Příbalový Leták

Salofalk 500

Informace pro variantu: Enterosolventní Tableta (50,500mg), Enterosolventní Tableta (100,500mg), Enterosolventní Tableta (30,500mg), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls18713/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SALOFALK 500, enterosolventní tablety mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Salofalk 500, enterosolventní tablety a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Salofalk 500, enterosolventní tablety užívat

3.    Jak se Salofalk 500, enterosolventní tablety užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Salofalk 500, enterosolventní tablety uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.    CO JE SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Salofalk 500, enterosolventní tablety je určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivá látka mesalazin obsažená v přípravku působí místně protizánětlivě na sliznici dolního úseku tenkého střeva a především na sliznici tlustého střeva.

Po ústním podání přípravku Salofalk 500 ve formě potahovaných tablet odolných vůči žaludeční šťávě (enterosolventních tablet), se mesalazin uvolňuje v dolním úseku tenkého střeva (asi 15-30 %) a v tlustém střevě (přibližně 70 % látky). Pro uvolňování mesalazinu z enterosolventní potahované tablety je rozhodující pH střevního obsahu a rychlost střevního průchodu.

Salofalk 500, enterosolventní tablety se užívají k léčbě akutní fáze lehkého až středně těžkého zánětu tlustého střeva provázeného tvorbou vředů (ulcerózní kolitidy), k preventivní léčbě tohoto onemocnění a k léčbě akutní fáze Crohnovy choroby.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Salofalk 500, enterosolventní tablety

-    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku mesalazin, kyselinu salicylovou a sloučeniny od ní odvozené nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby byste měli svého lékaře informovat

-    jestliže jste někdy trpěli plicní chorobou, zvláště průduškovým astmatem

-    jestliže se někdy u Vás objevila alergie na sulfasalazin, látku podobnou mesalazinu

-    jestliže máte problémy s játry

-    jestliže máte problémy s ledvinami

Během léčby byste měli být pod dohledem svého lékaře a pravidelně podstupovat vyšetření krve a moči.

U pacientů po částečném odstranění střeva (resekci) v oblasti kyčelníku a slepého střeva (ileocekální oblasti) a odstranění ileocekální chlopně (valvula ileocaecalis) se ojediněle následkem příliš rychlé střevní pasáže může přípravek objevit ve stolici ve formě nerozpuštěných tablet. V uvedeném případě se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Salofalk 500, enterosolventní tablety

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z níže uvedených přípravků, protože by mohlo dojít k ovlivnění jejich účinku:

-    azathioprin, 6-merkaptopurin nebo thioguanin (léky užívané k léčení poruch imunity)

-    látky působící proti srážení krve (léky na trombózu nebo na ředění krve, např. warfarin)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař poté zhodnotí, zda je pro Vás užívání Salofalk 500, tablet vhodné.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Salofalk 500, tablety užívejte v těhotenství pouze na doporučení ošetřujícího lékaře.

Salofalk 500, tablety byste měla během kojení také užívat jen na doporučení lékaře, protože tento přípravek může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Salofalk 500, tablety obsahuje sodík

Pokud máte dietu s omezením soli, vezměte v úvahu, že jedna tableta obsahuje 2,1 mmol (49 mg) sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte Salofalk 500, enterosolventní tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí včetně starších pacientů:

Dávkování vždy určí lékař. Obvykle se užívá 1 tableta 3x denně (ráno, v poledne a večer), což odpovídá dávce 1,5 g mesalazinu denně. V akutní fázi ulcerózní kolitidy může lékař dávku zvýšit až na 3 g mesalazinu denně, v akutní fázi Crohnovy choroby až na 4,5 g mesalazinu denně.

Při dlouhodobé preventivní léčbě ulcerózní kolitidy užívejte 1 tabletu 3x denně (ráno, v poledne a večer).

Použití u dětí a dospívajících Děti do 6 let:

Salofalk 500 není určen pro děti do 6 let.

Děti a dospívající ve věku 6-18 let:

Zeptejte se lékaře na přesné dávkování přípravku u Vašeho dítěte.

Akutní fáze: Dávkování přípravku se stanovuje individuálně, od dávky 30-50 mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti a den, která se užívá rozděleně v dílčích dávkách. Maximální dávka je 75 mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti a den. Celková denní dávka by neměla překročit dávku doporučovanou pro dospělé.

Preventivní podávání (ulcerózní kolitida): Dávkování se stanovuje individuálně, od dávky 15-30 mg léčivé látky na kg tělesné hmotnosti a den, která se užívá rozděleně v dílčích dávkách. Celková denní dávka by neměla překročit dávku doporučovanou pro dospělé.

Obecně platí, že dětem s tělesnou hmotností do 40 kg může být podána polovina denní dávky pro dospělé a dětem a dospívajícím nad 40 kg tělesné hmotnosti denní dávka stejná jako u dospělých pacientů.

Pacienti se sníženou funkcí jater a ledvin:

Se zvýšenou opatrností je nutno Salofalk 500, enterosolventní tablety užívat u pacientů se sníženou funkcí j ater.

