Příbalový Leták

Salofalk 500 Mg Enterosolventní Granule S Prodlouženým Uvolňováním

Sp.zn.sukls176392/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Salofalk 500 mg enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním

mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Salofalk 500 mg granule a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500 mg granule užívat

3.    Jak se přípravek Salofalk 500 mg granule užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Salofalk 500 mg granule uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Salofalk 500 mg granule a k čemu se používá

Salofalk granule obsahují léčivou látku mesalazin, protizánětlivou látku určenou k léčbě zánětlivých střevních onemocnění.

Přípravek Salofalk 500 mg granule se používá k léčbě akutního stádia zánětu tlustého střeva nazývaného ulcerózní kolitida a k prevenci opakování onemocnění (prevence relapsu).

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500 mg granule užívat Neužívejte Salofalk granule

-    jestliže jste alergický(á) na mesalazin, kyselinu salicylovou, na salicyláty, jako je kyselina acetylsalicylová, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

-    jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Salofalk se poraďte se svým lékařem:

-    jestliže jste někdy trpěl(a) plicním onemocněním, zvláště průduškovým astmatem

-    jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu

-    jestliže máte onemocnění jater

-    jestliže máte onemocnění ledvin

Další opatření

Během léčby byste měli být pod dohledem svého lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření krve a moči.

Další léčivé přípravky a Salofalk 500 mg granule

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště

-    azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin (léky užívané k léčení poruch imunity)

-    látky působící proti srážení krve (léky na trombózu nebo na ředění krve, např. warfarin)

-    laktulóza (lék užívaný k léčbě zácpy) nebo jiné přípravky, které mohou měnit míru kyselosti stolice

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař poté zhodnotí, zda je pro Vás užívání Salofalk granulí vhodné.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Salofalk granule máte v těhotenství užívat pouze, pokud Vám to řekl Váš lékař.

Salofalk granule byste také měla užívat v období kojení pouze, pokud Vám to řekl Váš lékař, protože tento lék může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Salofalk granule nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Salofalk 500 mg granule obsahuje aspartam a sacharosu

Tento léčivý přípravek obsahuje sladidlo aspartam. Aspartam je zdrojem fenylalaninu a může pro Vás být škodlivý, pokud trpíte fenylketonurií. Jeden sáček přípravku Salofalk 500 mg granule obsahuje množství odpovídající 0,56 mg fenylalaninu.

Jeden sáček obsahuje 0,02 mg sacharosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Salofalk 500 mg granule užívá

Vždy užívejte Salofalk granule přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání

Tento přípravek je určen pouze k perorálnímu podání.

Salofalk granule se nemají rozkousávat. Salofalk granule se mají užívat tak, že granule umístíte přímo na jazyk, poté bez rozkousání spolknete a zapijete dostatečným množstvím tekutiny.

Dávkování

Věk a tělesná hmotnost

Jednotlivá dávka

Celková denní dávka

Dospělí, starší pacienti a

děti nad 40 kg

Léčba akutního stádia

1 - 6 sáčků

Salofalk 500 mg granulí

1x 3 - 6 sáčků nebo

3x 1 - 2 sáčky

Preventivní léčba

1 - 6 sáčků

Salofalk 500 mg granulí

3x 1 sáček nebo

1x 6 sáčků

(pro pacienty se zvýšeným rizikem relapsu)

Děti ve věku 6 let a starší

Léčba akutního stádia

30 - 50 mg mesalazinu/kg tělesné hmotnosti/den jednou denně nebo

v dílčích dávkách

Preventivní léčba

15 - 30 mg mesalazinu/kg tělesné hmotnosti/den v dílčích dávkách

Dospělí a starší pacienti

Pokud Vám lékař nepředepíše dávku jinou, obvyklé dávkování pro léčbu akutního stádia ulcerózní kolitidy je:

V    závislosti na klinických požadavcích v individuálních případech, 3 - 6 sáčků přípravku Salofalk 500 mg granule (odpovídá 1,5 - 3 g mesalazinu za den) jednou denně nejlépe ráno nebo 1 - 2 sáčky třikrát denně (ráno, v poledne a večer).

Prevence relapsu ulcerózní kolitidy

Obvyklé preventivní dávkování ulcerózní kolitidy je:

Jeden sáček přípravku Salofalk 500 mg granule třikrát denně (odpovídá 1,5 g mesalazinu za den).

Pokud lékař u Vás shledá vyšší riziko možného opakování onemocnění (relapsu), dávkování pro tento případ je:

6 sáčků přípravku Salofalk 500 mg granule jednou denně nejlépe ráno (odpovídá 3 g mesalazinu za den).

Pokud je to možné, podle obecného doporučení užívejte pro denní dávku od 1,5 g do 3 g mesalazinu Salofalk granule o síle 1000 mg, 1500 mg nebo 3000 mg.

Použití u dětí:

Dokumentace prokazující účinek u dětí (ve věku 6-18 let) je pouze omezená.

