Sildenafil Mylan. Lékař může zahájit Vaši léčbu přípravkem nižší dávkou 25 mg sildenafilu.

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan s jakýmikoli jinými perorálními nebo lokálními přípravky na léčbu erektilní dysfunkce včetně těch, známých jako inhibitory PDE5 (např. tadalafil).

Neužívejte přípravek Sildenafil Mylan s léky na léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH), obsahující sildenafil nebo bosentan.

Sildenafil Mylan s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Sildenafil Mylan může být užíván s jídlem i bez jídla (viz bod 3 Jak se přípravek Sildenafil Mylan užívá). Po požití těžkého jídla se však účinek přípravku Sildenafil Mylan může projevit později.

Požití alkoholu může dočasně zhoršit schopnost dosáhnout erekce. Abyste dosáhl co nejvyššího účinku tohoto přípravku, doporučujeme před užitím přípravku Sildenafil Mylan nepožívat větší množství alkoholu.

Během užívání přípravku Sildenafil Mylan se nedoporučuje pít grapefruitový džus, protože může zvýšit účinek tohoto léku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Sildenafil Mylan není určen pro použití u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Sildenafil Mylan může způsobit závratě a narušit vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na přípravek Sildenafil Mylan před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Sildenafil Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je 50 mg.

^Neužívejte přípravek více než Jx denně.

Užijte přípravek Sildenafil Mylan zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.

Pokud cítíte, že účinek přípravku Sildenafil Mylan je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Sildenafil Mylan Vám pomůže navodit erekci pouze pokud dojde k sexuálnímu dráždění. Doba do nástupu účinku přípravku Sildenafil Mylan se liší od člověka k člověku, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud přípravek užijete společně s těžkým j ídlem, může být nástup účinku pomalejší.

Pokud po užití přípravku Sildenafil Mylan nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Jestliže jste užil více přípravku Sildenafil Mylan, než jste měl

Můžete zaznamenat zvýšený výskyt a zhoršení závažnosti nežádoucích účinků jako je bolest hlavy, zčervenání v obličeji, závratě, poruchy trávení, ucpaný nos a vliv na vidění (včetně citlivosti na světlo, rozmazaného vidění nebo snížené ostrosti vidění). Dávka vyšší než 100 mg již dále nezlepšuje účinnost.

^Neužívejte více tablet, než Vám bylo lékařem doporučeno.

Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete více tablet než jste měl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím přípravku Sildenafil Mylan jsou obvykle mírné až středně závažné a mají krátké trvání.

Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Sildenafil Mylan užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) :

•    alergická reakce

Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.

•    bolest na hrudi

Pokud k tomu dojde v průběhu nebo po skončení pohlavního styku, posaďte se do polosedu a snažte se uvolnit.

Nepoužívejte nitráty na léčbu bolesti na hrudníku.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) :

•    Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) nebo "mini-mrtvice" (tranzitorní ischemická ataka) Mezi příznaky patří necitlivost nebo slabost paží nebo nohou, bolest hlavy, závratě a zmatenost, poruchy zraku, obtíže s polykáním, nezřetelná řeč a ztráta řeči.

•    srdeční infarkt

Příznaky zahrnují tlak na hrudi, bolesti na hrudi, která se šíří do čelisti, krku, ramen a zad, dušnost, pocit slabosti a/nebo závrať, pocení, slabost.

•    velmi rychlé nebo neobvyklé bušení srdce.

•    prodloužená a občas bolestivá erekce

Pokud máte erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.

•    krvácení z penisu

•    náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, což může být v důsledku krvácení na očním pozadí, ucpání cév v oku nebo zvýšení nitroočního tlaku, to může vést k postupné ztrátě zraku.

•    závažné kožní reakce

Příznaky mohou zahrnovat závažné olupování a otoky kůže, puchýře v ústech, genitálu a kolem očí, horečku.

•    záchvaty nebo křeče

•    nestabilní angina pectoris (onemocnění srdce) s bolestí na hrudi v klidovém stavu

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují náhlou smrt. Většina těchto mužů, ale ne všichni, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku a před vznikem těchto nežádoucích účinků. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

•    bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až u 1 z 10 pacientů):

•    nevolnost, zarudnutí v obličeji, nával horka (příznaky zahrnují náhlý pocit horka v horní části těla) zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění jakoby modré vidění, rozmazaného vidění nebo poruch vidění), ucpaný nos a závratě

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

•    zvracení, kožní vyrážka, překrvené/červené oči, bolest očí, vidění záblesků světla, zrakový vjem jasu, citlivost na světlo, slzení očí, svědění očí a strupovitá oční víčka, suché oči, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, bolest svalů, ospalost, snížení citlivosti na dotek, poruchy rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, ucpané vedlejší dutiny nosní, zánět nosní sliznice (příznaky zahrnují rýmu, kýchání a ucpaný nos), bolest horní poloviny břicha, refluxní choroba jícnu (příznaky zahrnují pálení žáhy), přítomost krve v moči, bolest paží nebo nohou, krvácení z nosu, pocit horka a únava

Vzácné (mohou postihnout až u 1 z 1000 pacientů):

• mdloby, pocit stažení hrdla, znecitlivěná ústa, dvojité vidění, otok oka nebo očního víčka, snížená zraková ostrost, neobvyklý pocit v oku, malé částice nebo tečky ve vidění, vidění světelných kruhů kolem světel, rozšíření zornice, změna zabarvení očního bělma, podráždění očí, přítomnost krve ve spermatu, suchost v nose, zduření uvnitř nosu, pocit podrážděnosti a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak se přípravek Sildenafil Mylan uchovává

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sildenafil Mylan obsahuje

Léčivou látkou je sildenafil. Jedna tableta obsahuje 50 mg nebo 100 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).

Pomocnými látkami j sou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza hydrogenfosforečnan vápenatý magnesium-stearát sodná sůl kroskarmelosy

Potahová vrstva tablety: hypromelosa 2910/6 (E464) oxid titaničitý (E171)

hlinitý lak indigokarmínu (E132) triacetin

Jak přípravek Sildenafil Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Sildenafil Mylan 50 mg: modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „M“ na jedné straně a „SL“ nad „ 50“ na druhé straně.

Sildenafil Mylan 100 mg: modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „M“ na jedné straně a „SL“ nad „ 100“ na druhé straně."

Velikost balení: Krabička po 1, 2, 4, 8 nebo 12 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francie Výrobce

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Sildenafil Arcana 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten Belgie: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmomhulde tabletten Bulharsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets Česká Republika: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg potahované tablety Dánsko: Sildenafil Mylan

Finsko: Sildenafil Mylan 50 mg ja 100 mg kalvopáállysteiset tabletit Francie: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés

Německo: Duraviril 25 mg, 50 mg, and 100 mg Filmtabletten

Řecko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets Maďarko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50

mg, 100 mg filmtabletta Island: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmuhúóaóar toflur Irsko:

Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Itálie: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film

Lucembursko: Sildenafil Mylan Pharma 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés

Norsko: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg tabletter, filmdrasjerte

Polsko: Sildenafil Mylan, 25 mg, 50 mg, 100 mg, Tabletki powlekane

Portugalsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimido revestido por película

Rumunsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimate filmate Slovenská republika: Sildenafil

Mylan 50 mg / 100 mg Filmom obalené tablety Slovenia: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg filmsko

obložene tablete

Španělsko: Sildenafilo Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película Švédsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter Nizozemsko: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, filmomhulde tabletten Velká Británie: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.9.2015

8