Salofalk 500, enterosolventní tablety by neměli užívat pacienti se sníženou funkcí ledvin vzhledem k možnému nepříznivému účinku mesalazinu na ledviny.

Způsob podání a délka léčby

Tablety užívejte nerozkousané jednu hodinu před jídlem. Zapíjejte je hojně tekutinou.

Dávkovací schéma musí být přísně dodržováno jak v akutní fázi onemocnění, tak i při dlouhodobé preventivní léčbě. Jen tak je možno dosáhnout žádaného léčebného účinku.

Doba léčby je závislá na typu onemocnění, jeho závažnosti a průběhu. Akutní fáze ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby obvykle ustupuje po 8-12 týdnech.

Dodržujte přesné dávkování, způsob užití i dobu léčby doporučené Vaším lékařem, který určí také intervaly vyšetření moči a krve v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést vyšetření za 14 dní po jejím zahájení, dále pak ještě 2-3krát ve čtyřtýdenních intervalech.

Při normálních hodnotách laboratorních testů postačí následující kontrolní vyšetření jedenkrát za čtvrt roku.

Při potížích informujte bezprostředně svého lékaře.

V případě, že z nějakého důvodu nechcete v léčbě pokračovat, poraďte se před vysazením přípravku s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Salofalk 500, enterosolventní tablety než jste měl(a)

V případě, že si jednorázově omylem vezmete více tablet, než Vám bylo předepsáno, příští dávku si vezměte v předepsaném intervalu a nesnižujte si ji.

Vzhledem k povaze léčivé látky v přípravku, mesalazinu, intoxikace po požití vysoké dávky není pravděpodobná. V případě potřeby informujte svého lékaře, který by měl rozhodnout o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Salofalk 500, enterosolventní tablety

Pokud omylem užijete nižší dávku přípravku než doporučenou, nebo si lék zapomenete vzít, nesnažte se chybu napravovat zvýšením dávky následující. (Pokud si vzpomenete brzy, že jste si lék zapomněli vzít, vezměte si jej v předepsané dávce ihned. Pokud si vzpomenete pozdě, krátce před plánovanou dobou užití další dávky, zapomenutou dávku si již neberte a pokračujte dále podle doporučeného léčebného schématu).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Salofalk 500, enterosolventní tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, ačkoli závažné alergické reakce jsou velmi vzácné. Jestliže se u Vás po použití tohoto přípravku vyskytne některý z následujících příznaků, měli byste ihned kontaktovat lékaře:

-    Alergická kožní vyrážka

-    Horečka

-    Dýchací obtíže

Jestliže u Vás došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, doprovázeného zejména horečkou, a/nebo bolestmi v krku a ústech, přerušte užívání tablet a okamžitě kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být velmi vzácně způsobeny poklesem počtu bílých krvinek (stav nazývaný agranulocytóza), který může vést k větší náchylnosti k rozvoji závažných infekcí. Krevní test může potvrdit, zdali příznaky jsou způsobeny tímto přípravkem.

Následující nežádoucí účinky se mohou objevit u pacientů užívajících mesalazin:

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

-    bolest v břiše, průjem, nadýmání, nevolnost, zvracení, zácpa

-    bolesti hlavy, závratě

-    bolest na hrudníku, dušnost nebo otoky končetin při postižení srdce (zánět srdečního svalu, zánět osrdečníku)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

-    porucha funkce ledvin, někdy s otoky končetin nebo bolestí v tříslech

-    silné bolesti v břiše při akutním zánětu slinivky břišní

-    horečka, bolest v krku nebo celková nevolnost způsobené změnami v krevním obraze

-    ztížení dýchání s pískoty, kašel, zastínění plic na RTG snímku při alergickém a/nebo zánětlivém postižení plic

-    těžký průjem a bolest v břiše při alergické reakci na tento lék ve střevech

-    kožní vyrážka nebo zánět

-    svalové a kloubní bolesti

-    žloutenka nebo bolest v břiše způsobené onemocněním jater nebo žlučových cest

-    ztráta vlasů a vznik plešatosti

-    ztuhlost a brnění rukou a nohou (periferní neuropatie)

-    vratný nález sníženého počtu spermií

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK SALOFALK 500, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Salofalk 500, enterosolventní tablety obsahuje

Léčivou látkou je mesalazinum 500 mg v jedné enterosolventní tabletě

Pomocnými látkami jsou kalcium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, kopolymer MA/MMA 1:1, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, glycin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, makrogol 6000, mikrokrystalická celulosa, uhličitan sodný, povidon 25, mastek.

Barviva: oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172)

Jak Salofalk 500, enterosolventní tablety vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: podlouhlé bikonvexní okrově žluté enterosolventní tablety Velikost balení: 30, 50, 100 enterosolventních tablet

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg

Německo

PŘEKLAD CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU

Lot:    Číslo šarže

Exp. (měsíc/rok):    Použitelné do (měsíc/rok):

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.9.2015.

Strana 6 (celkem 6)