Děti ve věku 6 let a starší

Prosím, zeptejte se svého lékaře na přesné dávkování Salofalk granulí u Vašeho dítěte.

V    akutním stádiu: dávkování je individuální, s počáteční dávkou mesalazinu 30-50 mg/kg/den užívanou jednou denně, nejlépe ráno nebo rozděleně v dílčích dávkách. Maximální dávka mesalazinu je 75 mg/kg/den. Celková denní dávka by neměla překročit maximální dávku pro dospělé.

Prevence relapsu (opakování onemocnění): dávkování je individuální, s počáteční dávkou mesalazinu 15 - 30 mg/kg/den užívanou rozděleně v dílčích dávkách. Celková denní dávka by neměla překročit doporučenou dávku pro dospělé.

Je obecně doporučeno, že dětem s tělesnou hmotností do 40 kg má být podána polovina denní dávky pro dospělé a dětem nad 40 kg tělesné hmotnosti denní dávka stejná jako u dospělých pacientů.

Délka trvání léčby

Váš lékař rozhodne, jak dlouho bude nutné pokračovat v léčbě tímto přípravkem. To bude záviset na Vašem zdravotním stavu.

Aby bylo dosaženo maximálního léčebného přínosu, je třeba užívat Salofalk granule pravidelně a důsledně podle pokynů jak v akutním stádiu, tak při dlouhodobé léčbě.

Pokud si myslíte, že účinek Salofalk granulí je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Salofalk granulí, než jste měl(a)

Pokud si nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře, aby rozhodl o dalším postupu.

V případě, že jednorázově užijete příliš velké množství Salofalk granulí, příští dávku užijte tak, jak máte předepsáno. Neužívejte nižší dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Salofalk granule

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Salofalk granule

Nepřestávejte užívat tento přípravek bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, mohou mít i Salofalk granule nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobovat alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou velmi vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, máte ihned kontaktovat svého lékaře:

-    Alergická kožní vyrážka

-    Horečka

-    Dýchací obtíže

Jestliže u Vás došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, zvláště, pokud je doprovázeno horečkou, a/nebo bolestí v krku a ústech, přestaňte tyto granule používat a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být, velmi vzácně, způsobeny poklesem počtu bílých krvinek (stav nazývaný agranulocytóza), který může vést k větší náchylnosti k rozvoji závažných infekcí.

Krevní test může potvrdit, zda jsou Vaše příznaky vyvolány účinkem tohoto přípravku na krev.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících mesalazin:

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-    Bolest břicha, průjem, nadýmání, pocit na zvracení a zvracení

-    Bolest hlavy, závratě

-    Bolest na hrudi, dušnost nebo otoky končetin z důvodu účinku na srdce

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-    Porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v boku

-    Silná bolest břicha v důsledku akutního zánětu slinivky břišní

-    Horečka, bolest v krku nebo celkový pocit nemoci, způsobené změnami v krevním obraze

-    Dušnost, kašel, pískoty, zastínění plic na rtg snímku při alergickém a/nebo zánětlivém postižení plic

-    Těžký průjem a bolest břicha při alergické reakci na tento přípravek ve střevech

-    Kožní vyrážka nebo zánět

-    Bolest svalů a kloubů

-    Žloutenka nebo bolest břicha z důvodu onemocnění jater nebo žlučových cest

-    Vypadávání vlasů a vznik plešatosti

-    Necitlivost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie)

-    Reverzibilní (vratný) nález sníženého počtu spermií

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Salofalk 500 mg granule uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Salofalk granule po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a na sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Salofalk 500 mg granule obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum. Jeden sáček přípravku Salofalk 500 mg granule obsahuje mesalazinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou aspartam (E 951), sodná sůl karmelosy, mikrokrystalická celulosa, kyselina citronová, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, magnesium-stearát, kopolymer MA/MMA 1:1 (Eudragit L 100), methylcelulosa, polyakrylátová disperse 40 (Eudragit NE 40 D obsahující 2 % nonoxynolu 100), povidon K 25, simetikon, kyselina sorbová, mastek, oxid titaničitý (E 171), triethyl-citrát, vanilkové aroma (obsahuje sacharosu).

Jak přípravek Salofalk 500 mg granule vypadá a co obsahuje toto balení

Salofalk 500 mg enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním jsou tyčinkovité nebo kulaté šedobílé granule.

Jeden sáček obsahuje 930 mg granulí.

Salofalk 500 mg granule jsou dostupné v baleních po 50, 100 a 300 sáčcích.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Ewopharma, spol. s r.o.

Burzovní palác

Rybná 682/14

110 05 Praha 1

Tel: 00420 267 311 613

Fax: 00420 267 317 247

E-mail: info@ewopharma.cz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Dánsko, Finsko, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Španělsko: Salofalk

Česká republika: Salofalk 500 mg enterosolventní granule s prodlouženým uvolňováním Belgie, Lucembursko: Colitofalk.

Rakousko: Mesagran.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.6.2014.

Strana 6 (celkem 6)