Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Sanorin-Analergin

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Sanorin-Analergin, zobrazit další variantu

sp.zn.sukls3539/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

SANORIN-ANALERGIN (Naphazolini nitras, antazolini mesilas)

Nosní kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat

3.    Jak se SANORIN-ANALERGIN používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak SANORIN-ANALERGIN uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je SANORIN-ANALERGIN a k čemu se používá

SANORIN-ANALERGIN se používá k mírnění příznaků senné rýmy a vazomotorické alergické rýmy (projevuje se pocitem ucpaného nosu a vodnatým výtokem).

Má protialergický účinek a vyvolává zúžení cévek, což při podání do nosu vede ke zmenšení otoku nosní sliznice a uvolnění hlenu, a tím umožňuje volné dýchání.

Léčebný účinek nastupuje velmi rychle a přetrvává několik hodin (4 hodiny a více).

Přípravek mohou používat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SANORIN-ANALERGIN používat Nepoužívejte SANORIN-ANALERGIN

-    jestliže jste alergický(á) na nafazolin-nitrát/antazolin-mesylát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.

-    jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

Přípravek nesmí být podáván dětem do 3 let věku.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku SANORIN-ANALERGIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

-    jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak).

-    jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy).

- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom).

- jestliže trpíte průduškovým astmatem.

-    jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí či Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat krevní tlak.

-    jestliže je u Vás plánován operační výkon v celkové anestezii (narkóze).

Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek SANORIN-ANALERGIN pouze na doporučení lékaře.

Další léčivé přípravky a SANORIN-ANALERGIN

Při současném podávání přípravku SANORIN-ANALERGIN a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitorů monoaminooxidázy) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Proto se SANORIN-ANALERGIN nesmí používat současně s inhibitory monoaminooxidázy, ani v období 14 dnů po ukončení jejich podávání.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

SANORIN-ANALERGIN je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje methylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se SANORIN-ANALERGIN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, podávají se následující dávky:

Dospělí si kapou několikrát denně 2 - 3 kapky do každé nosní dírky.

Použití u dětí

Dětem od 3 let se podávají 1 - 2 kapky do každé nosní dírky 3 - 4krát denně.

Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.

Přípravek se může používat jen příležitostně a krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 5 dní u dospělých a 3 dnů u dětí. Opakovaně se přípravek může používat až po několikadenním přerušení léčby.

SANORIN-ANALERGIN se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku SANORIN-ANALERGIN je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SANORIN-ANALERGIN, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se mohou vyskytnout celkové nežádoucí účinky jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlený srdeční rytmus, bušení srdce a vysoký krevní tlak. K možným příznakům předávkování patří nevolnost, cyanóza (modravé až modrofialové zbarvení kůže a sliznic), horečka, křeče, srdeční zástava, otok plic a dechové a psychiatrické obtíže. Rovněž může dojít k útlumu centrálního nervového systému s ospalostí, ke snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční činnosti, pocení, šoku podobnému nízkému krevnímu tlaku, zástavě dechu a kómatu.

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít SANORIN-ANALERGIN

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U zvláště citlivých pacientů se vzácně mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, slabost, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce, zvýšený krevní tlak a nevolnost.

Při použití delším než 5 dní u dospělých a 3 dny u dětí stoupá riziko návyku s intenzivním zduřováním sliznice a ucpáváním nosu v krátké době po podání. Dlouhodobé a časté používání přípravku SANORIN-ANALERGIN může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice (suchý zánět nosní sliznice).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi . Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců a uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek SANORIN-ANALERGIN obsahuje

-    Léčivými látkami jsou naphazolini nitras 2,5 mg a antazolini mesilas 50 mg v 10 ml roztoku.

-    Pomocné látky jsou kyselina boritá (E284), dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben (E218), čištěná voda.

Jak přípravek SANORIN-ANALERGIN vypadá a co obsahuje toto balení:

Hnědá lahvička SANO 10 ml, hydrolytická třída III, kapací zařízení SANO (gumové kapátko, bílý LDPE kroužek SANO, bílý LDPE kryt SANO).

Skleněná lahvička obsahuje čirou bezbarvou kapalinu bez mechanických nečistot. Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305 747 70 Opava - Komárov Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.2.2015

4/4